<  
>  

Landbruksdirektoratet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor, Øvrig

Landbruksdirektoratet er en kunnskapsorganisasjon med et tverrfaglig miljø som setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Medarbeidernes kunnskaps- og erfaringsmangfold er vår styrke. 

Landbruksdirektoratet skal forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene rettet mot bønder, skogeiere, reineiere, grunneiere og landbruksbasert matindustri, overvåke markedet for landbruksvarer og administrere importvernet.

Landbruksdirektoratet skal ha oversikt over utviklingen i ressursgrunnlaget og utviklingstrekkene i hele verdikjeden. Vi skal ha god kunnskap om gjeldende politiske mål, om resultatoppnåelse og gi råd til LMD om utvikling av virkemidler. Vi skal ha god erfaringsutveksling med næringen og annen forvaltning.

For å løse våre oppgaver innen fagområdene ressurs og areal, skog, landskapsproduksjon, reindrift, handel og industri, kommunikasjon, IKT og administrasjon har vi behov for mennesker med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.

I Landbruksdirektoratet arbeider det derfor blant annet mange jurister, økonomer, naturvitere, samfunnsvitere og IKT-medarbeidere. Landbruksdirektoratet rekrutterer ofte nyutdannede, men vi ønsker også å tiltrekke oss erfarne fagpersoner.

Som kollega ønsker vi deg som er dyktig, engasjert og som liker å dele kompetanse og samarbeide med andre.

Les mer
Fakta om Landbruksdirektoratet
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Landbruksdirektoratet

Om seksjonenSeksjon miljø og klima er lokalisert i Oslo. Her arbeider vi med tiltak for å fremje eit meir miljø- og klimavennleg jordbruk. Dei faglege oppgåvene i seksjonen gjeld tiltak for å redusere utslepp til luft og vatn, ta vare på kulturlandskapet og naturmangfaldet og utvikling av økologisk landbruk.ArbeidsoppgåverSakshandsaming innan ulike miljø- og klimatiltak i jordbruketMedansvarleg for vedlikehald og utvikling av vår elektroniske forvaltningsløysing for miljøtilskot i jordbruket, og oppfølging av systembrukaraneRapportering, statistikk og analyser om miljøtilstanden i jordbruketDelta i arbeidet med å vidareutvikle forvaltninga av miljøverkemiddel i jordbruketSamarbeid med ulike forvaltnings- og forskingsmiljø, fylkesmennene og næringsorganisasjonarKvalifikasjonarVi søkjer etter ein medarbeidar med interesse for å vidareutvikle jordbruket i ein miljø- og klimavennleg retning gjennom å arbeide med både faglege og IT-relaterte oppgåver.Du har relevant mastergrad frå universitet eller høgskuleDu har god skriftleg og munnleg framstillingsevneErfaring frå arbeid med elektroniske forvaltningssystem og GIS/kartverktøy er ein fordelErfaring med sakshandsaming i offentleg forvaltning eller med klima- og miljøspørsmål i jordbruket er ein fordelPersonlege eigenskaparDu er strukturert, nøyaktig og analytiskDu har høg gjennomføringsevne og evne til å tenke heilskaplegDu har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerDu tek initiativ, ser mogelegheiter og arbeider for å finne gode løysningar.Det vil bli lagt vekt på at søkjaren er personleg eigna til stillinga.Kontaktperson for stillingenSeksjonssjef Gunn Eide, tlf. 78 60 60 00/976 52 618Vi tilbyrUtfordrande og varierte oppgåver på eit viktig fagfeltFagleg utvikling gjennom teamarbeid og kontakt med andre fagmiljø innan miljø, klima og jordbrukFast stilling som rådgjevar i lønnsspenn frå kr. 472 000,- til kr 583 900,- (ltr. 53-65). Særskilt kvalifiserte søkjarar kan vurderast for høgare lønn. Frå lønna blir det trekt pensjonsinnskot etter gjeldande regler.Sentralt plassert kontorstad og god kantineordningAktivt bedriftsidrettslag og refusjon av utgifter til treningFamilievennleg og fleksibel personalpolitikkGode arbeidstidsordningar (fleksibel arbeidstid, sommartid, betalt overtid)Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant anna gir gode lånevilkårGenerelle opplysningarAttestar/vitnemål må registrerast i portalen eller ettersendast pr. post før søknadsfristen går ut. Innsende dokument vil ikkje bli returnerte. Søkjarar som blir kalla inn til intervju, må ta med stadfesta kopiar av attestar og vitnemål.For Landbruksdirektoratet er det eit personalpolitisk mål å spegle samansetjinga i samfunnet når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ynskjer derfor at alle kvalifiserte kandidatar søkjer, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.Landbruksdirektoratet er også ei IA-verksemd. I dette ligg mellom anna at vi vil leggje til rette på arbeidsplassen dersom det er behov for det.Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
16.08.2020 Oslo
Om stillingenSeksjon skog har det nasjonale ansvaret for å iverksette skogpolitikken gjennom forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler for primærskogbruket. Viktige forvaltningsoppgaver er å sikre et bærekraftig skogbruk som tar vare på viktige miljøverdier, samtidig som det legges til rette for økt avvirkning, foryngelse av skog og bruk av bioenergi for et klimatilpasset samfunn.Denne stillingen vil ha en fremtredende rolle i seksjonens arbeid med fagutvikling og forsknings- og utviklingsprosjekter innfor våre forvaltningsområder; skogproduksjon, miljø, klima og naturmangfold. Rollen innebærer å være en faglig pådriver og prosessleder for utredningsoppdrag og utviklingsprosjekter i tett samarbeid med andre direktoratet og forskningsmiljøer.Seksjonen har 11 medarbeidere med bred kompetanse. Seksjonen har delt kontorsted mellom Innocamp på Steinkjer og Stortingsgata i Oslo. Arbeidssted for den utlyste stillingen er enten i Steinkjer eller i Oslo, og kan tilpasses den som blir tilbudt stillingen.ArbeidsoppgaverVære prosessleder og/eller deltaker i utredningsprosjekter innen skogproduksjon, klima, miljø og naturmangfoldVære hovedkontakt fra seksjonen inn mot aktuelle forsknings- og utviklingsprosjekterBidra i videreutvikling av Miljøregistreringer i skog og bruk av Natur i Norge (NiN)Være pådriver for å utvikle kunnskapsgrunnlag for god politikkutformingRapportering, evaluering og forvaltningsutvikling innenfor saksområdet skog, klima,miljø og naturmangfoldVeiledning, rådgivning og foredrag for fylker og kommunerDelta i arbeidet med virkemiddelvurderingerBidra med kunnskapsformidling gjennom fagartikler, kronikker og nyhetsbrevKvalifikasjonskravNaturvitenskapelig utdanning på masternivå, eller tilsvarende. Kandidater med særlig relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan vurderes for stillingen.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.Faglig spesialisering innen skogfaglige emner vektlegges.God kunnskap om naturmangfold og klima- og miljøspørsmål i skogbruket vektlegges.Erfaring fra prosessledelse av utviklingsarbeid er en fordel.Arbeidserfaring fra skog- og utmarksforvaltning er en fordel.Erfaring med kunnskapsformidling, skriftlig og muntlig, er en fordel.Personlige egenskaperVi søker deg som:Er en god relasjonsbygger som trives med utadrettet virksomhetHar høy gjennomføringsevne og evne til å tenke helhetligHar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEr faglig engasjert og har evne til å «tenke nytt»Personlig egnethet vil bli tillagt vektKontaktperson for stillingenFung. seksjonssjef Turid Trötscher, tlf: 970 01 520Vi tilbyrEt godt fagmiljø med høy kompetanse og stort engasjement.Et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer og mye ekstern kontakt.Mulighet til å påvirke utviklingen innenfor det skogfaglige området.Fast stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr 472 000 til kr 583 900 (ltr. 53-65), eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 532 300 til kr.691 400 (ltr. 60-74) For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.Arbeid i nye kontorlokaler på Innocamp i Steinkjer, eller Stortingsgata i Oslo.Bedriftsidrettslag og gode ordninger for trening.Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid).Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån.Generelle opplysningerAttester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no
30.08.2020 Oslo
Bildegalleri

Adresse

Postadresse: Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Stortingsgt. 28, 0161 Oslo