(KarriereStart.no): 

Navn: Lotta Fladby Tholander
Alder:
34 år
Arbeidsgiver:
NAV Oslo
Stilling:
Kompetanseveileder/veileder ved lokalkontor
Utdanning:
Sykepleier/master i filosofi  
Ansatt siden:
Januar 2011

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg er i utgangspunktet fast ansatt på lokalkontor i NAV Oslo hvor jeg har fulgt opp, veiledet og hjulpet arbeidsledige tilbake i arbeid og aktivitet. Det siste året har jeg imidlertid vært i en engasjementstilling som kompetanseveileder - en stilling som innebærer kursing og opplæring av ansatte i NAV Oslo. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

En dag på lokalkontor innebærer mye direkte kontakt med brukere, samarbeidspartnere, og arbeidsgivere. I tillegg må det gjøres en del saksbehandling. Dagene er imidlertid aldri like, men felles for dem alle er at de går utrolig fort.

Som kompetanseveileder er dagene også ulike, men alltid med fokus på å gi god opplæring og kunnskapsformidling til ansatte i NAV slik at de skal ha de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb. Dagene vi ikke holder kurs og opplæring bruker vi til å forberede oss og utarbeide kursmateriell.


Hva skal til for å lykkes i ditt yrke?

For å lykkes i NAV bør man først og fremst like å jobbe med mennesker, være opptatt av å hjelpe, samt ha evnen til å kunne se andre menneskers muligheter. Når det handler om veiledning til arbeidssøkere er målet alltid at personen skal komme i arbeid for å bli selvhjulpen. For å lykkes tror jeg det er viktig at man aldri glemmer å ha fokus på dette målet i en hektisk hverdag preget av krav til resultater, saksbehandling, møter og diverse andre formaliteter.

Som kompetanseveileder kreves det nok først og fremst at man er faglig oppdatert, har god formidlingsevne og trives i en undervisnings- og veilederrolle.

LES OGSÅ: Martin (25) jobber som troppssjef  

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?


Det er ingen typisk karrierevei i NAV, men typisk for NAV er at det er mange muligheter for utvikling, utfordringer og forandringer, og mange arenaer for kompetanseheving og faglig utvikling. Jeg ønsket meg nye utfordringer og fikk mulighet til dette som kompetanseveileder. Det gjelder bare å følge med og søke mulighetene.


Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke eller din bransje?

Mange nyutdannede jobber på lokalkontor som veiledere slik jeg har gjort. Det er en jobb man vil trives i dersom man liker kombinasjonen av brukerkontakt og saksbehandling, og her vil mange utdannelser fra enten høyskole eller universitet være aktuelle. Noen ønsker kanskje mer saksbehandling og søker seg mot forvaltningsenhetene hvor man i hovedsak driver saksbehandling og fatter vedtak om økonomiske ytelser. Det finnes også en rekke spesialenheter i NAV, så mulighetene er mange.


Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jobben på lokalkontor fikk jeg nok fordi jeg har erfaring fra arbeid med mennesker i utfordrende livssituasjoner, og liker og har lett for å komme i kontakt med mennesker.

Kompetanseveilederstillingen tror jeg at jeg fikk fordi jeg har opparbeidet meg mye kunnskap som ansatt på lokalkontor og klarte å synliggjøre min kompetanse og mitt engasjement.

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Jeg anbefaler virkelig å jobbe i NAV. Både fordi det er en trygg arbeidsplass hvor man blir godt ivaretatt, med gode muligheter for utvikling, men også fordi det er enormt lærerikt og engasjerende å jobbe i NAV. Dersom man ikke føler engasjementet før man begynner, kan jeg garantere at det kommer.

Er det noen spesielle krav som stilles for å få en jobb som den du har? 

Om NAV

- NAV har om lag 19 000 ansatte og
456 kontorer fordelt på landets kommuner.  

- NAV har som hovedmål å få flere personer i
arbeid og aktivitet, skape et velfungerende arbeidsmarked, gi korrekte tjenester og
stønader til rett tid, gi god service tilpasset
brukernes forutsetninger og behov, og være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. 

- NAV betjener årlig 2,8 millioner brukere. 

- NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd. 

Les mer om NAV her

Det følger ulike krav til ulike stillinger i NAV. Alle NAVs medarbeidere jobber imidlertid mot de samme generelle målene – at borgerne, uavhengig av funksjonsnivå eller livssituasjon, er sikret et minimum til livsopphold, samt å bidra til å gi mennesker muligheter til arbeid og aktivitet. Å jobbe i NAV kan ofte være utfordrende fordi man møter mennesker der de er og ofte i utfordrende livssituasjoner - noe man er nødt til å være forberedt på. Alle har en mening om NAV og alle har en opplevelse av hvordan NAV fungerer. Selv er jeg opptatt av å nyansere bildet av NAV da jeg ser at mye fungerer svært godt. NAV er ofte i mediene og det har vært en del oppslag med negativt fortegn. Jeg tror at dette på sikt kan være positivt siden det synliggjør hvordan NAV stadig kan bli bedre. Jeg tror at vi er på rett vei og beveger oss i riktig retning. 


Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje?
For å trives på jobb, for å klare å stå i utfordrende situasjoner og for å ønske å gå på jobb hver dag trenger man å ha gode, engasjerte og positive mennesker rundt seg. Det har jeg og det er det aller beste med min jobb. 


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger