Lesja kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Postadresse: 2665 Lesja Telefon: 61 24 41 00 Faks: 61 24 41 04
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Lesja kommune

Ledig faste stillingar og vikariat. Søknadsfrist 16. desember 2019. Lesja Helsehus, første byggetrinn er nettopp fullført og ei ny sjukeheimsavdeling er tatt i bruk.I Helsehuset finn du også heimesjukepleie og fysio-/ergoterapiavdeling. Andre byggetrinn (renovering av gamal del), skal etter planen vere ferdig hausten 2020. I tillegg til ei sjukeheimsavdeling vil da helsestasjon, psykisk helse og legekontor få lokaler i Helsehuset.Ved Lesja sjukeheim / Helsehus, er følgjande stillingar ledige:St nr:80% st, sjukepleiar, fast st frå 01.02.20 (arbeid 3.kvar helg)90% st, sjukepleiar, vikariat frå 10.05.20 og i ca 1 år (arbeid 3.kvar helg)75% st, sjukepleiar, vikariat frå 20.02.20 og i ca 1 år (arbeid 3.kvar helg)50% st, sjukepleiar, vikariat frå 01.01.20 og i ca 1 år (arbeid 3.kvar helg)30% st, helsefagarbeidar, vik frå 01.03.20 og i ca 1 år (arbeid 2.kvar helg)Lønn (rekna ut frå årslønn i 100% st):Sjukepleiar/spesialsjukepleiar: Kr 410.000-530.000, avhengig av utdanning og ansiennitet.Helsefagarbeidar: Kr 350.800-450.000, avhengig av utdanning og ansiennitet.Nærare info: Leiar ved Lesja sjukeheim, Hilde Lislien, tlf 61 24 42 12 / 917 74 314Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 16.12.2019Ver vennleg å sende søknad elektronisk via knappen over. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikkje tatt i betraktning.Det må framgå tydeleg av søknaden kva for stilling(ar) du søker på og prioritering vedr stillingsprosent.Oversikt over utdanning og praksis skal framgå av søknaden. Det gjeld også evt interne søkjarar.Faste tilsette i deltidsstillingar, vil ha rett til utviding av sitt arbeidsforhold, jf HTA §2-3, dersom dei fyller kompetansekravet.Ved evt. interne forflytningar, brukar vi same søkjarmasse til å fylle stillingar som måtte bli ledige.Det er krav om at begrensa politiattest blir lagt fram før oppstart i stilling, jf Helse- og omsorgstenesteloven §5-4.Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli oppført på søkjarlista (jf Offl §25). Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette.Søknadspapira blir ikkje returnert.Saksnr: 2019/1011Dato: 04.12.2019ID 497: Sjukepleiar, fast 80% st frå 01.02.20 (st nr 1)ID 498: Sjukepleiarst, vikariat, st nr 2 (90%), 3 (75%) og 4 (50%)ID 499: Helsefagarbeidar, vikariat, st nr 5 (30%) Adresse: Lesja kommune
19.12.2019 Lesja
Ledig vikariat frå 01.02.20, Lesja barnehage. Søknadsfrist 16. desember 2019 Vikariata som er ledige:80% st i perioda 01.02.20-31.03.20Inntil 60% st i perioda 01.02.20-10.08.20 (med forbehold om budsjettvedtak)Det kan bli noko meir ledig på våren 2020Vi søkjer barne- og ungdomsarbeidarar med relevant praksis, eller assistentar med relevant praksis.Nærare info: Styrar i Lesja barnehage, Ingrid Undselli, tlf 468 83 205Lønn (ut frå 100% st):Fagarbeidar: kr 350.800-450.000, avhengig av utdanning og ansiennitet.Assistent: kr 301.500-405.100, avhengig av ansiennitet.Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 16.12.2019Ver vennleg å sende søknad elektronisk via knappen over. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikkje tatt i betraktning.Også evt interne søkjarar skal fylle ut søknadsskjema med utdanning og praksis.Ved evt. interne forflytningar, brukar vi same søkjarmasse til å fylle stillingar som måtte bli ledige.Vi brukar også same søkjarmasse dersom det skulle bli ledig meir utover våren 2020.Den/dei som blir tilsett, skal levere politiattest (barneomsorgsattest) før oppstart i stilling, jf barnehagelova §19, jf politiregisterlova §39, 1.ledd.Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli oppført på søkjarlista (jf Offl §25). Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette.Søknadspapira blir ikkje returnert.Saksnr: 2019/1016ID: 500Dato: 04.12.2019 Adresse: Lesja kommune
20.12.2019 Lesja
Fast 100% st som leiar for miljøarbeidartenesta, ledig frå 02.01.20. Søknadsfrist 16. desember. Miljøarbeidartenesta består av eitt bufellesskap, Skoglund/Bekkefaret (ligg på Lesjaskog). Tenesta har også tilhøyrande arbeids- og aktivitetstilbod, Lesjaskog dagsenter. Til saman har miljøarbeidartenesta pt 26 tilsette (14,3 årsverk).Hovudarbeidsområde:Ansvarleg for planlegging og drift av bufellesskapet og dagsenteret i samarbeid med øvrige tilsette.Budsjett-, rekneskaps- og personalansvar for miljøarbeidartenesta.Samarbeid på tvers av tenester innan pleie og omsorg for best mulege tenester til dei som har ulike hjelpebehovAnsvarleg for oppfølging av enkeltvedtak i bebuargruppaVi ønskjer søkjarar som:er autorisert vernepleiar, gjerne med relevant praksis og leiarerfaring. Søkjarar med annan helse- og sosialfagleg utdanning vil bli vurdert.har kjennskap til aktuelt lovverk, saksbehandling og turnusplanlegginger strukturert i arbeidet sitt og har gode leiareigenskaparhar grunnleggande datakompetanse og erfaring i bruk av elektroniske fagsystem, fortrinnsvis Profil og Min vakt.Personleg egnaheit som leiar vil bli tillagt stor vekt.Vi tilbyr:ein interessant jobblønn etter avtalegode pensjonsordningarNærare info : Helse-, omsorg- og folkehelsesjef, Therese G. Hole, tlf 61 24 41 09 / 906 68 712, ellerleiar for heimebaserte tenester, Marit Nyløkken, tlf 61 24 42 18Kommunen er behjelpeleg med å skaffe bustad. Kommunen har gode tenestetilbod, mellom anna er det gode tilbod på barnehageplassar og det blir arbeidd etter tverrfaglig oppvekstmodell som bidreg til trygge oppvekstmiljø.Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 16.12.2019Ver vennleg å sende søknad elektronisk via knappen over. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikkje tatt i betraktning.Politiattest (begrensa) skal leggast fram før oppstart i stillinga, jf Helse- og omsorgstenestelova §5-4.Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli oppført på søkjarlista (jf Offl §25). Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette.Evt søknadspapir blir ikkje returnert.Saksnr: 2019/903ID: 494Dato: 05.12.2019 Adresse: Lesja kommune
23.12.2019 Lesja
Fast stilling inntil 70% som miljøterapeut, evtentuelt miljøarbeidar, innan miljøarbeidartenesta, ledig frå 01.02.20. Søknadsfrist 16. desember. Innan miljøarbeidartenesta som har hovudbase på Lesjaskog, er det ledig fast stilling frå 01.02.20. Stillinga har arbeid kvar 3.helg, turnus dag / kveld.Kompetansekrav:Helst autorisert vernepleiar, eller anna helsefagleg H/U-utdanning.Det er aktuelt å tilsette miljøarbeidar dersom vi ikkje får søkjar med vernepleiarutd./anna helsefagleg H/U-utd.Lønn (rekna ut frå 100% st):Miljøterapeut: Kr 410.000-530.000 pr år.Miljøarbeidar: Kr 350.800-450.000 pr år.Dersom fast tilsett søkjer utvida stilling (jf HTA §2-3) og fyller kompetansekravet, vil vi bruke same søkjarmasse for å dekke opp evt mindre stilling som måtte bli ledig.Nærare info: Leiar for heimebaserte tenester, Marit Nyløkken, tlf 61 24 42 18, eller fagleiar Berit Raanaa, tlf 61 24 46 60Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 16.12.2019Ver vennleg å sende søknad elektronisk via knappen over. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikkje tatt i betraktning.Oversikt over utdanning og praksis skal framgå av søknaden. Det gjeld også evt interne søkjarar.Politiattest (begrensa) skal leggast fram før oppstart i stillinga, jf Helse- og omsorgstenestelova §5-4.Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli oppført på søkjarlista (jf Offl §25). Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette.Søknadspapira blir ikkje returnert.Saksnr: 2019/1010ID: 496Dato: 03.12.2019 Adresse: Lesja kommune
23.12.2019 Lesja

Rekrutteringskalender

  • DES 19
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere