Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Forskning og utvikling
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, forkortet AHO, tidligere Arkitekthøgskolen i Oslo, er en statlig vitenskapelig høyskole som tilbyr utdanning i arkitektur, industridesign og landskapsarkitektur. Skolen har rundt 450 studenter og holder til ved Akerselva i Oslo. AHOs utdanning, forskning og prosjektutvikling fokuserer på formgiving og refleksjon om formgiving gjennom kritikk, historie og teoriutvikling. Man arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming.
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Om stillingenVed Institutt for design er det ledig en stilling som instituttleder. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 01.01.2020 til 31.12.2023, med mulighet til å søke på stillingen ytterligere to ganger fire år.Instituttet har om lag 45 vitenskapelig ansatte og deltidslærere med bredt sammensatt akademisk og praksisbakgrunn, nasjonalt og internasjonalt. Velrennomerte deltidslærere og gjesteforelesere fra akademia og praksis hentes inn for å gi vår 190 studentene inspirasjon fra den virkelige verden. Instituttet er veldrevet, innovativt og med store faglige ambisjoner og drivkraften er å <>. De er inne i en spennende tid med ambisjoner om å øke studieplassene og å videreutvikle den allerede store faglig aktiviteten. Andelen ekstern finansierte forskningsprosjekter er stor, med deltagelse i flere sentre for forskningsdrevet innovasjon. Instituttet har tett kontakt med næringslivet og har en ledende internasjonal posisjon innen sine fagfelt.Arbeidsoppgaver og ansvarDesignfagene er i betydelig endring, og det kreves at du har evnen til å gjennomføre faglig fornying, strategisk planlegging og utvikling ut fra samfunnets behov, og ha visjoner for designfaget. Instituttlederen vil få et særlig ansvar for å fortsatt styrke instituttets profil og rolle i forhold til næringsliv og samarbeidsinstitusjoner. Og i forlengelsen av dette arbeidet definere, videreutvikle og styrke instituttets faglige satsningsområder og prioriteringer. Vedkommende vil ha ansvar for at utdanningen videreutvikles i tråd med målsetning om å ligge i internasjonal front. Som instituttleder vil det være viktig å ivareta internasjonaliseringen av instituttets virksomhet gjennom å bygge forpliktende nettverk. Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet.Vi ønsker deg som vil være en faglig drivkraft for instituttet og AHO, og som er tilstede i møte med både studenter og ansatte. Du vil ha særlig ansvar for:Ivareta faglig ledelse gjennom strategisk styring og utvikling av instituttets utdanning, forskning, utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning og formidlingsoppgaver, samt innovasjon og annen faglig basert virksomhetKoordinere instituttets undervisningsplaner og -aktivitetUtvikling av instituttets faglige profilBudsjett- og personalansvarIntern informasjonInstituttleder vil ha begrenset mulighet for undervisnings- og forskningstid i stillingen.Instituttleder rapporterer til rektor og vil være sentral i rektors ledergruppe, og bidra i utviklingen av en høgskole med store ambisjoner.KvalifikasjonskravKandidaten som ansettes som instituttleder må ha:Høyere utdanning innen design eller tilsvarende på mastergradsnivåDesignfaglig kompetanse på professor- eller førsteamanuensis nivå, basert på kunstnerisk virksomhet, annen praksis eller doktorgradRelevant erfaring fra høyere utdanningRelevant erfaring fra praksisDokumentert ledererfaring, gjerne fra undervisnings- eller forskningsvirksomhetGod forståelse for økonomistyring og personalledelsFlytende muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk og engelskPersonlige egenskaperVi søker etter en faglig sterk leder som evner å:Tenke strategisk og langsiktigSamarbeide og bygge relasjoner intern og eksterntVære en synlig og dyktig kommunikatorStøtte opp om initiativ og kreativitetOppnå resultater gjennom de ansatte og utvikle et godt arbeidsmiljøVære en tydelig og tilstedeværende i møte med andreOpptre samlende og motivere og tilrettelegge for samhandlingVi kan tilby degÅ lede et institutt i endring med store ambisjonerMulighet for faglig utvikling og aktivitetEt kreativt og innovativt internasjonalt miljøEn uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegerFlotte lokaler ved Vulkan og GrünerløkkaStillingen lønnes som 1475 instituttleder lønnes fra kr 778 700 til 950 400, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan et høyere lønnsnivå vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd til Statens pensjonskasse.Annen informasjonSøknad med CV, vitnemål og en beskrivelse av visjon for stillingen sendes inn via vårt elektroniske rekruttering system www.Jobbnorge.noSøknadsfrist er 4. august 2019.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.For nærmere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med :Rektor Ole Gustavsen på e-post: Ole.Gustavsen@aho.no ellerDirektør Randi Stene på e-post Randi.Stene@adm.aho.no.For mer informasjon om AHO vennligst se vår hjemmeside www.aho.no.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
04.08.2019
Om stillingen og arbeidsoppgaverAHO lyser ut en 50 % fast stilling som førsteamanuensis ved Institutt for form, teori og historie med delt faglig ansvar for undervisning i frihåndstegning ved arkitekturprogrammet på AHO.Hoveddelen av stillingen er avsatt til undervisning av AHOs 60 førsteårsstudenter. Undervisningen drives i to likestilte studioer, med felles faglig opplegg og identisk læringsmål, undervist av et team av seks arkitekter og to tegnelærere. Undervisningens struktur er utviklet gjennom de siste ti årene og består av prosjektbasert studioundervisning som integrerer verkstedsopplæring, dataundervisning og frihåndstegning. I løpet av det første året skal studentene tilegne seg kunnskap og arbeidsmetoder som legger til rette for det videre studiet ved AHO. Examen philosophicum, arkitekturhistorie og materialteknologi undervises parallelt som egne fag.Undervisningen i frihåndstegning har to formål: Å gi studentene en bred kompetanse i frihåndstegning som autonom kunstnerisk disiplin. Videre, å gi studentene kompetanse i frihåndstegning som en integrert del av to-dimensjonal arkitektur-representasjon, med særlig fokus på idéutvikling og kommunikasjon i prosjektarbeid.Undervisningen i frihåndstegning i arkitekturstudiets første år drives tidvis som egne bolker og tidvis som en integrert del av studiets prosjektarbeid. Avhengig av strukturen i arkitekturstudiet organiseres undervisningen i frihåndstegning i form av intensive seminarer eller gjennom ukentlig undervisning. Organisering og ansvarsfordeling mellom tegnelærerne avtales internt eller i samråd med fagansvarlige for førsteklasseundervisningen.Ved siden av å drive undervisning av førsteklassestudenter hvert semester, forventes det at den ansatte tegnelæreren annethvert semester holder et fordypningskurs i tegning på masternivå i tillegg. (6 ECTS/én dag i uken).AHO søker en skapende og utøvende kunstner med tegning som sentralt medium og som kan vise til egen kunstnerisk produksjon på høyt nivå, og som holder seg godt orientert innen samtidskunsten, nasjonalt og internasjonalt. Det er forventet at rett kandidat evner å formilde tegnefaget på en måte som bidrar til å skape vitale nettverk, også utover institusjonens grenser.Søkere med bakgrunn innen nærliggende disipliner kan også tas i betraktning. I tillegg til kunstnerisk produksjon, vil det bli lagt vekt på formell utdanning, praksis og pedagogisk kompetanse/erfaring ved vurdering av søkerne.Stillingen fordeles med hhv 40% til undervisning og 10% andre administrative oppgaver ved AHO.Stillingen er tenkt tilsatt fra 1.januar 2020.KvalifikasjonskravSøker til stillingen må:ha utdanning tilsvarende masterkunne vise til egne arbeider av høy faglig kvalitetha solid erfaring fra kunstnerisk praksiskunne dokumentere undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse innen fagfeltetVI ser etter kandidater med følgende egenskaper:engasjert og initiativrikgode samarbeidsevnerevne til nytenkningevne til å jobbe i et miljø hvor det til tider er høy arbeidsintensitetgod muntlig og skriftlig formidlingsevnegrunnundervisningen ved AHO foregår på norsk og søkere må derfor beherske et skandinavisk språk.Vi tilbyrEt kreativt og innovativt internasjonalt miljøPensjonsordning i Statens pensjonskasseStillingen lønnes i kode 1011 Førsteamanuensis i lønnspenn mellom kr 576 100 og kr 713 600. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.Søknad på stillingVi ønsker at du vedlegger følgende i søknaden som gjøres via våre hjemmesider eller jobbnorge.no:SøknadCVBekreftede kopier av vitnemål og attesterPortfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen.Din søknad vil bli vurdert av en nedsatt sakkyndig komite ved AHO.Du søker via vårt elektroniske rekruttering system www.Jobbnorge.no.Søknadsfristen er 4 august 2019.Spørsmål om stillingenDersom du har spørsmål til stillingen vennligst ta kontakt med:Instituttleder ved Institutt for form, teori og historie Erik Langdalen på telefon 98286398 eller erik.langdalen@aho.noellerFørsteamanuensis Carsten Loly på telefon 91637186 eller carsten.loly@aho.noGenerell informasjon omAHO finnes på www.aho.noSe annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
04.08.2019

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere