(KarriereStart.no):

Antallet registrerte helt ledige falt med 1 400 personer fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, falt også med 1 400 personer.

 

– Ledigheten har nå falt i mer enn to år, og nedgangen fortsatte i april. Det er i Trøndelag og blant ingeniører og ikt-medarbeidere at ledigheten har falt mest den siste måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige har gått ned med 0,3 prosentpoeng i løpet av de siste tolv månedene, justert for sesongvariasjoner. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har også gått ned med 0,3 prosentpoeng de siste tolv månedene.

 

LES OGSÅ: Seks grunner til at jobbsøknaden din forkastes

 

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av april var det registrert 63 300 helt arbeidsledige hos NAV. Når vi justerer for bruddet som innføring av forenklet registrering medførte fra november 2018 (se faktaboks), tilsvarer dette en nedgang på 7 200 sammenliknet med april i fjor. Arbeidsledigheten utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i april.


 

Til sammen var 79 600 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) i april. Det er 10 500 færre enn i april i fjor, ifølge bruddjusterte tall, og tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

 

LES OGSÅ: Disse ferdighetene hører ikke hjemme på CV-en

 

Disse næringene har høyest ledighet

Ved utgangen av april var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,7 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

 

Sammenliknet med april i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere, fulgt av industriarbeidere.

 

LES OGSÅ: Ikke la dårlige karakterer spolere jobbmulighetene dine

 

Disse fylkene har høyest ledighet

Østfold, Vestfold og Finnmark var fylkene med høyest arbeidsledighet i april, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,5 prosent.


 

De fleste fylkene har lavere ledighet enn i april i fjor, justert for bruddet i statistikken. Nedgangen var størst i Rogaland, etterfulgt av Aust-Agder og Hordaland. I Hedmark, Oppland og Troms var ledigheten høyere enn i april i fjor.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

 

Spesielle forhold

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er mindre omfattende enn før, samt at den går automatisk. Tidligere måtte NAVs veiledere godkjenne nye arbeidssøkere manuelt. Den nye løsningen gjør at arbeidssøkere kommer raskere inn i statistikken enn tidligere. Det medfører at det blir flere helt arbeidsledige i statistikken. Bruddet skjedde gradvis i november, desember og januar. Samlet brudd estimeres til 6 prosent flere helt ledige.

 

Fra juli 2018 har NAV sendt påminnelse på SMS til arbeidsledige om å sende meldekort om de fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøkere. NAV beregner at denne endringen har ført til at det er om lag 1,4 prosent flere helt ledige hver måned siden juli.

 

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall.