(KarriereStart.no):

Til tross for den siste tidens bedring i norsk økonomi, er det fremdeles 15 000 helt eller delvis arbeidsledige i Rogaland. Disse utgjør 5,8 prosent av arbeidsstyrken. Nå har NITO, KS Rogaland, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Tekna gått sammen om Rogalandserklæringen, hvor de forplikter seg til å arbeide for at flere langtidsledige i fylket i aktivitet. NITO er bekymret for at mange ledige nærmer seg grensen for dagpenger.

 

- Dette bekymrer meg. Det er tungt for den enkelte og det er dårlig samfunnsøkonomi, og det er dårlig privatøkonomi. Å stå helt uten dagpenger er ikke økonomisk eller sosialt bærekraftig for noen. Det er vanskelig å komme i jobb når man har vært ledig lenge og jeg er bekymret for at vi får en gruppe som faller varig ut av arbeidslivet, sier Trond Markussen, president i NITO.

 

Fem punkter

I Rogalandserklæringen kommer partene med følgende punkter til hvordan man skal bekjempe langtidsledigheten:

 

• KS og NHO representerer de største og fleste arbeidsgiverne i fylket. Begge organisasjonene vil oppfordre alle sine medlemsvirksomheter om å ta ordningen med arbeidstrening mer aktivt i bruk enn i dag, og vil informere mer aktivt om mulighetene som ligger i denne ordningen overfor sine medlemsvirksomheter.


 

• Partene viser til måten dette ble gjort på i Stavanger kommune. Her ble alle etatssjefene innkalt for å bli informert om NAVs ordning for omstilling av kompetanse, og ble bedt om å «snu alle steiner» for å finne minst 30 plasser for personer med ingeniørfaglig bakgrunn til slike opplæringsplasser. For arbeidsgiverpartene er en slik prosess et forbilde for det videre arbeidet som bør etterfølges.

 

• Tekna og NITO vil ta initiativet til en gründerdag for arbeidsledige, sammen med Rogaland fylkeskommune, NAV og Innovasjon Norge. Her vil arbeidsledige som har ideer til egen gründervirksomhet bli orientert om både hvilke muligheter for støtte til gode ideer som finnes i det offentlige virkemiddelapparatet, og om hvilke rettigheter til inntektssikring man har som gründer og dagpengemottaker.

LES OGSÅ: Arbeidsinnvandringen øker


 

• Rogaland fylkeskommune vil høsten 2017 igjen tilby arbeidspraksis på videregående skoler hvor personer med ingeniørfaglig kompetanse «skygger» lærer.


• Rogaland fylkeskommune vil jobbe sammen med attføringsbransjen og NAV for å tilrettelegge flere praksisplasser i fylkeskommunal virksomhet.

 

 

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger