<  
>  

Praksisplassar i HMR

I tillegg til å drive sjukehus, er Helse Møre og Romsdal ein utdanningsinstitusjon. Vi tilbyr praksisplassar til studentar innan ulike fag. Dei to største gruppene er bioingeniør- og sjukepleiestudentar. 

Studentar knytt til NTNU Ålesund, NTNU Trondheim, Høgskolen i Molde eller Høgskolen i Volda får tildelt praksisplass gjennom skulen. Seksjon for utdanning og kompetanse mottek den årlege bestillingane frå høgskular og universitet 1. mars. Fristen for å svare er 1. mai. 

Helse Møre og Romsdal samarbeider nært med sjukepleierutdanningeae i regionen. Alle fire sjukehusa har til eikvar tid studentar i praksis. Cirka 1000 studentar får årleg praksis hos oss, 850 av desse er bachelor-studentar.  Utenom bachelor-studentar er det studentar som tek spesialisiering innan anestesi, intensiv og operasjon (AIO), jordmor, master i avansert sjukepleie,  medisinstudentar og LiS-utdanning.  

Gjennom praksis får studentane moglegheit til å avklare kva fagfelt dei kan tenke seg å arbeide innenfor. Alle våre klinikkar arbeider aktivt for at studentane skal få ein best mogleg og relevant praksis.

Føretaket har studentar frå åtte bachelorutdanningar: audiologi, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, sosionom, bioingeniør, radiograf og sjukepleie. Dei tre sistnemnde har obligatorisk praksis i spesialisthelsetenesta, og sjukepleie utgjer den største gruppa. Føretaket tilbyr i hovudsak praksisplassar for sjukepleiestudentar frå HiMolde og NTNU Ålesund, og studentane er i praksis i sitt andre og tredje studieår. Sjå figur 1 for fordeling av sjukepleiestudenter for året 2020 på seksjoner innen kirurgi, medisin og psykiatri.

For bachelor i bioingeniørfaget, så hadde føretaket 113 praksisplasser for studentar ved NTNU Ålesund og NTNU Trondheim. Praksisen var relatert til faga yrkesetikk for bioingeniører, og medisinsk laboratorieteknologi, samt rettleia praksisstudiar i automasjon, og rettleia praksis i poliklinikkar. 

Studenter innan radiografi har også obligatorisk praksis i spesialisthelsetenesta. For 2020 hadde føretaket 32 praksisplasser fordelt på dei fire sjukehusa. Praksisen var i samband med fag som omhandla praksisstudiar i diagnostikk eller skjelettrøntgen, samt stråleterapi og onkologi.

For dei andre studieretningene som hadde praksisstudier i HMR i 2020, så var ergoterapi den største gruppa med 35 praksisplassar, etterfulgt av fysioterapi som hadde 32 praksisplassar. Audiograf-utdanninga frå NTNU Trondheim hadde 8 praksisplassar, vernepleie-utdanninga ved HiMolde hadde 7 praksisplassar, og sosionom-utdanninga ved HiVolda hadde og 7 praksisplassar.

Totalt hadde føretaket i løpet av 2020 612 praksisplassar for sjukepleiestudentar frå NTNU Ålesund og Høyskolen i Molde. Desse studentane utgjer i overkant av 72% av det totalt antal studentar i føretaket dette året. Føretaket oppfylde kandidatmåltalet frå Kunnskapsdepartementet, oppgit i oppdragsdokumentet frå Helse- og Omsorgsdepartementet (1).

I tillegg til dei nemnde 8 bachelor-utdanningane, er det i føretaket også lærlingar, studentar i vidareutdanningsløp, spesialiseringar for sjukepleiere, legar og psykologar, samt ansatte i doktorgradsløp.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med internships
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Helse Møre og Romsdal HF
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Helse Møre og Romsdal HF
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Helse Møre og Romsdal HF