(KarriereStart.no):

– Utviklingen på arbeidsmarkedet har vært positiv de siste seks månedene, og i mai hadde vi en markant nedgang i antall arbeidsledige. Flere ledige stillinger og færre varsler om oppsigelser og permitteringer gjør at vi forventer at ledigheten skal gå videre ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

 

Arbeidsledigheten falt eller holdt seg stabil i de fleste fylker i mai, justert for normale sesongvariasjoner. Størst prosentvis nedgang i antallet helt ledige finner vi i Finnmark og Oppland. I Trøndelag-fylkene og Hedmark økte ledigheten noe.

 

Ledigheten har også holdt seg uendret eller gått ned innen samtlige yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen bygg og anlegg samt industriarbeid.

 

Lavere ledighet

I mai var det registrert 70 900 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 9 400 sammenlignet med mai i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,9 prosent i mai i fjor. 59 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.


 

Til sammen var 93 100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 6 000 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

 

Færre nye ledige og flere langtidsledige

Ved utgangen av mai var 8 300 personer registrert med en arbeidssøkervarighet på under fire uker. Dette er 1 200 færre enn mai i fjor, og viser at det er langt færre nye som melder seg ledig nå, sammenlignet med i fjor. Ved utgangen av mai var det 49 400 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under ett år. Det er 10 100 færre enn på samme tid i fjor.

 

Samtidig øker antallet langtidsledige, og ledigheten har økt blant de som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år og aller mest blant de som har vært arbeidssøkere i mellom ett og et halvt og to år. I mai hadde 21 500 av de helt ledige vært arbeidssøkere i over ett år. Det er særlig i fylkene som har vært rammet av nedgangstidene i oljebransjen at langtidsledigheten har økt.


 

Lavere ledighet innen bygg og anlegg

Ledigheten er lavere enn for ett år siden innen alle yrkesgrupper bortsett fra ledere. Nedgangen er størst innen bygge- og anleggsarbeid, med en nedgang på 19 prosent eller 1 900 personer fra mai i fjor. Det er også 1 900 færre ledige innen industriarbeid.

 

Ved utgangen av mai var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg og industriarbeid, begge med 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker, med 0,7 prosent.

 

Nedgang i alle fylker

Det har blitt færre helt ledige i samtlige fylker det siste året. Fylkene som har hatt størst nedgang i ledigheten er Aust-Agder med en nedgang på 21 prosent, og Vest-Agder og Oppland, begge med nedgang på 19 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 3,9 prosent av arbeidsstyrken og i Finnmark og Vest-Agder, begge med 3,0 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,4 og 1,5 prosent.

 

– Mai-tallene fra NAV gjør meg oppriktig glad. Ledigheten er nå tilbake på samme nivået som før oljeprisfallet høsten 2014, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, som argumenterer for at tallene tyder på at regjeringens politikk fungerer.

 

– Det siste året ser vi nedgang i samtlige av landets fylker, også i oljefylkene i Sør-Vest. Regjeringens politikk virker: Ledigheten går ned og den økonomiske veksten tar seg opp, sier statsråden. 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger