(KarriereStart.no):

Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient. Advokaten skal ha en uavhengig stilling slik at råd og handlinger ikke påvirkes av advokatens egne interesser eller andre uvedkommende hensyn.

 

For den som vil bli advokat eller jurist, er det viktig å være flink til å uttrykke seg både skriftlig og muntlig. Det er også viktig å kunne sette seg raskt inn i nye problemstillinger. Yrket krever uavhengighet, og det er en fordel med evnen til å være kritisk og selvstendig.

 

Yrket innebærer som regel kontakt med mange mennesker og du bør derfor også ha gode mellommenneskelige evner.

 

Les mer om yrket advokat her

Mer om avokatyrket her

 

Advokatfullmektig

En advokatfullmektig er en person som har juridisk embetseksamen (cand.jur. eller master i rettsvitenskap), men som ikke har fått advokatbevilling.

 

Fullmektigen er ansatt av en advokat som er fullmektigens mentor (prinsipal) Fullmektigen opptrer på vegne av mentoren og yter rettshjelp i hans navn. Fullmektigperioden skal være en læretid hvor fullmektigen lærer seg utøvelsen av advokatvirksomhet.


 

Dersom man har vært advokatfullmektig i over to år kan man få egen advokatbevilling, forutsatt at man oppfyller visse lovbestemte krav til praksis for domstolene. Fullmektigen skal i denne tiden lære om de forskjellige sider ved advokatgjerningen, blant annet ansvarsregler, regnskapsregler, etiske regler mv.

LES OGSÅ: Lone er sommerstudent i Rambøll

 

Les mer om yrket advokatfullmektig her

 

Advokatsekretær

Som advokatsekretær jobber du med dokumenthåndtering og kundekontakt på et advokatkontor eller i offentlig forvaltning. Advokatsekretærens hovedoppgaver er å lette advokatens jobb, koordinere oppgaver og å få kontoret til å fungere på best mulig måte.

 

Sekretæren må ha gode datakunnskaper og være god i norsk muntlig og skriftlig. Advokatsekretæren må være utadvendt og omgjengelig da mye av jobben er å ha kontakt med advokatens klienter. Det er viktig at advokatsekretæren er strukturert, effektiv og nøyaktig og kan takle en.


 

Typiske arbeidsoppgaver for en advokatsekretær kan være:

- Skriving av brev og andre dokumenter på vegne av advokaten

- Betjene telefonen, svare og videreformidle kontakt

- Være advokatkontorets ansikt utad. Ta imot klienter

- Arkivering og annen dokumenthåndtering

- Bestilling av møter og reiser

- Fakturering og regnskap

- Andre kontorrelaterte oppgaver

LES OGSÅ: Sommerinternship i DNB

 

Les mer om yrket advokatsekretær her

 

Bedriftsadvokat

Mange store selskaper har egne juridiske avdelinger, med ansatte bedriftsadvokater. Disse advokatene jobber med juridiske spørsmål i bedriften, og advokaten er dermed ansatt hos «sin klient». Vanlige arbeidsoppgaver er rådgiving, kontraktsutforming, forhandlinger og rettssaker. I en slik stilling møter man spørsmål innen diverse områder og jobber med forskjellige yrkesgrupper.

LES OGSÅ: Et internship gir faglig og personlig utvikling

 

Les mer om yrket bedriftsadvokat her

 

Organisasjonsadvokat

Noen organisasjoner har egne ansatte advokater, som utfører oppdrag for organisasjonens medlemmer. Hvilke typer oppdrag du får vil være avhengig av hvilken organisasjon vi prater om. Noen organisasjoner tilbyr for eksempel hjelp innenfor et avgrenset felt, mens andre tilbyr sine medlemmer rettshjelp innenfor de mange ulike rettsområder.

LES OGSÅ: Camilla er intern i ABB

 

Les mer om yrket organisasjonsadvokat her


Forretningsadvokat

Selskaper er omgitt at et omfattende lovverk, både i Norge, i EU og i resten av verden, for hvordan man skal organisere sitt eierskap, utføre sitt arbeid, hva man skal betale i skatt og så videre. I tillegg er det viktig å utforme gode kontrakter når to eller flere selskaper samarbeider eller handler med hverandre, når et selskap kjøper et annet, når et selskap vil beskytte et produkt med patent etc. Forretningsadvokater har selskaper som klienter, som de hjelper med slike spørsmål med mere.


 

Forsvarsadvokat og bistandsadvokat

En forsvarer rådgir og representerer tiltalte i straffesaker. Den tiltalte har rett på bistand fra forsvarsadvokat fra men er siktet, under en eventuell rettssak, og videre til domfellelse og. Sentrale oppgaver er å passe på klientens rettigheter og interesser, holde seg og klienten orientert om etterforskingen, fremføre klientens syn i retten etc.


I noen saker har også den som er offer for en straffbar handling, krav på bistand fra advokat – nærmere bestemt en bistandsadvokat. Naturlige oppgaver for en bistandsadvokat kan være å bistå ved anmeldelse av forholdet, sørge for at fornærmede får god informasjon underveis og ivareta fornærmedes interesser under en rettssak etc.

 

Forsvarsadvokater og bistandsadvokater oppnevnes og lønnes som hovedregel av det offentlige. Mange advokater jobber som både forsvarsadvokater i noen saker, og som bistandsadvokater i andre.

LES OGSÅ: Jørgen og Tommi er interns i Kongsberg Gruppen

 

Les mer om forsvarsadvokater her 

Les mer om bistandsadvokater her

Statsadvokat

Statsadvokat er en embetsmann som utøver påtalemyndighet under riksadvokatens ledelse. I saker om forbrytelser er det som utgangspunkt statsadvokaten som innen sitt distrikt avgjør tiltalespørsmålet dersom myndigheten ikke hører under Kongen eller riksadvokaten. Det er ti geografisk avgrensede statsadvokatembeter i Norge som ledes av hver sin førstestatsadvokat. I tillegg er det to nasjonale statsadvokatembeter som er henholdsvis Økokrim og Det nasjonale statsadvokatembetet som er knyttet til Kripos.

LES OGSÅ: Sommerstudentene i ABB jobber med teknologi og bærekraft

 

Les mer om yrket statsadvokat herpå StudentTorget.no

 

Jurist

En jurist jobber med juridiske problemstillinger. Det er viktig at en jurist evner å kommunisere tydelig, og har gode skrive- og taleevner. Det er også gunstig at man klarer å tenke logisk, forske og analysere og prosessere informasjon.

 

Arbeidsoppgavene dine vil variere avhengig av hvilket felt du jobber eller spesialiserer deg innenfor, men kan innebære:

- utarbeide dokumenter

- forske

- samtale med klienter

- samle bevis

- rådgivning til både kunder og kollegaer

- analysere lover

- forberede saker til rettsaker

- arbeide inne i rettsalen

LES OGSÅ: Mathilde er praktikant i Norconsult

 

Les mer yrket jurist her

Politijurist

En politijurist er en utdannet jurist, og arbeider for politi- og påtalemyndighetene. En politijurist har i tillegg til politimyndighet også påtalemyndighet, det vil si rett til å reise tiltale i en straffesak. Politijurister kan være ansatt som politifullmektig, politiadvokat eller politiadvokat 2.

 

Hovedoppgaven er å være etterforskningsleder, ha ansvar for straffesaker og føre straffesaker for tingrett og lagmannsrett. Det er politijuristen som vurderer om en sak skal tas til retten eller ikke. Politijurister er ledere, og deres avgjørelser kan ikke overprøves av andre i politiet. Politijurister tar del i vaktordninger for påtalemyndigheten i politiet, såkalt jourvakt.

 

Les mer om yrket politijurist her

 

Domstoljurister

Domstoljurister dømmer i tvister mellom enkeltpersoner, juridiske personer mv. samt i straffesaker og avgjør straffeutmåling.

 

Arbeidsoppgaver kan være å:

- Lede saksforberedelser og hovedforhandlinger i retten.

- Dømme i tvister, avsi kjennelser og foreta straffeutmåling i straffesaker.


- Foreslå tinglysing og borgerlige vielser

 

Les mer om yrket domstoljurist her

 

Jurist i fiskerinæringen

Det juridiske regelverket for hvordan vi forvalter havområdene våre, er svært komplisert. Det er fortsatt havområder i verden som ingen land "eier", og dette skaper store konflikter og interessemotsetninger.

 

En viktig fiskerinasjon som Norge trenger skarpskodde jurister som kan fronte Norges interesser på den internasjonale arena. I tillegg trenger vi jurister som er spesialister på juridiske spørsmål som angår våre kystnære farvann.

 

Les mer om jurister i fiskerinæringen her

 

Dommer

En dommer er en person som i kraft av å være utnevnt til embetsmann i en domstol, har myndighet til å treffe endelige avgjørelser. Som dommer må man ha et oppriktig samfunnsengasjement og høy etisk moral. Du må også ha svært gode kommunikasjonsferdigheter både i skriftlig og muntlig form.

 

Alle rettssaker i de alminnelige domstolene ledes av fagdommere, men den vanlige borger er sterkt representert i form av lekdommere. Både i tingretten og i lagmannsretten deltar lekdommere ved behandling av straffesaker.

 

Fagdommere i de alminnelige domstolene er alltid jurister. Lekdommerutvalg velges som hovedregel av kommunestyret. Den enkelte kommune har ansvaret for å føre lister over utvalgene av lekdommere.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for en dommer:

- Lede arbeidet med å forberede saker til domstolene

- Behandle sivile saker eller straffesaker

- Lede møter i retten der saken blir framsatt ansvar for tinglysing

- Avgjøre utfallet i saken ved dom

- Behandling av for eksempel dødsbo, skilsmissebo eller konkursbo

 

Les mer om dommeryrket her

Les mer om yrket tingrettsdommer her

 

Sorenskriver

Sorenskriver (også kalt tingskriver) er betegnelsen på en dommer som er øverste administrative leder av en domstol i første instans, det vil si tingrettene.


Sorenskriveren er offentlig embetsmann. Tidligere ble tittelen brukt om embetsdommeren i landdistrikter, mens domstollederen i byrettene hadde tittelen justitiarius.


Les mer om yrket sorenskriver her