Nord universitet

Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns-
og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer.


Om Profesjonshøgskolen
Profesjonshøgskolen (PHS) er en av sju faglige enheter ved Nord universitet. Ved Profesjonshøgskolen kan du studere for å bli sykepleier, lærer, barnehagelærer, faglærer eller ta bachelor i idrett eller bachelor i engelsk. PHS tilbyr mastergrader i tilpasset opplæring (med ulike fordypninger), logopedi, klinisk sykepleie, spesialsykepleie, idrett og praktisk kunnskap. Fakultetet tilbyr også doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: http://www.uin.no/phs
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Nord universitet

Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Levanger er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk for snarlig tiltredelse.Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som eventuelt ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekan.Stillingen har kontorsted i Levanger. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.ArbeidsoppgaverStillingen er primært tillagt undervisning og veiledningsoppgaver i spesialpedagogikk, master i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk og studier i spesialpedagogikk i grunnskolelærerutdanningen.Stillingen kan også tillegges emner i desentralisert kompetanseutvikling (DeKom), etterutdanning opp mot grunnskoler og videregående opplæringStillingen er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentrale ved fakultetet og derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet i spesialpedagogikk ved fakultetet, sammen med kollegaer.KvalifikasjonskravFor ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.For ansettelse som førstelektor i kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.For ansettelse som universitetslektor kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårs periode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt. Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansieringErfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren Pedagogiske kvalifikasjonerRelevant yrkespraksisGod evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøetGod muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.Vi tilbyrStillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009, for universitetslektor. Lønn etter avtale.God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasseKreativt og kollegialt arbeidsmiljøEn arbeidsplass i stadig utviklingFleksibel arbeidstidAktivt bedriftsidrettslagGenerell informasjonDen som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.KontaktNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:Faggruppeleder Trond Lekang tlf 75517725 eller epost: trond.lekang@nord.noSøknadsprosessenSøkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.SøknadSøknad sendes elektronisk innen 25.08.2019Den elektroniske søknaden skal inneholde:SøknadsbrevFullstendig curriculum vitaeKopi av vitnemål og attesterFullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingenKontaktinformasjon til 2-3 referansepersonerAll dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.Søknadsfrist: 25.08.2019Ref.nr. 30071137Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.08.2019
Om stillingenVed Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord universitetet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, er det ledig stilling som senterleder for snarlig tiltredelse.Senterleder for KKS har det overordnete lederansvaret for senteret. Det innebærer faglig, økonomisk og personalmessig ansvar. Senterleder representerer senteret i nasjonale og internasjonale fora. Senterleder vil derfor ha en viktig rolle i forhold til å drive fram prosesser, oppfølging av ulike prosjekter, fronte kunst- og kultur i opplæringen samt utvikle nettverk.Senterlederen har også ansvar for å bidra til at senteret bygger kompetanse og utfører sitt arbeid i nær kontakt med lærerutdanningen og praksisfeltet; barnehager, grunnskole og videregående opplæring.Stillingens arbeidssted er i Bodø.Stillingen som senterleder er en åremålsstilling for en periode på fire år.KvalifikasjonskravVi søker en person med mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis med relevans for stillingens arbeidsoppgaver kan kompensere for deler av utdanningskravet.Den som ansettes må kunne dokumentere kjennskap og erfaring fra grunnopplæringa, ha gode kunnskaper om kunst- og kulturfagene i skole/barnehage og gjerne innen skoleledelse.Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethetDet legges vekt på administrativ ledererfaring. Det vil også bli lagt vekt på:evne til strategisk tenkning og utviklingsystemforståelse og kjennskap til sektorendidaktisk kompetanse innafor kunst/kulturfaggod formidlingsevne, både muntlig og skriftligerfaring med økonomiansvarevne til å lede, motivere og samarbeidehandlekraft og gjennomføringsevnepersonlig egnethetVi kan tilbyStillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1407 avdelingsleder, ltr. 76 - 80, årslønn NOK 723.200 - 813.400.-I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes.Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Kreativt og kollegialt arbeidsmiljøEn arbeidsplass i stadig utviklingFleksibel arbeidstidAktivt bedriftsidrettslagGenerell informasjonDen som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.KontaktNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:Fakultetsdirektør Olav Frigaard tlf. 74 02 25 75, olav.frigaard@nord.noSøknadSøknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.08.2019All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.Referanse: 30071856Søknadsfrist: 25.08.2019Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.08.2019
Om stillingenVed Nord universitet, studiested Bodø er det ledig to 100% stillinger som prosjektmedarbeidere i 2-årig engasjement. Medarbeiderne skal bidra i Nord universitet sitt kompetanseprosjekt for forskningsdatahandtering. Stillingene er tillagt forskningsadministrasjonen i prosjektperioden.Nord universitet står foran endringsprosesser i forbindelse med utbredelsen av åpen forskning og implementering av institusjonens politikk for håndtering og deling av forskningsdata. I samsvar med nasjonal strategi på området er det et mål å gjøre forskningsdata digitalt tilgjengelig for alle, for å øke mulighet for gjenbruk for en større forskerkrets. De som ansettes vil ut fra særlige kompetanser bidra både overordnet og operativt med siktemål at forskningsdata fra Nord universitet blir åpent tilgjengelige. Begge medarbeiderne inngår i en prosjektgruppe som skal implementere støttetjenester knyttet til implementering av politikken på feltet: Open Access Policy. Fokus vil være utvikling av retningslinjer samt nettbasert, brukerorientert informasjon, opplæring og veiledning relatert til datahåndteringsplaner, datakuratering og deling av data i forskningshverdagen, utvikling av kursmoduler, gjennomføre arrangementer, samt noe saksbehandling.Er du en av to dyktige medarbeidere som kan tenke det å bidra i arbeidet? Prosjektet gir mulighet for å delta og bidra på nasjonal og internasjonal arena og i nettverk for kompetanseutvikling, samt formidle Nord universitets aktiviteter. Prosjektmedarbeiderne må ha eller opparbeide seg god oversikt over krav og strategier fra overordnet myndighet og forskningsfinansiører nasjonalt og internasjonalt. Vi søker to utviklingsorienterte, kontaktskapende, selvgående og fleksible medarbeidere som er interessert i å legge engasjement og egen kompetanse i arbeidet med å utvikle brukerrettede tjenester på feltet. Digital kompetanse og fortrolighet med ulike dataverktøy er en forutsetning. Arbeidet fordrer tett kontakt med fagmiljø og mellom universitetsbiblioteket, IKT/digitalisering og forskningsadministrasjonen. Tiltredelse snarest.Arbeidsoppgaver og ansvarsområdeEtablere god praksis for datahåndtering ved Nord universitet, inkludert rolle- og ansvarsbeskrivelser.Utvikle retningslinjer og digital, brukerorientert informasjon med tilhørende arbeidsflytbeskrivelser.Øke kompetanse hos interne tjenesteytere (forskningsadministrasjon, bibliotek og IKT) innen datahåndteringsplaner, håndtering og kuratering av forskningsdata i et åpent forskningsperspektiv.Gi opplæring og veiledning knyttet til forskningsdatahåndtering (datahåndteringsplaner, publisering/deling av forskningsdata og metadatastandarder for forskningsdata).Utvikle og rulle ut kursopplegg på tvers av organisasjonen innen håndtering og kuratering av forskningsdata, samt starte arbeid med disiplintilpasning av kursopplegg i samarbeid med fagmiljøene.Oppsøkende virksomhet/være bindeledd til aktive forskere for å forstå behov på kort og lang siktPromotere deling av forskningsdata.Teste ut nye verktøy, metoder og utstyr som kan forbedre datahåndtering ved universitetet.Bidra i og delta i nasjonale og internasjonale nettverk.KvalifikasjonskravUtdanning fortrinnsvis doktorgrad, minimum mastergrad. Særlig lang og relevant erfaring kan erstatte deler av utdanningskravet til mastergrad>>.God digital kompetanse og god systemforståelse.Det er fordelaktig med erfaring fra forskning og forståelse for forskningsmetodikk og håndtering av forskningsdata.Kunnskap om akademisk publisering og åpen forskning er ønskelig.Erfaring fra undervisning og/eller kursvirksomhet er en fordel, og gjerne konkret erfaring fra kursopplegg for digital forskning (eks CodeRefinery, Data Carpentry).Det er ønskelig med erfaring fra utviklings- og endringsarbeid.God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk.Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.Relevant arbeidserfaring fra institusjoner innen forskning og/eller høyere utdanning blir vektlagt.Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethetUtadvendt og kontaktskapende, med engasjement og evne til å ta initiativ.Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne innen frister.Serviceinnstilt og fleksibel.Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert.God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive informasjonsarbeid, formidling og veiledning.Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Vi kan tilbyVi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger.Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver kr 486 100 - 621 800, alternativt 1434 rådgiver kr 449 400 - 576 100 etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Kreativt og kollegialt arbeidsmiljøEn arbeidsplass i stadig utviklingFleksibel arbeidstidAktivt bedriftsidrettslagGenerell informasjonDen som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.KontaktNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:prorektor for forskning Reid Hole, tlf 75517358, mob 90098169, epost reid.hole@nord.no eller biblioteksjef Berit Eliassen, tlf 75517328, e-post berit.eliassen@nord.noSøknadSøknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 26.08.19.All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.Refnr. 30085662 og 30085663 Søknadsfrist: 26.08.19.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.08.2019
Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, studiested Steinkjer er det ledig en fast 100% stilling som overingeniør/avdelingsingeniør.Stillingen skal støtte undervisning og forskning innenfor husdyr-/landbruksfag og terrestrisk økologi.ArbeidsoppgaverDaglig drift av laboratorieneHMS-ansvar, herunder rutiner, sikkerhetsdatablad og sikkerhetskursAnsvar for/bistand til laboratorieundervisning, herunder veiledning og retting av journalerKlargjøring av utstyr og kjemikalier i forbindelse med undervisning og forskningInnkjøp av utstyr, instrumenter og kjemikalierHåndtering, registrering og risikovurdering av kjemikalierVedlikehold og kalibrering av utstyr og instrumenter, både til laboratorier og feltarbeidAndre arbeidsoppgaver som hører inn under laboratoriedriftVedlikehold og systematisering av botaniske og zoologoiske samlingerI enkelte perioder kan det være aktuelt å bistå ved ekskursjoner/feltarbeidI en periode framover vil det være arbeidsoppgaver i forbindelse med utvikling og oppbygging av nye forskningslaboratorierKvalifikasjonskravFor ansettelse i stilling som overingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole innenfor kjemiske/biologiske fag, minimum tilsvarende mastergrad. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole innenfor kjemiske/biologiske fag, minimum tilsvarende bachelorgrad. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.Vi ønsker oss en medarbeider som:er systematisk, strukturert og selvstendiger serviceinnstilt og har gode samarbeidsevnertar ansvar og viser initiativgjerne har erfaring med gjennomføring av laboratorieundervisninggjerne har erfaring med bruk av relevante IKT-verktøyVi kan tilbyStillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1087 overingeniør (årslønn ca. kr. 480 000 - 540 000) eller kode 1411/1085 avdelingsingeniør (årslønn ca. kr. 420 000 - 480 000). For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.Kreativt og kollegialt arbeidsmiljøEn arbeidsplass i stadig utviklingFleksibel arbeidstidAktivt bedriftsidrettslagGenerell informasjonDen som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.KontaktNærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:Faggruppeleder Geir Næss, e-post: geir.nass@nord.no, telefon: 74 11 21 42 eller universitetslektor Ingvild Buran Kroglund, e-post: ingvild.b.kroglund@nord.no, telefon: 74 11 21 18.SøknadSøknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 31.08.2019All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.Referanse: 30085561Søknadsfrist: 31.08.2019.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
31.08.2019
About the positionThe Faculty of Biosciences and Aquaculture at Nord university seeks a professor/associate professor with substantial research experience record to strengthen the faculty¿s research and study programmes in terrestrial ecology and nature management.The faculty is expanding the existing master and PhD programmes to include specialisations in terrestrial ecology and the new professor/associate professor will contribute to developing relevant courses and topics for these programmes. The position includes course instruction at both bachelor and master level, as well as supervision of bachelor, master and PhD theses.In addition to teaching and research, the position also includes administrative tasks linked to teaching, research and dissemination.Qualifications and responsibilitiesThe position entails teaching and supervision at all levelsSupervision of Masters and PhD studentsInitiating and developing interdisciplinary research projects in collaboration with colleagues at the FacultyFacilitating of research projects with national and international partnersParticipation in the development of externally funded research projects will be expected, as well as furthering research collaborations with national and international partners.It is assumed that the appointee will contribute to the development of the academic community in the faculty, together with other colleagues.Qualification requirementsWe seek candidates with substantial research record within terrestrial ecology or nature management that can supplement and strengthen ongoing research in terrestrial ecology at the faculty. We are particularly interested in candidates with strong analytic background whose research is focussed on the ecology of northern terrestrial ecosystems. This could be in relation to, for example, forest ecology, wildlife management or biodiversity patterns. Knowledge of Norwegian legislation for nature management is an advantage but not a requirement.For appointment as professor, the candidate should possess a good record of accomplishment of internationally recognized research within terrestrial ecology and/or nature management. Experience from grant procurement from national and international funding agencies is a requirement. For the assessment of candidates for full professorship, the selection committee will make use of the qualification descriptions for professor as they appear in the note Coordination of the procedures for promotion to full professor at the science faculties of universities in Norway, adopted by the National Faculty Meeting of Sciences and National Council for Technological Education, August 2016For appointment to the position as associate professor, we require a doctoral degree in a relevant field, and experience in research within terrestrial ecology and/or nature management which has led to peer-reviewed publications. Experience from national/international grant procurement is beneficial. If the candidate has a foreign degree, it has to be approved as equivalent to a Norwegian doctoral degree.The successful candidate must be fluent in English and preferably also in Norwegian, Danish or Swedish. If the candidate does not speak Norwegian at the time of appointment, he/she is obliged to take actions to master Norwegian/Danish/Swedish within three years. This is necessary as the study programme Bachelor in Nature Management is preferably taught in Norwegian.The candidate should have pedagogical skills and relevant teaching experience. Applicants that cannot document basic formal pedagogical training must complete this within the first two years of employment. Nord University offers such training.The faculty operates in close contact with financing bodies, researchers from other fields and departmental managers, which means that the successful candidate will be expected to work in close cooperation with such organisations. The candidate should also possess good communication and team building skills.FBA's offer to the successful candidateThe successful candidate will be a member of a fast growing, successful faculty at Nord University involved in advanced research programmes. You will join the Ecology group, consisting of members both in Bodø and in Steinkjer. The majority of the group members have educational background in biology, molecular ecology and/or nature management. You will be located in Steinkjer, and it is expected that you will cooperate with your colleagues in Bodø. In Steinkjer, you will have access to good facilities for applied research in terrestrial ecology, and in Bodø, you will have additional access to advanced state-of-the-art laboratory facilities (e.g. genomic platform).SalaryThe position is remunerated according to the Norwegian State Salary Scale, salary placement (Lpl.) 17.510, code 1013 Professor or code 1011 Associate Professor. Salary by agreement.As an employee of Nord University, the successful candidate will be a member of the Norwegian Public Service Pension Fund and will acquire access to other social benefits. A statutory payment to the Norwegian Public Service Pension Fund will be deducted from the salary automatically.General informationThe person who is appointed must abide by the applicable laws, agreements, and directives. The responsibilities and duties associated with the position may change with future reorganization at Nord University.The public sector workforce is expected to reflect the diversity of the population in general. Nord University therefore encourages qualified candidates with disabilities, gaps in their CV, immigrant backgrounds or different life experience to apply. Nord University practices moderate allocation according to gender quotas in accordance with the Basic Agreement for State Employees.If applicants indicate they have disabilities or gaps in their CV, their details may be used anonymously for the purposes of recording whether this target is achieved or not.Contact informationFor more information about the position, please contact the dean Professor Dr Ketil Eiane, e-mail: ketil.eiane@nord.no, phone: +47 75517333 or Associate Professor Dr Jan Eivind Østnes, email: jan.e.ostnes@nord.no, phone: +47 74112125.For questions on administrative matters, please contact Senior Adviser Tom Kilskar, e-mail: tom.kilskar@nord.no, phone: +47 74112258.Application and selection procedureApplications must be submitted electronically by August 31, 2019. The application and all enclosed documentation must be in English. Applications that do not fulfil this requirement will be dismissed.Applicants for this position are requested to include the following information:Cover letter, including description of research plans for a 5-year period with a focus on the fields mentioned in the announcement text where relevantCV (which provides an overview of educational background, list of past academic or other relevant positions, teaching and supervisory experience, administrative experience, research profile and other relevant qualifying activities)Copies of diplomas and certificatesName, phone number and e-mail addresses for minimum two referencesA complete list of scientific production / academic workComplete copies of a selection of a maximum of 15 of the applicant's most relevant publications / academic work that the applicant would like the evaluation committee to take into considerationAll documents must be uploaded as attachments to the electronic application form. It is the applicant's responsibility to submit the complete documentation within this deadline.Selection procedureAs the first step in the evaluation process, an internal selection committee will assess all applications and the most relevant applications will sent to the Academic Evaluation Committee appointed for these positions. Based on the evaluation report, the faculty management will invite the most highly ranked candidates for an interview and a trial lecture.After the application deadline, an applicant list will be announced publicly. Applicants asking for confidentiality must specifically explain the reasons for this in their application. Even if the applicant has asked for confidentiality, the information can be published if the reasons for confidentiality is not found to relevant. In this case, the applicants will be given notice prior to the announcement, and has the opportunity to withdraw the application.Application deadline: 31.08.2019Ref.nr. 30072473Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
31.08.2019

Rekrutteringskalender

 • AUG 25
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 26
  2019
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 31
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Nord universitet

Adresse

Postboks 1490 8049 BODØ