Østre Toten kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Østre Toten kommune har ca 14 800 innbyggere og er den tredje største kommunen i Oppland. Kommunens visjon er "Livskvalitet ved Mjøsa". Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Østre Toten kommune

ArbeidsstedØstre Toten sykehjem er en del av heldøgnstjenester. I første halvår 2020 flytter alle avdelinger på Østre Toten sykehjem inn på Labo som er et helse- og omsorgssenter, byggningen ferdigstilles i november 2019. Labo skal inneholde 111 sykehjemsplasser, i tillegg til andre tjenester som hjemmetjenesten, fysio/ergoterapiavdelingen, dagsenter og rus- og psykiatritjenesten. Kommunen har som mål om at Labo skal bli et åpent senter, med et bredt spekter av aktiviteter og base for frivilligheten. Labo blir et helse- og omsorgssenter som har logiske strukturer som er fremtidsrettet, fleksibelt og egnet som et godt sted å være for pasienter, pårørende og ansatte. Heldøgstjenester har vurderingskriterier for innhold og kvalitet, hvor tjenester, kompetanse, ledelse og samhandling står i fokus. Heldøgnstjenester har innført årsturnus i to avdelinger, og målet er at alle avdelinger i tjenesten starter opp med årsturnus i løpet av 2020. Heldøgnstjenester samarbeider med NTNU om forsknings- og utviklingsprosjekter. Det er en målsetning at Østre Toten sykehjem sertifiseres som livsgledehjem for eldre i oktober 2019, med videreføring i Labo når dette står ferdig. Stillingen som lyses ut her er pr tiden på kommunens korttidsavdeling på Østre Toten sykehjem avdeling C. Avdelingen flytter inn i Labo og øker i antall plasser. Søker må påregne skiftledervakter, og muligheten for å jobbe på andre avdelinger eller andre enheter i kommunen.Østre Toten Kommune vil gjennom fellesskapskommunen - Kommune 3.0 - bidra til et mer inkluderende lokalsamfunnfor alle gjennom hele livet. Kommunen har derfor fokus på hverdagsmestring i alle deler av helse- og omsorgsektoren. Tidlig innsats og gode pasientforløp er nøkkelord. Strategimeldingen for sektoren er "Ny velferd 2040". Målet er at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til økt funksjon, mestring og deltagelse, og det er valgt ut 6 hovedstrategier med tilhørende satsingsområder.Vi ønsker å benytte kompetansen på riktig måteFakta om stillingenVi søker 1 sykepleier til 100% stilling dag og kveldsjobbing, med tredje hver helg i arbeidsplan.Stillingen medfører sykepleierfaglig ansvar for pasienter på korttidsavdelingen. Arbeidsoppgavene er varierte, med hovedfokus på å sikre et helhetlig, koordinert og sikkert pasientforløp. Sykepleier tar imot pasientene, følger opp behandling, kartlegger funksjonsnivå og jobber tverrfaglig fo rå nå pasientens mål. Andre konkrete arbeidsoppgaver er ansvar for mål- og tiltaksplaner, journalføring og å delta i pasientrettede møter. Videre veiledning av kollegaer, planlegge, gjennomføre og evaluere faglige tiltak, og ha medansvar for legemiddelhåndtering/bestilling. Ansvarsvakt og beredskapsvakt må påberegnes. Todelt turnus med dag- og aftenvakter. Arbeid hver 3. helg.Avdelingsleder er nærmeste overordnedeKrav til søkerFormell utdanning: Autorisert sykepleier Tidligere praksis: Det er ønskelig med erfaring fra lignende avdeling.Du må kunne vise til faglig resultatoppnåelse og innsats. Videre ha gode samarbeidsevner, samt vise initiativ, selvstendighet og kreativitet. Du må ha evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet. Du må være pålitelig og vise lojalitet overfor arbeidsgiver, vise vilje til å ta ansvar og å utøve ansvaret. Sykepleier jobber etter krav fra arbeidsgiver, politiske og administrative vedtak, strategidokumenter og gjeldende handlingsprogram. Videre forventes det at man jobber i tråd med aktuelle prosedyrer og rutinebeskrivelser i kvalitetssysemet. Den ansatte bidrar til et godt arbeidsmiljø preget av trivsel, glede og gjensidig respekt, tilbakemeldingskultur og høyt faglig nivå. Må kunne beherske norsk på en god måte muntlig og skriftlig, samt dataverktøy til dokumentasjon.Personlige egenskaper: Være en god teamarbeider, fleksibel og faglig engasjertPolitiattest påkrevd.Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.Vi kan tilbySpennende og varierte arbeidsdager med god mulighet til å være med å påvirke egen arbeidshverdag Godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for utvikling og et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og pasienter Godt samarbeid i en kommune hvor mye skjerSom ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.Søknad sendesSøknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighetSom hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge. Adresse: Østre Toten kommune
22.09.2019 Østre Toten
ArbeidsstedØstre Toten sykehjem er en del av heldøgnstjenester. I første halvår 2020 flytter alle avdelinger på Østre Toten sykehjem inn på Labo som er et helse- og omsorgssenter, byggningen ferdigstilles i november 2019. Labo skal inneholde 111 sykehjemsplasser, i tillegg til andre tjenester som hjemmetjenesten, fysio/ergoterapiavdelingen, dagsenter og rus- og psykiatritjenesten. Kommunen har som mål om at Labo skal bli et åpent senter, med et bredt spekter av aktiviteter og base for frivilligheten. Labo blir et helse- og omsorgssenter som har logiske strukturer som er fremtidsrettet, fleksibelt og egnet som et godt sted å være for pasienter, pårørende og ansatte. Heldøgstjenester har vurderingskriterier for innhold og kvalitet, hvor tjenester, kompetanse, ledelse og samhandling står i fokus. Heldøgnstjenester har innført årsturnus i to avdelinger, og målet er at alle avdelinger i tjenesten starter opp med årsturnus i løpet av 2020. Heldøgnstjenester samarbeider med NTNU om forsknings- og utviklingsprosjekter. Det er en målsetning at Østre Toten sykehjem sertifiseres som livsgledehjem for eldre i oktober 2019, med videreføring i Labo når dette står ferdig. Stillingen som lyses ut her er pr tiden på kommunens korttidsavdeling på Østre Toten sykehjem avdeling C. Avdelingen flytter inn i Labo og øker i antall plasser. Søker må påregne skiftledervakter, og muligheten for å jobbe på andre avdelinger eller andre enheter i kommunen.Østre Toten Kommune vil gjennom fellesskapskommunen - Kommune 3.0 - bidra til et mer inkluderende lokalsamfunnfor alle gjennom hele livet. Kommunen har derfor fokus på hverdagsmestring i alle deler av helse- og omsorgsektoren. Tidlig innsats og gode pasientforløp er nøkkelord. Strategimeldingen for sektoren er "Ny velferd 2040". Målet er at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til økt funksjon, mestring og deltagelse, og det er valgt ut 6 hovedstrategier med tilhørende satsingsområder.Vi ønsker å benytte kompetansen på riktig måteFakta om stillingenVi søker 2 sykepleiere til to x 65,7 %, arbeidstid er turnus etter oppsatt arbeidsplan, med jobbing på natt med arbeid hver 3. helgSykepleier i denne stillingen har overordnet sykepleiefaglig ansvar for alle avdelingene på natt i en sentralvaktfunksjon, er arbeidsgivers stedfortreder og har ansvar for stedlig ledelse, ressursbruk og brannansvar på sine vakter. Som sykepleier har et stort ansvar for å forvalte avdelingenes ressurser forsvarlig, og at kvaliteten på tjenesten som gis er i samsvar med vedtatt tjenestenivå. Spesifikke oppgaver må påberegnes. På sykehjemmet har vi fokus på forebygging og oppbygging av sterke fagmiljøer til beste for pasientene. Vi driver mye aktiv behandling og har god legedekning, noe som gir spennende og utfordrende arbeid for sykepleierne. Korttidsavdelingen drifter kommunens to KAD-plasser, der pasienter kan legges inn etter spesielle kriterier fra legevakt og fastlege. Turnus med hovedsak nattevakter, men man må også ønskelig at søker kan jobbe dag og aftenvakter.Krav til søkerFormell utdanning: Autorisert sykepleier Tidligere praksis: Erfaring fra nattarbeid, det er også ønskelig med erfaring fra lignende avdeling.Du må kunne vise til faglig resultatoppnåelse og innsats. Videre ha gode samarbeidsevner, samt vise initiativ, selvstendighet og kreativitet. Du må ha evne til omstilling, nytenkning og fleksibilitet. Du må være pålitelig og vise lojalitet overfor arbeidsgiver, vise vilje til å ta ansvar og å utøve ansvaret. Sykepleier jobber etter krav fra arbeidsgiver, politiske og administrative vedtak, strategidokumenter og gjeldende handlingsprogram. Videre forventes det at man jobber i tråd med aktuelle prosedyrer og rutinebeskrivelser i kvalitetssysemet. Den ansatte bidrar til et godt arbeidsmiljø preget av trivsel, glede og gjensidig respekt, tilbakemeldingskultur og høyt faglig nivå. Må kunne beherske norsk på en god måte muntlig og skriftlig, samt dataverktøy til dokumentasjon.Personlige egenskaper: Du må ha evne til å motivere dine kollegaer og bidra til et godt arbeidsmiljø.Politiattest påkrevd.Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.Vi kan tilbySpennende og varierte arbeidsdager med god mulighet til å være med å påvirke egen arbeidshverdag. Godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for utvikling og et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og pasienter. Godt samarbeid i en kommune hvor mye skjer.Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.Søknad sendesSøknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighetSom hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge. Adresse: Østre Toten kommune
22.09.2019 Østre Toten
ArbeidsstedAmbulerende hjemmetjeneste i Østre Toten kommune er en del av enhet for hjemmetjenester og har base på Østre Toten sykehjem. Tjenesten er organisert i fire avdelinger i spesialteam i områdene demens, kreft-palliasjons- og barn samt et tverrfaglig innsats og rehabiliteringsteam. Praktisk bistand og nattjenesten er organisert i egne team. I tillegg har tjenesten også 4 allmennteamEnheten består for øvrig av rus- og psykiatritjenesten og merkantile funksjoner.Østre Toten Kommune vil gjennom fellesskapskommunen - Kommune 3.0 - bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn for alle gjennom hele livet. Kommunen har derfor fokus på hverdagsmestring i alle deler av helse- og omsorgsektoren. Tidlig innsats og gode pasientforløp er nøkkelord. Strategimeldingen for sektoren er "Ny velferd 2040". Målet er at innbyggerne i kommunen skal gis mulighet til økt funksjon, mestring og deltagelse.Vi ønsker å benytte kompetansen på riktig måte i forhold til de behov våre brukere har, og satser i årene fremover på kompetansebygging med utgangspunkt i etablerte team. Det bygges et nytt helse- omsorgssenter som står klart i 2020, der tjenesten samlokaliseres med kommunens heldøgnstjenester. Organiseringen evalueres, så det tas forbehold endringer i stillingenes ansvars- og arbeidsområder.Sektorens visjon er: "Sammen skaper vi fremtidens helse- og omsorgstjenester i Østre Toten."Fakta om stillingenLedig ergoterapeutstilling er p.t. i avdeling 3, spesialteam tverrfaglig innsats og rehabilitering, men tjenesten omstruktureres så det må påberegnes endringer i løpet av høsten. Hovedoppgavene p.t er tverrfaglig samarbeid, ta imot utskrivningsklare pasienter, tidlig innsats, hverdagsrehabilitering, rehabilitering på nye og eksisterende brukere. Denne avdelingen består av fysioteraputer, ergoterapeuter, hjelpepleiere og sykepleiere.Arbeidsoppgaver: kartlegge, planlegge, gjennomføre og evaluere faglige tiltak hos hjemmeboende brukere rettet mot brukers mestrings og funksjonsevne, aktivitet, deltakelse og omgivelser. Utføre brukerkartlegging ut fra felles maler, testbatteri og kartleggingsverktøy. Rådgiving og faglig veiledning knyttet til diagnose til bruker, annet helsepersonell og pårørende for å optimalisere brukers mestringsevne. Bidra i tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnereStillingen er knyttet til oppfølging av hjemmeboende og stillingen skal bidra til hverdagsmestring, pasientforløpsarbeid og forbedringsarbeid med fokus på tverrfaglig samarbeid, mål og tiltaksplaner, hjelpemidler og tilrettelegging for brukere i hele hjemmetjenesten. Ansatte må jobbe selvstendig og påberegne å ta mye ansvar. Arbeidstid er 37,5 timers uke p.t. i dagtidsturnus med arbeidstid mellom 0730-1530. Dette resulterer i noen fridager på 12 uker.Alle ansatte har et egenansvar for å holde seg faglig oppdatert og bidra til fagutvikling.Ansatt i stillingen må beherske norsk muntlig og skriftlig, og ha førerkort klasse B. I avdelingen er det p.t. praksis at ansatte disponerer egen bil dersom tjenestebil ikke er tilgjengelig. Dette kompenseres med kjøregodtgjørelse.Krav til søkerFormell utdanning:Autorisasjon som ergoterapeut Tidligere praksis: Ønskelig med erfaring innen rehabilitering, hverdagsrehabilitering, tverrfaglig samarbeid, velferdsteknologi, hjelpemiddelformidling, veiledningskompetanse på hverdagsmestring. Videreutdanning etc innenfor fagfeltet vektlegges positivt. Ønskelig med: Medarbeidere som er faglig engasjerte med fokus på kvalitetsutvikling og tverrfaglig samarbeid. Du må kunne arbeide selvstendig, være strukturert/ styre egen arbeidshverdag, ha pågangsmot og vise til gode samarbeidsevner. Ha kunnskap om og erfaring fra kommunehelsetjenesten. Erfaring med søknad og bestilling av hjelpemidler gjennom NAV. Vi i hjemmetjenesten ønsker oss en kollega som er trygg på eget fag, tar ansvar og er fleksibel i arbeidshverdagen.Du må ha evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø, også i omstillingsprosesser.Politiattest påkrevd.Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.Vi kan tilbyFaglige spennende arbeidsoppgaver og muligheter til kompetanseutvikling. Mulighet til å delta på relevante kurs Godt faglig miljø, både tverrfaglig og ergoterapifaglig IA-bedrift En spennende og variert arbeidsdag der du selv kan påvirke mye Påvirkningsmulighet på tjenester og arbeidsmiljø i utvikling og endring Inkluderende og godt arbeidmiljø med hyggelige kollegaerSom ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.Søknad sendesSøknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighetSom hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge. Adresse: Østre Toten kommune
22.09.2019 Østre Toten
Fakta om stillingenVi søker en strategisk og samarbeidsorientert leder som vil være sentral i den videre utviklingen av området oppvekst. Østre Toten kommune er i utvikling og det er særlig fokus på samhandling på tvers av fag og organisasjon. Sektoren har ansvaret for helsestasjon, barnevern, PPT, barnehage, grunnskole og læringssenteret. Kommunalsjefen inngår i rådmannens strategiske ledergruppe. Det forventes et aktivt engasjement og ledelse av et strategi- og omstillingsarbeid innenfor oppvekst. Vi ønsker å få til innovasjon og utvikling med mål om at alle barn skal oppleve mestring og tilhørighet.Krav til søkerVår nye kommunalsjef må derfor være en engasjert lagspiller som er opptatt av både utviklingsprosesser og resultat. Det er viktig at kommunalsjefen evner å se fagområdet i et større samfunnsmessig perspektiv, og deltar i en aktiv bærekraftig utvikling av kommunen som helhet. I tillegg må kommunalsjefen være tillitsskapende, en sterk relasjonsbygger og ha gode kommunikasjonsevner. Vi ønsker oss en trygg og tydelig leder som evner å engasjere. Den rette kandidaten er målrettet, utviklingsorientert og kan vise til erfaring i å lede endringsprosesser. Forståelse og kunnskap om ansvarsfordeling og samarbeid mellom politikk og administrasjon er en forutsetning. Søkere må ha relevant høyere utdanning.Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.Vi kan tilbyVi tilbyr en interessant lederstilling i en utviklingsorientert og veldrevet kommune med høy kompetanse. Våre kommunalsjefer har gode muligheter til å påvirke utviklingen både i kommunen og i organisasjonen.Søknad sendesSøknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighetSom hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.KontaktpersonPer Inge Hjertaker - Partner/Adm. direktør Headvisor tlf. +47 22 47 65 50 mob. +47 917 29 682 Adresse: Østre Toten kommune
01.11.2019 Østre Toten
ArbeidsstedØstre Toten kommune har 9 kommunale skoler - 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på hjemmesiden www.ostre-toten.kommune.noFakta om stillingenVikariater av varierende varighet og størrelse i skole og SFO.Vi trenger vikarer for våre fast tilsatte barne- og ungdomsarbeidere og assistenter ved kortere og lengre fravær.Krav til søkerFormell utdanning: Tidligere praksis: Personlige egenskaper: Ønskelig med:Politiattest påkrevd.Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.Vi kan tilbySom ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.Søknad sendesSøknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighetSom hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge. Adresse: Østre Toten kommune
20.12.2019
ArbeidsstedGrunnskolene i Østre Toten kommune har 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Nærmere opplysninger om hver skole finnes på kommunens hjemmeside www.ostre-toten.kommune.noFakta om stillingenVikariater av varierende lengde og størrelse gjennom hele høsthalvåret. Tilsetting skjer kontinuerlig.Krav til søkerDet er ønskelig med godkjent lærerutdanning. Lærerskolestudenter kan søke.Politiattest påkrevd.Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.Vi kan tilbySom ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.Søknad sendesSøknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighetSom hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge. Adresse: Østre Toten kommune
20.12.2019
ArbeidsstedLena ungdomsskole er en ungdomsskole med 280 elever og ca. 55 ansatte,herunder mange sosialfaglige ansatte. Det er for tiden tre og fire paralleller på hvert trinn. Skolen ble totalrenovert i 2012 og fremstår som en moderne skole.Fakta om stillingen100 % fast stilling som miljøveileder i skolen fom 01.08.19. 11 % lønnstrekk pga fri i skoleferiene. Ved intern rekruttering vil det bli ledig et to-årig vikariat. Ønsker du en jobb i et aktivt og spennende miljø, der ingen dager er like, er du velkommen til å søke.Oppgaver som legges til stillingen: Direkte arbeid med enkeltelever med ulike utfordringer, samt forebyggende sosialfaglig arbeid. Deltakelse og mulig ledelse av gruppeprosesser i forbindelse med systemrettet arbeid i skolen og rundt enkeltelever. Tett samarbeid med lærerne og andre ansatte/samarbeidspartnere, herunder helsesøster,PPT, barnevern og bup Veiledning av kolleger, foreldre/foresatte.Krav til søkerFormell utdanning: Bachelor i vernepleie. Tidligere praksis: Erfaring fra arbeid med barn og unge med ulike faglige og sosiale behov. Kvalifikasjonskrav: Evnen til å analysere og gjennomføre tiltak for enkeltelever og grupper med utfordringer Evnen til å bygge relasjoner til elever med spesielle behov, foreldre og andre samarbeidspartnere God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Det er ønskelig med relevant praksis.Ønskelig med: Du bør være positiv, løsningsorientert, tydelig, god på å bygge relasjoner til elever og kolleger, kan jobbe godt selvstendig og i team, lage planer og følge dem, og kunne takle uforutsette situasjoner. Personlig egnethet vil vektlegges. Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.Politiattest påkrevd.Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.Vi kan tilbySpennende og utfordrende oppgaver i et aktivt og utviklingsorientert pedagogisk miljø.Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.Søknad sendesSøknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighetSom hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge. Adresse: Østre Toten kommune
22.04.2029

Rekrutteringskalender

  • SEP 22
    2019
    3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Østre Toten kommune

Adresse

Besøksadresse:
Rådhusgata 20
2850 Lena

Postadresse:
Postboks 24
2851 Lena
Telefon: 61 14 15 00
E-post: postmottak@ostre-toten.kommune.no