Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen baserer seg på en spørreundersøkelse blant 700 bedriftsledere i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

 

- Vi kan konstatere at alle piler nå peker opp for oljefylket og det er en sterk nedgang i tallet på bedrifter i fylket som venter å nedbemanne det kommende halvåret, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

 

Virksomhetene i Rogaland melder også om bedringer i etterspørsel, investeringer, sysselsetting og lønnsomhet.

 

- Vi må tilbake til tiden da oljenedturen startet før vi finner resultatindeksen på samme nivå. Dette kan indikere at kostnadsomstillingen i regionen er på riktig vei og at oljerelaterte virksomheter nyter godt av bedring i oljeprisen, forteller Janbu Fresvik.

 

I årets første kvartal viser Vestlandsindeksen en samlet resultatindeks på 60,5 og en forventningsindeks på 65,7. Resultatindeksen viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen de siste tre månedene, mens forventningsindeksen viser bedritenes forventninger til markedssituasjonen de neste seks månedene. Tilsvarende tall for første kvartal i 2016 lå på 57,9 og 59,8.

 

Økningen i etterspørselsindeksen er spesielt lovende, siden denne har vist seg å være en viktig konjukturdriver siden den Vestlandsindeksens oppstart i 2012.

 

- Det er særlig mellomstore bedrifter som har opplevd størst vekst i etterspørselen. Dette kan være et tegn på at små og mellomstore bedrifter har kunnet omstille seg raskere enn større selskaper under oljenedturen på Vestlandet, sier konserndirektøren.

 

- Statistisk Sentralbyrå meldte at eksporten hadde utviklet seg negativt i 2016, primært på grunn av redusert eksportverdi på olje og gass. Det er derfor gledelig at vi nå, på tross av styrket kronekurs, ser at det er selskaper som eksporterer varer som har gjort det godt de siste tre månedene, legger Janbu Fresvik til.

LES OGSÅ: Kredittsjekk og betalingsanmerkninger i jobbsøkingsprosessen

Vestlandsbedrifter ønsker å investere

I de foregående kvartalene har lav investeringsvilje vært en av hovefunnene i Vestlandsindeksen, noe som har dannet grobunn for uro knyttet til den fremtidige vekstevnen i regionen. I årets første indeks ser man imidlertid forhåpninger om at en ytterligere økning i etterspørsel vil gi postive ringvirkninger i form av flere investeringer.

 

- Forventningsindeksen for investeringer er på sitt høyeste nivå på fire år. Vi ser at optimismen er bredt fordelt mellom de ulike bransjene. Av de spurte melder en av tre bedrifter at de ønsker å øke investeringene de neste seks månedene. Gjennom 2016 så vi at flere av våre bedriftskundaer ventet med investeringer, og akkumulerte opp kapital. Dette ser vi igjen i porteføljeutviklingen vår med god vekst i innskudd og låvt, stabilt trekk på kredittrammer. Med økt etterspørsel, og bedre fremtidsutsikter er det derfor grunn til å tro at flere bedrifter har både god evne og vilje til å øke investeringsnivået i 2017, sier Ragnhild Fresvik.

 

Grunn til optimisme gir også tall som viser at virksomheter knyttet til olje- og gassvirksomhet ser ut til å øke investeringsnivået fremover, etter et vedvarende fall i investeringer i de to foregående årene.

 

- Dette sammenfaller med sist investeringstelling fra SSB som viser bedring i prognoser for investeringsnivået for olje- og gassnæringen i 2017 sammenlignet med prognoser fra fjerde kvartal i fjor. Anbudsaktiviteten i ledende undernæringer som seismikk er også i ferd med å ta seg opp, noe som kan være et tidlig tegn på at aktivitetsnivået er i ferd med å snu, avslutter Ragnhild Janbu Fresvik.

 

 

Vestlandsindeksen 1/17

 

• 52 % sier utviklingen i etterspørselen har vært positiv de siste tre måneder, mot 45 % i samme kvartal i 2016. 12 % sier utviklingen i etterspørselen de siste tre måneder har vært negativ mot 18 % i fjor.
• 61 % venter positiv utvikling i etterspørselen neste halvår, opp fra 46 % for et år siden.
• 26 % venter å øke tallet på årsverk neste seks måneder, mens 5 % vil redusere. I 4. kv 2016 var de same observasjonene henholdsvis 20 % og 7 %.
• Fordelt på de ulike fylkene venter 4 % av Rogalandsbedriftene å redusere årsverk de neste seks måneder, 3 % av Hordalandsbedriftene, 6 % av bedriftene i både Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det er nedgang for alle fylker fra 4. kv 2016 med unntak av Sogn og Fjordane, der det er en marginal økning.
• 21 % sier de økte investeringene siste 3 måneder, mens 6 % sier de har redusert investeringene. I 4. kvartal 2016 var de samme observasjonene henholdsvis 20 % og 9 %.                                                                                                                                                                                                                                                               (Kilde: Vestlandsindeksen 1/17)

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger