NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingenVed institutt for industriell økonomi og teknologiledelse i Trondheim har vi ledig en midlertidig stilling som stipendiat i industriell økonomi og teknologiledelse for en periode på tre år. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad.Stillingen er knyttet til PhD-programmet i økonomi og ledelse, studieretning industriell økonomi og teknologiledelse, og fakultetet står som arbeidsgiver.Institutt for industriell økonomi og teknologiledelseer organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:Bedriftsøkonomi og optimeringHelse, miljø og sikkerhetVirksomhetsledelseStrategi og forretningsutviklingFagseksjon i økonomi og ledelse (Campus Gjøvik)Fagseksjon Eksperter i TeamArbeidsområderStipendiatstillingen er knyttet til forskningsprosjektet The Lean Digitalization Paradox som er et kompetanseprosjekt for næringslivet, finansiert av Norsk Forskningsråd og fem involverte norske produksjonsvirksomheter. Prosjektet har som mål å utvikle teorier og praktiske retningslinjer for digitalisering av norsk industri basert på lean management prinsipper.Prosjektet har flere arbeidspakker og denne stillingen skal dekke forskning i pakkene <> og <>, dvs. i grensesnittet mellom disse eller med hovedtyngde i en av dem. Dette betyr at kandidaten forventes å arbeide med temaer rundt digitaliseringsprosesser i planlegging og integrasjon i verdikjeden, og organisasjonsteoretiske spørsmål som organisasjonsdesign, utvikling og arbeidsfordeling. Kandidaten vil bli en del av kollegiet i faggruppen <> og samarbeide tett med forskerteamet i prosjektet.Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse tar sikte på å frembringe forskning på høyt internasjonalt nivå. Instituttet bidrar til å legge til rette for dette gjennom samarbeid med andre universiteter internasjonalt, deltakelse på konferanser og muligheter for utveksling i løpet av stipendiatperioden.KvalifikasjonskravStillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger.Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn i industriell økonomi og teknologiledelse eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en PhD.-utdanning.Kvalifiserte søkere må beherske engelsk skriftlig og muntlig.Vi ser det som en fordel om man delvis behersker et skandinavisk språk i tillegg.Søkeren bør ha innsikt i, og gjerne erfaring fra, norsk eller nordisk industri og arbeidsliv.Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.Vi viser tilForskrift om ansettelsesvillkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidatfor generelle kriterier for stillingen.NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.Personlige egenskaperPersonlig egnethet i forhold til å inngå i forskningsteam vil bli tillagt stor vekt. Likeledes vil personlige egenskaper som selvstendighet, arbeidskapasitet, entusiasme og evne til å bidra til et godt stipendiatmiljø og arbeidsmiljø generelt, bli vektlagt.Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Det gjelder også søknader fra kandidater med opprinnelse fra land som omfattes av ITAR eller <<Electronic Code of Federal Regulations".Vi tilbyrspennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljøåpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegergunstige vilkår i Statens pensjonskasseansattegoder og fordelerlærerikt samarbeid med norske industribedrifterLønn og vilkårStillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600,- pr. år Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.Ansettelsesperioden er 3 år og er uten undervisningsplikt. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD.-program innen Fakultet for økonomi, studieretning industriell økonomi og teknologiledelse. Informasjon om PhD.-program, se https://www.ntnu.no/iot. Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til PhD.-studiet innen tre måneder.Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Generell informasjonJobbe ved NTNUEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Spørsmål om stillingen kan rettes til førsteamanuensis Marte Daae-Qvale Holmemo (marte.holmemo@ntnu.no) eller Professor Heidi C. Dreyer (heidi.c.dreyer@ntnu.no .Søknadsfrist: 13. novemberOm søknadenFølgende punkter må være inkludert i søknaden:Søknad som forteller om din motivasjon for å gjennomføre en doktorgradEn kort prosjektskisse (2 sider) som beskriver planlagt tema, problemstillinger, valg av teori og metode og hva prosjektet vil skape av resultater. Det må komme tydelig fram hvordan man tenker å dekke de to arbeidspakkene.CV, vitnemål og attesterEventuelle vitenskapelige arbeider (ikke masteroppgaven). I tilfeller med fellesarbeider må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via Jobbnorge.no.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
13.11.2019 Trondheim
This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingenVi har ledig stilling som PhD-kandidat på Institutt for Bygg og miljøteknikk.Reisevaneundersøkelser (RVUer) benyttes i stor utstrekning innen transportplanlegging. De er grunnlaget for trendstudier, transportmodeller og effektanalyser. SmartRVU prosjektet ved NTNU er et samarbeid mellom flere aktører hvor Bærum kommune deltar.Målet med prosjektet er å finne smarte måter å samle reisevaneinformasjon på som kan gi oppdatert kunnskap med høyere kvalitet og lavere belastning for respondenter. PhD-kandidaten skal gjennomføre datainnsamlingen i Bærum kommune, blant annet gjennom piloter ved bruk av ny teknologi. Pilotene skal brukes for å evaluere effekten av tiltak innen transportsektoren og den generelle trendutviklingen.Kandidaten vil samarbeide tett i en gruppe med 3 andre PhD-kandidater ved NTNU innen tilgrensende fagtema. Kandidaten vil også være en del av et PhD miljø tilknyttet Bærum kommune. Kandidaten vil ha en kontaktperson i Bærum kommune og kan ha hovedarbeidssted der eller ved NTNU.Stillingen rapporterer til hovedveileder ved NTNU som er førsteamanuensis Trude TørsetArbeidsoppgaverSette seg inn i ulike metoder for gjennomføring av reisevaneundersøkelserTeste bruk av Mobil App'er for gjennomføring av RVUerFokusgruppeintervjuer i forbindelse med rekrutteringsstrategierPiloter for evaluering av tiltak i transportsektorenPublisering/formidling av resultaterKvalifikasjonskravStipendiat: Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn i samferdsel, økonomi, sosilologi eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert?dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.Vi viser tilForskrift om ansettelsesvillkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidatfor generelle kriterier for stillingen.NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.Andre krav:Kunnskap om transportsektoren og tiltak for å oppnå bærekraftsmåleneBeherske statistiske analyser og GISI og med at stillingen innebærer intervjuer på norsk, er det en betingelse med svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. I tillegg kreves det at man behersker engelsk.Ettersom datainnsamlingen for en stor del vil foregå i Bærum kommune, er det en forutsetning at kandidaten kan oppholde seg i østlandsområdet i kortere eller lengre perioder.Personlige egenskaperGode samarbeidsevnerGjennomføringsevnerVed vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.Vi tilbyrspennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljøåpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegergunstige vilkår i Statens pensjonskasseansattegoder og fordelerLønn og vilkårStipendiat:Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Ansettelsesperioden er 3 år. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD-program innen ingeniørvitenskap. Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til PhD-studiet innen tre måneder.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Spørsmål om stillingen kan rettes til Trude Tørset, tlf. 97038649, e-post trude.torset@ntnu.no.Om søknaden: Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: IV-256/19Søknadsfrist: 13.11.2019.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
13.11.2019 Trondheim
This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingenVi har ledig stilling som stipendiat ved Institutt for bygg- og miljøteknikk.Ved Institutt for bygg- og miljøteknikk er det ledig stilling som stipendiat. Stillingen er knyttet opp mot faggruppen for bygg- og anleggsteknikk, og forskningstemaet helhetlig digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Stipendiatstillingen er knyttet til ett forskingsprosjekt i samarbeid med Bærum kommune. Denne stillingen fokuserer på <<Smart og bærekraftig eiendomsforvaltning>>, og inngår i fellesskap med stipendiater innen <>, <> og <<Smarte reisevane undersøkelser (RVU)>>.Bærum kommune disponerer en stor og variert eiendomsmasse til ulike formål. Eiendomsmassen er variert med hensyn til lokalisering, størrelse, alder, bruksområde, brukere, energiforbruk og tilstand. Det er til dels et betydelig etterslep på vedlikehold, samtidig som det store endringer i behov for bygg, m.a.o. økt behov for fleksibilitet i bruken av bygningsmassen. Det er derfor et enormt miljømessig og samfunnsøkonomisk potensiale i å optimalisere forvaltningen av eiendommene både med hensyn på bærekraft og økonomi. <<Det koster og investere, men det koster enda mer og ikke ha tilstrekkelig vedlikehold, for så å sette bygningene opp igjen>>. Utfordringen for kommunen er i betydelig grad knyttet til eksisterende bygningsmasse, og hvordan kommunen skal drifte og vedlikeholde bygningsmasse på en smart måte.Stillingen vil innebære et nært samarbeide med ansatte og innbyggere i Bærum kommune. Samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer vil inngå i ph.d. studiet.Stillingen rapporterer til professor Rolf Andrè Bohnè.ArbeidsoppgaverPhD arbeidet innen Smart og bærekraftig eiendomsforvaltning, skal se helhetlig på kommunens eiendomsportefølje, og tilstanden til denne, både med hensyn til klima og økonomi. PhD arbeidet vil arbeide med ny metodikk for BIM basert tilstandsanalyse, samt dynamiske modeller for optimal FDV av kommunens bygningsmassen med hensyn på klima og økonomi.KvalifikasjonskravStipendiat: Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn i bygg, arkitektur, industriell økologi, samfunnsøkonomi og/eller industriell økonomi eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert?dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.Vi viser tilForskrift om ansettelsesvillkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidatfor generelle kriterier for stillingen.NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.PhD kandidaten forutsettes å jobbe tverrfaglig opp mot kompetansemiljøer innen samfunnsøkonomi, industriell økologi, arkitektur, transport og bygg ved NTNU, og med de involverte etater i Bærum kommune. Kandidaten vil være aktiv med veiledning av masterstudenter innen bygg og industriell økologi.Andre krav:Det er en forutsetning at kandidaten kan kommunisere godt skriftlig og muntlig på skandinaviskPersonlige egenskaperSelvstendigMetodiskTverrfagligVed vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.Vi tilbyrspennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljøåpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegergunstige vilkår i Statens pensjonskasseansattegoder og fordelerLønn og vilkårStipendiat:Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Ansettelsesperioden er 3 år. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD-program innen ingeniørvitenskap. Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til PhD-studiet innen tre måneder.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Spørsmål om stillingen kan rettes til professor Rolf André Bohne, 99 30 53 63, e-post rolf.bohne@ntnu.no.Om søknaden: Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: IV-257/19Søknadsfrist: 13.11.2019.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
13.11.2019 Trondheim
This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingenVed Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det opprettet 50 % fast stilling som universitetslektor i helsevitenskap (bevegelsesvitenskap).Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/inb.ArbeidsoppgaverFaglig ansvar for fagområdet bevegelsesvitenskap sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatteVeiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdetDeltakelse i administrativt arbeidStillingsinnehaver vil ha et særlig ansvar for undervisning og veiledning i Bachelorstudiet i bevegelsesvitenskap og i International Master of Science in Physical Activity and HealthDen som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.KvalifikasjonskravDet kreves oppnådd mastergrad eller tilsvarende innen bevegelsesvitenskapSøkere må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå, både muntlig og skriftlig.Det er spesielt ønskelig med søkere som har arbeidserfaring fra folkehelsearbeid med fokus på fysisk aktivitet.Det er ønskelig med søkere som har forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå.Det vil også bli lagt vekt på pedagogiske evner, undervisningserfaring med bruk av studentaktive arbeidsformer, og erfaring med å lede og utvikle studieemner.Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må være dokumentert. Dersom dette ikke kan dokumenteres,?pålegges den som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.?Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillingerfor generelle kriterier for stillingen.? NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.Personlige egenskaperGode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenserGode formidlingsevnerEvne til å arbeide selvstendigEvne til og interesse for omstilling og videreutviklingVed vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.Vi tilbyrspennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljøåpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegergunstige vilkår i Statens pensjonskasseansattegoder og fordelerLønn og vilkårStilling som?universitetslektor kode 1009 lønnes normalt fra brutto kr. 496 100,- til 615 900,- per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra?lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.?Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. ?Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.?Spørsmål om stillingen kan rettes til fagenhetsleder Torunn Askim, e-post: torunn.askim@ntnu.no, tlf: 73412556.Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan rettes til HR-konsulent Even Larsen, e-post: even.g.larsen@ntnu.no.Søknad med?CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. ?Søknadsfrist: 13.11.2019?Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
13.11.2019 Trondheim
This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIOm stillingenVi har ledig stilling som PhD-stipendiat ved Institutt for datateknologi og informatikk. Ansettelsen er for 4 år, hvorav 25% er pliktarbeid knyttet til undervisning. Dette er en forskerutdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter mulighet til akademisk utvikling i form av doktorgrad. Stipendiaten vil være del av Excited Senter for Fremragende Utdanning, ved Institutt for Datateknologi og Informatikk og mer spesifikt jobbe på senterets prosjekt P2: <>.Stipendiatens forskning må være tilpasset målene i dette prosjektet. Noen eksempler på mulige forskningstemaer:Hvordan kan grunnleggende programmeringskurs utformes for å gi en god førsteårserfaring for IT-studenter?Innovative læringsmetoder for programmering og programvareutvikling; innovative verktøy, plattformer og vurderingsmåterAutomatisk analyse av studenters arbeidsprodukter og -prosesser, for å gi veiledning og tilbakemelding.Stillingen rapporterer til instituttleder/senterleder for Excited. Hovedveileder for phd-studenten vil være prosjektlederen for P2.ArbeidsoppgaverDen som ansettes vil hovedsakelig ha følgende arbeidsoppgaver:Utføre forskning innen didaktikk for programmering og programvareutvikling, i tråd med målene for Exciteds prosjekt P2.Ta emner som trengs for phd-graden.Publisere i internasjonale konferanser og tidsskrift i relevante felt, skrive og avslutningsvis forsvare en phd-avhandling.Delta i det akademiske miljøet innenfor områder relevant for stillingen.Medvirke i undervisning av emner og veiledning av masterstudenter.KvalifikasjonskravStillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger. Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn enten i datateknologi / informatikk eller i pedagogikk / lektorutdanning eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere med mastergrad i pedagogikk /lektorutdanning må samtidig kunne dokumentere programmeringskompetanse tilsvarende minst 30 studiepoeng, i form av emner og/eller praktisk programmeringserfaring. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert?dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.Vi viser tilForskrift om ansettelsesvillkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidatfor generelle kriterier for stillingen.Søkere skal også ha følgende kvalifikasjoner:God, dokumentert forståelse for forskningsfeltet IT-utdanningEvne og motivasjon for å utføre forskning i et tverrfaglig områdePraktisk erfaring med programvareutviklingGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.Siden undervisningen som forskningen i P2 ønsker å forbedre primært er på norsk, er god mestring av et skandinavisk språk ønskelig, men ikke et absolutt krav. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk må være motivert til en ekstra innsats for å lære norsk i løpet av første ansettelsesår, og må dessuten dokumentere gode engelskkunnskaper. Følgende tester kan benyttes ved slik dokumentasjon:TOEFL (minimumsscore 600 for papirbasert test, 92 for internettbasert test)Akademisk IELTS (minimumsscore 6.5, og ingen seksjon lavere enn 5.5)Cambridge CAE eller Cambridge CPE (minimumskarakter B eller A).Hvis den som ansettes, ikke mestrer norsk (eller svensk, dansk), vil det forventes at vedkommende lærer seg norsk i løpet av første ansettelsesår.NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.Sammen med søknaden vedlegges en beskrivelse av forskningsarbeidet som er planlagt gjennomført i stipendperioden. Søknader som ikke har en slik prosjektbeskrivelse vil ikke bli vurdertPersonlige egenskaperPersonlig egnethet vil bli vektlagt ved vurdering av søkere. Vi ser etter kandidater som har:Lidenskap for forskning, nysgjerrighet og læringsviljeGode samarbeidsevner, men også individuelle ferdigheter til å levere arbeid av høy kvalitetGode pedagogiske og analytiske evnerEvne til å kommunisere med og engasjere studenter og andre interessenterEvne til å hurtig skaffe seg og anvende kunnskap innen et forskningsområdeVed vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.Vi tilbyrspennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljøåpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegergunstige vilkår i Statens pensjonskasseansattegoder og fordelerLønn og vilkårStipendiat: Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.Ansettelsesperioden er 4 år med pliktarbeid. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD-program innen datateknologi/informatikk(https://www.ntnu.no/studier/phcos). Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til PhD-studiet innen tre måneder.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Generell informasjonEt godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Spørsmål om stillingen kan rettes til Førsteamanuensis Hallvard Trætteberg, tlf.:73 59 34 43, hal@ntnu.noOm søknaden: Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.CV med informasjon om kandidatens tidligere utdanning og arbeidserfaring.Bekreftede kopier av vitnemål og karakterutskrifter for bachelor- og masterstudier. Dokumenter som vedlegges må være på norsk eller engelsk.En prosjektbeskrivelse på 3-5 sider, inkludertEn kort presentasjon av kandidatens motivasjon for å søke stillingen.En forklaring på hvordan kandidaten ser sin bakgrunn som passende for forskningen i Excited prosjekt P2.En skisse av ett eller flere viktige forskningsproblemer som kandidaten er spesielt interessert i å undersøke innenfor skopet til Excited P2 og eksemplene på forskningstemaer gitt i seksjonen <>.En gjennomgang av teoretisk og metodisk bakgrunn for forskningsproblemene fra forrige punkt.Navn og kontaktinformasjon for minst 2 referansepersoner.En kopi av kandidatens masteroppgave (pdf), eller hvis masteroppgaven er under arbeid: Et utvidet sammendrag av hva man har gjort på masteroppgaven hittil og hvordan og når den er tenkt fullført.PDF-kopier og bibliografiske data for tidligere publikasjoner (om søkeren har noen)Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.Søknad med CV, vitnemål, prosjektbeskrivelse og attester sendes via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.Søknaden merkes med referansenummer: 2019/17236Søknadsfrist: 14.11.2019Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
14.11.2019 Trondheim
This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIAbout the positionAt the Department of Sociology and Political Science (ISS) there is a vacant temporary position as Postdoctoral Fellow in peace and conflict research for a period of two years. The position is connected to the Department's research on peace and conflict, but also falls within the Department's research on political behavior and values (https://www.ntnu.edu/iss/research).For several decades researchers at ISS have contributed to national and international research on political instability, intrastate armed conflict, and political regimes. The Department benefits from extensive collaboration with researchers at PRIO. The Departments also hosts internationally renowned research on political behavior (e.g., elections, electoral campaigns, conflicts of values, change of values, referendums and political trust).Main duties and responsibilitiesThe Postdoctoral position is within ISS' strategic research area "Conflict, cooperation, and the use of power", but is also closely linked to the department's research in the field of political behavior. The objective of the postdoctoral project is to further develop and strengthen the department's research in these areas.The successful candidate should conduct research on the potential impact of terrorist events on political attitudes, paying particular attention to the recent terror attacks in France and Norway. The project should integrate insights from research on political violence and terrorism with research on political behavior and political psychology. A key question to investigate is the mediating effect of the terrorist(s)' ideology. Through the project the candidate may collaborate with researchers at the Norwegian Center for Violence and Traumatic Stress Studies and scholars in France.The position may be ascribed obligation to work, with teaching and supervision activities in political behavior, and extended for up to two years.Applicants will be assessed by the (1) quality and potential of the project proposal, (2) quality and relevance of the academic works and (3) potential to contribute to the research group and the Department.Qualification requirementsA postdoctoral research fellowship is a qualification position in which the main objective is qualification for work in academic positions. We require a completed Norwegian PhD in sociology, political science or other relevant fields, or an equivalent foreign PhD approved as equivalent to a Norwegian PhD.The appointment is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants and national guidelines for appointment as PhD, postdoctor and research assistantNTNU is committed to following evaluation criteria for research quality according to The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.Other requirements: . Skills in statistical analysis will be emphasized . Good communications skills in English, both written and oral . Some knowledge of Norwegian language and politics is an advantage . Some knowledge of French language and politics is an advantagePersonal characteristicsImportance is attached to personal skills such as independence, well-organized, initiative, cooperative spirit, and motivation to contribute to a good working and social environment.In the evaluation of which candidate is best qualified, emphasis will be placed on education, experience and personal suitability, as well as motivation, in terms of the qualification requirements specified in the advertisement.We offerexciting and stimulating tasks in a strong international academic environmentan open and inclusive work environment with dedicated colleaguesfavourable terms in the Norwegian Public Service Pension Fundemployee benefitsSalary and conditionsThe period of employment is two years, with the possibility of two additional years. Postdoctoral candidates are remunerated in code 1352, and are normally remunerated at gross from NOK 523 200 per annum before tax depending on qualifications and length of service. From the salary, 2% is deducted as a contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund.The engagement is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants, and the acts relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services and Technology. Candidates who by assessment of the application and attachment are seen to conflict with the criterias in the latter law will be prohibited from recruitment to NTNU. After the appointment you must assume that there may be changes in the area of work. It is a prerequisite that the appointed person takes up residence in order to be present and available for the institution as required.General informationA good work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background. Under the Freedom of Information Act (offentleglova), information about the applicant may be made public even if the applicant has requested not to have their name entered on the list of applicants.Further information concerning this post may be obtained from Associate Professor Karin Dyrstad, email: Karin.dyrstad@ntnu.no. For information about the application process please contact section HR, Marie Kristiansen, e-mail: marie.kristiansen@ntnu.noAbout the application:Applicants must submit the following documents with the application within the closing date for applications: . A project proposal of max. 4 pages, including a progress plan for the project. . A comprehensive overview of all academic work. . Relevant samples of publications (no more than five). . CV, certificates and diplomas.Publications and other academic works that the applicant would like to be considered in the evaluation, must accompany the application. Joint works will be evaluated. If it is difficult to identify the individual applicant's contribution in a joint work, the applicant must include a brief description of his or her contribution.Please submit your application electronically via jobbnorge.no with your CV, diplomas and certificates. Please note that these documents should be translated in English or in a Scandinavian language. Applicants with a diploma from a foreign university are advised to provide an explanation of the university's grading system. Applicants invited for interview must bring certified copies of transcripts and reference letters. Please refer to the application number SU-368 when applying.Application deadline: 15.11.2019Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.11.2019 Trondheim
This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIAbout the positionDepartment of Mechanical and Industrial Engineering (MTP) has a vacancy for an Associate Professor within Advanced Modelling, Mechanical Integrity and Design of Robust Products/Systems.The Department has 205 employees and consists of seven research groups (See: https://www.ntnu.no/mtp). This position is associated with research group Design, Analysis and Manufacturing. The candidate should interact with the people belonging to the group and other research groups to create value for tor the department in terms of excellence in research and teaching.The position as associate professor requires university education in mechanical engineering. The candidate should be an academically brilliant candidate, preferably in the very early stage of his/her career showing a high potential in relation to the description below.The position formally reports to the Head of Department.Main duties and responsibilitiesThe associate professorship will have a central role in teaching and research activities related to various aspects of geometric modelling and advanced structural design, with particular attention to the design of two-dimensional and three-dimensional mechanical devices, products and systems (including those obtained by innovative manufacturing processes such as additive manufacturing). The main role of the candidate will be to teach the courses TMM4130-Product Development and Information Technology and TMM4155, revising the content in agreement with the topics described above. The candidate will also support other courses at the master level, such as TMM4160-Fracture Mechanics, TMR4325 and TMM4195-Fatigue Design.In addition to the teaching activity in the abovementioned fields, the select candidate will be responsible for research related to the modelling and design of mechanical components (also obtained by innovative manufacturing processes) in the fields of advanced design based on local approaches.The associate professorship is to be jointly responsible for disciplinary matters together with other academic staff in the department.The associate professorship is required to participate in teaching activities in accordance with the relevant curriculum and assist in further developing the teaching program, including continuing education.The associate professorship needs to supervise master's students and doctoral candidates in his/her discipline.The associate professorship must agree to participate in administrative work.Qualification requirementsThe position of Associate Professor requires university education at doctoral level in mechanical engineering or equivalent and and demonstrable academic excellence in the relevant subject area.Emphasis will be placed on publication of research results in recognized international journals within his or her subject area. Particular focus will be placed on academic work during the past five years, excluding statutory leave (depending on the disciplinary tradition).Other requirements :The successful applicant will be expected to deliver high-quality teaching at undergraduate and postgraduate levels, and undertake supervision of master's and Doctoral candidates. Evaluation of these skills will be based on documented experience and relevant teaching qualifications. Applicants with teaching experience at university level are preferred. Quality and breadth of the teaching qualifications will be evaluated.Those who do not have formal qualifications in teaching at university level and who cannot provide documentation of equivalent qualifications must complete an approved pedagogical development programme within two years of appointment.It is a prerequisite that within three years of appointment, new employees who do not speak a Scandinavian language can demonstrate skills in Norwegian or another Scandinavian language equivalent to level three in the course for Norwegian for speakers of other languages at the Department of Language and Literature at NTNU.Please see the Regulations concerning appointment and promotion to teaching and research posts for general criteria for the position. NTNU is committed to following evaluation criteria for research quality according to The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.It is fundamental that the candidate knows how to design for product durability, e.g., in presence of geometrical discontinuities and geometrical complexity. In addition, it is important that he/she should be able to model and design mechanical devices in presence of multiaxial loading schemes with particular focus on cyclic loadings and complex time histories. Modelling, advanced design and final assessment under complex loadings of assembly of parts and smart devices (obtained by different joining techniques as well as bonding) is also a topic to develop. Computer-aided engineering design, manufacturing and production are also a part of his/her profile.Candidates for the position need to have comprehensive knowledge of the theoretical aspects of geometric modelling and machine design by means of advanced local approaches, as well as experience from practical applications of such methods including the capability of modelling complex mechanical devices/products by using Catia and Solidworks software. The candidate needs to have deep knowledge in using Abaqus and Ansys at high level and the capacity to use interfaces between these software and Catia/Solidworks for a structural design purpose. The ideal candidate should also have some knowledge in the use of C++, Fortran and Phyton with the final aim of designing complex mechanical devices, products and systems.Desired/preferred qualifications:Candidates should be able to develop research activities within the topics of assessment and design in presence of geometrical discontinuities and multiaxial behavior of structural mechanical devices, products and systems under cyclic loadings. Candidates therefore should show a documented experience in the abovementioned research fields and the potential to grow international and national research activities in this direction.Candidates with documented experience from practical application of results from advanced numerical modelling within the field of structural integrity, advanced mechanical design and structural assessment will be preferred.Candidates with proved knowledge of Norwegian language though language courses will be prioritized.Candidates with proved capacity of performing mechanical tests and with experience in management of structural integrity labs will be prioritized.The candidate should show a strong potential to apply to FRIPRO-FRINATEK grants application or similar at National level (SFI). ERC grants and/or Horizon 2020 application or similar will be preferred at international level.The ability to initiate and lead research and development work will be emphasized.Personal characteristicsHigh working capacityCurious and motivated to develop new knowledge with othersAbility to involve and engageGood skills for collaboration and networkingIn the assessment of the best qualified applicant, education, experience and personal suitability will be emphasized, as well as motivation for the position.We offer?exciting and stimulating tasks in a strong international?academic environmentan open and inclusive work environment with dedicated colleaguesfavourable terms in the Norwegian Public Service Pension Fundemployee benefitsSalary and conditionsThe gross salary for the position of associate professor code 1011 is normally from NOK 563 700 - 906 000 before tax per year,?depending on qualifications and seniority. From the salary, 2 % is deducted as a contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund.The engagement is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants, and the acts relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services and Technology. Candidates who by assessment of the application and attachment are seen to conflict with the criterias in the latter law will be prohibited from recruitment to NTNU. After the appointment you must assume that there may be changes in the area of work.The person appointed must live in a location enabling him/her to be present at and available to the institution.About the applicationThe application and supporting documentation to be used as the basis for the assessment must be in English.The application must include:CV, certificates and diplomasAcademic works - published or unpublished - that you would like to be considered in the assessment (up to 10 works)A description of the academic/artistic works that you regard as most relevant and that you particularly want to be taken into account in the assessmentA list of?your works with information on where they have been publishedName and address of three refereesResearch planDetails of teaching qualifications based on "Documentation of applicant's teaching qualifications in connection with appointment to an academic position at NTNU"Details of the projects you have managed, with information about funding, duration and sizeJoint works will be considered. If it is difficult to identify your contribution to joint works, you must attach a brief description of your participation.When the application deadline has passed, a shortlisting committee will evaluate all applications. The best qualified applicants will then be considered by an external appointments panel and the most suitable applicants will be invited to interview and to deliver a lecture to undergraduate students.General informationA good work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background. NTNU wishes to increase the proportion of women in its academic positions, and women are therefore encouraged to apply.Under the Freedom of Information Act (offentleglova), information about the applicant may be made public even if the applicant has requested not to have their name entered on the list of applicants.Questions about the position can be directed to the Head of Department Torgeir Welo, email: torgeir.welo@ntnu.noSubmit your application with your CV, diplomas and certificates via jobbnorge.no. Applicants invited for interview must bring certified copies of certificates and diplomas. Mark the application with reference number: IV-262/19.Deadline for applications: 15 November 2019Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
15.11.2019 Trondheim
This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLIAbout the positionThe focus of the project is on approaching theoretical, algorithmic and practical problems relative to combining design-oriented with operation-oriented models. More specifically, the candidate is expected to develop theoretically grounded frameworks for integrating modelling strategies that are typically used when designing a system (e.g., finite elements (FE) and computational fluid dynamics (CFD) models) with modelling strategies that are typically used when operating that system (e.g., control-oriented models derived through system identification approaches).As a short and not exhaustive list of examples, the research will focus among others on understanding how to:select control-oriented models structures plus identify their parameters (together with opportune confidence bounds) from combinations of field and synthetic data;complementing experiments design procedures using also information from FE/CFD models.From an industrial perspective, the expected impact of the project is to simplify, corroborate and fasten the execution of virtual and real commissioning.The project will be executed under the supervision of professors Damiano Varagnolo and Adil Rasheed, in collaboration with Equinor and Kongsberg Digital. The main workplace will be the Department of Engineering Cybernetics at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, an equal opportunity employer described in detail at https://www.ntnu.edu/itk.Main duties and responsibilitiesWe expect the candidate to:commit adequate time and effort to the project;display initiative in identifying and resolving problems relating to the research;manage the work efficiently so as not to place unreasonable demands on supervisors;be well organised and capable of setting and meeting deadlines for various phases of the research;acquire any new skills required as part of the project;maintain frequent and regular contacts with the supervisors;seek and accept in good faith advice from supervisors and advisory panels;fulfil tasks required by the supervisors as part of the project;meet the normal scholarly and professional standards required by the discipline;ensure that all written work is of a high standard of expression and organization;report the results through both written work (especially scientific papers) and oral presentations (specially seminars to various audiences).There exists the possibility for participating to departmental duties, such as teaching assistance; these shall be negotiated during the job interviews.Qualification requirementsThe PhD-position's main objective is to qualify for work in research positions. The qualification requirement is completion of a master's degree or second degree (equivalent to 120 credits) with a strong academic background in engineering cybernetics or equivalent education with a grade of B or better in terms of NTNU's grading scale. Applicants with no letter grades from previous studies must have an equally good academic foundation. Applicants who are unable to meet these criteria may be considered only if they can document that they are particularly suitable candidates for education leading to a PhD degree.The appointment is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants and national guidelines for appointment as PhD, post doctor and research assistant.Other qualificationsCandidates shall have a background in automatic control and expertise in statistical methods; persons with knowledge within system identification are particularly encouraged to apply. Good written and oral English language skills are a non-negotiable prerequisite.Personal characteristicsWe seek for candidates that are strongly committed to keep an open, honest and professional interaction with the colleagues at the department, based on mutual respect, trust and good-will.In the evaluation of which candidate is best qualified, emphasis will be placed on education, experience and personal suitability, in terms of the qualification requirements specified in the advertisement. NTNU is committed to following evaluation criteria for research quality according to The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA.We offerexciting and stimulating tasks in a strong international academic environmentan open and inclusive work environment with dedicated colleaguesfavourable terms in the Norwegian Public Service Pension Fundemployee benefitsSalary and conditionsPhD candidates are remunerated in code 1017, and are normally remunerated at gross from NOK 479 600 before tax per year. From the salary, 2 % is deducted as a contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund.The period of employment is for three years, extensible to four in case the candidate will serve for departmental duties such as teaching assistance. Appointment to a PhD position requires admission to the PhD programme in engineering cybernetics (https://www.ntnu.edu/studies/phtk).As a PhD candidate, you undertake to participate in an organized PhD programme during the employment period. A condition of appointment is that you are in fact qualified for admission to the PhD programme within three months.The engagement is to be made in accordance with the regulations in force concerning State Employees and Civil Servants, and the acts relating to Control of the Export of Strategic Goods, Services and Technology. Candidates who by assessment of the application and attachment are seen to conflict with the criterias in the latter law will be prohibited from recruitment to NTNU. After the appointment you must assume that there may be changes in the area of work.General informationWorking at NTNUA good work environment is characterized by diversity. We encourage qualified candidates to apply, regardless of their gender, functional capacity or cultural background. Under the Freedom of Information Act (offentleglova), information about the applicant may be made public even if the applicant has requested not to have their name entered on the list of applicants.The national labour force must reflect the composition of the population to the greatest possible extent, NTNU wants to increase the proportion of women in its scientific posts. Women are encouraged to apply. Furthermore, Trondheim offers great opportunities for education (including international schools) and possibilities to enjoy nature, culture and family life (http://trondheim.com/). Having a population of 200 000, Trondheim is a small city by international standards with low crime rates and little pollution. It also has easy access to a beautiful countryside with mountains and a dramatic coastline.Questions about the position can be directed to Damiano Varagnolo, phone number +47 481 28 922, e-mail damiano.varagnolo@ntnu.no .About the application: Publications and other academic works that the applicant would like to be considered in the evaluation must accompany the application. Joint works will be considered. If it is difficult to identify the individual applicant's contribution to joint works, the applicant must include a brief description of his or her contribution.Please submit your application electronically via jobbnorge.nowith your CV, diplomas and certificates. Applications submitted elsewhere will not be considered. Diploma Supplement is required to attach for European Master Diplomas outside Norway. Chinese applicants are required to provide confirmation of Master Diploma from China Credentials Verification (CHSI): http://www.chsi.com.cn/en/).Applicants invited for interview must include certified copies of transcripts and reference letters. Please refer to the application number 2019/29162 when applying.Application deadline: November 17, 2019.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
17.11.2019 Trondheim

Rekrutteringskalender

 • NOV 13
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 14
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 15
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 17
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 19
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Adresse

7491 TRONDHEIM