Statens Vegvesen

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Ingeniøryrker: Øvrig

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer
Fakta om Statens Vegvesen
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Statens Vegvesen

Om stillingenDen ledige stillingen er tillagt gruppen som jobber med kjøre-/hviletids kontroll i foretak. Den som ansettes skal jobbe med forvaltning av lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Vi søker derfor etter en kontrollør på inspektør nivå, som trives med kundekontakt og som ønsker personlig utvikling. Det er viktig at du er ser det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.Tjenestested er Jessheim trafikkstasjon. Noe reisevirksomhet må påregnes.ArbeidsoppgaverKontrolloppgaver knyttet til Kjøre- og hviletidsbestemmelsene samt arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidet foregår både langs veg og i transportbedrifterSaksbehandling i forbindelse med foretakskontroll og kontroll av kjøre- og hviletid på vegAdministrative oppgaver knyttet til våre produksjonsprosesserTrafikksikkerhetsarbeid på vei og i bedrifter, sammen med Politiet, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.Utbredt kundekontaktGi informasjon om bestemmelsene, til små og store forsamlingerKvalifiksjonskravEksamen fra videregående skole og relevant erfaring, fra lastebil, buss/transportbransjen.Erfaring fra kundekontakt er en fordelFørerkort i klasse B, og forutsetninger for å fylle kravene for å oppnå førerkort i de øvrige klasser.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).Det vil også bli lagt vekt på:Evne til kommunikasjon og kundebehandlingEvne til samarbeid, initiativ og innsatsviljeEvne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktigEvne til å bidra til et godt og hyggelig arbeidsmiljøStort engasjement, gode strukturer og faglig utviklingSom ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.Vi tilbyr deg også disse godene:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordninger for avspaseringpensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasseetatsskoler og gode muligheter for faglig påfyllDin lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonsleder Thor Kr Ringstad på tlf. 91 83 16 05.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.08.2019
Om stillingenStatens vegvesen og Utekontrollseksjonen har ansvar for trafikkontrollvirksomheten på veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, rettet mot trafikanter og kjøretøy, skal vi ivareta trafikksikkerhet med 0-visjonen som utgangspunkt, samt sikre like konkurransevilkår i transportbransjen.Faggruppe Utekontroll Østfold søker en kollega til å ta del i dette viktige arbeidet.For stillingen gjelder forvaltning av lov og forskrift i direkte dialog med kunden. Vi søker derfor etter en kontrollør på inspektør-/ingeniørnivå, som trives med kundekontakt og som ønsker personlig utvikling, samt ser det som en positiv utfordring å kombinere myndighetsrollen med tjenesteyting.Utekontrollseksjonen i region øst har 70 medarbeidere, derav 20 medarbeidere i Faggruppe Utekontroll Østfold.Stillingen har tjenestested/oppmøtested Svinesund, men arbeidsområdet omfatter hele Østfold. Samtidig har Østfold to grenseoverganger, Svinesund og Ørje, som skal bemannes. Det må også påregnes noe samarbeid med andre kontrollstasjoner i vår region.Våre kontrollører jobber etter fastsatt arbeidsplan hvor noe arbeidstid faller på kveld/natt og helg. Noe reisevirksomhet må påregnes.ArbeidsoppgaverKjøretøykontroll på veg, tekniske- og bruksbestemmelser, -fortrinnsvis tunge kjøretøySaksbehandling på kjøretøyteknisk område relatert til utekontrollAdministrative oppgaver knyttet til våre produksjonsprosesserTrafikksikkerhetsarbeid sammen med Politiet, tollvesenet, Trygg trafikk og andre offentlige etaterUtbredt kundekontaktKvalifikasjonskravUtdanning som ingeniør, eksamen fra ingeniørhøgskole, maskin eller bilteknisk linje eller annen relevant ingeniørutdanning, eller tilsvarende linjer fra teknisk fagskole. Har du lang og allsidig praksis som kjøretøymekaniker med fagbrev, fortrinnsvis for tunge kjøretøy, kan øvrige krav til utdanning fravikes. God og relevant praksis kan erstatte manglende formell utdannelse.Erfaring fra kundekontakt er en fordelFørerkort i klasse B. I tillegg kreves det førerkort i klassene CE og DE, da dette er en del av vår daglige virksomhet. De som ikke innehar de tunge førerkortklassene vil bli vurdert, men det betinges da at et utvidet førerkort erverves innen en gitt periode.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.Behersker du flere språk er dette en fordel.Personlige egenskaperEvne til kommunikasjon og kundebehandlingEvne til samarbeid, initiativ og innsatsviljeEvne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktigEvne til å bidra til et godt og hyggelig arbeidsmiljøGod etikk og moral. Det forutsettes plettfri vandel.Stort engasjement, gode strukturer og faglig utviklingsamfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.Vi tilbyr også goder som introduksjonsprogram, fadderordning, pensjonsordning, etatsskoler (må påregnes noe reisevirksomhet) og mulighet for faglig påfyll.Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Det trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Søknad med CV sendes elektronisk. Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med Øyvind Grotterød, mob. 952 53 115.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
25.08.2019
Om stillingaVi søkjer to nye inspektørar ved Førde trafikkstasjon. På laget vårt vil du vere ansvarleg for gjennomføring av praktiske og teoretiske førarprøvar. Det inneber at du har evne og interesse til å foreta objektive vurderingar av trafikantane si trafikkforståing og meistring av køyretøy i trafikken. Du er også engasjert i trafikksikkerheit og trafikksikker køyring.Hjå oss vil du i stor grad arbeide med forvaltning av lov og forskrifter og har ein stor grad av direkte kontakt med publikum. Vi søkjer difor etter deg som trivast med menneske og har ynskje om å utvikle dine formidlingsevner. Du ser det som ei positiv utfordring å kombinere myndigheitsrolla med tenesteyting.ArbeidsoppgåverSensurering av praktiske førarprøverSakshandsamingAndre trafikktryggingsoppgåver kan vere aktuelt ved behovDet må påreknast reising mellom oppkøyringsstadaneAndre arbeidsoppgåver kan bli tillagt stillingaKvalifikasjonskravRelevant utdanning frå universitet eller høgskule, min. 3-4 årFørarkort klasse B, samt føresetnad for å oppnå dei andre førarkortklassane, dvs. oppfylle dei helsekrav som er fastsette for å kunne få førarrett i klasse DHa fylt 25 år og ha hatt førarrett i klasse B samanhengande dei siste 5 årFor søkjarar med sterk og allsidig praksis frå dei aktuelle fagområda og gode personlege føresetnader for stillinga, kan kravet til utdanning fråvikast.Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ønskjer vi ei autorisert omsetjing av dine papir og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).Som ein del av opplæringa vil du og få delta på vår interne høgskuleutdanning innan fagområdet. Obligatorisk opplæring startar i januar 2020 og det er ein føresetnad at aktuelle søkjarar kan tiltre i stillinga innan 01.01.2020.Vi vil leggje særs vekt på dine personlege eigenskapar og ynskjer ein kollega som:Har sosiale og pedagogiske evnerEvne til kommunikasjon og kundebehandlingEvne til å arbeide sjølvstendig, systematisk og nøyaktighar gode språkferdigheiter munnleg og skriftleg på norsk og engelskEr lojal og pliktoppfyllandeSpelar på lag og likar å samarbeideKvalifiserte søkjarar med lokal tilknyting vil bli føretrekt.Stort engasjement, gode strukturar og fagleg utviklingSom tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.Vi tilbyr også desse goda:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitidpensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasseetatsskular og høve til fagleg påfyllLønn blir fastsett etter nærmare avtale i samsvar med etatens lønnspolitikk, og det vert trekt 2 prosent pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse.Statens vegvesen ønskjer å vere ein arbeidsgjevar som speglar mangfaldet i samfunnet. Me jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha ein søknad også frå deg som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, men som elles fyller kvalifikasjonskrava til stillinga. Me gjer merksam på at opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en kan brukast til registrering.Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.KontaktpersonSeksjonssjef Torbjørn Brosvik på mobil 402 40 468Søknadsfrist 26.08.19Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.08.2019 Førde
Førarprøvesensor ved Voss trafikkstasjonVi søkjer ein ny førarprøvesensor/inspektørar ved Voss trafikkstasjon. På laget vårt vil du vere ansvarleg for gjennomføring av praktiske og teoretiske førarprøvar. Det inneber at du har evne og interesse til å foreta objektive vurderingar av trafikantane si trafikkforståing og meistring av køyretøy i trafikken. Du er óg engasjert i trafikksikkerheit og trafikksikker køyring.Hjå oss vil du i stor grad arbeide med forvaltning av lov og forskrifter og har ein stor grad av direkte kontakt med publikum. Vi søkjer difor etter deg som trivast med menneske og har ynskje om å utvikle dine formidlingsevner. Du ser det som ei positiv utfordring å kombinere myndigheitsrolla med tenesteyting.ArbeidsoppgåverSensurering av praktiske førarprøver på Voss og andre stader i regionenSakshandsamingAndre trafikktryggingsoppgåver kan vere aktuelt ved behovDet må påreknast reising mellom oppkøyringsstadaneAndre arbeidsoppgåver kan bli tillagt stillingaKvalifikasjonskravRelevant utdanning frå universitet eller høgskule, min. 3-4 årFørarkort klasse B, samt føresetnad for å oppnå dei andre førarkortklassane, dvs. oppfylle dei helsekrav som er fastsette for å kunne få førarrett i klasse DFørarkort klasse BE er ønskjelegHa fylt 25 år og ha hatt førarrett i klasse B samanhengande dei siste 5 årFor søkjarar med sterk og allsidig praksis frå dei aktuelle fagområda og gode personlege føresetnader for stillinga, kan kravet til utdanning fråvikast.Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ønskjer vi ei autorisert omsetjing av dine papir og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).Som ein del av opplæringa vil du og få delta på vår interne høgskuleutdanning innan fagområdet. Obligatorisk opplæring startar i januar 2020 og det er ein føresetnad at aktuelle søkjarar kan tiltre i stillinga innan 01.01.2020.Vi vil leggje særs vekt på dine personlege eigenskapar og haldningar og ynskjer ein kollega som:har sosiale og pedagogiske evnerevne til kommunikasjon og kundebehandlingevne til å arbeide sjølvstendig, systematisk og nøyaktighar gode språkferdigheiter munnleg og skriftleg på norsk og engelsker lojal og pliktoppfyllandespelar på lag og likar å samarbeideKvalifiserte søkjarar med lokal tilknyting vil bli føretrekt.Stort engasjement, gode strukturar og fagleg utviklingSom tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.Vi tilbyr også desse goda:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitidpensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasseintern utdanning på høgskulenivå og anna høve til fagleg påfyllLønn blir fastsett etter nærmare avtale i samsvar med etatens lønnspolitikk, og det vert trekt 2 prosent pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse.Statens vegvesen ønskjer å vere ein arbeidsgjevar som speglar mangfaldet i samfunnet. Me jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha ein søknad også frå deg som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, men som elles fyller kvalifikasjonskrava til stillinga. Me gjer merksam på at opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en kan brukast til registrering.SøknadVi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.Om du ynskjer å vite meir om stillinga kan du ta kontakt med seksjonsleiar Torbjørn Brosvik på mobil 402 40 468.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.08.2019 Voss
ArbeidsoppgåverHjå oss i Statens vegvesen vil du få høve til å jobbe med alt frå store veg-/tunnelanlegg og bygateprosjekt til gang- og sykkelvegar, skredsikring, miljøtiltak og trafikktrygging. Vi har i dag eit attraktivt tverrfagleg miljø og treng dyktige fagfolk til våre kontorstader i Leikanger, Bergen og Stavanger; vegplanleggar, planleggingsleiar, geoteknikar og arealplanleggar. Til Leikanger og Bergen treng vi i tillegg elektroingeniør og automasjonsingeniør.Vegplanleggar plan- og prosjektering : Prosjektering av vegar, gater og tunnelar. Utarbeiding av modellar og teikningar i planfase og som grunnlag for bygging.Planleggingsleiar: Planlegging av vegprosjekt i samsvar med plan- og bygningslova. Innhente og koordinere faglege delbidrag som er nødvendig for planprosessen.Arealplanleggar: Utarbeide planar i samsvar med plan- og bygningslova.Geoteknikar: Geoteknisk prosjektering knytt til vegar, tunnelar og bruer, både i plan-, bygge- og driftsfase. Planlegging og oppfølging av grunnboringar i felt. Fagleg vurdering og bistand ved akutte skredhendingar på vegnettet.Elektroingeniør: Planlegging og prosjektering av veglysanlegg, belyste skiltanlegg, tunnel - og bruinstallasjonar med tilhøyrande elektriske sterkstraums - og naudstraumsløysingar. Kontroll og testing av anlegg på byggeplass.Automasjonsingeniør: Planlegge og detaljprosjektere styre- og overvakingssystem og nettverks- og kommunikasjonsløysingar i eksisterande og nye tunnelar. Kontroll og testing av anlegg på byggeplassKvalifikasjonskrav for alle stillingane:Utdanning frå universitet eller høgskule, minimum 3 år med relevant linje- og fagkombinasjon. For kandidatar med sterk allsidig praksis frå aktuelle fagområde og gode personlege føresetnader for stillinga, kan kravet til utdanning fråvikast.Ynskjeleg med erfaring innan dei aktuelle fagområda, men vi oppmodar og nyutdanna om å søkje.Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ønskjer vi ei autorisert omsetjing av dine papir og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).Førarkort klasse BPersonlege eigenskaparGode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide sjølvstendigEvne til å oppnå resultat og holde framdriftEvne til å utvikle eige fagområdeEvne til å styre, koordinere og samordne ulike bidrag i prosjektaGod skriftleg og munnleg framstillingsevne (arbeidsspråk norsk)I tillegg vektlegg vi særskilt for stillinga som:Vegplanleggar : Kompetanse i AutoCAD, Novapoint, 3D-verktøy. Erfaring frå planlegging og dimensjonering av veganlegg, veg- og gateutforming og overvasshandtering.Planleggingsleiar : Erfaring frå fagområda arealplanlegging og planlegging/prosjektering av vegar og tunnelar. Det er ynskjeleg med erfaring i bruk av dataverktøy som t.d AutoCAD, NovaPOINT, GisLine, ArcGis, m.fl.Arealplanleggar: Erfaring frå fagområdet arealplanlegging og det er ønskjeleg med erfaring i bruk av dataverktøy (AutoCAD, NovaPOINT, GisLine, ArcGis, m.fl.) Kjennskap til Plan- og bygningslova og planprosessarGeoteknikar: Utdanning frå universitet eller høgskule, på master - /hovudfagsnivå, innan fagområde geoteknikk. Det er ynskeleg med god relevant praksis, og min 5 års erfaring frå dei aktuelle oppgåveneElektroingeniør : For elektroinstallatørar gr. L med sterk og allsidig praksis frå dei aktuelle fagområda og med gode personlege føresetnader for stillinga, kan vi fråvike kravet til utdanning. Kompetanse i programvara FEBDOK og DAK, samt kjennskap til Relux.Automasjonsingeniør : Det er ynskjeleg at søkjarar har god erfaring frå og kjennskap til industrielle styre- og kontrollsystem, instrumentering, datanettverk og fiberoptisk kommunikasjon. Kompetanse i AutoCAD/DAK.Stort engasjement, gode strukturar og fagleg utviklingSom tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.Vi tilbyr også desse goda:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitidpensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasseetatsskular og høve til fagleg påfyllLønn blir fastsett etter nærmare avtale i samsvar med etatens lønnspolitikk, og det vert trekt 2 prosent pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse.Statens vegvesen ønskjer å vere ein arbeidsgjevar som speglar mangfaldet i samfunnet. Me jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha ein søknad også frå deg som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, men som elles fyller kvalifikasjonskrava til stillinga. Me gjer merksam på at opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en kan brukast til registrering.Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.KontaktpersonMeir informasjon om stillingane kan du få hjå avdelingsleiar for ressursavdelinga, Margot Åsebø, e-post margot.asebo@vegvesen.no,telefon 951 91 902.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.08.2019
Om stillingaMed ein stadig aukande trafikk og krav til ein trygg og god trafikkavvikling vert det stilt store krav til den elektrotekniske infrastrukturen. Dette vert løyst blant anna gjennom avanserte styrings- og overvakingssystem, varslingssystem, ny og betre vegbelysning i tunnelar og langs vegnettet forøvrig.Statens vegvesen søkjer byggjeleiar innan fagområdet elkraftteknikk. Stillinga er knytt til Byggherrepoolen i Region vest, for tida ved fylkesavdeling Hordaland, vegseksjonen Voss og Hardanger. Kontorstaden kan vera Voss, Odda eller prosjektkontor nær det aktuelle prosjekt.Grunna regionreforma kan oppgåvene verte overførde til Vestland fylkeskommune frå 1.1.2020.ArbeidsoppgåverI Voss og Hardanger er det mange tunnelar som skal oppgraderast og fornyast slik at dei tilfredsstiller krava i <>. Dette medfører tiltak både på sjølve tunnelen, og på dei installasjonar som er bygd inn i tunnelen. Andre og mindre opprustings-/vedlikehaldstiltak i tunnelar vil og vere aktuelle oppgåver.Som byggeleiar får du ansvar for ma.:Den teknisk og økonomiske delen av elektroinstallasjonar i tunnelarPlanlegging og anbodsutarbeiding ved oppgradering og nye installasjonarTeknisk og økonomisk oppfølging av elektrokontrakta og rapportere til prosjektleiarHMS- ansvar for eigne prosjektArbeidsleiing av kontrollingeniørTekniske avklaringarHandtere fråvik, tillegg og endringarOppfølging av framdrift og kontrollplanarSluttdokumentasjonKvalifikasjonskravDet vert kravd eksamen frå universitet eller 3-årig høgskule, linje for elkraftteknikk/ elektriske anlegg. Søkjarar med eksamen frå 2-årig teknisk fagskule, same linjeval, og med brei relevant erfaring vil også bli vurdert. Fagbrev Gr. L er også ynskjelig. Søkjar må ha førarkort for bil (kl. B).Det er ønskeleg med erfaring frå installering og drift av industrianlegg, samt samferdselsanlegg, samt kompetanse for å kunne medverke til gjennomføring av internkontrollsystemet for elektrotekniske arbeider i regionen.Du har fokus på og forstår viktigheita at eit godt HMS-arbeid. Du må og kunne uttrykke deg godt både skriftleg og munnleg, vere god på dokumentasjon og kunne syne til gode samarbeidsevner.Stort engasjement, mykje ansvar og fagleg utviklingSom tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.Vi tilbyr òg desse goda:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordningar for avspaseringpensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasseetatsskolar og høve til fagleg påfyllLønna blir avtalt nærare i samsvar med lønnspolitikken vår.Statens vegvesen ønskjer å vere ein arbeidsgjevar som speglar mangfaldet i samfunnet. Me jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha ein søknad også frå deg som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, men som elles fyller kvalifikasjonskrava til stillinga. Me gjer merksam på at opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en kan brukast til registrering.Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.KontaktpersonSeksjonsleiar Lars Øyre, tlf. 90 825 865.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.08.2019 Odda, Voss
Om stillingaI Statens vegvesen Region vest er det ledig stilling som byggjeleiar for investeringsprosjekt i Voss og Hardanger. Kontrollingeniør kan det også verte behov for. Stillingane inngår i byggherrepoolen i regionen, og er f.t. knytt til vegseksjon Voss og Hardanger. Kontorstad vil vera Voss.Grunna regionreforma kan oppgåvene verte overførd til Vestland fylkeskommune frå 1.1.2020.ArbeidsoppgåverByggjeleiar:Vi søkjer ein byggjeleiar som forstår og kan løyse utfordringane som vi har på større og mindre investeringsprosjekt. Du får det tekniske og økonomiske hovedansvaret for gjennomføringa og evalueringa av ulike entrepriseformer.Kontrollingeniør:Hovedoppgåva vil vere å kontrollere at entreprenør leverer er i tråd med krava i kontraktaa. Dokumentasjon av kvalitet på aktuelle prosesser er også en del av ansvaret.KvalifikasjonskravFor begge stillingane vert det kravd minimum 3-års relevant utdanning frå universitet eller høgskule. Dersom du har sterk og allsidig praksis frå dei aktuelle fagområda, samt gode personlege føresetnader for stillingane, kan kravet til utdanning fråvikast. Søkjar må ha førarkort for bil (kl. B).God fagleg tyngd frå byggeleiing/kontroll er ein fordel, gjerne frå bygg- eller anleggsprosjekt, men det er like viktig at du kan handtere både grunneigarar, konsulentar og entreprenøren på ein god måte.Du har fokus på og forstår viktigheita at eit godt HMS-arbeid. Du må og kunne uttrykke deg godt både skriftleg og munnleg, vere god på dokumentasjon og kunne syne til gode samarbeidsevner.Vi ønskjer at du er kjent med og har nytt modellbasert prosjektering og gjennomføring.Stillingane inngår i det faglege felleskapet vi har på seksjonen. Dei fleste oppgåvene vil vera knytt til investeringskontraktar, men du vil og få gode mulegheiter til å utfordre deg sjølv på oppgåver du ikkje har prøvd før.Vi legg vekt på:relevant og tverrfagleg arbeidserfaringkontraktsforståingkunnskap om regelverk innan aktuelle fagfeltgode datakunnskaparat du er sjølvstendig, initiativrik og jobbar strukturertStort engasjement, mykje ansvar og fagleg utviklingSom tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.Vi tilbyr òg desse goda:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordningar for avspaseringpensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasseetatsskolar og høve til fagleg påfyllLønna blir avtalt nærare i samsvar med lønnspolitikken vår.Statens vegvesen ønskjer å vere ein arbeidsgjevar som speglar mangfaldet i samfunnet. Me jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha ein søknad også frå deg som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, men som elles fyller kvalifikasjonskrava til stillinga. Me gjer merksam på at opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en kan brukast til registrering.Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.KontaktpersonSeksjonsleiar Lars Øyre, tlf. 908 25 865.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.08.2019 Voss
Om stillingaI Statens vegvesen Region vest er det ledig stilling som byggjeleiar for driftskontrakta Hardanger. Kontrollingeniør kan det også verte behov for.Stillingane inngår i byggherrepoolen i regionen, og er f.t. knytt til vegseksjon Voss og Hardanger. Kontorstad vil vera Odda.Grunna regionreforma kan oppgåvene verte overførd til Vestland fylkeskommune frå 1.1.2020.ArbeidsoppgåverVi søkjer ein byggjeleiar som forstår og kan løyse utfordringane som er i ein driftskontrakt. Du får det tekniske og økonomiske hovudansvaret for gjennomføringa og evalueringa av kontrakta, som m.a:oppfølging av kontrakt med entreprenørhalde byggemøte og skrive referat, rapportere og følgje opp økonomi, kvalitet og framdriftdelta aktivt i HMS-arbeidetvere ute på vegen for å halde kontroll av tilstand på vegnettetdelta i utarbeiding av nye konkurransegrunnlag for driftskontrakterkontakt med kommunar og grunneigararKontrollingeniør:Hovedoppgåva vil vere å kontrollere at entreprenør leverer i tråd med krava i kontrakta. Dokumentasjon av kvalitet på aktuelle prosesser er også en del av ansvaretKvalifikasjonskravFor begge stillingane vert det kravd kravd minimum 3-års relevant utdanning frå universitet eller høgskule. Dersom du har sterk og allsidig praksis frå dei aktuelle fagområda, samt gode personlege føresetnader for stillingane, kan kravet til utdanning fråvikast. Søkjar må ha førarkort for bil (kl. B).God fagleg tyngd frå gjennomføring av drifts- og vedlikehaldsoppgåver på veg er ein fordel, men det er like viktig at du kan handtere både grunneigarar, konsulentar og entreprenøren på ein god måte.Du har fokus på og forstår viktigheita at eit godt HMS-arbeid. Du må og kunne uttrykke deg godt både skriftleg og munnleg, vere god på dokumentasjon og kunne syne til gode samarbeidsevner.Stillingane inngår i det faglege felleskapet vi har på seksjonen. Dei fleste oppgåvene vil vera knytt til investeringskontraktar, men du vil og få gode mulegheiter til å utfordre deg sjølv på oppgåver du ikkje har prøvd før.Vi legg vekt på:relevant og tverrfagleg arbeidserfaringkontraktsforståingkunnskap om regelverk innan aktuelle fagfeltgode datakunnskaparat du er sjølvstendig, initiativrik og jobbar strukturertStort engasjement, mykje ansvar og fagleg utviklingSom tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.Vi tilbyr òg desse goda:introduksjonsprogram og fadderordningfleksitid og gode ordningar for avspaseringpensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasseetatsskolar og høve til fagleg påfyllLønna blir avtalt nærare i samsvar med lønnspolitikken vår.Statens vegvesen ønskjer å vere ein arbeidsgjevar som speglar mangfaldet i samfunnet. Me jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha ein søknad også frå deg som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, men som elles fyller kvalifikasjonskrava til stillinga. Me gjer merksam på at opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en kan brukast til registrering.Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.KontaktpersonSeksjonsleiar Lars Øyre, tlf. 908 25 865.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.08.2019 Odda
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Ledig Stilling
26.08.2019
Voss

Rekrutteringsprogrammet - Gode veger lages av flinke folk Trainee

Statens vegvesens rekrutteringsprogram er et tilbud til deg som er nyutdannet med teknisk rettet utdanning på bachelor- eller masternivå. Vi søker fagpersoner på hele vegens livsløp – fra idé til planlegging, utbygging og drift.  Du får muligheten til å jobbe med samfunnsnyttige og varierte oppgaver innen fagområder som veg- og transportplanlegging vegbygging, drift og vedlikehold ITS konstruksjon og teknologi geoteknikk miljø universell utforming trafikksikkerhet og trafikkteknikk kjøretøyteknikk elektro Fristen for å søke rekrutteringsprogrammet 2016/2017 gikk ut 11. januar 2016. Følg oss på vår Facebook-side for å få info om utlysing av Rekrutteringsprogrammet 2017/2018, eller følg med her. Gjennom programmet blir du fast ansatt, får selvstendige arbeidsoppgaver og blir en del av et fagmiljø der det alltid er mulig å få veiledning. Du får også en egen fagfadder. For oss i Statens vegvesen er det viktig å legge til rette så du kan lære av de gode. Som deltaker i Rekrutteringsprogrammet får du god kjennskap til Statens vegvesens ansvarsområde og oppgaver, og muligheten til å bygge et verdifullt nettverk. Programmet legger vekt på tverrfaglighet og å vise hvordan den enkelte medarbeiders ulike arbeidsoppgaver inngår i en større helhet. Fellessamlinger fra høst til vår I tillegg til praksis og læring i enheten du blir ansatt i, omfatter Rekrutteringsprogrammet flere fellessamlinger. På samlingene får du innsikt i alle faser av et vegprosjekt. Den første samlingen arrangerer vi tidlig på høsten, og siste samling er som regel like før sommerferien neste år. Samlingene blir arrangert på forskjellige steder i landet. Personlig utvikling er et gjennomgående tema for hele programmet, i tillegg til faglig utvikling. Lær av de gode Statens vegvesen har fagmiljøer i nasjonal toppklasse. Du får lære av dyktige fagfolk og dele kunnskapen din med engasjerte medarbeidere. Ta ansvar – få ansvar I Statens vegvesen gir vi deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Skap utvikling Som ansatt i Statens vegvesen påvirker du samfunnsutviklingen, og du får bidra til framtidsrettede løsninger innen ditt fagfelt.   Et godt sted å jobbe Vi satser på kompetanseutvikling for våre medarbeidere, og Statens vegvesen tilbyr gode opplærings- og utviklingsprogrammer. Vi har et ryddig avtaleverk, og vi vil at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte. Vi tilbyr lønn i henhold til vår lønnspolitikk.
Antall traineer
30
Sted
Norge
Les mer

Rekrutteringskalender

 • AUG 25
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 26
  2019
  13 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 31
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Statens Vegvesen

Adresse

Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo