Helse Bergen

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Helse Bergen

Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4117473963 Presentasjon av stillingen: Teknisk avdeling forvaltar Helse Bergen sin eigedomsmasse og dei allmenntekniske anlegga. I tillegg til bygningsmessig drift og vedlikehald, har avdelinga også ansvar for sjukehuset sin tekniske infrastruktur og uteområde. Avdelinga har også drifts- og vedlikehaldsoppgåver knytt til produksjonsutstyr hjå dei einskilde avdelingane.Maskinseksjonen organiserer i alt omlag 18 årsverk, fordelt på ulike fagområder. Stillinga medfører personalansvar. Tiltredelse 15.11.2019 eller etter avtale.ArbeidsoppgåverLeie maskinseksjonen i samarbeid med formann / fagleiar.Plan-, budsjett- og resultatansvar innanfor eigen seksjonAnsvar for å sikre rett teknisk kompetanse i seksjonen, samt oppfølgjing av dei generelle kompetansekrava i Helse Bergen.Ansvar for innkjøp og oppfølging av tenester knytt til drift, vedlikehald og ombyggingarAnsvar for risikovurdering og tilstandsanalysar for anlegg faggruppene har ansvar for.Utarbeide, systematisere og vedlikehalde dokumentasjon.Etablere vedlikeholdsplaner ihht avdelingens vedlikeholdsstrategi.Oppfølging og utarbeiding av serviceavtaler med eksterne leverandørar og samarbeidspartnarar.Delta i prosjekt saman med andre seksjonar i Teknisk avdeling og Helse Bergen.Levere servicetjenester til våre brukarar og leigetakarar i henhold til avdelingens tjenestebeskrivelse.Seksjonsleiar rapporterer til teknisk sjef og inngår i avdelinga si leiargruppe.KvalifikasjonarVi søkjer etter ein medarbeidar med solid teknisk bakgrunn og røynsle innan drift og vedlikehald.Relevant røynsle fra drift- og vedlikehaldsorganisasjon.Søkjar må ha god røynsle i bruk av moderne IT-verktøy.Må beherska norsk skriftleg og muntleg.Røynsle frå samarbeid på tvers av fagområde.Prosjektrøynsle.Erfaring frå leiing med personalansvar.Høgskuleingeniør utdannelse, fortrinnsvis innen maskinfagetUtdanningsretningMaskin / KonstruksjonBygg og anleggUtdanningsnivåHøgskule/universitet, hovudfag / mastergradPersonlege eigenskaparSøker må vera interresert i å leia mennesker og vidareutvikla eigne ledarkunnskaperSøkjar må vere fagleg engasjert, initiativrik og ha gode kommunikasjonsevner.Strategiske eigenskapar er viktig for å styrkje og vidareutvikle avdelinga som ein serviceinnstilt og effektiv tenesteytar.Vi tilbyrLøn etter avtaleMedlemskap i pensjonsordning, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.Triveleg arbeidsmiljøHøgt fagleg nivå og fagleg og personleg utviklingEin arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)KontaktinformasjonRunar Kråkenes, Seksjonsleiar, (+47) 55 97 48 45, runar.krakenes@helse-bergen.no Sjur Brandtun, Teknisk sjef, (+47) 95273062, sjur.brandtun@helse-bergen.noArbeidsstadHaukeland Universitetsykehus 5021 BergenSøk på stillinga:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar:Helse BergenReferansenr.:4117473963 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 28.08.2019
28.08.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4103624148 Presentasjon av stillingen:Bemanningssenteret er sjukehuset sitt interne vikarbyrå. Vi har aukande etterspørsel etter vikarar i frå avdelingane på sjukehuset. Derfor søkjer vi no etter deg som er sjukepleiar eller vernepleiar.Som sjukepleiar eller vernepleiar i Bemanningssenteret vil du få ein variert arbeidskvardag. Du vil jobbe ved eit begrensa antall avdelingar. Desse blir tildelt ut i frå din erfaringsbakgrunn og behovet ved sjukehuset. Du vil opparbeide deg brei erfaring innan ei rekkje avdelingar og fagområde på eit av landets største sjukehus.Vi søkjer sjukepleiarar eller vernepleiarar både med kort og lang arbeidserfaring. Du kan velge mellom å arbeide innan psykiatrien eller somatikken, eller arbeide begge stader.Les meir om ossArbeidsoppgåverGrunnleggjande sjukepleie/vernepleie oppgåverDu vil inngå i den daglege drifta i avdelingaDu vil jobbe turnus og pt. kvar 3. helgKvalifikasjonarOffentleg godkjend sjukepleiar/ vernepleiarSøkjar må meistre godt norsk, både munnleg og skriftlegUtdanningsretningSjukepleieSjukepleie videreutdanningVernepleieUtdanningsnivåHøgskule/universitet, diplom-/ bachelorgradPersonlege eigenskaparDu er tilpassingsdyktig, og finn deg til rette i ulike miljøDu har gode samarbeidsevner, og veit at lagarbeid er avgjerande for eit godt resultat for pasientenDu har og evne til å arbeide sjølvstendigDu er fagleg dyktig, men også interessert i å lære meirDu har ei vennleg og respektfull framferd i møte med pasientar og pårørandeVi tilbyrEin tilpassa arbeidsplanFagdag/studiedag 3 gonger pr. årOppfølging som nytilsettLønn i samsvar med gjeldande overeinskomstKonkurransedyktig pensjonsordningBrei erfaringTilsetjing etter nærare avtaleKontaktinformasjonAnniken Knag Haukeland, Spesialsjukepleiar Bemanningssenteret, 55976900 Kari Rødland, Seksjonsleiar Helsepersonell, Bemanningssenteret, 55976900 Linda Greve Iversen, Seksjonsleiar Helsepersonell, Bemanningssenteret, 55976900ArbeidsstadHaukelandsveien 22 5021 BergenSøk på stillinga:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar:Helse BergenReferansenr.:4103624148 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 31.08.2019
31.08.2019
Bemanningssenteret i Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, treng fleire forsyningsportørar i tilkallingsstilling. Vikarane vert tilsett i Bemanningssenteret og avtalar sjølv vakter med leiar for forsyningsportørane. Vi søkjer deg som ikkje er ute etter ei full fast stilling, men ønskjer å ha ein jobb ved siden av studiar eller liknande. Helse Bergen har eit enkelt administrativt system, der vikarane kan leggje seg tilgjengeleg for vakter.ArbeidsoppgåverBestilling av forbruksvarer, væske og tøy Vedlikehald av lager og depot og merking av hyller og skap Transport og handtering av mat, varer, tøy, væske, oksygen, medisinar og avfall Henting og levering av prøver, blod, journalar, utstyr og anna Transport av skitne og reine senger Mindre flytteoppdrag/ fjerning av møblar ol Arbeidet inneber mykje fysisk aktivitet og kan vere psykisk krevjandeKvalifikasjonarFullført vidaregåande allmennfagleg eller yrkesfagleg skule Fagbrev i logistikkfaget eller portørfaget er ein fordel Truckførar kl. T1 Førarkort for bil klasse B er ein fordel Førstehjelpkurs er ein fordel God norsk munnleg framstilling Grunnleggjande datakunnskap Erfaring frå logistikkfaget/ detaljhandelen er ein fordel * * *Personlege eigenskaparAnsvarsbevisst og tillitsskapande Systematisk og strukturert Løysingsorientert Gode samarbeids evner Evne til å arbeide sjølvstendig og målretta Kunne jobbe bra under press og takle store mengder arbeid Serviceinnstilt Gode kommunikasjonsevner Kunne utføre og trivast med arbeid som kan vere fysisk og psykisk krevjande Godt humør * * *Vi tilbyrLønn i samsvar med gjeldande overeinskomst Triveleg arbeidsmiljøEnkelt system for å administrere egen tilgjengelighetKontaktinformasjonTone Hepsøe, Seksjonsleiar, 55976900Arbeidsstad5021Søk på stillinga:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar:Helse BergenReferansenr.:4118690490 Stillingsprosent: 0% Søknadsfrist: 02.09.2019
02.09.2019
Avdeling for rusmedisin søkjer etter spesialist i rusmedisin, psykiatri eller anna relevant spesialitet til fast overlegestilling. Stillinga er for tida fordelt mellom 50% stilling ved Seksjon Askøy og 50% stilling i ein annan seksjon, i fyrste omgang LAR, men poliklinikk eller ambulant seksjon kan seinare også vere aktuelt.Spesialiteten i rusmedisin vart oppretta 01.12.2014. Haukeland universitetssjukehus, avdeling for rusmedisin er godkjend for heile utdanningsløpet i rusmedisin. Avdelinga har sju godkjende spesialistar i rusmedisin og 11 LIS. I tillegg har vi 3 overlegar med anna spesialitet.Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus har ansvar for behandling og oppfølging av menneske med avhengigheitslidingar. Avdeling for rusmedisin (AFR) har om lag 340 tilsette. I tillegg til Seksjon Askøy har AFR to andre seksjonar for døgnbehandling: Tertnes og Floen. AFR har også to seksjonar for polikliniske tenester: AFR poliklinikk og AFR LAR poliklinikk. AFR har også eiga seksjon for forsking og byggjer no ein seksjon for ambulant verksemd.På Askøy er det ei avrusings- og stabiliseringseining i tillegg til behandlingseiningar for langtidsbehandling i døgnavdeling. Seksjon Askøy er del av akutt-kjeda for ruspasientar og jobbar tett opp mot Akuttposten og PAM. Seksjon LAR har ansvaret for ca 1050 pasientar. I Bergen kommune jobbar ein i bydelsvise poliklinikkar, medan det er ein poliklinikk for omegnskommunar. Seksjon LAR satsar på tverrfagleg integrert behandling m.a. no med eit stort forskingsprosjekt på utgreiing og behandling av Hepatitt C i LAR poliklinikkane.ArbeidsoppgåverPostarbeid og arbeid ved poliklinikk med utgreiing og behandling av samtidige ulike rus- og avhengigheitslidingar, psykiatrisk og somatisk sjukdomDei fleste overlegane går i heimevaktsordning med utrykkingspliktSom overlege vil du i tillegg til vanlege kliniske oppgåver ha ansvar for supervisjon og rettleiing av LIS og anna personell i teamet dittDeltaking i ansvarsgrupper med primærhelsetenesta og sosialtenestaPoliklinisk oppfølging av LAR pasientarKvalifikasjonarNorsk autorisasjon som legeSpesialist i rusmedisin, psykiatri eller anna relevant spesialisering (t.d. farmakologi, indremedisin)Søkjar må meistre norsk, både munnleg og skriftleg (Det blir kravd at ein kan dokumentere kunnskapar i norsk språk tilsvarande Bergenstesten)God skriftleg dokumentasjonsevneAkuttmedisinsk erfaring er ønskjelegUtdanningsretningMedisinUtdanningsnivåProfesjonsstudiumPersonlege EigenskaparVi søkjer medarbeidarar som ønskjer å jobbe med pasientar med krevjande og komplekse sjukdomstilstandar over tidVi ønskjer legar som kan arbeide sjølvstendig, men som søkjer råd ved behov, og som kan fungere godt i ei tverrfagleg arbeidsformLegar i rus- og avhengigheitsmedisin bør ha interesse for eit breitt spekter av somatiske, rusmedisinske og psykiatriske sjukdomstilstandar og korleis desse verkar inn på kvarandreVi tilbyrVariert, utfordrande og lærerik tenesteGode vilkår for vidareutdanning og kompetansebyggingLønn etter gjeldande tariffavtaleEi god pensjonsordningEit rikhaldig bedriftsidrettstilbodAndre opplysningarNoe reisevirksomhet må påregnesKontaktinformasjonKarl Trygve Druckrey-Fiskaaen, Overlege, 94146623 Vibeke- Henriette Køhn Handeland, Seksjonsleiar, 56155160ArbeidsstadBergenNøkkelinformasjon:Annonsør:Helse Bergen Stillingsbrøk: 100% Fast heltid Startdato: 25.05.2019https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4078819220&company_id=398341500&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
29.09.2019

Rekrutteringskalender

 • AUG 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 31
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 02
  2019
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Helse Bergen

Adresse

5054 BERGEN