Framtidsfylket

(Bankvirksomhet, IT: Hardware / Software, Øvrig)

Sogn og Fjordane er eit fylke med store kontrastar: Det nest minste fylket målt i folketal, men det nest største i landet målt i eksportinntekter per innbyggjar. Vi har eit globalt og internasjonalt næringsliv innanfor marine næringar, industri og handel. Eit spennande og framleis veksande designmiljø. Rike mineralførekomstar. Store energiressursar. Unik natur, som gjev reiselivsnæringa eineståande mogelegheiter. Samtidig har vi den tettaste førekomsten av doktorgradar i landet.

Den gode veksten i næringslivet gjer at det finst ei rekkje spennande moglegheiter for deg som er nyutdanna. Gjennom eit fylkesoverbyggande traineeprogram for nyutdanna med bachelor/master-kompetanse, tilbyr næringslivet no eit variert spekter av stillingar for rundt 20 traineear. Her får du høve til å arbeide i ei spennande bedrift, i tillegg til deltaking i eit program for sjølvutvikling saman med andre traineear.

Både mindre og større føretak er med i programmet, og dei representerer heilt ulike bransjar. Dette gjev eit unikt nettverk, der ulike personar og ulik kompetanse skapar ein utfordrande møteplass der du kan diskutere problemstillingar knytte til jobben, og hente inspirasjon og fagleg påfyll.

Framtidsfylket karrieremesser

På Framtidsfylket sine karrieremesser ønskjer næringslivet i Sogn og Fjordane deg velkomen til eit fagleg og sosialt møtepunkt. Sjå kva fylket har å by på av spennande arbeid – anten du er ute etter jobb no eller om du berre har lyst til å vite kva som finst av moglegheiter.

Messene vert arrangert i Trondheim, Oslo og Bergen

For program og påmelding, sjå www.framtidsfylket.no.

Les mer om Framtidsfylket

Møt nokon av våre traineear!

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Du er nyutdanna. År med studium er historie, og det er tid for å teste kunnskapen i praksis. Kva karrierestige vel du?
 
Framtidsfylket Trainee er eit fylkesdekkjande traineeprogram for nyutdanna med arbeidsgjevarar frå ulike fagfelt i både privat og offentleg sektor. Kva bedrifter som deltek varierer frå år til år.

 

Les om traineeordninga i magasinet vårt #utanfilter
 

Som trainee er du tilsett i ei bedrift i fylket. Denne jobben er basert på ei kontrakt mellom deg og bedrifta, og er elles uavhengig av traineeordninga. I bedrifta har du også ein mentor som skal følgje deg opp.

Fire gongar i løpet av traineeåret deltar du på faglege fellessamlinger – kvar gong på ein ny plass i fylket. Her møtest alle traineeane i dei ulike bedriftene. På samlingane har vi fokus på erfaringsutveksling frå jobbkvardagen, teambygging og andre tema som er nyttige når ein er ny i jobben. Eigenutvikling er ein sentral del av det å vere trainee. I tillegg legg vi vekt på at traineeane skal bli kjende med næringslivet i Sogn og Fjordane, samtidig som det sosiale og friluftsaktivitetar er ein viktig del av samlingane.

Vi legg òg opp til ein studietur til utlandet i april/mai. Dei siste fire åra har turen gått til Brussel for å studere relasjonar mellom Sogn og Fjordane og EU.

Traineeåret varer frå august til august.

Kva kompetanse som vert etterspurd vil avhenge av kva bedrifter som deltek. Men stort sett alle studieretningar og kompetanseområde har vore etterspurde. Vi har alltid brei fagleg spreiing i traineegruppa (samfunnsfag, IKT, økonomi, ingeniør, juss og marknadsføring), noko som gjer læringa unik.

Du som søkjer:

 • har utdanning på bachelor- eller masternivå
 • har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar
 • beherskar norsk som arbeidsspråk
 • har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år som vil krevje mykje av deg
   

Vi tilbyr deg:

 • Ein spennande jobb med eit nettverk av kompetansebedrifter
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfoldig næringsliv som få kjenner til
   

Traineestillingane blir lyst på heimesidene våre 01.desember kvart år. Du søkjer ved å logge inn og opprette CV på miside.framtidsfylket.no

Les mer om jobbmuligheter i Framtidsfylket

Ledige stillinger hos Framtidsfylket

 • Arbeidsoppgåver: Som trainee i Highsoft vil du: Jobbe med JavaScript og andre webteknologiar Vedlikehalde og vidareutvikle Highcharts sin produktfamilie Jobbe med tekniske støttesystem Utdanning, erfaring: Bachelor - eller mastergrad innan informatikk, informasjonsteknologi, datateknikk eller tilsvarande aksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar Evne til å arbeide sjølvstendig og i team God engelsk skriftleg og munnleg framstillingsevne Viss du har spørsmål, kan du ta kontakt med eller Anne Jorunn Fjærestad, anne.jorunn@highsoft.com, tlf. 951 91 938. Arbeidsstad: Vik i SognLøn etter avtale  
  01.03.2017 Vik
 • Oppgaver og ansvar i stillinga: Utforming av bæresystem Stabilitetsutrekning Betong- / Ståldimensjonering Produksjonsteikningar på Auto Cad / Tekla Tilbodsrekning Prosjektoppfølgjing Kompetansekrav: Vi søker kandidater med ingeniørutdanning med konstruksjonsteknikk på bachelor eller master-nivå   Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram Generelle krav til Framtidsfylket Trainee Bachelor eller mastergrad maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar Du har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år   Kvalifikasjonskrav – formelle og personlege eigenskapar Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg Løysningsorientert Evnar både å fokusere på detaljnivå, og heilhet i løysingar Arbeidar godt både i team og sjølvstendig   For stillinga kan vi tilby Konkurransedyktige vilkår Godt arbeidsmiljø med stor takhøgde Gode mulegheiter for fagleg og personleg utvikling Utfordrande arbeidsoppgåver
  01.03.2017 Førde
 • Har du interesse for bygg og «skreddarsøm» kan du vere den vi vil ha med på laget framover   Oppgaver og ansvar i stillinga Skal medverke til planlegging og disponering av  personell slik at produksjonen går ideelt etter oppsett plan.  Sørge for at maskiner/utstyr blir utnytta optimalt Sørge for at personleg verneutstyr blir nytta og at personell ikkje blir utsett for fare. Sørge for at element blir forskriftsmessig handtert under utkøyring, lagring og lessing. Sørge for naudsynt dokumentasjon av kvart element blir utført i  tråd med bedrifta sitt KS-system. Føre produksjonsstatistikk. Halde god orden på arbeidsplassen                               Kompetansekrav: Vi søker kandidater med ingeniørutdanning på minimum bachelor-nivå og med kompetanse innan leiing.   Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram Generelle krav til Framtidsfylket Trainee Bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar Du har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år     Kvalifikasjonskrav – formelle og personlege eigenskapar Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg Løysningsorientert Evnar både å fokusere på detaljnivå, og heilhet i løysingar Arbeidar godt både i team og sjølvstendig   For  stillinga kan vi tilby Konkurransedyktige vilkår Godt arbeidsmiljø med stor takhøgde Gode mulegheiter for fagleg og personleg utvikling Utfordrande arbeidsoppgåver
  01.03.2017 Førde
 • Vi søkjer trainee innan arkitektur til vår arkitektavdeling   Som trainee i iVest Consult og Framtidsfylket tilbyr vi deg ein unik start på karrieren nettverk med andre traineear fagleg og personleg utvikling ein mentor som følgjer deg opp og eit unikt innsyn i eit mangfaldig næringsliv   Krav til Trainee i iVest Consult Mastergrad maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar Du har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år   Trainee Arkitektur Vi søkjer etter ein trainee på fagområdet arkitektur. På arkitektavdelinga jobbar vi med prosjektering og modellering av alle typar bygg, både for private og offentlege oppdragsgjevarar. Vi har pr. i dag 3,5 faste stillingar på avdelinga. Våre oppdrag er knytt både direkte til arkitektfaget, og til samarbeidsprosjekt med fagfelt som t.d. arealplan, konstruksjon, veg/VA, VVS og elektro.   Aktuelle arbeidsoppgåver kan vere innanfor Bygningsutforming, design av bygg Detaljar i byggutforming Beskrivelse av bygg 3D illustrasjonar, fotoshop   Kvalifikasjonskrav – formelle og personlege eigenskapar Mastergrad innan arkitektur og design (Sivilarkitekt). Interesse for IT, særskilt innanfor 3D Modellering, Autocad og Revit. Interesse for utarbeiding av oppgaveforståelse. På sikt kan fylle ansvarsoppgåver innan prosjektering, beskrivelse av bygg og rådgjeving i høve til arkitektur og design. Godt humør og engasjement og trivast med høgt tempo Gode evnar og vilje til å arbeide både sjølvstendig og i team Gode evnar til skriftleg og munnleg framstilling på norsk   Vi kan tilby: Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver, med gode utviklingsmoglegheiter. Opplæring i naudsynt programvare. Spanande arbeidsmiljø med stor fagleg breidde. Ein arbeidsplass med fokus på miljø – både fagleg, i utføring av arbeidsoppgåver og sosialt. Utviklingsplan for traineeperioden Konkurransedyktige tilsettingsvilkår. Ved evt. fast tilsetting etter traineeperioden, vil ein på vanlege vilkår få tilbod om medeigarskap i firma.
  01.03.2017 Flora
 • Vi søkjer no trainee innan Arkitektur til Arkitektavdelinga På arkitektavdelinga jobbar vi med prosjektering og modellering av alle typar bygg, både for private og offentlege oppdragsgjevarar. Våre oppdrag er knytt både direkte til arkitektfaget, og til samarbeidsprosjekt med fagfelt som t.d. arealplan, konstruksjon, veg/VA, VVS og elektro.   Aktuelle arbeidsoppgåver for Traineen vil vere innanfor:Bygningsutforming, design av bygg, detaljar i byggutforming,  beskrivelse av bygg, 3D illustrasjonar, fotoshop.   Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram. Som trainee i Aaland Arkitektkontor og Framtidsfylket tilbyr vi deg Ein unik start på karrieren Nettverk med andre traineear Ein mentor som følgjer deg opp Eit unikt innsyn i eit mangfaldig næringsliv i Sogn og Fjordane   Vår Trainee må ha: Mastergrad innan arkitektur og design (Sivilarkitekt). Maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar Vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år   Vi ønskjer deg som har: Interesse for IT, særskilt innanfor  3D Modellering, Autocad og Revit.  Interesse for og utarbeiding av oppgaveforståelse. På sikt kan fylle ansvarsoppgåver innan prosjektering, beskrivelse av bygg og rådgjeving i høve til arkitektur og design.   Vi i Aaland Arkitektkontor as ønskjer at du:  •     Har godt humør og engasjement og trivast med høgt tempo•     Har gode evnar og vilje til å arbeide både sjølvstendig og i team•     Har gode evnar til skriftleg og munnleg framstilling på norsk   Aaland arkitektkontor kan tilby deg: Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver, med gode utviklingsmoglegheiter. Opplæring i naudsynt programvare. Spanande arbeidsmiljø med stor fagleg breidde. Ein arbeidsplass med fokus på miljø - både fagleg og sosialt. Konkurransedyktige tilsettingsvilkår.
  01.03.2017 Stryn
 • Vi søker nå etter en motivert og selvdreven trainee til vår revisjon- og rådgivningsvirksomhet i Sogn og Fjordane. Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram fra august 2017 til august 2018. Som trainee i Deloitte og Framtidsfylket tilbyr vi deg en unik start på karrieren nettverk med andre traineer faglig og personlig utvikling en mentor som følger deg opp og et unikt innsyn i et mangfoldig næringsliv   Ønskelige kvalifikasjoner En økonomisk utdannelse på masternivå eller gode bachelorkandidater Interesse for fagområder som revisjon, regnskap, rådgivning, økonomistyring eller finans Faglig og sosial styrke   Personlige egenskaper Engasjement, er dynamisk og har høy integritet En utadvendt personlighet og gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner Analytiske evner Ambisjoner om karriereutvikling   Generelle krav til Framtidsfylket Trainee utdanning på bachelor eller masternivå maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studier Du har vilje og pågangsmot til å ta fatt på et unikt år   Deloitte tilbyr Gode karrieremuligheter samt mulighet for nasjonal og internasjonal erfaring Bred bransjekunnskap og økt forretningsforståelse God faglig og personlig utvikling via interne og eksterne kurs, samt oppfølging fra din personlige counsellor Et levende og sosialt miljø og en bedriftskultur som bygger på tillit internt og eksternt Aktiv læring på prosjekter i samarbeid med erfarne kolleger Konkurransedyktig lønn med overtidsbetaling og gode betingelser som tåler sammenlikning med andre selskaper   Arbeidssted Florø Førde Sogndal   Andre opplysninger Ansettelse august 2017 Lønn etter avtale Ved spørsmål om traineestillingen, vennligst kontakt; Cecilie Halvorsen tlf 948 50 174 / chalvorsen@deloitte.no.  
  01.03.2017 Flora, Førde, Sogndal
 • Vi søker Trainee med utdanning innan programmering Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram fra august 2017 til august 2018. Programmet inneheld mellom anna 4 faglege fellessamlingar med dei andre traineeane i fylket, og ein studietur til utlandet Vi søker deg som har høgare teknisk utdanning innan programvareutvikling. Du har god kunnskap innan webutvikling, objektorientert programmering, databaser og SQL programmeringsspråk som PHP, HTML, JavaScript og CSS Som Trainee hos Enivest kan vi tilby deg: Ein spanande start på karrieren i eit innovativt og lærerikt miljø Eigen mentor som syter for di faglige og personlege utvikling Konkurransedyktig løn Moglegheit for fast tilsetjing For å kvalifisere til å søke på Trainee stillinga må du:  Ha minimum tre år med høgare utdanning (minimum bachelornivå) Maksimalt tre  år med arbeidserfaring etter avslutta utdanning Beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk Ha pågangsmot og glimt i auget Alle søknader skal registrerast gjennom www.framtidsfylket.no For eventuelle spørsmål om stillinga kan du kontakte: Stig Myrmel, mobil: 970 54 379, eller e-post: stig.myrmel@enivest.no 
  01.03.2017 Førde
 • Vi ynskjer å tilsette ein trainee med kompetanse innan eitt eller fleire av områda: produktutvikling,   kundeservice og/eller konsulenttenester og med utdanning innan eitt av fagområda: IT økonomi  energi Vi verdset mangfald av erfaring og bakgrunn, og den rette personen kan såleis rekne med eit vidt spekter av arbeidsoppgåver – i Enoro er det mykje opp til eige talent og ambisjonar. Tilsetjing:               August 2017 Arbeidsstad:         Hovudkontor - Dale i Sunnfjord
  01.03.2017 Fjaler

Framtidsfylket Trainee Trainee

Framtidsfylket Trainee er eit fylkesdekkjande traineeprogram med arbeidsgjevarar i privat og offentleg sektor. Kva bedrifter som deltek varierer frå år til år. Som trainee hos oss får du ein spennande jobb i eit nettverk av kompetansebedrifter fagleg og personelg utvikling innsyn i eit mangfaldig næringsliv i eit fylke i vekst Om traineeprogrammetSom trainee er du tilsett i ein verksemd der du får ein ettårig arbeidskontrakt. I bedriften har du ein mentor som følgjer deg opp og som du kan støtte deg på. Fire gonger i løpet av traineeåret deltar du på faglege fellessamlingar med traineeane i dei ulike bedriftene. På samlingane er det fokus på erfaringsutveksling frå jobbkvardagen, og tema som eigenutvikling, teambygging og andre tema som er nyttige når ein er ganske fersk i arbeidslivet. Det blir lagt vekt på at traineeane skal bli kjent med næringslivet i Sogn og Fjordane, og samlingane blir difor lagt til ein ny plass kvar gong. Det sosiale og friluftsaktiviteter er ein viktig del av opplegget. I april/mai legg vi opp til ein studietur til utlandet. Dei siste åra har turen gått til Brüssel for å lære om relasjonar mellom Norge og EU.  Vi ønskjer at du som søkjer har utdanning på bachelor- eller masternivå har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studier har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år som vil krevje mykje av deg, men samstundes gje deg erfaring om eit nettverk som du vil ha god nytte av vidare i karrieren  
Antall traineer
27 (27 nye traineer i 2017!)
Sted
Sogn og Fjordane
Les mer

Rekrutteringskalender

 • MAR 01
  2017
  27 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Fakta om Framtidsfylket

Adresse

Postboks 600, 6804 Førde