<  
>  

Lunner kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Lunner kommune er den sydligste av kommunene i Oppland fylke og tilhører regionen Hadeland. Kommunen grenser i nord til Gran, i øst til Nannestad, i sør til Nittedal og Oslo, og i vest til Ringerike og Jevnaker. Gruaområdet er et gammelt gruvested. Allerede på 1500-tallet ble jernmalm brutt ut av fjellet. Blymalm ble brutt på 1600-tallet fram til midten av 1800-tallet. Sinkforekomster er brutt fra 1880-tallet fram til nedleggelsen av all gruvevirksomhet i 1927. Nyseter gruver hvor sinken ble tatt ut, tjener i dag som omvisnings- objekter for Hadeland Bergverksmuseum. Kommunen er en typisk pendlerkommune hvor ca. 40% av arbeidstakerne arbeider utenfor kommune. Den største strømmen av dagpendlere går til Oslo, men en økende del går også til Gardermoen hovedflyplass. De største arbeidsplassene i Lunner er Lunner kommune, Solhaugen Miljøhjem Non Profit og Lunner Almenning med datterselskaper. Lunner Almenning eier ca. 1/3 av kommunens areal. Befolkning 8 580 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Lunner kommune

Fra 01.08.2020 er det ledig en 100% fast stilling som lærer i engelsk og spansk på Harestua skole i Lunner. Skolene i Lunner trenger dyktige medarbeidere. I arbeidet med å utvikle <> er fokuset satt på systematisk arbeid med skolenes læringsmiljø. Elever skal trives og de skal lære. Hovedfokus det siste året har vært digitalisering, grunnleggende ferdigheter og å etablere alle skolene som gode lokale, kollektive profesjonsfellesskap. Inneværende skoleår deltar skolene i Lunner i et regionalt samarbeid på Hadeland med forberedelse til nytt læreplanverk under overskriften <<Med 2020 i sikte>>.Det gis støtte til videre- og etterutdanning innenfor prioriterte områder og kommunen deltar i det nasjonale kompetanseutviklingsprogrammet; KOMPETANSE FOR KVALITET med et antall lærere hvert år. Nyutdannede lærere som ansettes i Lunner kommune, vil få systematisk oppfølging og veiledning i to år. Søkerne må være villig til å undervise i andre fag også, og å ta på seg oppgaven som kontaktlærer. Harestua skole, 1-10 skole, ca 430 elever, hvorav 160 går på ungdomstrinnet.Oppfyllelse av de nasjonale kompetansekravene vil bli vektlagt ved ansettelser. Vi ønsker å knytte til oss utviklingsorienterte medarbeidere med evne og vilje til samarbeid. Du må være glad i å jobbe i team og kunne takle en hektisk hverdag. I vår vurdering legges det vekt på utdanning, praksis og egnethet. Søkere vil bli innkalt til intervju. Ta med attester. Se også skolens hjemmesider på http://www.lunner.kommune.noPolitiattestDen som blir ansatt må levere tilfredstillende politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse i stilling.Lønns- og arbeidsvilkårVi kan tilby:Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheterGode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger gjennom SPKFri gruppelivs- og ulykkesforsikringFor stillingene gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.Søknad sendesSøknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova § 25 annet ledd. Adresse: Harestua skole
06.04.2020 Lunner
Hjemmetjenesten Avdeling Mestring har hovedansvar for praktisk bistand. Ambulant team for oppfølging av psykisk helse og rus legges til avdelingen fra 1 mai. En viktig lederoppgave blir å koordinere dette teamet med øvrig hjemmetjeneste slik at ressurser brukes effektivt. Hjemmetjenesten samarbeider tett med tildelingskontor og korttidsavdeling med målsetting om å sette inn tjenester på laveste effektive nivå i omsorgstrappa slik at innbyggere i størst mulig grad mestrer egen helse og sykdom. Lunner Kommune gjennomfører heltids og kompetanseprosjekt for å løfte kvaliteten på tjenestene. Vi starter opp helårsturnus med mulighet for langvakter på helg og økte muligheter for lengre friperioderArbeidsoppgaver/ansvarsområde• Utvikling av hjemmetjenesten • Budsjettoppfølging og lønn • Turnus • Ha ansvar for ulike utviklingsprosjekter • Samordne ulike faggrupper • Delta i enhetens ledergruppeKvalifikasjonskrav• For stillingen kreves det godkjent autorisasjon som sykepleier eller vernepleier • Ønskelig med videreutdanning i ledelse eller erfaring som leder inne helse • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. • Du er glad i langtidsplanlegging turnus og tall • Du har god kompetanse i bruk av data og programvare for turnus og budsjett • Du er en pådriver for å ta i bruk velferdsteknologi • Du har førerkort klasse B og må kunne fremvise gyldig førerkort.Personlige egenskaper• Du har faglig kvalitet, arbeidsglede og respekt som viktige verdier • Du er trygg, tydelig og engasjert • Du har høy arbeidsmoral og støtter aktivt opp fattede vedtak og beslutninger • Du er løsningsorientert og fleksibel • Du er komfortabel med å arbeide selvstendig og i team • Du er bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljøAnnet• Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden) • Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert, eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontrollLønns- og arbeidsvilkår• Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring • Inkluderende arbeidsliv-ordning • Fokus på kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap. • Lønn og tillegg etter gjeldene tariffavtale og reglementStillingen er ledig fra 1.4.2020Søknad sendesSøknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd. Adresse: Lunner omsorgssenter
13.04.2020 Lunner
Vi søker rådgiver i 100 % stilling, med arbeidsoppgaver innenfor området Oppvekst. Stillingen vil rapportere direkte til kommunalsjefen for Kultur og Oppvekst.Arbeidsoppgaver/ansvarsområde• Oppfølging av arbeid med å videreutvikle et enhetlig og koordinert oppvekstområde • Dialog og samhandling med skolene, barnehagene, barnevern, PPT, flyktningtjenesten og helsestasjonen • Rådgiving/veiledning • Økonomioppfølging for sentral skoleadministrasjon • Plan- og utredningsarbeid i samarbeid med kommunalsjef, knyttet til oppvekst, inkludert framstilling av saksframlegg til politisk behandling • Saksbehandling i samarbeid med skolene knyttet til spesialundervisning, skoleskyss mm, • Tverrfaglig samarbeid 0-18 år - spesielt aktiv deltakelse i utvikling av <<Lunnerhjelpa/Familiens hus>> • Tett samarbeid med nabokommunene Gran og Jevnaker innen regionalt desentralisert kompetanseheving, overgang • Grunnskole -- videregående skole og andre skolefaglige områder • Oppfølging av arbeid med kultur, i samarbeid med Gran kommune.Kvalifikasjonskrav• Det kreves kompetanse, helst på mastergradsnivå, innen pedagogikk, skoleutvikling og/eller skoleledelse. Bred erfaringsbakgrunn kombinert med pedagogisk utdanning, kan også være aktuelt • Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne • God digital kompetanse • God saksbehandling og utredningskompetanse • Initiativ, kreativitet, selvstendighet, relasjonelle ferdigheter, godt humør og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt • Kjennskap til offentlig forvaltning • Personlig egnethet vil bli vektlagtLønns- og arbeidsvilkårVi kan tilby:Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheterGode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger gjennom SPKFri gruppelivs- og ulykkesforsikringFor stillingene gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer.Søknad sendesSøknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova § 25 annet ledd. Adresse: Lunner rådhus
14.04.2020 Lunner
Arbeidsoppgaver/ansvarsområdeYte tjenester til hjemmeboendePrimærkontaktDelta i fag og tildelingsmøterDokumentere og revurdere behov for tjenesterLegge til rette for at tjenestemottagere mestrer egen helseAnsvarsvaktKvalifikasjonskravFor stillingen kreves det godkjent autorisasjon som sykepleier eller vernepleierGode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.Relevante videreutdanninger er psykisk helse og rus, diabetes, demensomsorg, kreft og palliasjon m.m.Kompetanse og interesse for bruk av velferdsteknologiDu har førerkort klasse B og må kunne fremvise gyldig førerkort.Personlig egenskaperDu har faglig kvalitet, arbeidsglede og respekt som viktige verdierDu er trygg, tydelig og engasjert og setter brukeren i fokusDu har høy arbeidsmoral og støtter aktivt opp fattede vedtak og beslutningerDu er løsningsorientert og fleksibelDu er komfortabel med å arbeide selvstendig og i teamDu er bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljøLønns- og arbeidsvilkårVi kan tilby:Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLPFri gruppelivs- og ulykkesforsikringInkluderende arbeidsliv-ordningFokus på kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap.Lønn og tillegg etter gjeldene tariffavtale og reglementFor stillingene gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer.PolitiattestDen som blir ansatt må levere tilfredstillende politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse i stilling. Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden) Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert, eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontrollSøknad sendesSøknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd. Adresse: Lunner omsorgssenter
30.04.2020 Lunner
Arbeidsoppgaver/ansvarsområdeLunnerskolen søker etter vikarer som kan stille opp på kort varsel, og som kan arbeide som lærer i skole og assistent i skole/SFO.KvalifikasjonskravTil lærervikariater søker vi fortrinnsvis etter allmennlærere eller grunnskolelærere. Andre med annen kompetanse, personlig egnethet og interesse for barn/ungdom og læring oppfordres også til å søke. Voksenopplæringen trenger folk med fremmedspråks kompetanse, og gjerne med flerkulturell erfaring.PolitiattestDen som blir ansatt må levere tilfredsstillende politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse i stilling.Lønns- og arbeidsvilkårVi kan tilby:Et trivelig arbeidsmiljøMeget gunstige forsikrings- og pensjonsordningerLønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtaleFor stillingene gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer.Søknad sendesAnnet Vi minner om at dette kun er en vikarliste, så du vil ikke bli kalt inn til intervju når fristen går ut. Det må opplyses om hvilken skole du ønsker å være vikar på. Vikarer på lista kontaktes av den enkelte skole etter behov.Søknadsfrist 31.07.2020 Vårref 523Kontaktpersoner Anne Haugland Frøislie, Fagleder, tlf: 61324400, mobil: 92415754, annf@lunner.kommune.no Lasse Juliussen, Rektor(LUS), mobil: 90732956, laju@lunner.kommune.no Arild Sandvik, rektor HAUS, mobil: 41570184, arild.sandvik@lunner.kommune.no Grete M Sandvik, rektor Grua, mobil: 984 27 269, grete.monsrud.sandvik@lunner.kommune.no Vibeche Holte, rektor VO, mobil: 900 39 333, vibeche.holte@lunner.kommune.no Adresse: Lunner barneskole
31.07.2020 Lunner
Arbeidsoppgaver/ansvarsområdeKvalifikasjonskravKrav til kompetanseDet er ingen krav til formell kompetanse, men personlige egenskaper vil bli tillagt stor vektDu må være glad i barn og fremstå som en voksen rollemodellDu må ha evne og vilje til samarbeid og kommunikasjonDu være fleksibel og kunne mestre en hektisk hverdagDu må ha gode norskkunnskaper og kommunikasjonsferdigheterPersonlige egenskaperLeken, trygg og omsorgsfullPålitelig og ærligLønns- og arbeidsvilkårLønns- og arbeidsforhold Vi kan tilby:En leken, morsom og variert hverdagMotiverte og engasjerte medarbeidereMeget gunstige pensjons- og forsikringsordningerLønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtaleAnnet Du søker nå om å stå på en vikarliste. Du kan bli bedt om å komme til en samtale i barnehagen dersom de finner deg aktuell som vikar. De som tilbys vikariater må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse, samt politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.PolitiattestDen som blir ansatt må levere tilfredstillende politiattest, ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse i stilling.Søknad sendesSøknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA.Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova § 25 annet ledd. Adresse: Barnehager
31.07.2020 Lunner

Rekrutteringskalender

  • APR 06
    2020
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere