Tilgangen på og nærhet til gode og relevante fagmiljøer går igjen når en ser på hva som skal til for å lykkes med utflytting av statlige arbeidsplasser. Det kommer frem i en evaluering utført av Asplan Viak på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2009. Regjeringen omtaler utflytting av flere statlige arbeidsplasser i Meld. St. 18 (2016-2017) – Berekraftige byar og sterke distrikt og tilgang til kompetanse vurderes også her som en kritisk faktor.

 

Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen er et godt eksempel på hvordan tilgang på juridisk og økonomisk kompetanse gjennom nærhet til Universitetet i Bergen (UiB) og Norges Handelshøyskole viste seg avgjørende for at flytteoperasjonen ble en suksess. Lignende eksempler finnes også fra andre utflyttinger der nærhet til kunnskaps- og kompetansemiljøer har vært viktig.

 

Hvilke statlige arbeidsplasser har Bergen og kunnskapsmiljøene i byen særskilte forutsetninger for å ta imot? For et år siden overtok UiB ansvaret for ordbøkene og språksamlingene fra Universitetet i Oslo. Språksamlingene er grunnsteinen i Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Med et svært sterkt miljø innen nordisk språk ved UiB i spissen er Bergen svært godt rustet til å være vert for Språkrådet. UiB har en samarbeidsavtale med Høgskulen i Volda for å styrke forskning og forvaltning av nynorsk språk.


 

Universitetet i Bergen huser også store og viktige infrastrukturprosjekt for europeiske språkressurser og har det faglige ansvaret for Norsk språktest. I tillegg byr Bergen på sterke språkmiljø både ved Uni Research, ved NHH og ved Høgskulen på Vestlandet. Bioteknologirådet rådgir myndighetene våre i alt fra fostervannsdiagnostikk til stamcelleforskning- og behandling og genmodifisert mat. Da trengs solid og bred kompetanse innen medisin og biologi, men ikke minst innen etikk, juss og vitenskapsteori. Få – om noen – byer utenom Oslo og Bergen har denne sammensatte kompetansen i tilstrekkelig omfang.


 

Også en rekke sentraladministrative oppgaver innen forskning og høyere utdanning som i dag er lokalisert til Oslo, skal flyttes ut. God forvaltning, også innen forskning og høyere utdanning, bygges på solide analyser og godt datagrunnlag – noe Norsk senter for forskningsdata (NSD) har utviklet gjennom mange år.

LES OGSÅ: Fire av ti er bekymret for å miste jobben

 

Bergen er en kompetent vert for statlige arbeidplasser

Ved Uni Research Rokkansenteret og ved UiB har man fremragende fagmiljøer som har spesialisert seg på store mengder samfunnsdata og hvordan disse kan analyseres. Dette er fagmiljøer med røtter til Stein Rokkan – en av de mest sentrale skikkelsene i norsk morderne samfunnsvitenskap. Bergen er en mer enn kompetent vert for større deler av statlige arbeidsplasser knyttet til forvaltning innen forskning og høyere utdanning.

 

Politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, skrev den 17.02 at utflytting av statlige arbeidsplasser er dyrt og risikofylt. Ja, dersom en ikke legger tilstrekkelig vekt på premissene som faktisk skal til for å lykkes. Eilertsen og evalueringen i etterkant av Norman sitt flyttelass, peker på nettopp tilgang og nærhet til sterke og relevante kunnskapsmiljøer som avgjørende.

 

Nylig var det stor glede i Stavanger og mørke skyer i Bergen da statsråden kunngjorde hvor Fornybar AS skulle lokaliseres. Fondet representerer relativt få arbeidsplasser og skal investere nasjonalt og ikke lokalt; i så måte medfører fondet i liten grad lokal verdiskapning.


 

Viktigere enn lokale arbeidsplasser er muligheten for at fondet skal lykkes. Dagens Næringsliv skrev nylig på lederplass at Finansdepartementet krever at fondet skal starte med en tapsavsetning på 35 prosent. Dette er en ualminnelig høy tapsavsetning og gjenspeiler antatt risiko i investeringene.

 

Deloitte AS fikk i oppgave av Olje- og energidepartementet å vurdere lokalisering av Fornybarfondet og konkluderte med at fondet ville ha «størst forutsetninger for å realisere de overordnede målsetningene dersom selskapet lokaliseres i bergensregionen». Begrunnelsen for konklusjonen er i all hovedsak den samlede kompetanse innen finans, forskning og teknologi.

 

Regjeringens Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser er omfattende. En rekke av disse bør legges til Bergen – ikke fordi Bergen sårt trenger flere statlige arbeidsplasser, men fordi etatene og enhetene som flyttes da har størst forutsetning for å lykkes. Da bør også faglige råd om betydningen av og tilgangen til solide fagmiljøer veie tungt.

 

(Innlegget er først publisert i Bergens Tidende)

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger