<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – Your Skin AS Your Skin AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

DPN døgn felles, Akershus universitetssykehus HF DPS Nedre Romerike er en av landets største DPS, har et aktivt fagmiljø, med ca 180 årsverk fordelt på døgnseksjonen, fem polikliniske seksjoner og en merkantil seksjon. I samarbeid med fastleger og helse- og sosialtjenestene i kommunene Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog, Aurskog Høland og Enebakk har vi ansvaret for å tilby befolkningen allmennpsykiatriske tjenester. I tillegg har DPSet ansvar for to områdefunksjoner: et OCD-team og en medisinfri døgnenhet. Her kan befolkningen fra hele Ahus sitt opptaksområde søke om behandling.  DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er hyppige bussforbindelser fra Lillestrøm togstasjon til Åråsen. DPSet deler lokaler med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikken, noe som gir et godt grunnlag for samarbeid mellom våre tjenester til pasientenes beste. Avdelingen har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforløp i tråd med føringene i pakkeforløpene innen psykisk helse og rus i samarbeid med de andre avdelingene i divisjonen. Seksjon Døgn består av 21 sengeplasser fordelt på 2 enheter: Døgnenheten (14 senger) og Medisinfri døgnenhet (7 senger).  Seksjonen tilbyr behandling med fokus på psykososiale behandlingsmetoder, medikamentell behandling, individualterapi, gruppebehandling (fysisk aktivitetsgrupper, kunst- og utrykksterapi) og miljøterapi. Pasientene er innlagt til frivillig behandling der recoveryperspektivet står sentralt. Behandlingen bygger på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder.  Døgnenheten tilbyr hovedsakelig korte innleggelser, 1-2 uker, for pasienter som har startet sitt behandlingsløp i akuttpsykiatrisk avdeling og/eller i avdelingens akutteam. I tillegg tilbys det brukerstyrte innleggelser med fem dagers varighet (BRI) og kortere tids døgnbehandling for avdelingens polikliniske pasienter. Medisinfri enhet tilbyr et åtte ukers behandlingsprogram. Innsamling av data til følgeforskning er en del av arbeidet i begge enhetene. Døgntjenestene i DPS er i endring. Seksjonen har vært gjennom en omstillingsprosess der to døgnseksjoner er samlet til en. Tjenestene i seksjonen rettes i større grad enn før inn mot mottak av pasienter som har begynt sin behandling i akuttpsykiatrisk avdeling og/eller andre polikliniske seksjoner i egen avdeling. Pasientene er oftere enn før i en subakutt fase av sin sykdom og/eller i en psykisk krise av andre grunner.   Vi ønsker oss en faglig engasjert og gjennomføringsdyktig enhetsleder for Døgnenheten. Enhetsleder vil være med på å skape et godt og faglig forsvarlig utrednings - og behandlingstilbud for pasientene. Vi arbeider i tverrfaglige team som sammen finner frem til gode behandlingsopplegg. Enhetsleder bør være relasjonsskapende og ha gode samarbeidsevner både innad i seksjonen og ut mot samarbeidspartnere. Stillingen er underlagt seksjonsleder, og deltar i seksjonens lederteam. I seksjonen arbeider det miljøterapeuter, psykiatriske sykepleiere/sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykologspesialist, overleger/lege i spesialisering, helsesekretærer, fysioterapeuter og kunst- og utrykksterapeut. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Enhetsleder har ansvar for følgende i sin enhet, innenfor gitte fullmakter:1.    Fag- personal og økonomiansvar for sin enhet2.    Sørge for at enheten drives i tråd med sykehusets, divisjonens og avdelingens målsetning  Kvalifikasjoner Relevant helse- og sosialfaglig utdanning Lederutdanning eller ledererfaring Ønskelig med erfaring fra døgnenhet i DPS og/eller i sykehusavdeling innen psykisk helsevern Erfaring med eller interesse for Recovery, affektbevissthet, FIT, åpen dialog og nettverksmøter er en fordel.   Ønskelig med førerkort for bil.  Personlige egenskaper Du er initiativrik, strukturert og løsningsorientert Du er faglig engasjert og glad i tverrfaglig samarbeid  Ønske om og vilje til  å tilegne seg ny kunnskap for å imøtekomme pasientenes behov  Bør være inspirerende, motiverende, støttende, endringsvillig og en tydelig leder i døgnenheten.  Gode samarbeidsevner vektlegges Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Et spennende faglig arbeidsmiljø i kontinuerlig utvikling Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
26.05.2020 Lillestrøm
Vil du bli vår nye kollega?  ARA Nordbyhagen søker Sykepleiere/ Vernepleiere, for tiden på natt Avdeling rus og avhengighet (ARA) består av 5 poliklinikker og 4 døgnenheter. Avdelingen gir en rekke ulike tjenester til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Vår visjon er å kunne tilby pasientene helhetlige behandlingsforløp med enhetlig tilnærming, og hvor sammensatte utfordringer behandles samtidig (integrert behandling). Basert på denne visjonen har avdelingen utformet en serviceerklæring som skal ligge til grunn for vår tjenesteutvikling. Avdelingen har fokus på forskning og har et velfungerende forskningsutvalg med heltidsansatt leder. ARA Nordbyhagen har vel 40 årsverk, og gir døgnbasert behandling innenfor tjenesteområdene akutt TSB og tilbakeholdelse etter helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2 (og i begrenset grad § 10-3). Seksjonen har også ansvaret for det polikliniske akutt tilbudet i ARA. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er knyttet til avrusnings- og motivasjonsfremmende tiltak. Miljøpersonalet har en sentral rolle knyttet til observasjoner som kan bidra til god kartlegging og utredning av pasientene. Administrering av medikamenter  Kvalifikasjoner Påkrevet med erfaring fra fagfeltet Erfaring med konflikthåndtering og trygging av pasienter vil bli vektlagt Kompetanse som kan bidra til gode observasjoner av pasientene er en forutsetning Det forutsettes gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Du må være fleksibel og strukturert Lojal til beslutninger Gode samarbeidsevner er en forutsetning Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.  
26.05.2020 Lørenskog
DPN døgn felles, Akershus universitetssykehus HF DPS Nedre Romerike består av flere polikliniske  seksjoner og Seksjon for døgnbehandling. Opptaksområdet er kommunene på Nedre Romerike samt kommunene Rømskog og Enebakk. DPS Nedre Romerike er lokalisert på Åråsen hvor vi er et stort samlet fagmiljø. (sammen med Allmenpoliklinikk, Tidlig Intervensjon og Rehabilitering, Enhet for Gruppeterapi, Ambulerende team, Akutteam, BUP og ARA.)Til Seksjon Døgn søker vi 3 sykepleiere/vernepleiere til faste turnusstillinger:Sykepleier/vernepleier til en 100 %, en 80 % og en 75 % fast turnusstilling på Døgnenhet. Vi søker nå etter engasjerte og dyktige kollegaer til jobbe sammen med oss om å gi pasientene vi møter et godt tilbud og hjelp når de trenger det som mest. Kanskje er du den som kan hjelpe oss å bli enda litt bedre?   Seksjon Døgn består av 21 sengeplasser fordelt på 2 enheter: Døgnenheten og Medisinfri døgnenhet. Døgnenheten har totalt 14 sengeplasser. Her tilbyr vi både elektive innleggelser over tid og kortids opphold. Vi har 1 brukerstyrt plass (BRI).  BRI plassen benyttes til brukerstyrt innleggelse på 5 døgn. Medisinfri døgnenhet har 7 elektive plasser, med liggetid på ca 8 uker. Enhetene samarbeider for å gi alle pasientene gode behandlingstilbud, og innsamling av data til følgeforskning vil være en del av arbeidet.  Vi tilbyr behandling med fokus på psykososiale behandlingsmetoder og frivillige planlagte innleggelser.I utredningen og behandlingstilbudet er miljøterapi, observasjoner og deltakelse i psykoedukative grupper sentralt. Vi tilbyr kortidsintervensjoner med mål om videreføring og utvikling i pasientens hjemmesituasjon. Behandlingen skal bygge på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. Vi tilbyr behandling basert på bl.a. Illness Managment and Recovery (IMR) individuelt og i gruppe, Åpen dialog i nettverksmøter, affektbevisshet, kunst- og uttrykksterapi, fysisk aktivitet, musikkterapi, og vi jobber med feedbackinformerte tjenester (FIT).Teamet rundt pasientene består av; miljøterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykologspesialist, overleger, fysioterapeut. Personlig egnethet vektlegges. Vi ønsker rett person velkommen!Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Miljøterapi Psykoedukasjon Lede IMR-grupper Ansvarsvakter Medikamenthåndtering Daglig ansvar for behandlingsplaner og elektronisk dokumentasjon Praktiske arbeidsoppgaver i post Bidra inn i tverrfaglige møter som behandlingsmøter og nettverksmøter Tilbakemeldingspraksis - FIT/KOR metodikk Deltagelse i ferdighetstrening/rollespill Feedbackbasert kollegaveiledning Utadrettet ambulerende virksomhet i inn- og utskrivingsfaser Fagutvikling, deltakelse på kurs og fagdager Kvalifikasjoner Erfaring med eller interesse for IMR, affektbevissthet, FIT, åpen dialog og nettverksmøter er en fordel. Kandidater med videreutdanning i psykisk helsearbeid er ønskelig. Ønskelig med erfaring fra døgnpost. Ønskelig med førerkort for bil. Personlige egenskaper Faglig interessert og engasjert. Gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
26.05.2020 Lillestrøm
Akuttpsykiatrisk Mottak, Akershus universitetssykehus HF   Ønsker du å være en del av et stort og engasjerende fagmiljø ved Norges største akuttpsykiatriske avdeling? Dette er en fantastisk mulighet for sykepleiere som ønsker å jobbe i Akuttpsykiatrisk mottak på Ahus!Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fem sengeseksjoner, seksjon for behandlere, ECT poliklinikk og konsultasjons- og liasonenhet. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelingene i sykehuset og kommunene/bydelene i opptaksområdet. Akuttpsykiatrisk mottak er en lukket akuttseksjon med 12 sengeplasser. Her vil man møte akutt syke pasienter og deres pårørende. Pasientene har ulike typer psykiske lidelser, hvor hovedtyngden har psykoser, affektive lidelser og alvorlig personlighetsproblematikk.   Akuttpsykiatrisk mottak er en faglig utfordrende arbeidsplass med et svært godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer fra forskjellige yrkesgrupper. Tverrfaglig samarbeid verdsettes høyt i vår avdeling. Vi søker en engasjert og ansvarsbevisst kollega som liker å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø, og som vil være med på å utvikle seksjonen videre.Vi har nå en ledig 100 % stilling som sykepleier/spesialsykepleier i dag/kveld-turnus med jobb hver 3. helg.  Tiltredelsesdato etter avtale.Alle søkere må søke elektronisk. ArbeidsoppgaverMottak av pasienterJobbe i tverrfaglige team rundt den enkelte pasientDelta i seksjonens gjøremål og utviklingDelta i målrettet miljøterapiMedikamenthåndteringBidra til at seksjonen driftes faglig forsvarligDelta på organisert trening i fysisk konflikthåndteringSamarbeide internt og eksternt med aktuelle samarbeidspartner KvalifikasjonerDet kreves autorisasjon i henhold til stillingØnskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeidØnskelig med erfaring fra akuttpsykiatriPersonlige egenskaperEngasjert og faglig interessertLøsningsorientertFleksibelAnsvarsbevisst og lojalTrygg i deg selv, tydelig i kommunikasjon og stabil i relasjon til andreTrives i et aktivt og tidvis hektisk miljøTrives med å jobbe i tverrfaglig teamFysisk og mentalt skikket til å håndtere pasienter ved situasjoner med utageringDet vil foretas en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning, erfaring og egnethet Vi tilbyrMuligheten til å være med på å videreutvikle seksjonenEt spennende arbeidsmiljø, med hyggelige arbeidskollegerUtfordrende og varierte arbeidsoppgaverTverrfaglig samarbeid både internt og eksterntJevnlig internundervisningSentral beliggenhetGode velferdstilbud for ansatteBedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
26.05.2020 Lørenskog
Medisinsk poliklinikk Kongsvinger , Akershus universitetssykehus HF Er du en faglig engasjert sykepleier som setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker. Det er ledig vikariat i 80% stilling som sykepleier på Medisinsk poliklinikk fra juni måned og ut året.   Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet. Medisinsk poliklinikk tar imot  pasienter for utredning og behandling av generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, søvnapne, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer.  Personalgruppen består av sykepleiere og spesialsykepleiere som jobber i tett samarbeid med lege.   Arbeidsoppgaver Utøve sykepleie til pasienter, herunder å veilede, undersøke og behandle Assistere ved gastrolab, herunder gastro- og coloskopi, samt bronkoskopi Assistere ved EKG lab og andre undersøkelser Tett samarbeid med leger og andre kollegaer  Kvalifikasjoner Minimum 2 års arbeidserfaring som sykepleier innen somatikk  Personlige egenskaper Må kunne arbeide selvstendig og ha god planleggingsevne Være serviceinnstilt og fleksibel Ha evne til å jobbe effektivt og å kunne håndtere en dynamisk hverdag Ha gode samarbeidsevner og godt humør Gode kommunikasjonsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Arbeid  i et spennende og interessant arbeidsmiljø Medlemskap i pensjonsordning  
26.05.2020 Kongsvinger
Seksjon S205, Akershus universitetssykehus HF Har du interesse for ortopedi, godt humør og et ønske om å sette pasienten først, så håper vi du blir vår kollega! Ortopedisk klinikk består av 2 sengeområder, s105 og s205, + 14 elektive 5 døgn senger på S305, poliklinikk og Ortopedisk akuttpoliklinikk. Sengeområdene er delt inn i 4 tun med ca 7 pasienter pr. tun.Det er fagutviklingssykepleiere tilknyttet sengeområdene. Det er et stort fokus på sykepleiefaglig utvikling gjennom blant annet samarbeid med andre yrkesgrupper. Vi har fagdager og internundervisning.Stillingen innebærer å utføre sykepleie til pasienter med små og store skader i forbindelse med ulykker og generelle plager i bevegelsesapparatet.Arbeidstiden er 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg.Alle søkere må søke elektronisk! Arbeidsoppgaver Utføre pre og post operativ sykepleie Utføre pasientbehandling i henhold til gjeldende prosedyrer Ivareta pasientsikkerhet Mobilisering av pasienter Tverrfaglig samarbeid med bl.a. fysioterapeuter Administrative oppgaver, herunder bl.a. visittgang, oppretting av behandlingsplaner, planlegging av pasientenes utskrivelse, samhandling med kommuner/bydeler, IKT håndtering Elektronisk pasientjournal/kurve (DIPS og Panorama) Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Ønskelig med erfaring innen ortopedi Ønskelig med erfaring innen geriatri Annen relevant erfaring er en fordel Personlige egenskaper Trives med å jobbe i et hektisk miljø hvor hoveddelen av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp Gode kommunikasjonsevner Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig Evne til godt samarbeid og positivitet Bidra til nytenkning Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr En hyggelig gjeng med pleiere som jobber sammen Et hektisk, spennende og godt arbeidsmiljø Nyansattopplæring og kontaktperson i opplæringsfasen Godt utviklet elektronisk pasient dokumentasjonssystem Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
26.05.2020 Lørenskog
Geriatri sengeområde, Akershus universitetssykehus HF Vi satser på den eldre pasient og har som et mål å bli et demensvennlig sykehus. Vil du bli med å bidra til at vi når våre mål?  Avdeling for geriatri har 23 senger og vi har også en geriatrisk poliklinikk. Våre pasienter er sårbare eldre, med sammensatte helseplager som innlegges med akutt funksjonssvikt, forvirring, falltendens, kognitiv svikt og ernæringssvikt – og så er det vår jobb å finne ut hva som er årsaken. Dette er komplekse pasienter, som ikke bare feiler en ting. Dagene er utfordrende og spennende og du får bruk for alt du har lært. Pasientene som er innlagt utredes og behandles tverrfaglig. Dette betyr at du som sykepleier samarbeider tett med lege, fysioterapeut og ergoterapeut både i vurderinger og behandling. Dette lagarbeidet er viktig for avdelingen og bidrar til et godt arbeidsmiljø.   Til dette spennende fagområdet i utvikling søker vi nå etter 2 dyktige sykepleiere i 80 prosent faststilling. Ved intern rekruttering i faste stillinger vil det bli ledig vikariater i 6 måneder med mulighet til forlengelse. Synes du dette virker interessant? Da ser vi frem til å lese din søknad!    Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil være direkte pasientrettet arbeid Mottak av pasienter, fokus på helhetlig sykepleie Stell og pleie Prosedyrer Observasjon av pasientene Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Erfaring fra stell og pleie Ønskelig med erfaring fra sykehus, hjemmesykepleier eller sykehjem Gode datakunnskaper Personlige egenskaper Vi søker etter kollegaer som er ansvarsfulle, pålitelige, fleksibel og strukturerte  Du må være løsningsorientert og ha godt humør Gode holdninger Vilje og evne til å påta seg ansvar   Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner  Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig Helhetlig tilnærming til pasienten Må trives i et aktivt og travelt miljø Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr En arbeidsplass som har fokus på fagutvikling og et lærerikt arbeidsmiljø  Seksjonsleder og fagsykepleiere vil være din kontaktperson under opplæringsperioden Det legges til retter for at du skal kunne bruke dine kollegaer aktivt  Omsorgsfulle og dyktige kollegaer  Varierte og spennende arbeidsoppgaver Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet   Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Behjelpelig med barnehageplass  Mulighet for bolig til ansatte  Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo 
26.05.2020 Lørenskog
Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus HF Rådgiver i stab Ortopedisk klinikk. Arbeidsoppgaver Utviklingsarbeid med vekt på kvalitet og pasientsikkerhet HMS og lederstøtte Kvalifikasjoner Helsefaglig bakgrunn tilsvarende Bachelornivå. Min 2 års arbeidserfaring, helst fra klinisk arbeid  Personlige egenskaper Positiv, arbeidsom, samarbeidsvillig og selvstendig. Vi tilbyr Aktivt og sterkt fagmiljø. Gode utviklingsmuligheter. 
26.05.2020 Lørenskog
Vis alle 20.329 ledige stillinger
Les mer om Your Skin AS

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Your Skin AS