(Karrierestart.no):

Arntsen har drevet med problemstillinger knyttet til arbeidsavtaler og ansettelser i snart ti år, og forteller at han har opplevd stor pågang i hele denne perioden. Spesielt i nedgangstider er kundene mange, og under finanskrisen i 2008-2009 hadde de en sak hver dag. På grunn av situasjonen i oljesektoren har også dagens arbeidstakere ofte utfordringer knyttet til dette.

 

Det aller viktigste

- Det helt grunnleggende er å faktisk ha noe å signere på. Det er overraskende mange som ikke har en skriftlig arbeidsavtale.

 

Arntsen forklarer at en skriftlig avtale skal foreligge så snart som mulig; etter loven innen 30 dager. Er man midlertidig ansatt, skal kontrakten være signert første dag. Dette gjelder både når du begynner som nyansatt, og om ansettelsesforholdet skulle endre karakter, som for eksempel ved en forfremmelse.

 

Arbeidsmiljøloven er en vernelov som er ufravikelig til ugunst for arbeidstaker. Dette betyr at den setter en del minimumsvilkår som arbeidsgiver må oppfylle, og garanterer norske arbeidstakere gode rettigheter. Samtidig presiserer advokaten at det ofte er en del andre forventninger og spørsmål man trenger å få avklart under kontraktsforhandlingene.


 

Først og fremst: Sørg for en god beskrivelse av det du skal gjøre. Ofte kan uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på dette området føre til konflikt.

 

Prøvetid skal også fastsettes i kontrakten, og dette skal partene være enige om fra starten av. Denne kan være på maksimalt seks måneder, men kortere prøvetid er også både lov og vanlig. Hvis arbeidstaker allerede har jobbet en stund når arbeidsgiver presenterer en kontrakt med en prøvetidsklausul, er ikke denne gyldig. I prøvetiden har man kortere oppsigelsestid enn som fast ansatt, men man har fortsatt et vern. Arbeidsgiver kan ikke bare si deg opp uten en god grunn.

 

Sykdom, permisjon og ferie

Ellers er det en del ting som håndteres forskjellig i forskjellige bedrifter, som for eksempel dette med sykdom og fødselspermisjon. Får du full lønn i disse situasjonene? Etter loven har du krav på 6G, men mange bedrifter gir bedre vilkår enn dette. Hvis du blir syk, vil arbeidsgiver forskuttere lønnen på vanlig måte, eller må du ta dette via NAV? Og hva med ferie?


 

- Fetteren til arbeidsmiljøloven er på mange måter ferieloven, og etter ferieloven er det slik at vi har alminnelig 10,2% feriepenger. Mange bedrifter har imidlertid 12%. Dette er også koblet til en annen fin ting: Den femte ferieuka.

 

Det er med andre ord viktig å få oversikt over hvor mye ferie du får, når du kan ta ut ferien, og hvor mye feriepenger du får.

 

Konkurranseklausuler

Arntsen tar også opp et fenomen som begynner å bli mer vanlig, spesielt for personer med spesiell kompetanse, som jobber med salg eller behandler sensitiv informasjon. Arbeidsgiver har mulighet til å inkludere forbehold i kontrakten som innebærer at den ansette ikke kan jobbe hos en konkurrent, en kunde eller en leverandør i kanskje tre, seks eller tolv måneder etter endt arbeidsforhold.

 

Midlertidig ansettelse

Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse, forteller advokaten, men midlertidig ansettelse blir likevel ofte brukt, og blir sannsynligvis bare mer vanlig i fremtiden.

 

- På vei hit i dag gikk jeg forbi Stortinget, hvor det var en stor demonstrasjon mot varslede endringer i reglene for midlertidig ansettelse. I dag er regelverket strengt, og midlertidig ansettelse skal være et unntak, der hovedregelen er fast ansettelse.

 

Arntsen eksemplifiserer unntakssituasjoner med sesongarbeid, som for eksempel jordbærplukking, idrett og situasjoner der arbeidets karakter avviker fra det bedriften normalt driver med. Nå har imidlertid regjeringen varslet at de ønsker å myke opp regelverket, og gi en alminnelig rett til å benytte midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder.

 

Arntsen forteller at han senest på intervjudagen arbeidet med en tvist relatert til midlertidig ansettelse, der en arbeidstaker hadde gått i flere år med stadig nye, skriftlige, midlertidige ansettelser. Hver gang midlertidig, hver gang med prøvetid, og hver gang med usikkerhet for arbeidstaker.


 

- Dagen før jul, får han vite at han ikke får noen ny kontrakt i januar. Han kommer til oss, vi ser på det, oppretter dialog med arbeidgiver, og får dette løst. Nå har vedkommende lønn fram til sommeren. Her er det ganske solide rettigheter, iallfall med nåværende regelverk.

 

Normalt skal man få tilbud om fast ansettelse dersom man har jobbet i midlertidig i samme stilling i fire år. Man kan også ha krav på fast ansettelse dersom man vikarierer for noen, som så sier opp jobben.

 

Les også: Dette er dine rettigheter ved oppsigelse

 

Overtid

Overtidsreglene er litt kompliserte, forteller Arntsen. Etter loven har man krav på et tillegg på 40% ved overtidsarbeid, men det er ikke uvanlig at arbeidsgivere tilbyr 50%. Men når er det egentlig snakk om overtid?

 

- Mange tenker på overtid i det øyeblikket du jobber mer enn det som er avtalt. Hvis du jobber fem timer hver dag, og så skal jobbe seks eller syv timer, snakker vi ikke om overtid etter loven.

 

En arbeidsuke er normalt på 40 timer, og en normal arbeidsdag på opptil ni timer. Dersom man overskrider dette, er det å regne for overtid. Advokaten påpeker at mange jobber overtid uten å få tillegget man har krav på. Hvis dette fører til tvister, kan det nok være lurt å snakke med en rådgiver.

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger