Landbruksdirektoratet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Øvrig

Landbruksdirektoratet er en kunnskapsorganisasjon med et tverrfaglig miljø som setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Medarbeidernes kunnskaps- og erfaringsmangfold er vår styrke. 

Landbruksdirektoratet skal forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene rettet mot bønder, skogeiere, reineiere, grunneiere og landbruksbasert matindustri, overvåke markedet for landbruksvarer og administrere importvernet.

Landbruksdirektoratet skal ha oversikt over utviklingen i ressursgrunnlaget og utviklingstrekkene i hele verdikjeden. Vi skal ha god kunnskap om gjeldende politiske mål, om resultatoppnåelse og gi råd til LMD om utvikling av virkemidler. Vi skal ha god erfaringsutveksling med næringen og annen forvaltning.

For å løse våre oppgaver innen fagområdene ressurs og areal, skog, landskapsproduksjon, reindrift, handel og industri, kommunikasjon, IKT og administrasjon har vi behov for mennesker med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.

I Landbruksdirektoratet arbeider det derfor blant annet mange jurister, økonomer, naturvitere, samfunnsvitere og IKT-medarbeidere. Landbruksdirektoratet rekrutterer ofte nyutdannede, men vi ønsker også å tiltrekke oss erfarne fagpersoner.

Som kollega ønsker vi deg som er dyktig, engasjert og som liker å dele kompetanse og samarbeide med andre.

Les mer
Fakta om Landbruksdirektoratet
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Landbruksdirektoratet

Arbeidsområder og oppgaverSom seksjonssjef skal du sikre gode prosesser i strategiarbeidet og virksomhetsstyringen i direktoratet. Du skal koordinere og samordne Landbruksdirektoratets kontakt overfor overordnet departement med hensyn til virksomhetsstyring. Vi søker deg som evner å kombinere langsiktig og helhetlig fokus med operativt arbeid.Du vil lede en av fem seksjoner i Avdeling digitalisering og organisasjon, og som seksjonssjef rapporterer du til direktør for avdelingen. Stillingens ansvarsområde innebærer at du jobber tett med direktoratets ledelse.Seksjonen har ansvaret for strategi og virksomhetsstyringen (budsjett, planlegging, oppfølging og rapportering) og skal bidra til at direktoratet når sine målsetninger, inkludert koordinering av styringsdialogen med departementet. Seksjonen har også overordnet ansvar for risikostyring og internkontroll, andre oppgaver kan bli tillagt seksjonen. Basert på analyser, solid faktagrunnlag og kunnskap om gevinstmuligheter, skal seksjonen bidra til gode beslutninger.Du har personalansvar for seksjonens tre medarbeidere og økonomi- og budsjettansvar for seksjonens områder. Som seksjonssjef med ansvar for Landbruksdirektoratets strategi og virksomhetsstyring skal du:Lede strategi- og virksomhetsstyringsprosessene, herunder gi ledelsen relevant styringsinformasjon.Samordne og koordinere Landbruksdirektoratets dialog med Landbruks- og matdepartementet i alle saker knyttet til virksomhetsstyringen.Sørge for effektive budsjettprosesser og sørge for at driften gjennomføres i henhold til budsjett.Sørge for at Landbruksdirektoratet følger relevante lover, regler og rutiner og være ansvarlig for direktoratets internkontroll og risikostyring.Delta i utviklingsarbeidet, blant annet som ansvarlig for utvalgte prosesser.Være en pådriver for å gjennomføre strategiske beslutninger og målsetninger i hele direktoratet.Kontaktperson for stillingenDirektør Bjørn G. Hagen, tlf. 920 55 874Kvalifikasjonskravhøyere relevant utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kombinert med utdanning på bachelornivå kan kompensere for krav om mastergradbred erfaring fra arbeidsområdenegode lederegenskaper og relevant ledererfaringmeget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevnergod kunnskap og erfaring fra virksomhetsstyring i offentlig sektordet er ønskelig at du har erfaring fra strategi- og utviklingsarbeidPersonlige egenskaperDu:er en faglig trygg og tydelig leder og har motiverende lederstiler analytisk og har evne til å tenke strategisker utviklingsorientert og har stor gjennomføringskrafthar gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, med evne til å skape engasjementhar god organisasjons - og prosessforståelsehar sterk integritet og god rolleforståelsePersonlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.Vi tilbyrEn spennende stilling med mulighet til å forme rollen og videreutvikle fagområdet.Fast stilling som seksjonssjef i lønnsspenn fra kr. kr. 704 900 til kr. 934 800 (ltr. 76-85) avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid).Sentral beliggenhet i Oslo.Bedriftsidrettslag og refusjon av treningsutgifter.Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglånGenerelle opplysningerAttester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn, samt å rekruttere personer med funksjonsnedsettelse og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Landbruksdirektoratet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med funksjonsnedsettelse.Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
26.11.2019 Oslo

Rekrutteringskalender

  • NOV 26
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Adresse

Postadresse: Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Stortingsgt. 28, 0161 Oslo