Finansdepartementet

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)

Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. Departementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

En karriere i Finansdepartementet vil gi deg en unik mulighet til å jobbe med kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere som sammen er faglige rådgivere for den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken.

Dersom du har interesse for økonomisk politikk, juridiske problemstillinger og samfunnsdebatt, og lyst til å jobbe med faglige problemstillinger, er det få steder som har et bedre tilbud om dette enn Finansdepartementet.

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med god trivsel og ”kort vei” til politisk ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt arbeidsoppgaver der de må benytte sin kompetanse til å vurdere og analysere faglige problemstillinger.

Våre medarbeidere tilbys gode muligheter for utvikling gjennom blant annet videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer.

Staben har en gjennomsnittsalder på ca. 45 år og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere er ca. 50 prosent nyutdannede fra universitet og høyskoler.

 

Les mer om Finansdepartementet
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
201-500
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:20.02.2018
Arbeidssted :Oslo

Bli kjent med Finansdepartementet

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:20.02.2018
Arbeidssted :Oslo

Ledige stillinger hos Finansdepartementet

Til avdelingens juridiske seksjon for bank og forsikring søker vi en jurist til et vikariat på ett år som førstekonsulent/rådgiver, med mulighet for forlengelse. Vi ser etter en dyktig og engasjert jurist med interesse for finansmarkedsrett. Juridisk seksjon for bank og forsikring har ansvaret for strukturspørsmål og regelverket for finansforetakene i Norge. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder banker, forsikringsforetak, finanseringsforetak, e-pengeforetak og betalingsforetak og forsikringsformidlingsforetak. Seksjonen har ansvaret for regulering av betalingssystemer. Regelverket for de private tjenestepensjonsordningene hører også inn under seksjonens ansvarsområde. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål, for eksempel EØS-arbeid og handelspolitiske problemstillinger. Seksjonen arbeider med styringsspørsmål og juridiske spørsmål som gjelder Norges Bank og sentralbankloven. Utdanning: Stillingen krever master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater. Egenskaper: Det stilles krav om god skriftlig fremstillingsevne og gode analytiske evner. Stillingen krever en selvstendig og målrettet arbeidsform. Evne til raskt å sette seg inn i nye og omfattende juridiske temaer vil bli vektlagt. Kjennskap til fagområdene vil bli vektlagt. For stilling som rådgiver blir det stilt krav om god kjennskap til fagområdene og relevant praksis. Vi tilbyr: Samfunnsnyttige oppgaver i et juristmiljø Faglig utvikling Nærhet til politiske beslutninger Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø Fleksibel arbeidstid Betalt overtid Medlemskap i Statens Pensjonkasse Kontaktperson: Avdelingsdirektør Åse Natvig, tlf.: 22 24 45 48 Søknadsfrist: 20. februar 2018. Stillingens referansenr er 4/18. Lønn: kr 430 000 – kr 530 000. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
20.02.2018 Oslo
Finansmarkedsavdelingen søker en økonom til vikariat på ett år som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i økonomiseksjonen, med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgavene er varierte og kan falle inn under hele avdelingens ansvarsområde. Seksjonen vurderer de økonomiske og strukturelle forholdene i finansmarkedene med særlig vekt på utsiktene til finansiell stabilitet og soliditet i finansforetakene. Dette kan omfatte vurderinger av hvilken risiko veksten i husholdningenes gjeld utgjør for bankene og norsk økonomi, systemene for å håndtere finansinstitusjoner i krise, og forsikringsselskapenes evne til å bære avkastnings- og levealdersrisiko. Seksjonen samarbeider med de juridiske seksjonene om å utarbeide regelverk og vedtak i enkeltsaker innen bl.a. bank, forsikring, tjenestepensjon og verdipapirhandel. Seksjonen arbeider også med spørsmål rundt betalingssystemer og annen finansiell infrastruktur, og deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens arbeidsområde. Utdanning Til stillingen kreves økonomisk utdanning på mastergradsnivå eller høyere med gode resultater. Vi oppfordrer også studenter som er ferdig med relevant utdanning våren 2018 til å søke. Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver er det nødvendig med relevant erfaring. Egenskaper og erfaring Evne til å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger Evne til å argumentere godt for faglige vurderinger både skriftlig og muntlig Interesse for samfunnsspørsmål Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig Vi tilbyr Samfunnsnyttige og interessante arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø Nærhet til politiske beslutninger Faglig utvikling Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø Fleksibel arbeidstid og betalt overtid Medlemskap i Statens Pensjonskasse Lønn: kr 430 000-kr 650 000 + betalt overtid. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingens referansenr: 6/18 Kontakt: Avdelingsdirektør Siren Solhaug, tlf.: 22 24 45 72
20.02.2018 Oslo
Til avdelingens juridiske seksjon for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring søker vi en jurist til et vikariat på ett år som førstekonsulent/rådgiver, med mulighet for forlengelse. Vi ser etter en dyktig og engasjert jurist med interesse for finansmarkedsrett. Juridisk seksjon for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring har ansvar for strukturspørsmål og regelverk knyttet til verdipapirmarkedene, verdipapirfond, finansiell rapportering, eiendomsmegling og hvitvasking. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder infrastrukturinstitusjonene for verdipapirmarkedet (regulerte markeder, verdipapirregistre mv), verdipapirforetak, forvaltere for verdipapirfond, eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som hører inn under seksjonens ansvarsområde, for eksempel EØS-arbeid. Seksjonen arbeider videre med styringsspørsmål og juridiske spørsmål som gjelder Finanstilsynet og finanstilsynsloven. Utdanning: Stillingen krever master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater.
20.02.2018 Oslo
Skattelovavdelingen i Finansdepartementet tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter. Praktikanten får tildelt fadder og blir tilknyttet en av avdelingens fagseksjoner. Som praktikant i Skattelovavdelingen blir du involvert i saker på samme måte som en ansatt. Arbeidsoppgavene er varierte og kan blant annet bestå i å utrede ulike juridiske problemstillinger, lov- og forskriftsarbeid og skrive svar på henvendelser om regelverket. Det vil også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte. Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling og ha gode eksamensresultater, men trenger ikke å ha spesiell kjennskap til skatte og avgiftsrett. Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk i politiske beslutningsprosesser. Samtidig får du anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på skatt og avgift. Lønn i lønnstrinn 35. Vi tar sikte på å velge ut praktikanter for både høsten 2018 og våren 2019 i denne runden. 
02.03.2018 Oslo
Om stillingen Du vil arbeide i en av budsjettseksjonene i avdelingen. En saksbehandler har normalt hovedansvar for alle saker under ett departement og vurderer økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av nye forslag fra dette departementet. Du vil arbeide med budsjettforslag, strukturpolitiske forslag som departementene utreder over lengre tid og dagsaktuelle saker som er oppe til beslutning. Vi arbeider ofte med korte tidsfrister og mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, vurdere og presentere komplekse saker klart og kortfattet. Du jobber selvstendig med sakene tilknyttet ditt ansvarsområde. Samtidig vil du samarbeide tett med dine kollegaer og nærmeste leder og få nødvendig oppfølging. Du vil tidlig få være med på å legge frem faglige råd i møter med politisk ledelse. Utdanning Det kreves gode karakterer fra høyere økonomisk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning på mastergradsnivå og innsikt i samfunnsøkonomiske problemstillinger. Egenskaper og erfaring Analytisk tenkning og evne til å sette seg raskt inn i kompliserte problemstillinger Interesse for samfunnsspørsmål God språklig fremstillingsevne og evne til å argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig Evne til å tenke kritisk og til kreativ problemløsning Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig Høy arbeidskapasitet og evne til å trives i en travel hverdag med mange oppgaver og høye krav til nøyaktighet. Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver vil god kjennskap til sentralforvaltningen vektlegges. Erfaring fra statlig budsjettarbeid og økonomisk analyse vil telle positivt. Vi tilbyr Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et stort fagmiljø Faglig utvikling Nærhet til politiske beslutninger Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø der man lærer mye Betalt overtid Lønn Lønn kr 430.000 – 659.500, pluss betalt overtid. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.   Kontakt Avdelingsdirektør Maria T. Storeng, tlf.: 22 24 43 84
04.03.2018 Oslo
Finansmarkedsavdelingen tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter.  Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Seksjonene utarbeider blant annet regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, endomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonene deltar også i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål, herunder EØS-arbeidet på finansmarkedsområdet. Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven.   Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder.   Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.   Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et unikt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet.   Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.   Søknader vurderes løpende. Søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. For vårsemesteret er søknadsfristen 1. november.   Lønn i lønnstrinn 35 (brutto ca. kr 28 300 per måned).   Dersom du har spørsmål til praktikantordningen kan du kontakte: førstekonsulent Erik Styren, tlf. 22 24 45 25, e-post erik.styren@fin.dep.no
01.05.2018 Oslo
Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker.
Fortløpende Oslo

Traineeprogram

Finansdepartementets traineeprogram

Antall traineer :
1 (2)

Internship

Internship

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Antall interns :
5 (flere)

Rekrutteringskalender

  • FEB 20
    2018
    3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
  • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Adresse

Akersgt. 40, 0030 Oslo

Artikler fra Finansdepartementet