Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Overlege palliativt team - Kirurgisk serviceklinikk Helse Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Fagansvarleg overlege i palliativt team skal snart tre tilbake til fordel for pensjonistlivet. Vi får difor ledig ei fast 100 % stilling som overlege i palliativt team. Vi ønskjer tilsetting i stillinga frå medio juni m.a. for å få til overlapping med den som går av, men endeleg dato for oppstart blir etter nærare avtale.

Palliativt team er eit breitt samansett team som består av legar, sjukepleiarar, psykologar, fysioterapeut, sosionom og sjukehusprest. Arbeidet er basert på tverrfagleg samarbeid for å løyse utfordingar kring palliative pasientar innlagd ved HUS. Palliativt team har p.t. tre overlegestillingar, fordelt på 4 legar, samt ei utdanningsstilling. Overlegane har ulik fagleg bakgrunn frå hhv. onkologi, lungemedisin og gastrokirurgi. Den som går av er anestesiolog. Ein av dei fast tilsette overlegane vil overta funksjonen som fagansvarleg overlege etter nærare avtale.

Palliative tenester i Helse Bergen kan stå framfor stor omlegging i tida som kjem. Ein jobbar p.t. med eit prosjekt for å vurdere oppretting av ein palliativ sengepost i føretaket. Den som blir tilsett, må difor vere budd på at arbeidsoppgåvene kan bli noko endra frå slik dei er i dag. Dersom palliativ sengepost blir etablert, vil palliativt team bli involvert i drift av denne. Det er også aktuelt å etablere vaktordning for legar i palliativt team. Ambulant teneste vil også kunne inngå i stillinga. Den som blir tilsett, vil saman med anna fagpersonell ved seksjonen og i Pallativt team få ei viktig rolle i den faglege og organisatoriske utviklinga av det palliative tilbodet i Helse Bergen.

Seksjon for smertebehandling og palliasjon er Noregs eldste tverrfaglege smerteklinikk og er organisert som ein seksjon under Kirurgisk serviceklinikk (KSK). som m.a. også omfattar Anestesiavdelinga. Ein har difor eit nært samarbeid med anestesimiljøet ved sjukehuset. Personalet ved seksjonen har lang erfaring og kompetanse med vurdering og behandling av pasientar med kompliserte, langvarige smertetilstandar på poliklinikk, pasientar med akutte smertetilstandar som er inneliggjande på sjukehuset og med palliative pasientar. Pr i dag har palliativt team primært konsulentfunksjon ved å vurdere tilviste pasientar og gje råd til spesialist- og kommunehelsetenesta. Seksjonen har også mykje undervising og opplæring av studentar og fagpersonell.

Arbeidsoppgåver

 • Pasientretta arbeid i tett samarbeid med ulike avdelingar ved sjukehuset
 • Eventuelt drift av palliativ sengeeining ved HUS
 • Aktiv deltaking i tverrfagleg samarbeid kring tilviste palliative pasientar
 • Tilsyn til pasientar med utfordrande symptom og plager knytt til livstruande sjukdom
 • Rettleiing og konsulentteneste til helsepersonell internt i sjukehuset og til kommunehelsetenesta i opptaksområdet
 • Tett samarbeid med andre palliativte einingar i opptaksområdet
 • Vurdering og tilvising av pasientar til andre palliative tilbod
 • Utvikling av fagleg kompetanse og kunnskap i lindrande behandling internt i sjukehuset, samt retta mot fastlegar og kommunehelseteneste
 • Undervising til ulike grupper studentar og fagpersonell
 • Rettleiing av LIS-legar og utdanningskanditatar i palliativ medisin
 • Det blir forventa noko reiseaktivitet og arbeidsoppgåver utanfor Haukeland sjukehus

Kvalifikasjonar

 • Lege med norsk autorisasjon som også er godkjent spesialist i relevant medisinsk spesialitet
 • Godkjenning innan kompetanseområdet palliativ medisin er ønskjeleg. Dersom søkjar ikkje har slik godkjenning, må ein seie seg villig til å delta i nordisk utdanningsprogram i palliativ medisin
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring frå det palliative fagområdet
 • Det er ein fordel med forskningsbakgrunn
 • Erfaring frå teamarbeid og tverrfagleg samarbeid blir vektlagt
 • Må meistre godt norsk både munnleg og skriftleg

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege Eigenskapar

 • Gode samarbeidseigenskapar er viktig, som evne til å skape trygge og gode relasjonar internt i teamet og vis a vis andre samarbeidspartnarar
 • Motivasjon og interesse for tverrfagleg samarbeid
 • God fagleg vurderingsevne og evne til å arbeide strukturert og målretta
 • Gode evner til kommunikasjon med pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar
 • Evne til å delegere og følgje opp arbeidsoppgåver, og til å motivere andre

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg tverrfagleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå

Andre opplysningar

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformasjon

Tone Gulli Høivik, Seksjonsoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Geir Andvik, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Bergen

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Bergen

Ref. nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon50
Stillingsbrøk: 100%
Fast heltid
Startdato: 24.06.2019
Tal på stillingar: 1
Søknadsfrist: 26.02.2019
Adresse: Bergen


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Helse Bergen

Stillingsbeskrivelse

Fagansvarleg overlege i palliativt team skal snart tre tilbake til fordel for pensjonistlivet. Vi får difor ledig ei fast 100 % stilling som overlege i palliativt team. Vi ønskjer tilsetting i stillinga frå medio juni m.a. for å få til overlapping med den som går av, men endeleg dato for oppstart blir etter nærare avtale.

Palliativt team er eit breitt samansett team som består av legar, sjukepleiarar, psykologar, fysioterapeut, sosionom og sjukehusprest. Arbeidet er basert på tverrfagleg samarbeid for å løyse utfordingar kring palliative pasientar innlagd ved HUS. Palliativt team har p.t. tre overlegestillingar, fordelt på 4 legar, samt ei utdanningsstilling. Overlegane har ulik fagleg bakgrunn frå hhv. onkologi, lungemedisin og gastrokirurgi. Den som går av er anestesiolog. Ein av dei fast tilsette overlegane vil overta funksjonen som fagansvarleg overlege etter nærare avtale.

Palliative tenester i Helse Bergen kan stå framfor stor omlegging i tida som kjem. Ein jobbar p.t. med eit prosjekt for å vurdere oppretting av ein palliativ sengepost i føretaket. Den som blir tilsett, må difor vere budd på at arbeidsoppgåvene kan bli noko endra frå slik dei er i dag. Dersom palliativ sengepost blir etablert, vil palliativt team bli involvert i drift av denne. Det er også aktuelt å etablere vaktordning for legar i palliativt team. Ambulant teneste vil også kunne inngå i stillinga. Den som blir tilsett, vil saman med anna fagpersonell ved seksjonen og i Pallativt team få ei viktig rolle i den faglege og organisatoriske utviklinga av det palliative tilbodet i Helse Bergen.

Seksjon for smertebehandling og palliasjon er Noregs eldste tverrfaglege smerteklinikk og er organisert som ein seksjon under Kirurgisk serviceklinikk (KSK). som m.a. også omfattar Anestesiavdelinga. Ein har difor eit nært samarbeid med anestesimiljøet ved sjukehuset. Personalet ved seksjonen har lang erfaring og kompetanse med vurdering og behandling av pasientar med kompliserte, langvarige smertetilstandar på poliklinikk, pasientar med akutte smertetilstandar som er inneliggjande på sjukehuset og med palliative pasientar. Pr i dag har palliativt team primært konsulentfunksjon ved å vurdere tilviste pasientar og gje råd til spesialist- og kommunehelsetenesta. Seksjonen har også mykje undervising og opplæring av studentar og fagpersonell.

Arbeidsoppgåver

 • Pasientretta arbeid i tett samarbeid med ulike avdelingar ved sjukehuset
 • Eventuelt drift av palliativ sengeeining ved HUS
 • Aktiv deltaking i tverrfagleg samarbeid kring tilviste palliative pasientar
 • Tilsyn til pasientar med utfordrande symptom og plager knytt til livstruande sjukdom
 • Rettleiing og konsulentteneste til helsepersonell internt i sjukehuset og til kommunehelsetenesta i opptaksområdet
 • Tett samarbeid med andre palliativte einingar i opptaksområdet
 • Vurdering og tilvising av pasientar til andre palliative tilbod
 • Utvikling av fagleg kompetanse og kunnskap i lindrande behandling internt i sjukehuset, samt retta mot fastlegar og kommunehelseteneste
 • Undervising til ulike grupper studentar og fagpersonell
 • Rettleiing av LIS-legar og utdanningskanditatar i palliativ medisin
 • Det blir forventa noko reiseaktivitet og arbeidsoppgåver utanfor Haukeland sjukehus

Kvalifikasjonar

 • Lege med norsk autorisasjon som også er godkjent spesialist i relevant medisinsk spesialitet
 • Godkjenning innan kompetanseområdet palliativ medisin er ønskjeleg. Dersom søkjar ikkje har slik godkjenning, må ein seie seg villig til å delta i nordisk utdanningsprogram i palliativ medisin
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring frå det palliative fagområdet
 • Det er ein fordel med forskningsbakgrunn
 • Erfaring frå teamarbeid og tverrfagleg samarbeid blir vektlagt
 • Må meistre godt norsk både munnleg og skriftleg

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlege Eigenskapar

 • Gode samarbeidseigenskapar er viktig, som evne til å skape trygge og gode relasjonar internt i teamet og vis a vis andre samarbeidspartnarar
 • Motivasjon og interesse for tverrfagleg samarbeid
 • God fagleg vurderingsevne og evne til å arbeide strukturert og målretta
 • Gode evner til kommunikasjon med pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar
 • Evne til å delegere og følgje opp arbeidsoppgåver, og til å motivere andre

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg tverrfagleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå

Andre opplysningar

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformasjon

Tone Gulli Høivik, Seksjonsoverlege, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Geir Andvik, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Bergen

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Bergen

Ref. nr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon50
Stillingsbrøk: 100%
Fast heltid
Startdato: 24.06.2019
Tal på stillingar: 1
Søknadsfrist: 26.02.2019
Adresse: Bergen


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 22
  2019
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 24
  2019
  19 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 25
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Helse Bergen