Alvdal kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Alvdal er en kommune i Østerdalen i Hedmark. Den grenser i nord mot Tynset, i øst og sør mot Rendalen, i sør mot Stor-Elvdal, og mot vest mot Folldal. Fjellområdet har en villreinstamme som regnes for å være av de få stammer i Norge som ikke er oppblandet med tamrein. Landskapet er åpent og vennlig og innbyr til friluftsliv, sommer som vinter. Alvdal Vestfjell er et populært område for fotturister. Helt sør i bygda ligger Jutulhogget, et av Nord-Europas største canyon, utformet under siste istid. Største private bedrift i Alvdal er Synnøve Finden Meierier. Befolkning 2 384 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Alvdal kommune

Kort om stillingenVikariater i inntil 100% stilling som renholder er ledig fra september 2019. Avhengig av interne søknader kan det etter hvert bli ledig faste hel/deltidsstillinger. Søkerne vil bli vurdert til andre stillinger, både faste og vikariater som måtte bli ledige under tilsettingsprosessen. Det er derfor viktig å opplyse om at man også kan være interessert i disse ved innsending av søknad.Om enhetenRenholdet i Alvdal kommune ligger til enhet for kommunalteknikk. Enheten har 23 fast ansatte, derav 12 fast ansatte renholdere. Enhet kommunalteknikk har alt ansvar for drift og vedlikehold av kommunale bygninger. I tillegg har enheten ansvar for vann, avløp og drift av kommunale veger.Stillingsbeskrivelse-/arbeidsoppgaverStillingens innhold er daglig renhold/hovedrengjøring p å de kommunale bygningene.Krav til kompetanseFagbrev som renholdsoperatør. Lang relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdannelse. Kunnskap og erfaring med nyere renholdsmetoder og golvpleie vil bli vektlagt. Beherske norsk skriftlig og muntlig.Personlige egenskaperVi søker en medarbeider med erfaring fra og interesse for faget. Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrGode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn i henhold til lov og avtaleverk.Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.Søknad sendesAlvdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Adresse: Enhet for kommunalteknikk
05.08.2019
Kort om stillingenHel stilling som miljøarbeider i TFF.Om enhetenTjenesten for funksjonshemmede (TFF) yter tjenester som praktisk bistand og opplæring, bo-veiledning, støttekontakt, avlastning, omsorgsstønad og kommunal BPA til brukere med ulike behov innen fysisk- og/ eller psykisk utviklingshemming. Det tilbys og gjennomføres heldøgns tjenester. Tjenesten er organisert i to avdelinger. Tjenesten disponerer 8 omsorgsboliger i Solgløtt, samt 4 omsorgsboliger i Klokkaregga. Vi har også en avlastningsbolig i Solgløtt. I tillegg yter vi tjenester til brukere som bor i egne boliger ute i kommunen. Tjenesten har gjennomgått en strukturell omstillingsprosess, og det jobbes fortsatt med å få satt en god struktur i tjenesten og kommunens tjenesteyting. Tjenesten er en egen enhet i kommunen, med enhetsleder og to avdelingsledere.Stillingsbeskrivelse-/arbeidsoppgaverStillingen vil primært inneholde miljøarbeid opp mot en bruker i avdelingen innen tjenesten for funksjonshemmede. Dersom du er den rette for brukeren vil det bli mulighet for fast ansettelse. Endringer i organisasjonen kan påvirke oppgaver og primærarbeidssted.Krav til kompetanseDet er ønskelig med utdanning innen helse- og omsorgsyrket, men dette er ikke et krav. Relevant erfaring vil bli vurdert. Personlig egnethet blir tillagt stor vekt ved ansettelse, samt erfaring fra jobb med psykisk utviklingshemmede. Menn oppfordres til å søke.Personlige egenskaperVi ønsker oss en medarbeider:som har relevant erfaring, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søkesom er positiv og engasjertsom har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnersom er selvstendig, initiativrik og utviklingsorientertsom er løsningsorientert og fleksibelsom har god kompetanse i bruk av digitale verktøydu må være uredd, trygg på deg selv og stå stødig i selvstendige vurderingerVi tilbyrEt aktivt og godt arbeidsmiljøGode forsikrings- og pensjonsordningerDet er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.Søknad sendesAlvdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Adresse: Tjenesten for funksjonshemmede
05.08.2019
Kort om stillingen100 % fast stilling som fagansvarlig, hvorav 40 % i administrativ tid og 60% direkte miljøarbeid.Om enhetenTjenesten for funksjonshemmede (TFF) yter tjenester som praktisk bistand og opplæring, bo-veiledning, støttekontakt, avlastning, omsorgsstønad og kommunal BPA til brukere med ulike behov innen fysisk- og/ eller psykisk utviklingshemming. Det tilbys og gjennomføres heldøgns tjenester. Tjenesten er organisert i to avdelinger. Tjenesten disponerer 8 omsorgsboliger i Solgløtt, samt 4 omsorgsboliger i Klokkaregga. Vi har også en avlastningsbolig i Solgløtt. I tillegg yter vi tjenester til brukere som bor i egne boliger ute i kommunen. Tjenesten har gjennomgått en strukturell omstillingsprosess, og det jobbes fortsatt med å få satt en god struktur i tjenesten og kommunens tjenesteyting. Tjenesten er en egen enhet i kommunen, med enhetsleder og to avdelingsledere.Stillingsbeskrivelse-/arbeidsoppgaver100 % fast stilling som fagansvarlig, hvorav 40 % i administrativ tid og 60% direkte miljøarbeid. Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid hver fjerde helg. Det er ordinær- og langvakter i turnusen. Du jobber som en del av en sammensatt personalgruppe i de to avdelingene innen tjenesten. Du har dedikert tid til å jobbe med mer planmessig og overordnede oppgaver. Du vil ha hovedansvar for utarbeidelse og oppfølging av tiltak etter vedtak om tjenester i samarbeid med kollegaer. Dette innebærer å utøve de tjenestene beboerne har krav på i henhold til vedtak, og legge til rette for at hver enkelt beboer får leve ut sitt potensiale. Du bistår også avdelingsleder ved behov. Som fagansvarlig skal du sikre fokus på fag og kvalitet i tjenesten ovenfor våre brukere ut i fra de til enhver tid rådende ressurser, ha tett dialog med primærgrupper og avdelingsleder.Krav til kompetanseAutorisert vernepleier, men annen 3-årige helsefaglig utdanning med relevant erfaring kan komme til vurdering. Personer med erfaring fra jobb med psykisk utviklingshemmede oppfordres også til å søke. Vi søker fagansvarlig med kompetanse om komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, atferdsproblematikk, aldring, psykisk helse og somatiske lidelser. For at brukerne skal trives trenger de trygge rammer og forutsigbarhet. Som fagansvarlig er du med å legger til rette for, og gi gode tjenester til brukerne i samarbeid med personalet for øvrig. Du skal ha nært samarbeid med beboere og pårørende/verger.Personlige egenskaperVi ønsker oss en medarbeider:med relevant erfaring, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søkemed relevant arbeidserfaring i forhold til kap.9 i helse og omsorgsloven er en fordelsom er løsningsorientert og ser muligheter for personer med nedsatt funksjonsevnesom er positiv og engasjertsom har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnersom er selvstendig, initiativrik og utviklingsorientertsom kan håndtere stressende og utfordrende situasjoner med ro og tålmodighetsom er fleksibelsom har god kompetanse i bruk av digitale verktøysom er uredd, trygg på deg selv og stå stødig i selvstendige vurderingersom kan gi og ta imot veiledning til og fra andreVi tilbyrEt aktivt og godt arbeidsmiljøGode forsikrings- og pensjonsordningerDet er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.Søknad sendesAlvdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Adresse: Tjenesten for funksjonshemmede
05.08.2019
Kort om stillingenEr du lærer og vil være med inn i et flunkende nytt skolebygg ? Undervisningsstilling vikariat i 100 % er ledig for perioden 14.10.19 - 31.07.20.Om enhetenAlvdal barneskole åpnet 15.10.18. Skolen vil høsten 2019 ha 214 elever og ca.30 ansatte. Skolen er en del av flerbruksanlegget Sjulhustunet som i tillegg til skole og sfo består av kulturskole, kulturdel, Friskliv og flerbrukshall. Her er yrende liv fra morgen til kveld.Lærerne er fordelt på tre team; 1.-3.trinn, 4./5.trinn og 6./7.trinn.Det kjøpes skolefaglig kompetanse fra Tynset kommune. Alvdal er en del av det interkommunale samarbeidet TATO som består av kommunene Tynset, Alvdal, Tolga og Folldal.Stillingsbeskrivelse-/arbeidsoppgaverUndervisning. Ønskede fagområder utover det allmenne: Grunnleggende les/skriv/matematikk samt spes ped. Kontaktlæreransvar må påregnes.Krav til kompetanseFortrinnsvis allmennlærerutdanning, men andre kombinasjoner kan også være aktuelle.Personlige egenskaperPositivt innstilt, gode samarbeidsevner, endringsvillig samt god på relasjoner ift. brukere og kolleger. God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Personlig egnethet for denne type stilling vil bli vektlagt.Vi tilbyrHer vil du få spennende arbeid i et miljø der ingen dager er like!Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.Søknad sendesAlvdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Adresse: Grunnskolen
10.08.2019
StillingeneVelkommen som sykepleier på Solsida omsorgsheim. Lønn over tariff og støtte til videreutdanning.Sykepleier Solsida omsorgsheim fast stilling inntil 100%, turnus med 3.hver helg fra 01.09.19. Sykepleier Solsida omsorgsheim inntil 85% vikariat 01.09.19 - 01.10.20, turnus med 3.hver helg.Vi er interessert i å komme i kontakt med sykepleiere som ønsker ulike stillingsstørrelser eller turnusløsninger. Vi har egne nattevaktstillinger for sykepleiere. Søkere kan melde interesse for nattevaktstilling eller 2-delt turnus med dag og kveld.Det er mulig å søke på kun helgestillingOm enhetenSolsida omsorgsheim har 27 institusjonsplasser og består av 3 avdelinger.avdeling for beboere med demenssykdomavdeling for beboere med fysisk sykdom og/eller stort pleiebehovavdeling for kjøkken og vaskeri.Solsida omsorgsheim har samlet ca. 30 årsverk fordelt på 65 faste ansatte, i tillegg til vikarer. Enheten er organisert med enhetsleder og 3 avdelingsledere. Vi samarbeider tett med hjemmetjenesten i forhold til sykepleiedekning og faglige utfordringer.Stillingsbeskrivelse-/arbeidsoppgaverSykepleiefaglig arbeid og ansvarFaglig utvikling og veiledningTverrfaglig samarbeidKrav til kompetanseOffentlig godkjent sykepleier.Personlige egenskaperFaglig dyktighet og fleksibilitetGode samarbeidsevnerVære en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøetPersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrInteressante, meningsfulle og varierte sykepleieoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Vi jobber for at beboerne skal ha en faglig forsvarlig, trygg og meningsfull hverdag med mål "Leve hele livet" (St.meld. 15) Lønn over tariff og støtte til aktuelle videreutdanninger Gode pensjons og forsikringsordninger. Kommunen har full barnehagedekning.Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. Lønn etter avtale. Menn oppfordres til å søke. I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.Søknad sendesAlvdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Adresse: Solsida omsorgsheim
15.08.2019
Kort om stillingenHer kan du registrere en åpen søknad om stilling til hjemmebasert omsorg. Er din søknad relevant for oss vil du bli tatt kontakt med. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og søke på disse.Om enhetenBestår av: Hjemmesykepleie HjemmehjelpSærskilte krav til stillingenDet søkes primært etter personer med fagutdanning innen omsorg, men andre med relevant utdanning oppfordres også til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Søkere må ha førerkort. Krav til politiattest ikke eldre enn 3 måneder.Søknad sendesAlvdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju.Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. Adresse: Hjemmetjenesten
31.12.2019
Kort om stillingenHer kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Solsida omsorgsheim, inkl. kjøkken/vaskeri. Er din søknad relevant for oss vil du bli tatt kontakt med. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og søke på disseOm enhetenSolsida omsorgsheim består av 3 avdelinger; demensavdeling, avdeling for langtidsopphold og avdeling for kjøkken og vaskeri.Særskilte krav til stillingenKrav til politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Opplæring vil bli gitt.Søknad sendesAlvdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Adresse: Solsida omsorgsheim
31.12.2019
Kort om stillingenHer kan du registrere en åpen søknad om stilling i Alvdal kommune. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.Spesifiser gjerne hvilke(t) tjenesteområde(r) du søker til. (For generelle søknader til skole, barnehage og TFF/omsorg, se egne utlysninger.)Søknad sendesAlvdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling".Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju.Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. Adresse: Servicekontoret
31.12.2019 Alvdal

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere