<  
>  

Statistisk sentralbyrå

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Statistisk sentralbyrå - en institusjon som teller!

SSB har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati. Statistikk skal speile samfunnet og vise utviklingstrekk for blant annet befolkning og levekår, økonomi, miljø og næringsvirksomhet. Både privatpersoner, næringsliv, myndigheter, medier, utdanningsinstitusjoner og forskere skal ha glede og nytte av norsk offisiell statistikk.

Statistisk sentralbyrå er et av få statistikkbyråer i verden med egen forskningsavdeling. Den utgjør et av de største forskningsmiljøene i landet.

Antall ansatte

Rundt 600 medarbeidere, derav omtrent 100 forskere, jobber i Oslo, og rundt 400 har sin arbeidsplass i Kongsvinger. I tillegg arbeider om lag 200 intervjuere rundt om i landet.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Statistisk sentralbyrå

Org. nr: 991651039 Stillingsident: 4260509031 Presentasjon av stillingen:I Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk er det ledig ei fast stilling som førstekonsulent/rådgivar.Seksjonen produserer ei rekkje offisielle statistikkar innanfor helse- og omsorgstenester og velferdstenester, og er ein viktig bidragsytar til kunnskapsgrunnlaget på desse sentrale samfunnsområda. Seksjonen har blant anna ansvaret for statistikken på fleire tenesteområde som inngår i Kommune-stat rapporteringa (KOSTRA), for statistikk over spesialisthelsetenester og for statistikkar der opplysingar blir henta frå ulike register og forskjellege intervjuundersøkingar. Sistnemnde gjeld til dømes den europeiske helseundersøkinga (EHIS), rusundersøkinga og andre undersøkingar seksjonen er fagleg ansvarleg for. Seksjonen har utstrekt dialog med forskjellege rapportørar og ulike fagdepartement med underliggjande etatar og fagdirektorat, og er dessutan involvert i internasjonalt statistikksamarbeid på ulike område og i ulik utstrekning. Det gjeld både samarbeid i Norden, i OECD-området og med EU (Eurostat). Seksjonen rapporterer til dømes data og statistikk over arbeidsulukker årleg til Eurostat. Seksjonen samarbeider mykje med lokale, regionale og statlege styresmakter i datainnsamling, statistikkproduksjon og analysearbeid, og ønskjer å vere ein pådrivar i utvikling av ny og viktig statistikk.Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk er ein av seks seksjonar på avdeling for personstatistikk.ArbeidsoppgåverProdusere og publisere offisiell statistikk som brukarar har behov forLeggje til rette, analysere og utlevere data på oppdrag frå samarbeidspartnararSørgje for å vidareføre og vidareutvikle statistikkområda til seksjonenKvalitetssikre og klargjere data for bruk i statistikkproduksjon og analyseBidra til å ivareta ein konstruktiv dialog med viktige samarbeidspartnararFor stillingskode som rådgivar vil det bli stilt høgare krav til sjølvstende i oppgåveløysingaKvalifikasjonarUtdanning på hovudfags-/masternivå, helst statsvitar, samfunnsøkonom eller annan samfunnsvitskapleg utdanningsbakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravetErfaring frå statistikkproduksjon og gjennomføring av statistiske undersøkingar er ein fordelGode IT-kunnskapar, til dømes i bruk av analyseverktøy som SAS EG, Python eller tilsvarandeGod munnleg og skriftleg i norsk og engelsk Det er ønskjeleg med:Erfaring frå bruk og forvalting av register- og persondataFor tilsetjing som rådgivar blir det stilt krav til god kjennskap til statistikkproduksjon og dataanalysePersonlege eigenskaparNøyaktig, metodisk og likar å arbeide med talEvne til å følgje opp fleire problemstillingar, samtidig som fristar blir haldneAnalytisk og oppteken av å trekkje ut og presentere essensen av komplekse problemstillingarEvne til å arbeide sjølvstendig og systematisk, samtidig som ein må like å samarbeide med andreGode kommunikasjonsevner på norsk og engelskVi tilbyrLøn som førstekonsulent/rådgivar (kode 1408/1434) i lønsspenn frå kr 456 400 til 552 800 etter kvalifikasjonarFleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasseLyse og trivelege lokale i OsloEit godt fagleg miljø som gir gode høve for eigenutviklingEin kunnskapsrik organisasjon, utfordrande arbeidsoppgåver, og eit hyggjeleg og uformelt arbeidsmiljøGenerelt:Attestar/vitnemål skal registrerast/ bli lagd ved i søknadsportalen innan søknadsfristen. Søkjarar som blir innkalla til intervju, blir bedne om å ta med originalar eller stadfesta kopiar av attestar og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokument, og vi gjennomfører bakgrunnsjekk på kvalifiserte søkjarar før tilsetjing.Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom den ønska reservasjonen ikkje vil bli teken til følgje, vil søkjaren bli varsla om dette før offentleg søkjarliste blir utforma.Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogeleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsett funksjonsevne eller hol i CV. Søkjarar som opplyser om at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV, må vere innforstått med at denne opplysinga kan brukast til registreringsformål, jf. arbeidet til regjeringa med inkluderingsdugnaden.Som IA-verksemd legg vi forholda til rette for personar med nedsett funksjonsevne.KontaktinformasjonArne Jensen, Seksjonssjef, 99 71 22 45, arne.jensen@ssb.noArbeidsstadAkersveien 26 0177 OSLOSøk på stillinga:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar:Statistisk sentralbyråReferansenr.:4260509031 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.08.2020
17.08.2020 Oslo
Org. nr: - Stillingsident: 4260530051 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg som jobber strukturert, ser sammenhenger i store datamengder og samarbeider godtSeksjon for regnskapsstatistikk og Virksomhets- og foretaksregistreret (VoF) har en ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver. Seksjonen har ansvaret for oppdatering og kvalitetssikring av VoF, som er grunnlagsregister for blant annet SSBs næringsstatistikk. Viktige oppgaver i stillingen er forvaltning og utvikling som skal bidra til å sikre at VoF dekker brukernes behov, er heldekkende, kvalitetssikret og oppdatert.VoF er et av flere tilknyttede registre til Enhetsregisteret (ER), og seksjonen har ansvar for registering og vedlikehold av utvalgt informasjon i ER. Arbeidet medfører utstrakt samarbeid internt i SSB og eksternt, blant annet med ER og Eurostat.VoF vil i tiden fremover moderniseres og videreutvikles for å bedre speile den operasjonelle strukturen i næringslivet, fange dimensjoner knyttet til økt globalisering, samt etterleve forordninger fra Eurostat. Den nye medarbeideren skal bidra i dette moderniseringsarbeidet.ArbeidsoppgaverBidra til at Virksomhets- og foretaksregisteret er heldekkende, kvalitetssikret og løpende oppdatertBidra til måling av kvaliteten i registeret, samt identifisere og implementere kvalitetshevende tiltakTilrettelegge data fra VoF for interne brukereUtvikle brukergrensesnitt og funksjonalitet, samt bidra i kommende modernisering av populasjonsregistrene i SSBDelta i samarbeid, arbeidsgrupper og prosjekter internt i SSB, samt med eksterne parterStillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområderKvalifikasjonerUtdanning på mastergradsnivåGod IT-kompetanse, gjerne interesse for programmeringGod skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelskGjerne erfaring fra statistikkproduksjon og registerarbeidRelevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanningPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerEvne til å arbeide selvstendig og strukturertLøsningsorientert og målrettetEvne til initiativ og nytenkningGode analytiske evner og god tallforståelsePersonlig egnethet vil bli tillagt vektVi tilbyrEt sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvarLønn som førstekonsulent/rådgiver, p.t. kr 456 400 til kr 552 800 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og eventuelt stillingskode kan vurderes for særlig godt kvalifiserte kandidaterFleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasseEn time trening per uke i arbeidstiden, med tilgang til treningsrom og gruppetreningstilbud i egne lokalerGenereltAttester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Hvis du vil lese mer om dette, trykk her Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn.Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.KontaktinformasjonAndreas Rønning, rådgiver, 408 11 492 Camilla Torp, seksjonssjef, 905 90 937ArbeidsstedOtervegen 23 2211 KongsvingerSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Statistisk sentralbyråReferansenr.:4260530051 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.08.2020
17.08.2020 Kongsvinger
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Statistisk sentralbyrå

Adresse

Oslo:

Besøksadresse:
Kongens gt. 6

Postadresse:
Postboks 8131 Dep,
0033 Oslo

Kongsvinger:

Besøksadresse:
Otervn. 23

Postadresse:
2225 Kongsvinger