Ledig stilling

Daglig leder Tron Ungdomssenter Tron Ungdomssenter Tynset

Søknadsfrist : 25.09.2019

60-80% stilling ledig fra 01.09. 2019, eller etter avtale. Vi ønsker oss en kreativ person som er glad i barne- og ungdomsarbeid, som kan videreformidle det kristne budskapet, og spre naturglede og livsglede for barn og unge i regionen.

Arbeidsområder: ·      

Lede driften av Tron Ungdomssenter:
Planlegge og gjennomføre egne leirer for barn og unge i samarbeid med leirråd og frivillige.
Stå for administrasjon og markedsføring.
Legge til rette for konfirmantleirer og andre arrangement, samt utleie av stedet for grupper og enkeltpersoner
Stå for innkjøp til kjøkken og husholdning i samarbeid med frivillige kjøkkenmedarbeidere.
Sammen med vaktmester se til at stedet vedlikeholdes

Den som blir ansatt må arbeide i samsvar med statuttene for Tron Ungdomssenter. Boplikt i egen bolig på stedet følger med stillingen (rimelig husleie). Lønn etter Normisjons regulativ for leirsted-bestyrer. Utdanning, referanser og personlige egenskaper blir vektlagt ved tilsetting. Politiattest må forevises.
Søknad sendes Tron Ungdomssenter, Tylldalskjølen, 2500 Tynset. Søknadsfrist 25.juni 2019.

Epost: post@tron-ungdomssenter.no

For nærmere info, kontakt styreleder Hans Erik Eidsvåg, tlf 99640705, epost: hanserik@fjellnett.no.

Tron Ungdomssenter er et leirsted som ligger i naturskjønne omgivelser 7 km fra Tynset sentrum. Flott sted for friluftsliv både sommer og vinter. Skiløyper, turløyper, sykkelløyper og jaktterreng rett utenfor stuedøra. Senteret eies av Foreningen Tron Ungdomssenter og drives på evangelisk-luthersk grunn. Det har 60 overnattingsplasser i hovedhus og hytter. Tron ble bygget i 1969, og har blitt utvidet en rekke ganger. Vi har nytt storkjøkken og kapell/lavvo. Det arbeides med å gjøre uteområdet enda mer attraktivt. Foreningen har rundt 130 medlemmer, hovedsakelig fra Nord-Østerdal, men også fra andre steder i Norge.
Vi har mange faste givere, og mange deltar med dugnadsinnsats. Stedet har ansatt vaktmester i 20% stilling.

 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Trives du i rollen som rådgiver mellom teknologi og forretning?  Vi søker etter deg som er vant med å arbeide i større organisasjoner og er opptatt av å finne gode løsninger. Vi ser for oss at du kan håndtere krav fra bruker, forretning og teknologi, har bred erfaring fra ulike bransjer og kan arbeide både i det funksjonelle og tekniske grensesnittet. Skatteetaten søker en erfaren og engasjert fagperson som inspireres av utfordringer og muligheter som oppstår i møtet mellom virksomhetsprosesser og informasjonsteknologi. Brenner du for å utvikle en moderne offentlig sektor i tråd med endringer i samfunnet og den teknologiske utviklingen? Vi ser etter deg som evner å skape entusiasme og å inspirere andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Har du stor interesse for å kunne se helheten innenfor strategisk digitalisering? Etaten har store ambisjoner om å videreutvikle våre digitale tjenester til publikum og næringsliv. Vi ønsker å kunne spille en viktig rolle i en felles offentlig digitaliseringsprosess i tråd med Regjeringens program på dette området. For å oppnå dette må våre produksjonsprosesser kontinuerlig moderniseres og tilpasses en digital hverdag. Som del av Strategi-seksjonen i Skattedirektoratet får du en ledende rolle i dette arbeidet som vil skje i nær kontakt med våre operative arkitektur-, teknologi- og virksomhetsfaglige miljøer.  Seksjon Strategi i avdeling Virksomhetsstyring i Skattedirektoratet er en nyopprettet seksjon. Avdeling for Virksomhetsstyring består av rundt 90 årsverk, der 20 av disse jobber i seksjon Strategi. Seksjonen har ansvar for å støtte skattedirektøren i forvaltningen av etatens langsiktige planverk og realiseringen av etatens langsiktige målsettinger. Dette innebærer en helhetlig forvaltning av etatens overordnede strategiarbeid, langtidsplanlegging, virksomhetsarkitektur og porteføljestyring. Dette betyr blant annet tett samarbeid med etatens IT-divisjon.   Arbeidsoppgaver videreutvikle Skatteetatens virksomhetsarkitektur sørge for at etaten har oppdaterte plan- og styringsprodukter innenfor virksomhetsarkitektur (herunder målbilder og veikart), og påse at disse understøtter etatens strategier og fremtidsbilder koble sammen planverk på ulike nivåer, kvalitetssikre at planer fra ulike deler av organisasjonen henger sammen bidra i arbeidet med og følge opp realiseringen av strategier og målbilder samarbeide tett med relevante fagmiljøer gi råd, følge opp beslutninger og foreslå tiltak bidra i sentrale programmer og prosjekter, så vel som mindre tverrfaglige team Kvalifikasjoner høyere utdanning på masternivå, relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning solid teknisk kompetanse og forståelse ønskelig med minimum fem års erfaring som virksomhetsarkitekt /relevant arbeidserfaring med dokumenterte resultater god forretningsforståelse og erfaring med samarbeid mellom forretning og IT god forståelse av samspillet mellom teknologi, arkitektur og virksomhetsutviklingen fordel med erfaring med styring og ledelse av større prosjekter med mange ulike aktører kjennskap til og/eller erfaring fra offentlig sektor vil bli vektlagt Personlige egenskaper svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner initiativrik og du motiveres av komplekse problemstillinger strukturert og beslutningsdyktig Vi tilbyr muligheten til å jobbe i en stor offentlig etat med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikkmedlemsskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), årslønn fra 690 000 – 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.
26.06.2019 Oslo
Vil du jobbe i et selskap som utvikler fremtidens kraftnett?   Statnett har ansvaret for å legge til rette for elektrifisering av samfunnet. Teknologiutvikling gir økt interesse for å koble seg til kraftnettet og de siste to årene har vi opplevd en kraftig økning i henvendelser. Vi søker medarbeidere til to nye avdelinger for å være med på håndteringen av den stadig økende interessen og planlegge den langsiktige utviklingen av kraftnettet. Medarbeidere til Nettilknytning Til vår nyopprettede avdeling Nettilknytning søker vi kundeorienterte medarbeidere som tilknytningsansvarlige til ulike regioner i landet. Du vil få en nøkkelrolle i utviklingen av kraftsystemet og skal være med å løfte vår førstelinje kundekontakt til et nytt nivå. Vi skal sikre raskere og bedre saksbehandling av et økende volum av saker, og sørge for mer fornøyde kunder. Nettilknytning har som sitt hovedansvar å sørge for en driftsmessig forsvarlig tilknytning av forbruk og produksjon til nettet, og ved behov initiere utredning av tiltak. Avdelingen er også ansvarlig for å behandle høringssaker om planer for ny produksjon, forbruk og nett som berører kraftsystemet. Digitalisering av tilknytningsprosessen er et viktig satsingsområde hvor avdelingen har en sentral rolle. Avdelingen vil bestå av 5-6 medarbeidere når den er fullt oppbemannet. Sentrale arbeidsoppgaver: Være første-linje kundekontakt i tilknytningssaker Behandle tilknytningssaker og følge opp kundene gjennom hele tilknytningsprosessen Lede tilknytningsteam med medarbeidere fra ulike avdelinger i Statnett Behandle høringssaker om kraftproduksjon, forbruk og nett Fange opp utredningsbehov i tilknytningssaker og høringssaker Kvalifikasjoner: Relevant høyere utdanning på masternivå God kunnskap om og forståelse av kraftsystemet Erfaring fra kunderettet arbeid er en fordel Erfaring med å lede prosjekter eller team er en fordel Personlige egenskaper: Gode analytiske evner Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit på tvers i og utenfor Statnett Medarbeidere til Nettutvikling Til vår avdeling for Nettutvikling søker vi medarbeidere som skal bidra til å styrke det langsiktige og helhetlige arbeidet med utviklingen av kraftnettet. Sentrale tema er elektrifisering, økt forbruk fra for eksempel datasentre, ny produksjon, reinvesteringer og generell forbruksutvikling. Vi er kontaktpunktet mot de regionale nettselskapene og skal fange opp planer og behov. Når behov er identifisert og konkretisert har vi ansvar for å initiere utbyggingsprosjekter. Vi har derfor en bred kontaktflate både internt i Statnett og eksternt. Avdelingen leder også arbeidet med å utarbeide Statnetts Nettutviklingsplan (NUP), Kraftsystemutredning (KSU) og vår utredningsporteføljeplan (UPP). Avdelingen vil bestå av 7 medarbeidere når den er fullt oppbemannet. Sentrale arbeidsoppgaver: Være oppdatert på sentrale utviklingstrekk i kraftsystemet nasjonalt og regionalt Holde oversikt over analysebehov i de ulike regioner, og foreslå prioritering av utredningsbehov. Fungere som regionalt planansvarlig i Statnett og utarbeide regionale planer for nettutviklingen Fange opp og koordinere behov fra driftsorganisasjonen, regionale nettselskaper og eksterne kunder som grunnlag for den helhetlige langsiktige nettutviklingen Besvare eksterne og interne henvendelser relatert til nettutvikling Delta i håndtering av tilknytning av ny produksjon og nytt forbruk Kvalifikasjoner: Teknisk og/eller økonomisk utdanning på Masternivå God kunnskap om og forståelse av kraftsystemet Fordel med erfaring av kraftsystemanalyser og nettplanlegging Gode IKT-kunnskaper Erfaring med analyser av kraftsystemet er en fordel Personlige egenskaper: Gode analytiske evner Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit på tvers i og utenfor Statnett For mer informasjon om stilling i Nettilknytning, ta kontakt med avdelingsleder Halvor Lie (tlf. 482 60 357). For mer informasjon om stilling i Nettutvikling, ta kontakt med avdelingsleder Harris Utne (tlf. 416 84 263). Avdelingene Nettilknytning og Nettutvikling er en del av enheten Kraftsystemplanlegging i divisjonen Teknologi og utvikling. Kraftsystemplanlegging har som oppgave å planlegge for en rasjonell utvikling av det norske kraftsystemet. Enheten skal planlegge for tilstrekkelig kapasitet og forsyningssikkerhet for våre kunder. Videre har enheten ansvaret for å levere analyser og rådgivning til andre deler av Statnett. Vi består av ca. 40 medarbeidere fordelt på fem avdelinger. Enheten er i vekst på grunn av økende oppgavemengde. Enheten er delegert å ivareta en av Statnetts kjerneoppgaver - utredningsansvaret for transmisjonsnettet som blant annet innebærer å levere våre eksterne planprodukter som Kraftsystemutredningen (KSU) og den offentlige nettutviklingsplanen (NUP). Enheten behandler alle søknader om nettilknytning til transmisjonsnettet. Kraftsystemplanlegging har konsernansvar som leverandør av tekniske kraftsystemanalyser og samfunnsøkonomiske investeringsanalyser. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere    
16.07.2019 Oslo
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, med både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter? Stendi AS søker miljøterapeuter til våre avdelinger i Møre og Romsdal. Vi ser etter miljøterapeuter som er trygge og tydelige voksenpersoner i en tøff og uforutsigbar hverdag. Vårt fagmiljø og organisasjon er preget av at vi alltid gir det lille ekstra for å løse våre oppdrag. På våre avdelinger har alle miljøterapeuter mye ansvar og det legges vekt på selvstendighet i jobben, dette er stillinger med mulighet for personlig og faglig vekst. Du vil jobbe med ulike ungdommer, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må kunne snu deg raskt rundt for å møte utfordringer og behov hos våre ungdommer. Arbeidsoppgaver Individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte brukers behov, ressurser og mål Aktivt miljøarbeid i institusjonene Saksoppfølging Dokumentasjon etter gjeldende lovverk og bruk av elektronisk journalføringssystem Være en trygg voksenperson i miljøet Lytte til ungdommen Motivere og være med ungdommen på aktiviteter Gi trøst, støtte og glede Kvalifikasjoner 3-årig helse og sosialfaglig høyskoleutdanning: barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, evt. psykiatrisk sykepleier eller lærer med spesialpedagogikk Institusjonsarbeid, ruskompetanse og erfaring fra psykiatrifeltet er spesielt interessant Førerkort kl. B er et krav Egenskaper  Kreativ Faglig engasjert Fleksibel og arbeidsvillig, et "ja-menneske" Du kan jobbe selvstendig og i team God fysisk og psykisk helse En voksen, trygg omsorgsperson Det tilbys Lønn etter kvalifikasjoner/tariffavtale og pensjonsordning Veiledning/opplæring En fleksibel og variert arbeidsdag Muligheter for faglig utvikling i et stort konsern  Medleverturnus med 3 døgn arbeid – 7 døgn avspasering – 4 døgn arbeid – 7 døgn avspasering.  Grunnet sammensetning av team oppfordres menn til å søke. Arbeidssted er på våre avdelinger i Møre og Romsdal og turnusen tillater stor fleksibilitet i forhold til pendlig og bosted. Søknadsfrist er snarest. Alle søknader vil bli lest og behandlet fortløpende og aktuelle kandidater vil bli kontaktet   Vi gleder oss til å høre mer fra deg! Ønsker du å vite mer om stillingene kan du i uke 28 og 29 kontakte institusjonsleder Karianne Havnes på mob. 924 39 544. I uke 30 og 31 avvikles ferie. Fra uke 32 kan avdelingsleder Tone Kvammen kontaktes på mob. 934 66 344.
09.07.2019 Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland, Hedmark
 Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjonerl evne til å jobbe målrettet formalkompetanse eller relevant erfaring fra arbeid med konflikthåndtering god muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk gode samarbeidsevner tidligere erfaring fra arbeid ved mottak er en fordel Personlige egenskaper du har gode relasjonelle ferdigheter du er målrettet, løsningsorientert og engasjert du skaper og bidrar til et godt arbeidsmiljø du har gode holdninger og verdier du er trygg, tydelig og omsorgsfull  Vi tilbyr fast stilling som nattevakt lønn etter avtale og kvalifikasjoner gode pensjonsordninger engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø intern opplæring og kursing gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang tiltredelse etter avtale mulighet for hospitering i personalbolig i vaktperiodene Det er et krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging - og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsleder: Ronald Pedersen, tlf. 938 52 000
03.07.2019 Gratangen
Vi søker etter avdelingsleder i region Øst, kontorsted Elverum. Ansvarsområdet vil være en til to avdelinger beliggende i Hedmark med hovedadministrasjon i Elverum. Avdelingene ivaretar ungdommer i alderen 12-18 (23) år som har utviklet atferdsproblem, psykiske vansker og antisosial atferd. Plasseringshjemler er lov om barneverntjenester §§ 4-4,5.ledd, 4-12, 4-24 og 4-26.   Avdelingslederne i Hedmark og Oppland inngår i en ledergruppe under institusjonsleder som har kontor i Elverum, dette er også alle avdelingslederes arbeidsplass. Avdelingsledere i Stendi er høyt verdsatt i organisasjonen, de er der jobben "skjer". Stendi er gjennomsyret av en tanke om at beslutninger skal ligge så nærme våre beboere som mulig. Derfor har avdelingslederne våre stor innflytelse og myndighet til å ta raske beslutninger i det daglige. De har også stor påvirkningskraft når det gjelder videreutvikling av vårt totale tilbud. Vi ønsker oss derfor deg som er engasjert i fagfeltet og som ønsker å påvirke hvordan barn og ungdom i barnevernet skal ivaretas i fremtiden.   Vi tilbyr deg ·         ▫ Stor påvirkningsmulighet i det store og det små ·         ▫ Frihet til å påvirke egen arbeidsdag ·         ▫ Et trivelig miljø preget av samarbeid, høyt tempo og mye humor ·         ▫ Deltakelse i en spennende og erfaren ledergruppe ·         ▫ Spennende faglig utfordrende arbeid på avdelingen ·         ▫ Ivaretakelse av en dyktig og myndiggjort personalgruppe som jobber i medleverturnus ·         ▫ Varierte arbeidsoppgaver ·         ▫ Konkurransedyktig lønn   Primæroppdraget:    ▫ Sikre at avdelingene har forsvarlig drift, at de oppfyller alle krav stilt i lov og forskrifter, og at de drives i tråd med den faglige kvalitet Stendi til en hver tid forplikter seg til å levere.    ▫ Rapportere til institusjonsleder, og sammen med ledergruppen bidra med ideer om  hvordan organisasjonen skal utvikle seg videre for å møte framtidens barnevernskrav ▫ Videreutvikling av dagens tiltak slik at de kan møte morgendagens oppgaver ▫ Bidra til utvikling av fag, kvalitet og tiltak i organisasjonen ▫ Bidra til at våre verdier blir omsatt i det praktiske arbeidet ▫ Ha kontakt med oppdragsgiver, kontrollinstanser, pårørende og samarbeidspartnere på en måte som er forenelig med den faglige plattform og de etiske retningslinjer som til enhver tid gjelder i Stendi. ▫ Sikre at hver enkelt plassering er ivaretatt i henhold til fag og rutiner og gjeldende lovverk ▫ Sørge for effektiv utnyttelse av organisasjonens ressurser. ▫ I samråd med institusjonsleder, rekruttere, disponere og lede miljøpersonell i samsvar med virksomhetens personalpolitikk, mål og behov.  ▫ Fremme et godt arbeidsmiljø, trivsel og trygghet ▫ Aktivt følge opp virksomhetens arbeidsgiver- og lønnspolitikk Krav og ønsker til deg ▫ 3-årig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier ▫ Ønskelig med videreutdanning innen ledelse, eller om du er villig til å ta videreutdanning▫ Erfaring fra barnevernsarbeid, fortrinnsvis institusjonserfaring ▫ Gode kommunikasjonsferdigheter, både verbalt og skriftlig ▫ Evne til å inspirere og motivere medarbeidere▫ Evne til å jobbe selvstendig og aktivt være med på å utvikle institusjonen ▫ Kunne jobbe grundig og hurtig i varierte arbeidsoppgaver ▫ Er opptatt av samarbeid, både internt i regionen, internt i avdelingene, i forhold til samarbeidspartnere og utad til barn og familiers beste ▫ Serviceinnstilt og positiv i møte med alle du kommer i kontakt med gjennom jobben din ▫ God skriftlig framstillingsevne og uanstrengt forhold til databruk Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet til stillingen. Lønn etter avtale. Stendi er et IA (Inkluderende Arbeidsliv) – foretak   Tilsettelse er betinget av at det legges fram gyldig politiattest i hht. §6-10 i Lov om barneverntjenester   Ved spørsmål ta kontakt med:   Institusjonsleder Hege Stensvehagen Jensen på 951 69 975, hege.stensvehagen.jensen@stendi.no  
19.07.2019 Hedmark
Job Description About Mendix Mendix provides a platform and approach that helps enterprises innovate and digitally transform their businesses and industries. Nearly 4,000 organizations worldwide, including KLM, Medtronic, Merck, and Philips, rely on Mendix to build web and mobile applications to delight their customers and empower their employees. We are a recognized Leader by Gartner and Forrester in a red-hot market expected to exceed $15 billion by 2020. While we live on different continents and work on different things, we are one team with a shared mission and set of values. We are passionate and strive for new heights, professionally and personally. We value hard work, accountability, and results.  Above all else, we believe in a culture of growth, respect, and fun. About Siemens PLM Software Siemens Digital Industry offers a comprehensive portfolio of seamlessly-integrated hardware, software and technology-based services in order to support manufacturing companies worldwide. Siemens PLM Software, a Plano, Texas-based business unit of the Digital Industry, is a leading global provider of product lifecycle management (PLM) and manufacturing operations management (MOM) software, systems and services with over nine million licensed seats and more than 77,000 customers worldwide. Siemens acquired Mendix end of last year and we are now fully committed to further expand the Mendix footprint within our target industries. To drive this, we are also expanding our team! Mission The Presales Solution Consultant supports the sales process by preparing and delivering presentations and demonstrations of the capabilities of our Mendix solutions to customers based on customer business and technical requirements. As a Presales Solution Architect, you will be working closely with our go to market and portfolio management teams in the value offering and technical due diligence of the Mendix Platform for product and solution development. The consultant collaborates with sales, portfolio development, services and the Mendix business segment (AppFactory and Business enablement) to ensure the proposed deals include technical solutions that accurately address customer needs and are appropriately supported by key customer technical decision-makers. Profile This specific Presales role requires a background in Teamcenter and/or other portfolio elements of Siemens PLM, to be able to position Mendix on top of these PLM or MOM products. The focus is on Extension Play proposals to customers, where Mendix is used to extend the functionality of e.g. Teamcenter for customer specific requirements and innovative solutions. What’s in it for you? When you grow, we grow! At Siemens/Mendix, our success starts with people who make it happen – our employees. Therefore, we are committed to providing you with the rewarding career development you're seeking, but also with unmatched benefits that help you get the most out of your career and your life.
06.05.2019 Oslo
Vi søker inspirerende og engasjerte prosjektledere Acando leverer tjenester til et bredt spekter av teknologifokuserte kunder. Vi bidrar til å levere et komplett tjenestetilbud av løsningsleveranser innen design, utvikling og test. Vi tilbyr også prosjektledelse og rådgivning. God prosjektledelse på dette gir våre kunder trygghet for at leveransene kommer til rett tid, til avtalt kostnad og med god kvalitet. Vi er nå på jakt etter flere prosjektledere som ønsker å bistå våre kunder med å oppnå vellykkede prosjekter.   Hva er dine oppgaver som prosjektleder? Som prosjektleder i Acando vil du jobbe med prosjektledelse av IT-prosjekter, herunder estimering, planlegging, gjennomføring og oppfølging. Arbeidsoppgavene inkluderer ledelse av utviklingsteam, og tett samarbeid med prosjekteiere og andre prosjektdeltakere. Du vil være en viktig sparringspartner for våre kunder ved strategiske spørsmål og teknologiske veivalg. Samtidig vil du spille en viktig brikke knyttet til å sikre framdrift i prosjektet, og for kvalitetssikringen av våre leveranser. I tillegg til å arbeide med rådgivning og prosjektledelse for våre kunder, ønsker vi deg som vil bistå i videreutviklingen av vår prosjektmetodikk, samt å delta i tilbudsarbeid ved behov.   Vår nye prosjektleder har ... høyere utdanning innen IT eller økonomi minimum 5 års erfaring som prosjektleder. Det er ønskelig med erfaring fra utviklingsprosjekter, og/eller større prosjekter fra offentlig sektor. erfaring som konsulent, men dette er ikke et krav sertifisering innen Prince2 practitioner eller PMI kjennskap til smidig utvikling/SCRUM eller annen relevant metodikk god IT- og forretningsforståelse med gode lederegenskaper Du har sterk interesse for innovativ og utviklende ledelse, og nysgjerrighet for teknologi. Som person er du selvstendig og strukturert, men samtidig teamorientert og engasjerende. Du har høy gjennomføringsevne og er resultatorientert, også under tidspress. Da du vil arbeide med kunder i privat og offentlig sektor er det en forutsetning at du har gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.     Hva vi tilbyr? Acando tilbyr deg en ansvarsfull og viktig rolle i et selskap i vekst, og som ligger langt fremme i hvilke muligheter teknologi gir samfunnet gjennom områder som AI, IoT, robotics, virksomhetsarkitektur og digital transformasjon. Acando Gruppen er et solid selskap, og vinner stadig nytt terreng både faglig og markedsmessig. Du vil inngå i et sterkt fagmiljø med fokus på kunnskapsdeling, og som stimulerer til faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr også et sosialt miljø og arrangementer som eksempelvis bedriftsidrettslag, hackweekends, fjellturer m.m.  
03.05.2018 Oslo
Vi søker ny konsulent og seniorkonsulent b2b til avdeling eCommerce Acandos eCommerce-team har bred erfaring fra flere bransjer, og setter seg inn i kundens utfordringer og muligheter i sine respektive markeder. Sammen vil vi bruke fremtidens teknologi og dagens løsninger for å gi kunden best mulig utgangspunkt for å utnytte sitt potensiale. Nå er vi på utkikk etter en seniorkonsulent som kan bistå våre kunder gjennom en tid med store endringer i konkurransesituasjonen som følge av digitalisering og globalisering. Om rollen: I rollen vil du bistå våre kunder i forkant, under utvikling og drift av e-handelen. Strategisk rådgivning, prosjektplanlegging og prosjektledelse står sentralt. Vår definisjon av e-handel er bred, og rollen innebærer at du tilnærmer seg våre oppdragsgiveres utviklingsinitiativ med et helhetlig perspektiv, og evner å sette deg inn i deres ulike forretningsbehov. Som del av arbeidet vil du ha kontakt både med både toppledelse, linjeledelse og ulike brukergrupper av e-handelssystemer m.m. Arbeidet krever i tillegg kommunikasjon med tekniske ressurser. Hvem vi søker: Våre nye konsulenter har høyere utdanning innen økonomi/digital markedsføring og/eller e-handel, samt 3-5 års relevant arbeidserfaring. Du er nysgjerrig på markedsføring og moderne salg, og har salgserfaring du ønsker å utnytte i videre arbeid. Riktig kandidat har kjennskap til ledelse og/eller prosjektledelse med erfaring fra b2b-handel, inklusive e-handel. Kjennskap til ERP-systemer, og/eller e-handelsprodukter er en fordel, men ikke et krav. For å lykkes som konsulent hos oss er det viktig at du evner å forstå kundens forretning og utfordringer innen området, samtidig som du er analytisk, løsningsorientert og med gode kommunikasjonsevner. Vi tilbyr: Acando kan tilby deg en utfordrende og viktig rolle i et selskap i vekst, og som er langt fremme i hvilke muligheter teknologi gir samfunnet gjennom områder som AI, IoT, Robotics, virksomhetsarkitektur og digital transformasjon. Acando Group er et solid selskap, og vinner stadig nytt terreng både faglig og markedsmessig. Hos oss vil rette vedkommende få muligheten til å bidra markant til samfunnsutvikling som Norge er avhengig av når det gjelder framtidens arbeidsliv, helse, sikkerhet, samferdsel og effektiv forvaltning av fellesskapets penger.
25.09.2018 Oslo
Vis alle 21.286 ledige stillinger

Tron Ungdomssenter er et leirsted som ligger i naturskjønne omgivelser 7 km fra Tynset sentrum. Flott sted for friluftsliv både sommer og vinter. Skiløyper, turløyper, sykkelløyper og jaktterreng rett utenfor stuedøra. Senteret eies av Foreningen Tron Ungdomssenter og drives på evangelisk-luthersk grunn. Det har 60 overnattingsplasser i hovedhus og hytter. Tron ble bygget i 1969, og har blitt utvidet en rekke ganger. Vi har nytt storkjøkken og kapell/lavvo. Det arbeides med å gjøre uteområdet enda mer attraktivt. Foreningen har rundt 130 medlemmer, hovedsakelig fra Nord-Østerdal, men også fra andre steder i Norge. Vi har mange faste givere, og mange deltar med dugnadsinnsats. Stedet har ansatt vaktmester i 20% stilling.

Les mer om Tron Ungdomssenter Tynset

Stillingsbeskrivelse

60-80% stilling ledig fra 01.09. 2019, eller etter avtale, ved det kristne leirstedet Tron Ungdomssenter.

60-80% stilling ledig fra 01.09. 2019, eller etter avtale. Vi ønsker oss en kreativ person som er glad i barne- og ungdomsarbeid, som kan videreformidle det kristne budskapet, og spre naturglede og livsglede for barn og unge i regionen.

Arbeidsområder: ·      

Lede driften av Tron Ungdomssenter:
Planlegge og gjennomføre egne leirer for barn og unge i samarbeid med leirråd og frivillige.
Stå for administrasjon og markedsføring.
Legge til rette for konfirmantleirer og andre arrangement, samt utleie av stedet for grupper og enkeltpersoner
Stå for innkjøp til kjøkken og husholdning i samarbeid med frivillige kjøkkenmedarbeidere.
Sammen med vaktmester se til at stedet vedlikeholdes

Den som blir ansatt må arbeide i samsvar med statuttene for Tron Ungdomssenter. Boplikt i egen bolig på stedet følger med stillingen (rimelig husleie). Lønn etter Normisjons regulativ for leirsted-bestyrer. Utdanning, referanser og personlige egenskaper blir vektlagt ved tilsetting. Politiattest må forevises.
Søknad sendes Tron Ungdomssenter, Tylldalskjølen, 2500 Tynset. Søknadsfrist 25.juni 2019.

Epost: post@tron-ungdomssenter.no

For nærmere info, kontakt styreleder Hans Erik Eidsvåg, tlf 99640705, epost: hanserik@fjellnett.no.

Tron Ungdomssenter er et leirsted som ligger i naturskjønne omgivelser 7 km fra Tynset sentrum. Flott sted for friluftsliv både sommer og vinter. Skiløyper, turløyper, sykkelløyper og jaktterreng rett utenfor stuedøra. Senteret eies av Foreningen Tron Ungdomssenter og drives på evangelisk-luthersk grunn. Det har 60 overnattingsplasser i hovedhus og hytter. Tron ble bygget i 1969, og har blitt utvidet en rekke ganger. Vi har nytt storkjøkken og kapell/lavvo. Det arbeides med å gjøre uteområdet enda mer attraktivt. Foreningen har rundt 130 medlemmer, hovedsakelig fra Nord-Østerdal, men også fra andre steder i Norge.
Vi har mange faste givere, og mange deltar med dugnadsinnsats. Stedet har ansatt vaktmester i 20% stilling.

 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : 25.09.2019

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Tron Ungdomssenter Tynset