<  
>  

Traineeprogram

Stillingstype
Om traineeprogrammet

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er regjeringas fremste verktøy for raskare og samordna digitalisering av offentleg sektor. I vår avdeling har vi eit spesielt ansvar for utvikling, drift og oppfølging av nasjonale fellesløysingar og funksjonar, som mellom anna ID-porten og MinID. 

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Digitaliseringsdirektoratet
logo
Trainee i Digitaliseringsdirektoratet
Vil du jobbe som trainee i Digdir?Digdir er regjeringas fremste verktøy for raskare og samordna digitalisering av offentleg sektor. I vår avdeling har vi eit spesielt ansvar for utvikling, drift og oppfølging av nasjonale felleskomponentar og funksjonar, som mellom anna ID-porten og MinID.Meir om ID-Porten kan du høyre her : https://vimeo.com/571639558I direktoratet er det eit stort utviklingsmiljø og utviklarane har eit stort spenn i arbeidsoppgåver, noko som gir gode mulegheiter for personleg utvikling. Vi legg vekt på smidig arbeidsmetodikk og effektive og hurtige leveransar. Vårt utviklingsmiljø har stor fagleg tyngde og spisskompetanse innen våre fagområde både nasjonalt og på europeisk nivå. Vi likar å vere best.No ser vi etter ein trainee som vil bidra til utvikling av løysingar som blir brukt av dei viktigaste kundane, meg, deg og heile land.ArbeidsoppgåverDu vil bli kjent med og bidra til utvikling av løysingar som blir brukt av heile landets befolkning, løysingar som vårt samfunn er avhengig av. Di rolle i eit av våre team vil bli definert ut frå dine kunnskaper, interesserer og våre pågåande prosjekt.KvalifikasjonarDet er viktig at duer nysgjerrig og utforskande innan teknologi og metodikk, og evnar å sjå korleis det kan nyttast i våre løysingarhar kunnskap om systemutvikling i Java, gjerne Spring-rammeverkethar kunnskap om løysingsarkitekturkjenner til smidige utviklingsprosessarkan jobbe sjølvstendig og i teamkan presentere teknologi og løysingar i forsamlingar, også til andre enn teknologarer engasjert, strukturert, analytisk og løysingsorientertFelles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee:Minimum bachelor eller mastergradMaksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studiumNorsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftlegOm degVåre tilsette er nysgjerrige og utforskande innan teknologi og metodikk, og evnar å sjå korleis det kan nyttast i våre løysingar. Det ønsker vi at du også er.Vi tilbyr degløn førstekonsulent i spennet kr 464 200 - kr 544 400 etter kvalifikasjonarmedlemskap i Statens pensjonskasse som er ei av landets beste pensjonsordningar med gunstig bustadlån og gode forsikringsordningarfleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordningareit godt sosialt miljø med dedikterte kollegaar, treningsrom og høve til trening i arbeidstidaspennande arbeidsoppgåver med stort potensiale for personleg utviklingI tillegg til spennande faglege utfordringar kombinerer vi fleksibel arbeidstid med fantastiske mogelegheiter for kortreiste friluftseventyr i kvardagen. Sogn er kjent for sin gode laussnø og fantastiske sykkelstiar, og tilbyr eit inkluderande og kompetent friluftsmiljø. Med eit ungdommeleg studentmiljø og mange spennande fritidstilbod er Sogn ein attraktiv stad å bu.Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2023 til august 2024. Som Framtidsfylket Trainee får duein spennande jobb og eit nettverk med andre trainear i bedrifter i Vestland fylkefagleg og personleg utviklinginnsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner tilfire traineesamlingar og ein utanlandsturDu finn meir informasjon om traineeordninga på Framtidsfylket.noVil du vite meir?Synes du dette høyrest interessant ut og ønskjer nærare informasjon, kontakt gjerneseksjonssjef Jørn StenehjemE-post: jorn.stenehjem@digdir.noTelefon: 911 46 279Vitnemål og attestar må følge søknaden. Vi ber om at du hentar vitnemål frå Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillinga. Har du teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetting av papir og vitnemål, og godkjenning frå NOKUT.Søkarlister kan bli offentleggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette begrunnast. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkerlista. Du vil i så fall bli varsla.Inkluderande arbeidsliv og mangfaldVi har tru på at mangfald er ein viktig byggestein i eit godt, spennande og utviklande arbeidsmiljø, og vi oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søke. Rett kompetanse på rett stad er vår viktigaste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personar med nedsett funksjonsevne også kan jobbe hos oss. 
Frist 15.03.2023
Les mer
logo
Er du god på regnskap, økonomi og analyser? Vi søker controller
Om stillingenHar du god forståelse for tall og er kvalitetsbevisst? Ønsker du å jobbe i et direktorat som bidrar til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester, og økt verdiskapning i offentlig sektor og samfunnet for øvrig? Da søker vi deg!Avdeling for virksomhetsstyring i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har ledig fast stilling som seniorrådgiver/rådgiver i seksjon for plan og budsjett. Vi søker en controller som i hovedsak skal arbeide med oppfølging av regnskap, økonomi, analyser og rapportering for hele direktoratet. Rollen skal bistå seksjonssjef med oppfølging og kontroll av seksjonens oppgaver, herunder økonomistyring, regnskapsoppfølging og -analyse.Du vil inngå i et godt fagmiljø, bli involvert i utvikling av økonomifunksjonen og ivareta en sentral rolle i utvikling og arbeid med riktig regnskap, effektiv økonomiforvaltning og styringsinformasjon til ledelsen. Direktorat arbeider også med flere viktige oppgaver hvor du vil få en sentral rolle. Dette gjelder bl.a. arbeid med nye finansieringsmodeller, håndtering av merverdiavgift ved inntektsføring, innføring av statlige regnskapsstandarder (SRS) i direktoratet og automatisering av utfakturering.Seksjonen hvor stillingen inngår har ansvar for plan- og budsjettprosesser, intern økonomistyring, regnskap, rapportering og styringsdialogen med overordnet departement. Seksjonen har i dag ni stillinger, som samarbeider tett med øvrige avdelinger og ledelsen i direktoratet. Vi er i tillegg kontaktpunkt med Riksrevisjonen og har tett dialog med DFØ som vår tjenesteleverandør på regnskap. Dersom du kjenner at dette inspirerer deg, kan det være at Digdir er det rette valget for ditt neste steg.Arbeidsstedet er Oslo, men søkere med arbeidssted Brønnøysund og Leikanger vurderes også.Sentrale arbeidsoppgaverKontroll og oppfølging av regnskap og månedlig økonomirapportering, både internt og til overordnet departementÅrsoppgjør og utarbeidelse av årsregnskapGjennomføre økonomiske analyser av regnskapBidra i arbeidet med budsjett og utvikling av styringsinformasjonDelta i sentrale utredningsoppgaver som påvirker direktoratets økonomistyringBidra i kontakten med RiksrevisjonenVidereutvikle, forbedre og følge opp rutiner, prosesser og systemerRådgivning og opplæringKvalifikasjonerVi ser etter deg som harbachelor- eller mastergrad innen økonomi, revisjon eller annen relevant utdanningsretning. Lang erfaring innen fagområdet kan erstatte formell kompetanseerfaring fra regnskap, budsjett og/eller økonomisk analyseDu bør hakunnskap om statlig økonomiregelverk og god regnskapsforståelse i statlig sektorerfaring fra bruk av økonomisystemer f.eks. Unit4 og excelgod skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norskVi søker deg somhar god forståelse for tall og liker å arbeide med analyserer nøyaktig, strukturert og med evne til selvstendig å planlegge og gjennomføre oppgaverer serviceinnstilt, liker å bidra og samarbeide i faglig team, og deler kunnskap med andrehar høy arbeidskapasitet, overholder tidsfrister og liker varierte arbeidsoppgaver er utviklingsorientert, opptatt av å videreutvikle økonomifunksjonen og utnytte digitale løsningerVi tilbyr deggodt arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver på et felt preget av høy utviklingstakt og et spennende samfunnsoppdraggode ordninger for opplæring og videreutviklinglønn som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 530 000 - kr 870 000 per år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønnmedlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordningerpersonalpolitikk med gode arbeidstidsordningermulighet for to timer trening per uke i arbeidstidenLes mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.Vil du vite mer?Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerneFung. avdelingsdirektør Gjertrud Eliassen  E-post: gjertrud.eliassen@digdir.noTelefon: 936 82 611Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT.Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.Inkluderende arbeidsliv og mangfoldVi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
Frist 03.02.2023
Les mer
logo
Gløder du for gode kundeopplevingar?
Om stillingaVi søkjer deg som blir motivert av å gi gode kundeopplevingar og som finn glede i å hjelpe andre. Du gir det lille ekstra for å løyse kunden sine behov, samtidig som du bidrar til at vi kan utvikle digitale løysingar til beste for brukarane. Vi treng deg som har lyst til å jobbe med kundebehandling ved brukarstøtta på Leikanger. Du blir ein del av ei profesjonell rettleiingsteneste i Digdir, der du vil bidra til at fleire innbyggarar kan bruke våre digitale løysingar.Du blir betre kjent med våre tenester og produkt, og du får moglegheit til å bidra i videreutviklinga av oppgåveløysinga i seksjonen. Vi er opptekne av å gi kundane god service, høg kvalitet og raske avklaringar. Les meir om Digdir på våre nettsider .Vi lyser ut ei fast stilling, 100 % stilling, i seksjon brukarstøtte og service. Du blir ein del av eit godt arbeidsmiljø, der du får jobbe med meiningsfylte oppgåver og dyktige medarbeidarar. Arbeidsstad er ved vårt kontor på Leikanger.Sentrale arbeidsoppgåverHandtere og svare brukarane på telefon, chat og e-postGi rettleiing og informasjon til om bruk av digitale tenester og produktUtviklingsoppgåver i seksjonen og avdelingaPlanlegge og gjennomføre kompetansetiltak i seksjonenBidra til eit godt arbeidsmiljø og samarbeid med kollegarKvalifikasjonarDu må hahøgare utdanning på bachelornivå innan IT, marknadsføring, kommunikasjon, pedagogikk eller andre relevante fagområde. Lang og særleg relevant erfaring kan kompensere for delar av utdanningskravetgode kommunikasjonsvner på norsk og engelsk, både munnleg og skriftleggode digitale ferdigheiter og grunnleggande IT-kunnskaparErfaring frå kundeservice eller kundebehandling er ein fordel. Vi oppfordrar også studentar som er ferdige med sin bachelorgrad våren 2023 til å søke.Personlege eigenskaparVi søkjer deg somliker kundekontakt og er serviceorienterthar ei positiv innstilling og godt humørhar evne til å arbeide sjølvstendig og i teamer fleksibel og løysingsorienterthar gode samarbeidsevner og bidrar til eit godt arbeidsmiljøVi legg vekt på personlege eigenskapar som gjer ein godt skikka for stillinga.Vi tilbyr degarbeidsoppgåver på eit felt prega av høg utviklingstakt og eit spennande samfunnsoppdrageit godt arbeidsmiljø med ein uformell tone og stor vilje til å skape noko samanlønn som førstekonsulent eller rådgivar i spennet 440 000 – 570 000 etter kvalifikasjonarfamilievennleg personalpolitikk med gode arbeidstidsordningarmoglegheit for to timar trening per veke i arbeidstidamedlemskap i Statens pensjonskasse som er ei av landets beste pensjonsordningar med gunstig bustadlån og gode forsikringsordningarLes meir om  å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.I tillegg til spennande faglege utfordringar kan vi også tilby kombinasjon av fleksibel arbeidstid og fantastiske mogelegheiter for kortreiste friluftseventyr i kvardagen. Visste du at Sogn er kjent for sin gode laussnø og fantastiske sykkelstiar?Inkluderande arbeidsliv og mangfaldVi har tru på at mangfald er ein viktig byggestein i eit godt, spennande og utviklande arbeidsmiljø, og vi oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søke. Rett kompetanse på rett stad er vår viktigaste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personar med nedsett funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobbar med å realisere regjeringas mål om at fem prosent av alle nytilsettingar skal vere personar med funksjonsnedsetting og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ein samanhengande yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysningar om funksjonsnedsetting, innvandrarbakgrunn eller hol i CVen i søknaden, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.Vil du vite meir?Synes du dette høyrest interessant ut og ønskjer nærare informasjon, kontakt gjerneseksjonssjef Ragnhild Borge Olsen E-post: ragnhild.borge.olsen@digdir.noTelefon: 901 198 25Vitnemål og attestar må følge søknaden. Vi ber om at du hentar vitnemål frå Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillinga. Har du teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetting av papir og vitnemål, og godkjenning frå NOKUT.Søkarlister kan bli offentleggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette begrunnast. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkerlista. Du vil i så fall bli varsla.
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Vil du hjelpe staten og kommunene å bli bedre på informasjonssikkerhet?
Om stillingenVi er overbeviste om at vi jobber med noe av det aller viktigste og mest meningsfylte innenfor fagfeltet vårt: Å hjelpe offentlige virksomheter med å oppnå god informasjonssikkerhet.Statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet er en del av Digitaliseringsdirektoratet, fordi: digitaliseringen det offentlige trenger for å bli mer effektive og levere gode, brukervennlige, sammenhengende tjenester til deg og meg vil stoppe opp uten god nok informasjonssikkerhet. Uten god nok informasjonssikkerhet risikerer stat og kommune at de ikke får løst oppgavene sine og levert tjenester til innbyggerne.Nå trenger vi flere kollegaer, og vi gleder oss til å høre fra både deg som er nyutdannet og deg som har mer erfaring.Vi har to stillinger ledig som førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver. For en av stillingene vil vi vurdere å ansette en kandidat med master i rettsvitenskap, med interesse for fagområdet informasjonssikkerhet.ArbeidsoppgaverHos oss vil du få varierte oppgaver:Understøtte styring og kontroll på informasjonsikkerhetsområdetUtvikle føringer for styring og kontroll av informasjonssikkerhet i offentlig forvaltningSamordne og være pådriver for offentlig sektors arbeid med informasjonssikkerhetFormidle og kommunisere informasjonssikkerhetKompetanse- og kulturutviklingNettverksbygging og utvikling av samarbeidsarenaerArrangere nettverksmøter og andre arrangementerHolde kurs og foredragKvalifikasjonerDu må harelevant utdanning på universitet- eller høgskolenivå og interesse for informasjonssikkerhetha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskvære skikket for å kunne autoriseres for BEGRENSETVi vil legge stor vekt på personlig egnethet.Erfaring vil også bli vektlagt, men er ikke et krav for alle stillingene. For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver kreves minst to års erfaring. Utdanningskravet kan fravikes hvis du har spesielt relevant erfaring.For en av stillingene vil vi vurdere å ansette en kandidat med master i rettsvitenskap, med interesse for fagområdet.Vi har mye kontakt med ulike målgrupper, og blir veldig glad om du klarer å formidle kunnskap om informasjonssikkerhet også til de som ikke har dette som fag. Vi vil legge vekt på dette når vi skal ansette. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er derfor nødvendig.Vi arbeider ofte i team, men du må også ha evne til å arbeide selvstendig.Vi tilbyrlønn som førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 500 000 til kr 900 000. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkerefleksibel arbeidstid og familievennlig personalpolitikkflotte, nye kontorlokaler og mulighet for tre alternative arbeidssteder: Brønnøysund, Leikanger og Oslomulighet for to timer trening i arbeidstiden per ukemedlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordningerLes mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.Vil du vite mer? Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerneFung. avdelingsdirektør Kjetil Korslien  E-post: kjetil.korslien@digdir.no Telefon: 97974579Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT.Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.Inkluderende arbeidsliv og mangfoldVi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
Frist 05.02.2023
Les mer
Om Digitaliseringsdirektoratet

Vi blir om lag 370 ansatte i Oslo, Brønnøysund og Leikanger.

Digitaliseringsdirektoratet er opptatt av mangfold og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne, behov for tilrettelegging eller hull i CV-en.