(KarriereStart.no):

Fellesnevner er å være selvstendig, men samtidig kunne arbeide i team, ettersom mange bygge- og anleggsprosjekt krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.

Her er noen av de viktigste yrkene innen byggebransjen:

 

ARKITEKT

En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. Det jobbes ofte prosjektbasert med oppdragsgiver.

Vanlige arbeidsoppgaver vil være:
- Prosjektering og planlegging av bygninger
- Byfornyelse og byutvikling
- Utforming av rammer rundt bolig, arbeidsplass, offentlig rom
- Utrede og analysere formgiving med tanke på teknologi, materialer og form

 

INTERIØRARKITEKT

En interiørarkitekt tegner og planlegger løsninger for innendørs miljø i private og offentlige bygg. Dette kan være i nye hus og bygninger, og det kan være ved restaureringsprosjekter, ombygging eller oppussing.

Det er ikke bare boligbygg som anvender interiørarkitekter, det er like vanlig å jobbe med hoteller, skoler, butikker og arbeidsplasser.

 

BIM-TEKNIKER

En BIM-tekniker er en bygningsteknisk tegner for arkitekter og rådgivende ingeniører. Som BIM-tekniker får du spisskompetanse i 3D-tegneprogram.

En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modelleringsprogram. I BIM-studiet får du opplæring i DAK-modellering (Data Assistert Konstruksjon).

BIM kalles også for Building SMART, og er den nye elektroniske måten å samhandle på.


 

BYGGINGENIØR

Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning er det din oppgave å planlegge bruken av et areal.

Byggingeniøren er som regel lederen på byggeplassen. Du har dermed ofte ansvaret for prosjekteringen av nye byggverk, og forvaltningen, driften og vedlikeholdet av gamle. I tillegg til dette har du muligheten til å ha ansvar for andre oppdrag som landmåling og arealplanlegging for kommuner og andre utbyggere.

Du sørger også for at tekniske utbygginger av vann- og avløpsanlegg fungerer. Etterspørselen etter byggingeniører er derfor stor.

Det nye energidirektivet for bygninger som innføres i Norge, vil øke behovet for fagskoleingeniører med bakgrunn i KEM (Klima, energi, miljø). Kompetanse om inneklima og om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger vil i fremtiden bli ettertraktet.


 

MASKININGENIØR

En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering. Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter - alt fra skipsmotorer til sykehusutstyr.

Maskiningeniøren blir gjerne kalt den klassiske ingeniøren.

LES OGSÅ: For jobbsøkere

 

VVS INGENIØR

VVS-faget er viktig i en moderne byggeprosess. Som VVS-ingeniør planlegger man tekniske anlegg i byggeprosjektene i samarbeid med arkitekter og andre.

Videre i byggeprosessen vil VVS-ingeniører, som entreprenører, montere og regulere inn anleggene. De sørger for at byggene får et godt innemiljø med et behagelig klima, og utfasing av fossile energikilder til fordel for grønn, fornybar energi er et tema som står sentralt.

 

BETONG- OG GRUNNARBEIDER

Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. Sentrale arbeidsoppgaver i betongfaget er produksjon av plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner.

Forskaling (bygging av støpeformer), armering og støping av høyhus, broer og damanlegg gir utfordrende arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren. En kombinasjon av moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet gir konstruksjoner som tåler enorme krefter.

 

FORSKALINGSSNEKKER

Som forskalingssnekker bygger man former som gir betongkonstruksjonene rette dimensjoner og ønsket overflate. Kvaliteten på sluttproduktet skal tilfredsstille standardiserte krav.

Forskalingen utsettes for påkjenninger under støpeprosessen og må derfor ha en styrke og en konstruksjon som tåler dette uten å deformeres. Samtidig skal den kunne brukes et visst antall ganger for å gi tilstrekkelig økonomisk utnyttelse.

 

KRANFØRER

Kran og løfteoperasjoner kan være risikofylte, og derfor er det store krav til sikkerhet rundt jobben som kranfører. Kranføreren har det overordnede sikkerhetsansvaret for at arbeidet foregår på en trygg måte.

Produkter, varer og utstyr som ikke kan løftes manuelt blir løftet av kraner. En kranfører arbeider med krankjøring, løfteoperasjoner, dekksarbeid og vedlikehold av kranene.

I arbeidet har kranføreren løpende kommunikasjon via hodetelefoner og mikrofon med mannskapet på bakken.

 

MURER

Mureren bygger nytt og rehabiliterer gammelt murverk, i ulike materialer og løsninger. Bygging og rehabilitering av baderom, dusjanlegg og svømmebassenger inngår også i faget. Muring med teglstein er hovedområdet innenfor murerfaget.

Murerfaget har lange tradisjoner som mureren viderefører og videreutvikler. Du kan jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger.


 

ELEKTRIKER/ELEKTROMONTØR

Elektriker/elektromontør, fagutdannet yrkesutøver som kan arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon m.v. av lavspente elektriske anlegg. I Norge er det bare elektrofagarbeidere som har anledning til å arbeide på elektriske installasjoner og utstyr.

Det gjelder elektriske anlegg i boliger, forretningsbygg, fabrikker, skip osv. Vanlig utdanningsvei er to år på videregående skole og deretter 2,5 års læretid i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Tidligere ble elektriker betegnet elektromontør.

Elektrikere arbeider med boliger og andre bygninger, industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner, og alarm- og sikkerhetsanlegg.

 

TØMRER

Tømreren bygger og monterer ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg. Han/hun renoverer, rehabiliterer og vedlikeholder hus, og det kan være nybygging, ombygging eller renovering av eldre bygg.

Tømreren bygger bindingsverk og vegger (“skjelettet” i et bygg), gulv og tak, monterer panel og plater både innvendig og utvendig, og setter inn dører og vinduer med listverk.

Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter. I tillegg til arbeidet med husbygging utfører også en del tømrere andre oppdrag som forskalingsarbeid der de bygger konstruksjoner som holder den våte betongen på plass til den har hardnet.

 

TREVARESNEKKER

Trevaresnekkeren lager vinduer, dører, trapper og innredninger av tre, ofte i kombinasjon med andre materialer. Arbeidet foregår både på fast produksjonssted, men gjør også monteringsarbeid ute på byggeplass.

Den moderne trevaresnekkeren benytter maskiner og datateknologi, men forvalter samtidig et håndverksfag med lange tradisjoner.

Som trevaresnekker er det vanlig å spesialisere seg innen ett av fagområdene:

- Vindussnekkeren lager både moderne og tradisjonelle vinduer som er tilpasset eldre bygninger utseendemessig
- Innredningssnekkeren lager spesialinnredninger til rom som bad og kjøkken
- Dørsnekkeren lager alt fra vanlige ytterdører til avanserte skyvedører og garasjedører
- Trappesnekkeren måler, produserer og monterer trapper

STILLASBYGGER / STILLASMONTØR

Stillasbyggeren bygger stillaser og tilkomst i høyden og sørger for sikkerhet for andre yrkesutøvere. Dette er et ansvarsfullt arbeid som krever stor grad av nøyaktighet, og stillasbyggeren må kunne beregne krefter og laster som stillaset skal tåle for hvert enkelt arbeid.

Arbeidsplassene finnes både på land og på oljeinstallasjoner.

 

BLIKKENSLAGER

Blikkenslagere produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak. Som blikkenslager må du kunne jobbe etter både nye og gamle teknikker, og med nye og gamle materialer.

Blikkenslageren arbeider med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike materialer, og sørger for at bygg er tette og har godt inneklima med fornuftig energibruk.

Vanlige arbeidsoppgaver for blikkenslageren:
- Lage og montere nedløpssystemer
- Tekke tak med materialer som metall og stein
- Detaljarbeid på tak, fasade og ventilasjon
- Produsere og montere ventilasjonsanlegg
- Service og rehabilitering av tak, fasader og ventilasjonsanlegg

 

SVEISER

Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer. I dag går omtrent halvparten av hele verdens stålproduksjon til sveisede konstruksjoner og produkter.

Dagens sveisemetoder gjør det mulig å sveise de aller fleste metaller. Det sveises for å lage alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner.

Det finnes mange sveisemetoder, men det er to hovedgrupper:
- Pressveising, der du må bruke press for å føre delene sammen
- Smeltesveising, der delene smeltes sammen ved hjelp av varme, men uten bruk av press

 

MALER

Maleren jobber med beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og rehabilitering av innvendige og utvendige flater på og i bygninger og konstruksjoner. Arbeidet krever fargesans, kreativitet, nøyaktighet og kunnskaper om hvordan man behandler forskjellige materialer.

Man må vite hvordan underlag og materialer fungerer sammen. Underlagene kan være forskjellige - som tre, plater, betong, mur, puss, tegl, plast eller metall, og det krever også kunnskap om rett verktøy.

Malerens arbeid er viktig for det visuelle utrykket til bygg og konstruksjoner.

 

INDUSTRIMALER

Som industrimaler jobber du med overflatebehandling av stålkonstruksjoner og metaller for å forhindre rust og forebygge brann. Industribygg og industrikonstruksjoner må tåle store påkjenninger fra den pågående produksjonen, samt vær og vind.

Alle store metallkonstruksjoner trenger effektiv korrosjonsbeskyttelse for å unngå at det senere oppstår store reparasjonskostnader og mulig fare for liv og helse. Industrimalerens arbeid bidrar til å sikre levetiden for landets viktigste industrianlegg.

 

RØRLEGGER

Rørleggeren planlegger, monterer og reparerer rør og utstyr til kjøkken og bad, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg.

Rørleggeren legger til rette for at vi skal bruke energi fornuftig og ta vare på miljøet. Vi er avhengig av vann og varme. Dette sørger rørleggeren for at vi har tilgang til.

Vanlige arbeidsoppgaver for rørleggeren:
- Installere vann- og avløpsledninger
- Montere ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
- Installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
- Montere andre anlegg som for eksempel gass-, sprinkler-, trykkluft- og isvannsanlegg
- Utføre servicearbeid


 

TAKTEKKER

Taktekkeren jobber med tekking (legger tak), legger membran i våtrom, foretar service og reparerer tak på og i alle typer bygg. Arbeidet gjøres med mange forskjellige materialer som plast, asfalt, takstein, skifer, plater og torv.

Taktekkeren sørger for at bygninger og tunnelrom får tak som beskytter mot brann, fuktighet og varmetap.

 

LIMTREARBEIDER 

Limtrearbeideren arbeider med produksjon av limtre. Dette er en sammensatt prosess som for det meste foregår maskinelt. Materialene skjøtes, høvles, limes, presses og herdes. Til slutt bearbeides produktene til ferdige konstruksjoner, deler og plater.

Limtreproduktene gir mange nye bruksområder for tre i anlegg som bruer, master og bygninger.

Limtrearbeideren bearbeider sammenlimt materiale til ferdige konstruksjoner, deler og plater. Limtre brukes både i tradisjonelle bygg, og i store anlegg som bruer, master, idrettshaller og store bygninger.

Vikingskipet i Hamar er en av verdens største skøytehaller, og er bygget i limtre.

 

(Kilder: CBA Fagformidling, Byggenæringens Landsforening, Vibyggernorge.no, Fagskolen Oslo, StudentTorget.no)

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger