(KarriereStart.no):

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Fafo utredet kompetansesituasjonen i kommunene. Rapporten tar for seg hvordan kommunene opplever egen kompetansesituasjon og utfordringer innen barnehage/SFO, grunnskole, pleie- og omsorg og administrasjon.


I hovedsak opplever kommunene egen kompetansesituasjon som god. Samtidig oppgir mange kommuner at de har et stort behov for flere ansatte med høyere utdanning i flere sektorer. Om lag 40 prosent av kommunene oppgir at de har et stort behov for ingeniører. Hver fjerde kommune opplever også at de har problemer med rekruttering, særlig når det gjelder ingeniører og sykepleiere.


Studien viser at det er store variasjoner mellom kommuner når det gjelder opplevd kompetansesituasjon, men at forskjellene ikke ser ut til å kunne tilskrives strukturelle kjennetegn ved kommunen.


Rapporten ser også på kompetansesituasjonen i kommunenes arbeid med samfunnsutvikling. 87 prosent av kommunene oppgir at de har en kommuneplan med en samfunnsdel, og at denne brukes i kommunenes praktiske arbeid med samfunnsutvikling.Kommunene opplever stort sett sin egen kompetanse på samfunnsutvikling som god, mens fylkeskommunene og næringsdrivende er mer avdempet i vurderingen av kommunenes kompetanse på dette området. Det kan indikere at kommunene har en tendens til å overvurdere egen kompetanse.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger