<  
>  

Management Trainee Program

Kongsberg Automotive is the perfect place to start your career
Stillingstype
Antall traineer
6 (4-6 trainees are recruited in Sweden and Norway)
Utdanningsnivå
Mastergrad eller høyere
Erfaringsnivå
0-1 år arbeidserfaring
Om traineeprogrammet

Our vision "enhancing the driving experience", drives everything we do. It ensures we are an innovative and efficient company who goes beyond the expectations of our global customers.

You could be part of the Kongsberg Automotive team and help us achieve this and more. The trainee program will help you develop and take a larger, more responsible role within our company.

The two year management trainee program is designed to develop graduates, both professionally and personally, to work in the global automotive industry. Graduates will be offered a challenging job, with cross functional training and a well structured personal development plan.

Our management trainee program provides candidates with valuable knowledge and experience to increase their technical and professional skills, as well as business understanding. After completing the program, our trainees will have excellent international career opportunities within KA.

We believe in recognizing the talent of our graduates. In fact, many of our former trainees currently fill key positions in KA and we continue to encourage talented people to join our team.

Program structure

All our trainees are offered permanent employment in Kongsberg Automotive. At the start of the program we will select one of the following disciplines to be your ‘home-base’ during your training:

 • Sales/Marketing
 • Finance
 • Research & Development
 • Purchasing
 • Production
 • Quality Assurance or Aftermarket

The selection will be done based on your experience, interest and business requirements of Kongsberg Automotive.

The first year of the program is designed to provide you with in-depth expertise in your “home-base” discipline and your direct manager will be your coach. During this period you will also have sole responsibility for a project, in addition to many other practical challenges.

Together with fellow trainees, you will be given an introduction into other departments and business areas with training seminars and meetings. You will also have monthly meetings with your trainee coordinator, an experienced manager who will follow you throughout the program.

Towards the end of the first year, you will observe management meetings and participate in the strategy seminar for your business area.

In your second trainee year, you will receive cross-functional training through workshops and meetings with mangers from all business areas:

 • Production
 • Finance
 • Market 
 • Purchasing
 • Quality
 • Research & Development

This will provide you with a more comprehensive understanding of our business.

Also throughout the second year, knowledge-transfer from our experienced management and specialists will play an important role in the program. You will have the opportunity to meet with our CEO, CFO plus many other senior managers. These meetings will provide you with an important network for your future career in Kongsberg Automotive.

At the end of the trainee program you will do a work-experience placement at a plant abroad. This will be an opportunity for you to work, live and learn about another culture and country.

 

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Kongsberg Automotive
logo
Vil du utvikle fremtidens kjøretøy? Vi søker mekanisk designingeniør med erfaring!
Om stillingen Raufoss er det globale senteret for FoU-aktiviteter innenfor Raufoss Couplings i forretningsenheten Flow control system. Vi søker en person med genuin interesse for produktutvikling, med ambisjoner og evne til å utvikle og forbedre høykvalitetsprodukter for våre kunders behov og standarder. Denne stillingen skal være en ressurs / ekspert på mekanisk design innen våre produktområder og din evne til å jobbe selvstendig, personlig engasjement og eierskap til mål vil bli vektlagt. Vi tilbyr en sterk samarbeidskultur med fokus på innovasjon og team arbeid.For denne stillingen søker vi en person med mekanisk designerfaring innen ett eller flere av følgende fagfelt:MaskineringSprøytestøpingMekatronikkFluidteknikkSom deltaker i et av våre dedikerte team, vil du ha en sentral og synlig rolle i arbeidet med våre produkt suksesser.AnsvarTeknisk ekspert og designekspert innen Raufoss Couplings.Ansvarlig for gjennomføring av designoppgaver og teknisk ledelse i prosjekter, for å sikre at teknisk dokumentasjon (inkl. tegninger, spesifikasjoner, 3D-modeller etc.) er i henhold til standarder og "best practice".Utarbeidelse av idéer og konsepterEvne til å overføre teori til praksis og jobbe strukturert og uavhengig.3D modellering, toleransesetting (GD&T), 2D tegninger.Grunnleggende mekaniske kalkulasjoner og simuleringer.Sikre at programmer og prosesser brukes og utvikles for å sikre høy kvalitet fra teamet, inkludert kontinuerlig forbedring av "best practice".Tett samarbeid med alle involverte funksjoner i utviklingsprosjekter; testing, produksjon, innkjøp, leverandører, salg og kunder.Evne til å sette deg inn i og følge med på avvik og kundereklamasjoner, og bidra som teknisk ekspert i feilårsaksanalyser etc.Kunnskapssulten, med egen driv for personlig utvikling.Ønskede egenskaperGenuin interesse for mekanisk produktdesign og 3D-modellering.KreativNøyaktigEvne til å bidra med faglige innspill og forbedringer.Det forventes et høyt nivå av selvstendighet og evne til å ta ansvar, også i et bredere perspektiv ved behov.Lagspiller med et sterkt engasjement og en positiv holdning.Generell, men spesielt teknisk interesse for markedet vi opererer i, og vilje og evne til å sette deg inn i tekniske løsninger i markedet.Langsiktig planlegging og tenkning.Analytisk og en god problemløser.Gjennomføre prosjekter og oppgaver i tide.Prioritere arbeidsoppgaver i ansvarlige prosjekter.Krav Utdanning:Bachelor / Master innen teknologi eller ingeniørfagTeknisk utdanning / kompetanse fra andre institusjoner, høyskole eller universitetSpråk:Engelsk - flytende muntlig og skriftligNorsk/skandinavisk språk er en fordelErfaring og kunnskapMinimum 3 års erfaring innen konstruksjon og utviklingsarbeid.Gode ferdigheter med CAD-programmer og støtteverktøy bedriften bruker.Gode kunnskaper om D-FMEA, geometriske toleranser (GD&T) og funksjonell målsetting.Gode ferdigheter innen mekanisk design av maskinerte og/eller sprøytestøpte deler.Gode kunnskaper om materialer og produksjonsprosesser.Kunnskap om bremsesystemer er en fordel.Kunnskap om kvalitetsrutiner, spesielt knyttet til produktutvikling.Hva vi tilbyrEt inkluderende, globalt og variert arbeidsmiljøEn variert arbeidshverdag, hvor du vil arbeide selvstendig, i kombinasjon med kreative team.Arbeid i et dynamisk utviklende selskap med en etablert posisjon på det internasjonale markedet.Utfordringer og muligheter til å implementere egne ideer og faglig utvikling.Mulighet til å forbedre ferdigheter og utvide kompetansen.Konkurransedyktig lønn og betingelser.God pensjonsordning og privat helseforsikring.Søknad/kontakt Hvis dette høres interessant ut og er den rette utfordringen for deg, ser vi frem til å motta din søknad!Registrer din CV / søknad i nettportalen senest innen 30. januar 2023. Vennligst opplys i søknaden om oppsigelsestid og dine lønnsforventninger.For mer informasjon om rollen og hva vi leter etter, kontakt Design Manager Geir Kristoffersen +47 480 75 456.Søknadene vil bli behandlet fortløpende og stillingen kan fylles før søknadsfristen. Adresse: Raufoss
Frist 30.01.2023
Les mer
logo
Want to develop the future vehicles? We are seeking Simulation Engineer.
About the positionKongsberg Automotive provides cutting-edge technology to the global vehicle industry. We drive the global transition to sustainable mobility by putting engineering, sustainability, and innovation into practice. Headquartered in Zurich, with revenues of over EUR 830 million, the company’s 5,700 employees are spread over 18 countries worldwide. Our product portfolio includes driver and motion control systems, fluid assemblies, and industrial driver interface products. Find more information at: kongsbergautomotive.com.To our growing Technical center in Raufoss, Norway we are now looking for a Simulation Engineer. We are seeking someone who is genuinely interested in product development and especially simulations. We can offer an open and innovative environment where you will be involved and have influence on your own work and the final product from the initial sketch and all the way through to serial production. Strong focus on innovative solutions for tomorrow’s vehicles combined with a highly competitive market gives great and interesting challenges for all our engineers to consider all aspects of design, from cutting edge solutions to considerations in terms of manufacturing, durability, sustainability and cost. We offer a strong corporate culture with focus on innovation and teamwork. KA’s Technical center in Raufoss has also a state-of-the-art test laboratory, which is key in conceptualization, prototyping, design experiments and validation testing.For this position, we are seeking a Simulation engineer with experience in one or more of the following fields:Strength calculation of products in composite and metallic materials.Material flow analysis / process simulation of injection molded products.CFDWorking within one of our dedicated teams, you will have a central and visible role towards the product success.ResponsibilitiesTechnical and simulation specialist within Raufoss Couplings.Simulation of mechanical design and management of simulation tasks in projects, ensuring that technical documentation (incl. specifications, 3D models, analyzes, etc.) is in accordance with standards and best practice.Evaluation of simulation results and contribution to transfer the results into the designIdea and concept generation3D modelling, tolerancing (GD&T).Ensure that programs and processes are used and developed to ensure high quality from the team, including continuous improvement of best practice.Close cooperation with all involved disciplines in the development project; testing, manufacturing, purchasing, suppliers, sales, and customers.Desired personal characteristicsCreativityAccuracyAbility to contribute with professional input and improvements.A high level of independence and the ability to take responsibility is expected, also in a broader perspective when needed.Team player with a strong drive and a positive attitude.General, but especially technical interest in the market we operate in, and willingness and ability to familiarize yourself with technical solutions in the market.Long-term planning and thinking.Analytic and problem solving skills.Accountability to perform projects and tasks on time.Ability to prioritize tasks in responsible projects.RequirementsBachelor/Master's degree in Technology or EngineeringTechnical education / expertise from other institutions, college or universityExperience and knowledgeGenuine interest in simulations and analysis.Experience within development and simulation.Good skills with design and simulation programs and support tools the company uses.Good knowledge of CFD, FEM analysis and FMEA.Experience with Abaqus and Moldflow is desired.Experience with 3D modeling.Good knowledge of materials and production processes.Good knowledge about quality routines, especially related to product development.Language skillsEnglish -- fluent verbal and writtenNorwegian/Scandinavian skills are an advantage.What we offerAn inclusive, global and diverse work environmentWork in a dynamically developing company with an established position on the international market.A varied working day where you can work independently, but also in a creative team.Challenges and opportunities to implement your own ideas and professional development.Opportunity to improve skills and expand competence.Competitive salary and conditions.Pension scheme and private health insurance.Application/contact: If this sounds interesting and likely the right challenge for you, we look forward to receiving your application!Please register your CV/resume and cover letter in the web portal, at the latest by Jan 30th 2023. Within your application, please inform us regarding your notice period and salary expectations.For more information about the role and what we are looking for, contact Design Manager Geir Kristoffersen +47 480 75 456.The applications will be handled on an ongoing basis and the position may be filled before the application deadline date. Adresse: Raufoss
Frist 30.01.2023
Les mer
logo
PLM Administrator
About the positionWe are looking for a dedicated PLM Administrator whos main objectives are to ensure efficient usage, functionality, and on-going justifiable improvements of the PLM System and to drive change management support with high availability and security for the global organization. You will together with the worldwide team, provide support on different levels and needs. You will get to work in a company where your efforts are visible and have an impact. The position is located at one of our facilities in Sweden Mullsjö, Göteborg or Epila in Spain or Kongsberg, Norway.ResponsibilitiesUnderstand the user organization's needs and requirements and find, develop, and support efficient solutions in the PLM system.Ensure sufficient quality assurance when implementing changes in the PLM system in strict adherence to policy and procedure.Work on the PLM system, including process enforcement, administrative support, technical support.Interpret business requirements, understand them, propose and plan according to the company standards and requirements.Understand and support the established Product Development Process in terms of technical support on the PLM platform.Must utilize and promote standardization, best practices, and continuously seek ways to improve the company's PLM/PDM system.Support the enhancement, development, implementation, migration, and upgrade of PDM/PLM and CAD Integrations.Coordinate the implementations, upgrades, and tests in the PLM System.Work on studies, benchmarking, and all related to the improvement of the existing PLM system.Work cross-functionally with managers and employees at all levels of the organization.RequirementsBachelor or Master’s degree with math or science emphasis or associates degree from IT Technical University with additional work experience.5-years experience in engineering, CAD design, PDM/PLM processes, and project management.Experience working with SAP-PLM ECC on admin or architecture level.SAPPLM Backend knowledge is highly appreciated.Experience working with ECTR on admin or architecture level.Work with a other PLM such as Teamcenter, 3DExperience.CAD experience with any primary parametric modeling software (Catia, Creo, SolidWorks, NX,).Must be detail-oriented, highly organized, and work independently as well as part of a cross-functional team.Must be familiar with project management.English on negotiation level.We look for a willingness to travel occasionally.What we offerHigh paced global environment with endless opportunities.Possibility to influence and make a difference in all aspects of the job.Inspiring and people-oriented leadership.Growth opportunities and career development.Integrity, accountability, creativity, and teamwork.Application / ContactIf this sounds interesting and likely the right challenge for you, we look forward to receiving your application!Please register your CV/resume and cover letter.Within your application, please inform us regarding your notice period and salary expectations.The applications will be handled on an ongoing basis and the position may be filled before the application deadline date. Adresse: Kongsberg
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Service minded, well organised and driven? We want you!
About the position We are looking for an Office Coordinator to our facilities in Raufoss, Norway. If you are a driven, service minded and well organised office allrounder with excellent communication skills, eager to contribute to the company's success, this role in Kongsberg Automotive Raufoss is the perfect opportunity for you! You will have a huge impact on the visitor- and employee experience at our wonderful plant, and you will have a key role in internal and external events, employee activities and employer branding, as well as assisting business unit top management and HR in administrative matters.ResponsibilitiesMake sure facilities -- offices and conference rooms - are organised and properly equipped at all timesMake sure visitors are being received in a proper manner, given service and access to facilities, and - if needed -- assisted with travel and accommodationMaintain stock of merchandise and equipmentArrange and organise town hall meetings, conferences, campaigns and events for employees and visitorsFacilitate Kongsberg Automotive representation on external events, like student gatherings and business fairsReceive new employees and organise the first introductionAdministrative/operational tasks within HR/personnel, internal information, etcAdministrative/operational tasks for BU FCS (Business Unit Flow Control Systems) managementYou will be expected to:Maintain a top standard of the overall customer-, visitor- and employee experienceContribute to a top standard of Kongsberg Automotive representation externallySupport Plant- and BU management and employees to enable them to focus on core businessRequirements (ideal)Education within office management/administration, marketing or similarProven successful experience from similar office coordination tasks and responsibilitiesDesired personal skillsService mindedExcellent communication skills -- both written and orally - in English and Norwegian or other Scandinavian languageWell organised and structuredEnergetic and positiveAccountable and reliableWhat we offerCompetitive salary, insurance and pensionFlexible working hoursHigh paced global environment with endless opportunitiesPossibility to influence and make a difference in all aspects of the jobInspiring and people-oriented leadershipGrowth opportunities and career developmentIntegrity, accountability, creativity and teamworkApplication / Contact If this sounds interesting and likely the right challenge for you, we look forward to receiving your application!Please register your CV/resume and cover letter.Within your application, please inform us regarding your notice period and salary expectations.The applications will be handled on an ongoing basis and the position may be filled before the application deadline date.For questions about the position, please contact HR Business Manager Håvard Bævre, phone +47 977 48 432. Adresse: Raufoss
Frist 10.02.2023
Les mer
logo
Vil du utvikle fremtidens kjøretøy? Vi søker testingeniør!
Om stillingen Vårt testlaboratorium som er en del av utviklingsavdeling trenger en ny testingeniør. Du vil bli en viktig del av vårt team og vil ta del i utviklingen av våre produkter, samt å videreutvikle og oppgradere vårt nye testlaboratorium. Du vil bidra til at våre produkter kan fortsette å være blant de verdensledende innen Automotive bransjen. Vi går en spennende tid i møte med mange nye prosjekter og globalisering, og trenger flinke medarbeidere med på laget.Vi håper at du vil bli vår nye kollega!AnsvarsområderGjennomføre produkttesting og valideringDefinere testspesifikasjoner og valideringsplaner for gjeldende og nye produkterForberede prototypeprøver for intern og ekstern testingAnalysere testresultater, opprette testrapporter og rapportere ut til teametStøtte produksjons- og kvalitetsavdelingen med avvik og kravanalyserSørge for korrekt bruk av laboratorieutstyrVedlikeholde, oppgradere, samt utvikle nye testrigger og utstyrSupportere utviklingsavdelingen og andre testavdelinger globaltUtdanning:Minimum bachelor i ingeniørfag, maskiningeniør.Praktisk erfaring og ferdigheter:God teknisk forståelse, praktisk sans og har et øye for detaljerPersonlig integritet samt gode evner til å jobbe i teamMålrettede ferdigheter og evne til å levere høy kvalitetEvne til å tenke klart og reagere effektivt under pressGode analytiske ferdigheter og nysgjerrighet som fremmer læring og teamarbeidKunnskap innen Microsoft OfficeGode skriftlige og muntlige språkkunnskaper innen norsk og engelskErfaring med produkttesting er ønskeligErfaring innen bilindustri, nyttekjøretøy, eller pneumatisk bremse- og fjæringssystem er ønskeligErfaring innen elektriske kjøretøy, kjølekretser og glykol er ønskeligVi tilbyrSpennende jobb innen et globalt nettverk og organisasjonUtfordringer og muligheter for å implementere dine egne ideer og faglige utviklingMulighet til å utvikle ferdigheter og øke kompetanseOpplæring og kursing innen det du skal jobbe medKonkurransedyktig lønn, pensjon og forsikringerSøknad/kontakt Hvis dette høres interessant ut så ser vi frem til å motta din søknad. Legg inn CV og søknad, senest innen 10. februar 2023. Vi behandler søknader fortløpende, så det er lurt å søke så fort som mulig. Spørsmål om stillingen kan rettes til Test Manager Dragan Grujic, tlf. +47 988 60 318 Adresse: Raufoss
Frist 10.02.2023
Les mer
logo
Lean Champion
About the positionKongsberg Automotive, department Hvittingfoss, seeks talented and enthusiastic people who want to be involved in producing components for tomorrow's vehicles. We offer a strong corporate culture with a focus on innovation, teamwork and effective manufacturing processes. We are now looking for a Lean Champion to develop the overall lean six sigma strategy and implementation plans across the plant. You will lead the Lean process and help our organization to become even more competitive and optimizing resource efficiency. You will work closely with our production managers and their teams.Responsibilities Develop the strategic plan for lean six sigma implementation. Establish clear measurable objectives within the operations to follow up on these thereby ensuring that the objectives are met. The annual budget and overall objectives are the main targets. Deviation from the plan shall be analysed and corrective actions are to be initiated and implemented without delay. Develop an efficient and skilled lean six sigma focused organisation with trained facilitators in close cooperation with the production management. Manage lean six sigma projects in the plant Support process engineers/lean six sigma facilitators in their daily work. Manage continue improvements in the plant Provide needed oversight and training in the area of lean philosophy, tools and techniques and continuous improvement practices. Responsible to ensure that lean six sigma tools and group procedures are fully implemented and well-known within the organization.Requirements Engineering degree from the university, MSc / BSc degree Combination of production and/or engineering Business oriented A minimum of three years of experience from the automotive industry. More than two years’ experience from implementing lean principles and continuous improvement tools Management profile and high degree of personal integrity and confidence. Ability to make quick decisions based on experience and analysis as well as advice from other people or colleagues. Cooperative and business oriented Fluency in spoken and written English and preferable oral command in minimum one other language in addition to mother tongue.What we offer Work in a dynamically developing company with an established position on the international market. Challenges and opportunities to implement your own ideas and professional development. Good insurance and pension schemes Competitive salary and compensationApplication / ContactIf this sounds interesting and likely the right challenge for you, we look forward to receiving your application! Please register your CV/resume and cover letter. Within your application, please inform us regarding your notice period and salary expectations.For any questions, please contact HR Generalist Gro G. Grini at email gro.gjellerud@ka-group.com or +47 932 84 866.The applications will be handled on an ongoing basis and the position may be filled before the application deadline, 28.02.2023. Adresse: Hvittingfoss
Frist 28.02.2023
Les mer
Les mer om muligheter hos Kongsberg Automotive
Om Kongsberg Automotive

Kongsberg Automotive (KA) is headquartered in Kongsberg, Norway, and has 33 production facilities in 20 countries. The company, with estimated revenues of about MEUR 850 (2010) and approx. 10.000 employees, provides system solutions to vehicle makers around the world.

The product portfolio includes gearshift systems, cables for a wide variety of application, fuel lines, tubing and hoses, couplings, clutch actuators, stabilizing rods, seat heaters, seat vetilation, lumbar supports, head restraints, arm rests, steering columns, pedals, electronics and displays.