Nytt kreftsenter med strålebygg

Et tematisk kreftsenter skal samle og styrke behandlingstilbudet for kreftpasienter ved Ahus. Det planlegges et nybygg på Nordbyhagen med blant annet tre strålebunkere, MR, CT og sengeplasser.

I et strålesenter vil Ahus også kunne tilby stråleterapi til kreftpasienter. Planleggingen av strålebygget starter i 2018, med idefase, konseptfase og forprosjekt. Det satses mot byggeperiode i 2020-21, og at bygget tas i bruk i 2022. Utstyret i senteret vil når det kommer være det nyeste i sitt slag i Norge.

Denne satsningen kan spesielt bli interessant for radiografer som tenker på å ta videreutdanning som stråleterapeut. Videre blir det flere arbeidsplasser og et større miljø ved Ahus for leger og sykepleiere som er interessert i fagområdet

Psykisk helsevern og rusbehandling

For å sikre gode pasientforløp, god drift og et sterkt fagmiljø arbeides det også med å samle sykehusbasert psykisk helsevern i ett nybygg på Nordbyhagen.

Det er søkt Helse Sør-Øst om å sette i gang med konseptfase for prosjektet, som sammen med et forprosjekt skal gjennomføres i 2018. Det legges opp til en byggeperioden i 2019-20, og at bygget tas i bruk i 2021.