(KarriereStart.no): 

Frilanstilværelsen er ikke bare aktuell for journalister. Man kan jobbe frilans innenfor mange yrker, for eksempel som kunstner, grafisk designer, danser, skuespiller, fotograf, arkitekt, oversetter, tolk, musiker og dataprogrammerer (for å nevne noen). Men hva er egentlig en frilanser?  

 

Hva?  

Begrepet frilanser kan defineres på ulike måter. Ifølge Mediebedriftenes Landsforening er en frilanser en person som ikke er ansatt i en virksomhet, men en selvstendig oppdragstaker som tar enkeltoppdrag fra flere oppdragsgivere.

Norsk Journalistlag (NJ) skriver på sine nettsider at en frilanser kjennetegnes ved at han/hun har eget kontor og to eller flere oppdragsgivere. Man er derimot ikke frilanser dersom man er «midlertidig, vikar, tilkallingsvikar, jobber på engasjement, eller i en prosjektstilling», altså er i en eller annen form for ansettelse.  

NJ opererer med to typer frilansere; ikke-ansatte oppdragstakere / lønnsmotakere og næringsdrivende.

En ikke-ansatt lønnsmottaker defineres slik i Folketrygdeloven § 1-9: «Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende […]».


En ikke-ansatt lønnsmottaker er altså en person som mottar lønn for enkeltoppdrag, uten å være fast eller midlertidig ansatt hos oppdragsgiver.

Næringsdrivende defineres i skatteretten på følgende måte: «en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt og som drives for skattyters egen regning og risiko».

I denne kategorien havner for eksempel frilansere som har opprettet enkeltpersonforetak.

LES OGSÅ: Fem tips for å lykkes som frilanser  

Frilanser eller arbeidstaker? 

I noen tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre om en person skal kunne karakteriseres som frilanser eller ikke. Mediebedriftenes Landsforening har derfor utarbeidet en liste med trekk som er typiske for en frilanser og trekk som er typiske for en arbeidstaker (ansatt).

En frilanser: 

 • Har en fri stilling og styrer sin egen arbeidstid 

 • Har inntekt fra flere oppdragsgivere 

 • Benytter eget arbeidsutstyr (PC, fotoutstyr, mobiltelefon også videre) 

 • Bestemmer selv hvor arbeidet skal utføres 

 • Kan overlate oppdraget til andre 

 • Har selv risikoen for arbeidsresultatet 

 • Mottar honorar per oppdrag


En arbeidstaker kjennetegnes derimot av at han/hun:

 • Er underordnet en virksomhets ledelse og kontroll 

 • Har i liten eller begrenset grad andre inntekter enn lønnsinntekten 

 • Har ikke anledning til å påta seg oppdrag for andre 

 • Må personlig utføre arbeidet og kan ikke overlate dette til andre 

 • Må utføre arbeidet i virksomhetens lokaler 

 • Inngår i virksomhetens vaktlister/turnus 

 • Benytter virksomhetens arbeidsutstyr ved utføring av arbeidet 

 • Ikke har risikoen for arbeidsresultatet, det ligger hos virksomheten 

 • Mottar fast avlønning 

 • Virksomheten trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift

En arbeidstaker er beskyttet av arbeidsmiljølovens bestemmelser og har rett på syke- og feriepenger. Frilanseren er derimot ikke beskyttet av arbeidsmiljøloven, og har vanligvis heller ikke krav på ferie*- eller sykepenger fra oppdragsgiveren. 


 

* Frilansere som faller inn under frilansbilaget i Journalistavtalen er sikret rett til feriepenger via nevnte tariffavtale.

Kilder: mediebedriftene.no, nj.no 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger