(KarriereStart.no):

58 prosent av norske arbeidsgivere ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonsevne, men det er bare 18 prosent som faktisk tilrettelegger og rekrutterer ansatte fra denne arbeidsgruppen. Dette kommer frem av rapporten «Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet».


Norske arbeidsgivere oppgir at de generelt har svært positive holdninger til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne. Likevel er det bare 44 prosent av virksomhetene i Norge som har ansatt personer i denne samfunnsgruppen. 

OM UNDERSØKELSEN
• Rapporten «Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet» er den første i sitt slag i Norge og ble gjennomført i løpet av høsten 2013.
• Undersøkelsen er gjennomført av Fafo på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med Arbeids- og Velferdsdirektoratet.
• 1600 arbeidsgivere fra forskjellige virksomheter over hele landet deltok i undersøkelsen.


- Det holder ikke at arbeidsgiverne innehar gode holdninger, når de ikke faktisk gjør aktive handlinger for å inkludere og rekruttere flere personer med nedsatt funksjonsevne i virksomhetene. Det har vært nedgang i sysselsetting, mens flere ønsker seg arbeid. Vi måtte undersøke hvorfor diskrepansen mellom holdningene og handlingene er så stor, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i en pressemelding.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

Arbeidsgivere som tilrettelegger rekrutterer mer 

Resultatene i undersøkelsen viste at virksomheter som har ansatt personer med nedsatt funksjonsevne har positive holdninger til sysselsettingen og utfører flere konkrete tiltak for å rekruttere flere fra denne gruppen. 


GENERELL  FAKTA
• Blant personer i yrkesaktiv alder (15-66 år) var det i 2013 ca. 574.000 personer med nedsatt funksjonsevne.
• Blant de med nedsatt funksjonsevne arbeidet 45 prosent i en deltidsstilling i 2013, mens det var 26 prosent av befolkningen generelt som jobbet deltid.
• 27 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne som i 2013 stod utenfor arbeidslivet ønsket seg enn jobb. Det tilsvarer 86.000 personer.
Kilde: SSBs arbeidskraftundersøkelse 2. kvartal 2013 («Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2013»)

• Andelen i befolkningen under 30 år som er under utdanning i dag er like stor for gruppen av personer med nedsatt funksjonsevne, som i befolkningen generelt.
• 18 prosent blant personer med nedsatt funksjonsevne synes det er vanskelig å få endene til å møtes, mens kun 7 prosent av befolkningen synes det samme.
• 26 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne har ytelser fra folketrygden som hovedinntektskilde, i motsetning til kun 8 prosent av befolkningen generelt.
Kilde: SSBs Indikatorrapport «Personer med nedsatt funksjonsevne – Indikatorer for levekår og likestilling» av Jorun Ramm og Berit Otnes fra SSB (2013)


Arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen virket positivt innstilt til å tilrettelegge for å sysselsette personer med funksjonshemninger, og flertallet var enige i at de vil kunne gå glipp av verdifull kompetanse hvis de ikke ansetter personer innenfor denne gruppen. Funnene tyder på at arbeidsgiverne har positive holdninger til både arbeidskapasitet og rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne.
Sysselsettingsraten var på 42,7 prosent for personer med nedsatt funksjonsevne, mens det tilsvarende i befolkningen generelt var på 74,2 prosent i 2013.


- For det enkelte individ kan det å ha et arbeid å gå til være en stor del av livskvaliteten og den samfunnsøkonomiske nytten av å få personer i jobb er enorm. Men når alt kommer til alt er dette snakk om menneskerettigheter. Som FN slår fast har mennesker med nedsatt funksjonsevne rett til arbeid på lik linje med andre, slår Trommald fast.


Manglende kunnskap om tilrettelegging og virkemidler

Det har det blitt iverksatt en rekke tiltak for å sysselsette denne gruppen inn i arbeidslivet, som Aktivitets- og rapporteringsplikten (ARP), IA-avtale og virkemidler fra NAV. De siste årene har derimot sysselsettingsraten vært redusert, og Trommald tror det kommer av manglende kunnskap om de ulike lovene og virkemidlene som er tilgjengelige for bedriftene. Bare 41% prosent av virksomhetene som er omfattet av ARP kjenner til det.


- Det er bekymringsverdig at det er så få av virksomhetene som kjenner til en plikt de er omfattet av. Her er det et behov for kompetanseheving og kunnskapsformidling, avslutter Trommald.

Klikk her for å se alle internships i Norge

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger