Lesja kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Postadresse: 2665 Lesja Telefon: 61 24 41 00 Faks: 61 24 41 04
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Lesja kommune

Ledig fast 100% stilling frå 01.12.19, Forvaltning og utvikling (F/U), 2.gongs utlysing med søknadsfrist 10. oktober. Lesja kommune ligg øvst i Gudbrandsdalen og er største kommunen i Oppland i areal og har i underkant av 2000 innbyggjarar. Området er ideelt for friluftsliv året rundt. Kommunen har gode tenestetilbod.Stillinga er fysisk plassert på Lesja kommunehus.F/U-avdelinga har til saman 28,4 årsverk, derav 17 innan vedlikehold og drift av kommunale bygg og teknisk infrastruktur, og 11,4 årsverk innan forvaltning på fagområda plan, miljø, byggesak, oppmåling og næring/landbruk.Hovudarbeidsoppgåver: kommuneplanarbeid og reguleringsplaner koordinere og følge opp planleggingsprosessar saksbehandling innanfor fagfeltet vere kontaktperson for eksterne interessentar/instansar i plansakerVi ønskjer søkjarar som: har relevant høgskule-/universitetsutdanning og relevant praksis har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er inkluderande arbeider målretta og er løysingsfokusertVi tilbyr: ein spennande og utfordrande jobb med gode samarbeidspartnarar gode forsikrings- og pensjonsordningar flyttegodtgjersle lønn etter avtaleKommunen er behjelpelig med å skaffe bustad. Kommunen har gode tilbod på barnehageplassar og arbeider etter tverrfaglig oppvekstmodell som bidreg til trygge oppvekstmiljø.Nærare info: Forvaltning- og utviklingssjef, Rigmor Bøe, tlf 61 24 41 23 // 904 03 758, eller nestleiar/planleggar Trond Stensby, 61 24 41 28 // 911 61 458Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 10.10.19Ver vennleg å sende søknad elektronisk via knappen ovafor. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikkje tatt i betraktning.Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentliggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli oppført på søkjarlista (jf Offl §25). Dersom oppmodinga ikkje blir tatt til følge, vil søkjaren bli varsla om dette.Evt søknadspapir blir ikkje returnert.Saksnr: 2019/681 ID: 487 Dato: 26.09.2019 Adresse: Lesja kommune
18.10.2019 Lesja
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen har ledig 100% stilling som arbeidsgjevarkontrollør. Søknadsfrist 20. oktober Vågå kommune ligg i Nord-Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv. Nasjonalparkane gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske.Ved Skatteoppkrevjarkontoret for Ottadalen har vi ledig 100 % fast stilling som regnskapskontrollør for arbeidsgjevarkontrollen i Nord-Gudbrandsdalen. Arbeidsgjevarkontrollen er eit samarbeid mellom alle seks kommunane i norddalen der Vågå er vertskommune. Skatteoppkrevjarkontoret er faglig underlagt skatteetaten, men er administrativt underlagt kommunen.ArbeidsoppgåverKontroll av lønnsområdet, også ute hjå arbeidsgjevararBokettersyn med kontroll av regnskapInformasjonstiltak og rettleiing om gjeldande regelverk retta mot arbeidsgjevarKontroll av A-melding, skattetrekk og arbeidsgjevaravgiftOppfølging av gjennomførte kontroller.Delta i tverrfaglige samarbeid for å kjempe mot A-krim.Det kan også påreknast andre arbeidsoppgåver innafor avdelinga sitt ansvarsområde.KvalifikasjonarUtdanning innafor regnskap, økonomi eller tilsvarandeErfaring frå kontrollverksemd, regnskapsføring eller saksbehandling er ønskjelegGod forståing for regnskapGode IKT-kunnskaparFørarkort klasse BPersonlege eigenskaperStor arbeidskapasitet og nøyaktigSjølvstendig og tek initiativGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerPersonlege eigenskapar vil bli vektlagt ved tilsetjing.Vi tilbyrGodt arbeidsmiljø, interessante arbeidsoppgåver og fleksibel arbeidstidDet gjeld spesielle regler for moglegheit til å ha bistilling/bierverv og/eller næringsinteresser.Tilsetting skjer på dei vilkår som går fram av dei gjeldande lover, reglar og avtaler.Søknadsfrist: 20.10.19.Nærare opplysningar om stillinga får du ved å kontakte skatteoppkrevjar Svein Morten Haverstad tlf. 61 29 36 55 / 94 16 78 92, e-post svein-morten.haverstad@vaga.kommune.no. Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema. Vedlegg til søknaden kan sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no. Vågå kommune er oppteke av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.Vi gjer merksame på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om ein reserverer seg mot det, jf. Off.lova §25. Du vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand. Adresse: Lesja kommune
20.10.2019 Lesja
Ledig vikariat i 65% stilling som miljøterapeut eventuelt miljøarbeidar, frå snarast til 31.12.19Søknadsfrist forlenget til 12. oktober. Ved Skoglund/Bekkefaret bufellesskap som ligg på Lesjaskog, er det ledig vikariat i 65% stilling frå snarast råd og foreløpig til 31.12.19. Vikariatet kan bli forlenga.Stillinga har arbeid kvar 3.helg, med turnus dag og kveld.Kompetansekrav:Helst vernepleiar, eller anna helsefagleg H/U-utdanningDet er aktuelt å tilsette miljøarbeidar, evt assistent med god realkompetanseLønn (rekna ut frå 100% st):Miljøterapeut: Kr 410.000-530.000 pr år.Miljøarbeidar: Kr 350.800-450.000 pr år.Assistent: Kr 301.500-405.100 pr år.Dersom fast tilsett søkjer utvida stilling, vil vi bruke same søkjarmasse for å dekke opp evt mindre stilling som måtte bli ledig.Nærare info: Leiar for heimebaserte tenester, Marit Nyløkken, tlf 61 24 42 18, fagleiar Berit Raanaa / sekr Marit Skotte, 61 24 46 60Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 12.10.2019Ver vennleg å sende søknad elektronisk via knappen over. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikkje tatt i betraktning.Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli oppført på søkjarlista (jf Offl §25). Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette.Søknadspapira blir ikkje returnert.Saksnr: 2019/766ID: 489Dato: 24.09.2019 Adresse: Lesja kommune
21.10.2019 Lesja
I Lesja og Dovre kommuner er det, under forutsetning av politisk godkjenning, ledig fast stilling som psykolog. Psykolog, fast 100 % stilling fra 02.01.20 Søknadsfrist er 31. oktober. Stillingen vil være fordelt med 60 % i Dovre og 40 % i Lesja. Stillingen vil være organisert i helse- og rehabiliteringsavdelingen i begge kommunene.NB. Bruk elektronisk skjema til Dovre kommune i lenka i teksten på denne stillingen, ikke knappen i toppen av siden her.ArbeidsoppgaverHelsefremmende arbeid: Delta i utviklingsarbeid for å bidra til gode leve- og oppvekstsvilkår for barn og ungeForebyggende arbeid inkludert forebyggende rusarbeid - tett samarbeid med annet helsepersonell, barnehage og skoleKlinisk arbeid barn og unge, inkludert tverrfaglig samarbeid rundt oppfølging av barn og ungeVeiledning til ansatte mht oppfølging av tjenestemottakere i alle aldreKompetansekravPsykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjonKompetanseønskeErfaring fra arbeid med barn og ungeVi vil gjerne ha din søknad dersom duer engasjert i arbeidet ditt og liker utfordringertrives både med å jobbe selvstendig og i tverrfaglig teamønsker å bidra til å styrke den psykiske helsen i befolkningen i våre kommunerønsker å jobbe i et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger og bidra til å utvikle detteVi tilbyr:En spennende jobbGode pensjons- og forsikringsordningerLønn etter avtalePersonlig egnethet vektlegges. Begrenset politiattest må legges fram før tiltredelse, jf Helse- og omsorgstjenesteloven, §5-4.Kommunene er behjelpelig med å skaffe bolig. Kommunene har godt tilbud mht barnehageplasser.I begge kommunene vil du ha arbeidsplassen i samme bygg som din leder, helsestasjon og skolehelsetjeneste, legekontor, psykisk helsetjeneste og fysio- og ergoterapitjeneste. I Dovre kommune har også miljøarbeidertjenesten base på samme sted. I Lesja bygges nytt helsehus i tilknytning til Lesja sjukeheim. Det vil være mulighet for erfaringsutveksling i et regionalt nettverk for psykologer ansatt i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal.Nærmere opplysninger får du ved å kontakte:Helse- og rehabiliteringsleder i Dovre kommune, Hege Lorentzen på tlf. 995 07 270 eller e-post hege.lorentzen@dovre.kommune.noHelse-, omsorg- og folkehelsesjef Therese Gjersøe Hole på tlf. 906 68 712 eller e-post therese.hole@lesja.kommune.noFor søknad vennligst benytt det elektroniske søknadsskjemaet for Dovre kommune i denne lenka:Elektronisk søknadsskjemaDet vil være å betrakte som en søknad på en 60 % stilling i Dovre og 40 % i Lesja. Søknadspapirer blir ikke returnert.Kopier av vitnemål og attester ber vi om at du tar med på et evt. intervju.Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette på forhånd Adresse: Lesja kommune
21.10.2019 Dovre, Lesja

Rekrutteringskalender

 • OKT 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 21
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere