<  
>  

Finansdepartementet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. Departementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

 

En karriere i Finansdepartementet vil gi deg en unik mulighet til å jobbe med kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere som sammen er faglige rådgivere for den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken.

 

Dersom du har interesse for økonomisk politikk, juridiske problemstillinger og samfunnsdebatt, og lyst til å jobbe med faglige problemstillinger, er det få steder som har et bedre tilbud om dette enn Finansdepartementet.

 

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med god trivsel og ”kort vei” til politisk ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt arbeidsoppgaver der de må benytte sin kompetanse til å vurdere og analysere faglige problemstillinger.

 

Våre medarbeidere tilbys gode muligheter for utvikling gjennom blant annet videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer.

 

Staben har en gjennomsnittsalder på ca. 45 år og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere er ca. 50 prosent nyutdannede fra universitet og høyskoler.

 

Les mer
Fakta om Finansdepartementet
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
201-500
Etablert år
1814
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Finansdepartementet

Visesentralbanksjefene er stedfortredere for sentralbanksjefen i rollen som daglig leder for sentralbankvirksomheten. Visesentralbanksjefene vil utpekes som første og annen nestleder for hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank. Den ene visesentralbanksjefen skal ha et særskilt ansvar for fagsaker innenfor sentralbankvirksomheten, herunder finansiell stabilitet og betalingssystemet. Den andre visesentralbanksjefen skal ha et særskilt ansvar for å følge opp bankens oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland. Vedkommende vil være et viktig bindeledd mellom lederen av hovedstyret og ledelsen i kapitalforvaltningsenheten NBIM (Norges Bank Investment Management), herunder forestå oppfølging av ledelsen i NBIM i det daglige. Visesentralbanksjefene må ha bred samfunnsinnsikt og god forståelse for Norges Banks rolle. Det kreves høy kompetanse innen samfunnsøkonomi, pengepolitikk og finansmarkeder, herunder om den internasjonale utviklingen på disse områdene. For stillingen som visesentralbanksjef med særskilt ansvar for Statens pensjonsfond utland kreves i tillegg kompetanse innen kapitalforvaltning. Organiseringen og styringen av bankens virksomhet blir en sentral oppgave for hovedstyret og Norges Banks ledelse i årene som kommer. Personene som ansettes må ha gode lederegenskaper, stor arbeidskapasitet, relevant høyere utdanning og bred erfaring fra offentlig eller privat virksomhet. De må også ha god innsikt i administrative og politiske beslutningsprosesser. Det kreves gode kommunikasjonsevner og engelskkunnskaper. De som ansettes må kunne sikkerhetsklareres. Annen informasjon Stillingene som visesentralbanksjef er åremålsstillinger med førstegangsansettelse for seks år og mulighet for gjenoppnevning for ytterligere en periode på inntil seks år. Lønn etter avtale. For nærmere informasjon ta gjerne kontakt med vår rådgiver Bente A. Paulsrud i Amrop Delphi (tlf: 911 08 165), ekspedisjonssjef Amund Holmsen (tlf: 991 60 521), eller ekspedisjonssjef Espen Erlandsen (tlf: 970 45 824). Søknad med CV sendes kontakt@amropdelphi.no innen 01.02.2020. Søker kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Norges Bank er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.
01.02.2020 Oslo
Om engasjementet Finansdepartementet tilbyr ett til tre lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av august 2020 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av analyser og vurderinger av ulike faglige problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du anledning til å arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk. Du vil få tildelt en fadder under hele oppholdet. Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater. Kunnskap om porteføljeforvaltning, mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig. Studentene vil bli tilknyttet en avdeling, henholdsvis Økonomiavdelingen, Skatteøkonomisk avdeling, Avdeling for formuesforvaltning og/eller Utviklingsprogrammet: Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet og har ansvaret for samordningen av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Avdelingen koordinerer også arbeidet med nasjonalbudsjettet og utarbeider analyser av blant annet offentlige finanser, sysselsettingspolitikken og arbeidstilbud. Skatteøkonomisk avdeling har ansvaret for strukturpolitiske spørsmål i tilknytning til den alminnelige økonomiske politikken og de årlige skatte- og avgiftsopplegg. Økonomiske analyser vedrørende skatter og overføringer på statsbudsjettet, herunder samspillet mellom trygdesystemet og skattesystemet og analyser av inntektsfordelingen. Struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi. Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av de to delene av fondet ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet. Avdelingens oppgaver omfatter blant annet analyser og vurderinger av investeringsstrategien for de to fondene, oppfølging av den operative forvaltningen og arbeid med rammeverket for ansvarlig forvaltning. Avdelingen har også ansvaret for statsgjeldforvaltningen. Utviklingsprogrammet har ansvaret for tverrgående prosjekter i departementet. Arbeidet består hovedsakelig av analyser, samordning og samarbeid på avdelingsovergripende områder innenfor departementets ansvarsområde. Programmet skal bidra til et mer langsiktig og helhetlig perspektiv på utfordringer og mulige løsninger innenfor departementets kjerneområder. Programmet har også ansvar for å tilrettelegge for effektiv tilgang og bruk av data i departementet. Annen informasjon Søknadsfrist for engasjementene er 9. februar 2020. Studentene bes prioritere hvilken avdeling de ønsker å jobbe i. Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto). Dersom du har spørsmål til engasjementene kan du kontakte: - Anne Killi, førstekonsulent i Økonomiavdelingen, tlf. 22 24 45 04, epost: anne.killi@fin.dep.no - Julie Johnsen, rådgiver i Skatteøkonomisk avdeling, tlf. 22 24 44 57, e-post: Julie.Johnsen@fin.dep.no - Iver Berge Vikøren, rådgiver i Avdeling for formuesforvaltning, tlf. 22 24 45 17, e-post: iver-berge.vikoren@fin.dep.no - Jostein Eide, fagsjef i Utviklingsprogrammet, tlf. 22 24 45 79, e-post: jostein.eide@fin.dep.no
09.02.2020 Oslo
Vil du se hvordan lover lages og politikk settes ut i livet?
29.02.2020 Oslo

Bli kjent med Finansdepartementet

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Internship

Internship

Internship

Studentengasjement for økonomer

Antall interns :
1 (3)
Bildegalleri

Kontaktperson

Seniorrådgiver

Adresse

Akersgt. 40, 0030 Oslo

Artikler fra Finansdepartementet