Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig inntil 2 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen. Stillingen er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), campus Alta.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger og ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger.

Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i etter- og videreutdanning i regionen. Instituttet er, sammen med Universitetet i Oslo, vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning.

Les mer om ILP .

Du får jobbe med

Stillingen er primært tillagt undervisningsoppgaver i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen og på videreutdanninger for barnehageansatte, samt forskning innenfor barnehagefeltet. Faget er en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner mot øvrige kunnskapsområder og vitenskapelig personale med ulik bakgrunn. Forskningsfokus er rettet mot barnehagefaglige problemstillinger, kvalitetssikring og utvikling av barnehagelærerutdanningen. Det forutsettes at tilsatte i vitenskapelige stillinger knytter seg til en relevant forskningsgruppe ved instituttet.

Det må påregnes noe reisevirksomhet. Videre innebærer stillingen bruk av digitale undervisningsformer, undervisning over lyd-bilde og filming av undervisning som kan legges ut på nett.

Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes i stillingen må ha kompetanse i faget pedagogikk. Utdanning som førskolelærer/barnehagelærer og praksis fra barnehage tillegges vekt. Erfaring med samarbeid og teamarbeid rettet mot fagutvikling, kompetanse i IKT og erfaring med bruk av digitale verktøy er ønskelig.

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som førsteamanuensis :

 • norsk doktorgrad innenfor pedagogikk eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller
 • kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, og
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning eller veiledning

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som førstelektor :

 • dokumentert omfattende forskning- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, og
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt, og
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning eller veiledning.

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som universitetslektor :

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis, og
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning eller veiledning
Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings-kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Jfr. punkt 4.5 i <<>>. Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside .

I tillegg til formelle faglige kvalifikasjoner vil personlig egnethet og kollegial samarbeidsevne tillegges vekt.

Søkeren må beherske norsk på et nivå som tilsvarer norsk som morsmål.

Arbeidsvilkår

Stillingen er primært knyttet til undervisning ved barnehagelærerutdanningen, inkludert videreutdanninger, i Alta. Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. For denne stillingen gjelder følgende:

Som et utgangspunkt vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra.

Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. FoU-termin for ansatte ved HSL-fak.

Vi tilbyr
 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil 3 år jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom ansettelsen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev

 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)

 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

 • vitnemål og attester

 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner

 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:

  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

 • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vises forøvrig til <<>> og <<>>

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende instituttleder Beathe Sætveit, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: eller assisterende kontorsjef Camilla Brækken, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: .

Generell informasjon

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig å få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Alta

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

AF er i vekst og behovene for flere dyktige medarbeidere kan melde seg til kommende prosjekter over hele landet.Du kjennetegnes av å være kvalitets- og ansvarsbevisst, nysgjerrig og har stor arbeidskapasitet. AF Gruppen er opptatt av høy arbeidsglede og det er viktig at alle ansatte bidrar til et positivt arbeidsmiljø. En viktig forutsetning er at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.Hos AF kan du bli en del av et godt arbeidsmiljø som preges av høy trivsel og stolthet. Vi tilbyr spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram. Registrer din CV på www.afgruppen.no/karriere og husk å legge ved attester og vitnemål. Vi ber deg om å svare på et par spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av hvilket forretningsområde du er interessert i og hvilken bakgrunn du har.  Så vil vi ta kontakt når behovet skulle melde seg.
23.11.2018 Norge
ABB Industrial Automation leverer produkter, systemer og tjenester utviklet for å optimalisere produktiviteten i industrielle prosesser. Løsningene inkluderer nøkkelferdig engineering, kontrollsystemer, måleinstrumenter, livssyklustjenester, vedlikehold og bransjespesifikke produkter Oppgaver : VIL DU BLI MED Å DIGITALISERE NORSK INDUSTRI?Du vil bli del av en gruppe som utvikler programvare og leverer prosjekt og løsninger for operatør-, beslutnings- og vedlikeholdsstøtte innenfor flere bransjer både i Norge og internasjonalt. Gruppen er del av et sentralt kompetansesenter for digitale løsninger og er lokalisert på Stord, Bergen Stavanger og Oslo. Du vil bidra til å videreutvikle produkter og tjenester i prosjektleveranser i tett samarbeid selskapets forskningssenter og med våre kunder. Bygg opp din erfaring med industrielle digitale løsninger med spesielt fokus på:• Leveranse av system basert på både etablerte produkt og nye løsninger • Utvikling og forbedring av løsninger og tjenester innenfor Industriell IT (4.0, IOT)• Håndtering og behandling av store informasjonsmengder• Tilstandsovervåking av drifts- og sikkerhetskritisk utstyr.• Utvikling av tjenester basert på informasjons og kommunikasjonsteknologi• Applikasjonstilpassinger i kode eller ved konfigurasjon• Bidra til faglig utvikling og miljø Krav: Du har kompetanse og er nysgjerrig på nye teknologier og tjenester innenfor en eller flere av følgende områder:• Mastergrad innenfor Informatikk eller tilsvarende som er relevant inn mot Industriell IT. Relevant erfaring kan kompensere for utdannelse• Frontend HTML, JavaScript/TypeScript, IIS • Backend C#, SQL Server, .Net, .Net Core, node.js, Python, InfluxDB• Serverteknologier og nettverk/sikkerhet – Windows, Docker, Azure• Kjennskap til Industriell IT automasjonssystem/sikkerhetssystem er en fordel (OPC, OPC-UA)• Kjennskap til MES system (ISA-95)• Nysgjerrig på og interessert i nye teknologier og arbeidsmåter • Beherske norsk og engelsk flytende Tilleggsinformasjon HVA VI KAN TILBY;• Tekniske utfordringer og personlig utvikling i et positivt og innovativt miljø• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver• Dyktige og entusiastiske kolleger, som gleder seg til å dele kunnskap med deg• Fleksibel arbeidstid• Arbeidssted: Stord, Bergen eller Stavanger • Diverse velferdsprogrammer, som firmahytter, treningsfasiliteter etc.• Noe reising kan det bli ved installasjon eller idriftsettelse hos kunde.Vi ser frem til å motta ditt søknadsbrev og CV gjennom ABB jobbsøkerportalFor ev spørsmål kan du kontakte Erling Tyse på e-post erling.tyse@no.abb.com
03.01.2019 Bergen, Stord, Stavanger
Arbeidssted: GK Rør Oslo Søknadsfrist: 14.04.2019   Bli med på laget for et bedre miljø og skap noe av betydning!     GK Rør Oslo består av drøyt 100 motiverte og faglig dyktige medarbeidere som arbeider innenfor prosjektutvikling, prosjektledelse, energiteknikk og produksjon. Vi opplever god respons i markedet og har økende ordrereserver innen både entreprise og service. Vi er med i GKs totaltekniske team og har mange spennende prosjekter på både nye og eksisterende bygg. For å styrke vårt Servicemiljø ytterligere søker vi nå effektive og engasjerte rørleggere med oss på laget i Oslo.   Arbeidsoppgaver: Utføre varierte rørleggerarbeider på en faglig sikker og god måte Etablere og opprettholde gode relasjoner og teamsamarbeid internt og eksternt på en profesjonell og tillitsvekkende måte Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: Svennebrev som rørlegger med gode faglige ferdigheter Løsningsorientert med evne til å jobbe selvstendig Ryddig og stukturert Noen års erfaring i faget Førerkort klasse B/BE Serviceinnstilt, blid og samarbeidsvillig Beherske norsk skriftlig og muntlig Vi kan tilby: Mulighet til å utvikle deg og vokse internt i selskapet Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige lønnsbetingelser og resultatlønn Et meget godt og tverrfaglig arbeidsmiljø Arbeidssted er Oslo Vi vil behandle søknader fortløpende! Ønsker du en stilling i en offensiv bedrift i vekst? Vi gleder oss til å lese din søknad! 
09.01.2019 Oslo
Vi søker Office 365-utviklere og arkitekter Office 365 har de siste årene tatt markedet med storm, og Acando har bistått våre kunder med en trygg og effektiv overgang til disse skytjenestene. Våre konsulenter er sertifiserte og har lang erfaring med implementering og migrering til Office 365 og SharePoint. Vi har blant annet levert store samhandlingsplattformer og utviklet digitale arbeidsplattformer til kunder i både offentlig og privat sektor. Med dette har vi vært med å sikre våre kunders produktivitet, kvalitet i arbeid, og bistått i å forbedre deres arbeidskultur. Avdeling Productivity ønsker nå å styrke laget med flere dyktige og engasjerte utviklere og arkitekter.   Hva vil du arbeide med hos oss? Du vil arbeide med spennende prosjekter med fokus på design, utvikling og kvalitetssikring av SharePoint- og/eller Office 365-løsninger.   Du vil arbeide tett i samarbeid med våre kunder for å forstå deres utfordringer, og for å kunne levere tekniske løsninger som tilfører økt forretningsverdi.   Du vil ha ansvar for sikre en helhetlig brukeropplevelse på tvers av både plattformer og kanaler. Jobbe etter smidig utviklingsmetodikk i samarbeid med både kunder og kolleger   Vi ser for oss at du har ... høyere utdanning innen informatikk/IT/teknologi  god forståelse av arkitekturen til Office 365, SharePoint og Microsoft Teams kjennskap til flere av følgende teknologier og rammeverk: SharePoint Framework (SPFx), React, HTML5, CSS, JavaScript, TypeScript, Office UI Fabric, NodeJS, Git, Microsoft Flow, PowerApps, C#, PnP/JS eller PnP/PowerShell   kjennskap til tjenester i Azure, herunder Azure Functions, Logic Apps, WebJobs etc.   Som person er du løsningsorientert, systematisk og planmessig. Du er i samtidig faglig engasjert, du motiveres av utfordringer og stiller høye krav til egne leveranser. Vi ser for oss at du trives i rådgivende roller, og evner å kommunisere på et overordnet og teknisk nivå. I tillegg er det viktig at du er samarbeidsvillig og trives med å gjøre andre gode.     Hva kan vi tilby? Vi kan tilby deg en utfordrende og viktig rolle i et selskap i vekst, og som er langt fremme i hvilke muligheter teknologi gir samfunnet gjennom områder som AI, IoT, Robotics, virksomhetsarkitektur og digital transformasjon. Du vil inngå i en avdeling med tung kompetanse og sosialt miljø. Hos oss vil du få muligheten til å delta i vårt kompetanse- og sertifiseringsløp samt å delta i relevante faggrupper innen faglig utvikling og kompetansedeling. Vi tilbyr også et sosialt miljø og arrangementer som bl.a. bedriftsidrettslag, hackweekends, fjellturer m.m.
28.02.2019 Oslo
Stendi trenger sykepleiere, vernepleiere og sosionomer! Vi er derfor på jakt etter supre folk som kan bidra til at de fantastiske beboerne som bor hos oss får en enda bedre, morsommere og lystbetont hverdag. Vi er på utkikk etter deg som kan lytte, leke og skape trygghet og omsorg. Om Stendi Sagstuen: Sagstuen er et botiltak innen psykisk omsorg med plass til 5 beboere fordelt på egne leiligheter og hybler. Vi som jobber her bistår våre brukere med tett oppfølging og veiledning i det daglige. Vi søker deg som er trygg på deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner. Dersom du har erfaring med HOTL kapittel 9, er dette en fordel. Sagstuen ligger sentralt på Grorud, med gode kollektivforbindelser og kort vei til marka. Dine arbeidsoppgaver: Hos oss står alltid beboerne i fokus, og vi skal alle sørge for å gi dem en meningsfull hverdag. Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner. Du må kunne jobbe systematisk. Holde deg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklende samarbeid. Utøve direkte verne- og sykepleiefaglige oppgaver til beboere i overensstemmelse med faglige standarder. Du har erfaring med miljøterapi og utfordrende atferd. Du har førerkort klasse B. Du behersker norsk skriftlig og muntlig. Det er ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid.     Vi kan tilby: Lønn etter kvalifikasjoner Medleveturnus Veiledning, oppfølging og vi legger til rette for videreutdanning. En meningsfull og variert arbeidshverdag i et inkluderende og positivt tverrfaglig arbeidsmiljø. Søknader uten relevant kompetanse vil ikke bli vurdert. Menn oppfordres til å søke. Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk.
26.03.2019 Oslo
renner du for digital endringsledelse og CRM? Da er du kanskje vår nye forretningskonsulent, eller tekniske CRM-konsulent!  Hver dag arbeider vi for å hjelpe våre kunder til å bli i bedre rustet til å håndtere kundeinteraksjon, bygge kundelojalitet, samt øke salget og lønnsomheten i sin virksomhet. Ved hjelp av automatisert markedsføring, datadrevet kundeinnsikt, IoT og CRM, sørger vi for relevante og engasjerende dialoger gjennom den digitale kundereisen. Vi åpner for å vri forretningsmodellen fra produkt og enkeltsalg, til mer langsiktige og lønnsomme kundeforhold som vil øke våre kunders konkurransekraft opp mot globale aktører. Stikkord er RPA, analytics, maskinlæring, IoT og samhandling.   Bidra til verdiskapning og økt forretningsverdi Vi opplever økt etterspørsel av konsulenter som kan realisere framtidens CRM-løsninger, og utvider derfor vårt kjerneteam bestående av forretnings- og tekniske konsulenter. Som konsulent hos oss vil du få muligheten til å delta i spennende prosjekter med fokus på rådgivning, analyse, design, utvikling og kvalitetssikring av CRM-løsninger, primært på Microsoft Dynamics-plattformen. I rollen som forretningskonsulent vil du ha ansvar for hele prosessen fra forretningsanalyse og spesifikasjon av løsning til konfigurering/konvertering og testledelse, og til opplæring og videre kundedialog. Som teknisk konsulent vil du utgjøre en sentral del av denne prosessen med hovedansvar for konvertering/konfigurering eller utvikling og produksjonssetting, til feilretting og videreutvikling av våre leveranser. Dette arbeidet fordrer at du evner å sette deg inn i og forstå kundens utfordringer, i tillegg til at du sikrer en helhetlig brukeropplevelse på tvers av plattformer og kanaler. Hos oss vil du jobbe i agile team med både kunder og kolleger.   Muligheter for personlig og faglig utvikling  Som konsulent hos oss blir du en del av et spennende Dynamics 365-miljø i et av Norges ledende konsulentselskaper. Vi kan tilby store utviklingsmuligheter, både personlig og faglig, gjennom deltakelse i kurs- og kompetanseplaner, kurs og sertifiseringer, og ikke minst utfordrende arbeidsoppgaver. Du blir en del av et sosialt og uformelt arbeidsmiljø, men med faget i sentrum. Våre konsulenter har lang erfaring og kompetanse innen ulike felt, og deler gjerne dette med deg via interne kurs eller andre faglige arrangementer hos oss. Kultur og samhold dyrker vi gjennom bl.a. interne arrangementer - med både sosialt og faglig innhold. Gjennom året arrangeres det også fjellturer, Hackatons, idrettslag, lønningstreff med mer.    Ønsket kompetanse: Høyere teknisk utdannelse Minimum 2 års arbeidserfaring med CRM, og/eller frontend-utvikling med dokumenterte resultater, gjerne med fokus på brukeropplevelse (UX) Erfaring med Dynamics 365-plattformen Erfaring med andre relevante fagområder er en fordel, eksempelvis analyse, BI, maskinlæring, IoT, RPA og/eller digital samhandling. Praktisk erfaring med HTML, CSS, JavaScript og/eller Webservices er et krav hvis du søker rollen som teknisk konsulent.   Du har stor interesse for faget, er nysgjerrig og har ambisjoner om å videreutvikle din kompetanse. Du er en lagspiller og ser verdien av kunnskapsdeling, både internt og eksternt. Resultater er noe du trigges av, og du motiveres i tillegg av å bidra til verdiskapning for dine kunder. Tilslutt er det viktig at du har gode kommunikasjonsevner på norsk da du vil arbeide på prosjekter i offentlig og privat sektor.   Vil du bli Norges råeste CRM-konsulent?  Da håper vi du søker stillingen! 
26.03.2019 Oslo
AF Anlegg er i gang med byggingen av E39 Kristiansand vest-Mandal øst, et av landets største veiprosjekter, og søker i den forbindelse én eller flere verksmestere. Som verksmester i AF Anlegg får du være med å styre en av Norges største maskinparker. Du blir del av et fagmiljø innen maskin, og du får jobbe med dyktige fagpersoner både i AF Anlegg og i AF Gruppens maskinavdeling.   Arbeidsoppgaver  Som verksmester er du ansvarlig for verksteds- og lagerfunksjonen på prosjektet. Du vil ha ansvaret for planlegging, utførelse og dokumentasjon av service og vedlikehold på maskiner og utstyr, og for at verkstedet driftes innen gitte krav til HMS, kvalitet og produktivitet. Du skal delta ved valg av maskiner og utstyr, og bidra til forsvarlig og hensiktsmessig bruk av maskinparken, inkludert samarbeid og oppfølging av leverandører, samt oppfølging av reklamasjonssaker.  Du vil ha personalansvar for mekanikere på prosjektets verksted. Du jobber i team med flere verksmestere på prosjektet, og samarbeider tett med andre funksjoner innen drift.   Stillingen inngår i skiftordning, og du kan ha bosted hvor som helst i landet. Kost, losji og reiseutgifter dekkes.   Kvalifikasjoner  Du må ha fagbrev som mekaniker, samt teknisk fagskole eller annen relevant utdanning. Du kan godt være nyutdannet, men det er en fordel med erfaring fra verksted på større anleggsprosjekter. Annen relevant erfaring, innen ledelse eller maskin, teller positivt.   Stillingen passer for deg som er interessert i store maskiner, og trives med en kombinasjon av administrativt og praktisk arbeid. Arbeidshverdagen i et stort prosjekt kan være travel, så det er viktig at du klarer å holde oversikt og kontroll når det er mye å gjøre. Du må trives med å ta ledelsen, og kunne samarbeide godt i team.   Vi tilbyr  I AF Gruppen blir du del av et fellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for fag og resultatoppnåelse. I AF tror vi at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg.    Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram. 
26.03.2019 Norge
Vi har ambisjoner om å vokse og målet er å bli den ledende aktøren i Østfold innen VVS! Vi søker deg som ønsker å bli med oss på denne reisen!   I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere serviceledere til avdeling Østfold VVS. Vi søker etter serviceledere innenfor både rørfaget og ventilasjon/klima. Avdelingen jobber med både service og prosjekter, og har rammeavtaler med flere store offentlige og private næringsaktører. I dag har avdelingen 45 medarbeidere og en omsetning på ca. 75 millioner kroner. Våre oppdrag har et geografisk spenn fra Vestby til Halden.   Arbeidsoppgaver Som serviceleder i Bravida får du frihet under ansvar. Vi tror på din evne til å overgå kundenes forventninger gjennom din kunnskap, driv og interesse. Rollen innebærer ansvar for hele serviceoppdrag, både små og store, fra kundebearbeiding, til salg og leveranse. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Oppdragsoppfølging; økonomi, personal, innkjøp, kvalitet og HMS Lede og engasjere medarbeidere Anbuds- og tilbudsregning og oppfølging av serviceoppdrag Aktivt salg mot nye og eksisterende kunder Oppfølging av kunder og leverandører Utvikle og bevare kunderelasjoner Deltakelse i kundemøter Rapportering til avdelingssjef   Kvalifikasjoner Ingeniørutdanning, KEM eller annen teknisk utdanning (f. eks fagskole) Rett erfaring kan veie opp for manglende utdanning Fordel med VVS faglig bakgrunn Fordel med kjennskap og kompetanse til vår bransje Kjennskap til Norsk Standard Gode salgsevner og økonomiforståelse Gode IT-kunnskaper God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne Førerkort klasse B   Personlige egenskaper Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du har gode kommunikasjonsevner Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er en initiativtaker og tar ansvar for resultater Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller Du jobber effektivt under press og håndterer mange oppgaver samtidig   Bravida tilbyr Spennende og varierte oppgaver hos Norges ledende VVS entreprenør En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø   Interessert?
26.03.2019 Østfold
Vis alle 29.901 ledige stillinger

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Les mer om UiT Norges arktiske universitet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig inntil 2 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen. Stillingen er tilknyttet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), campus Alta.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger og ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger.

Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i etter- og videreutdanning i regionen. Instituttet er, sammen med Universitetet i Oslo, vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning.

Les mer om ILP .

Du får jobbe med

Stillingen er primært tillagt undervisningsoppgaver i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen og på videreutdanninger for barnehageansatte, samt forskning innenfor barnehagefeltet. Faget er en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner mot øvrige kunnskapsområder og vitenskapelig personale med ulik bakgrunn. Forskningsfokus er rettet mot barnehagefaglige problemstillinger, kvalitetssikring og utvikling av barnehagelærerutdanningen. Det forutsettes at tilsatte i vitenskapelige stillinger knytter seg til en relevant forskningsgruppe ved instituttet.

Det må påregnes noe reisevirksomhet. Videre innebærer stillingen bruk av digitale undervisningsformer, undervisning over lyd-bilde og filming av undervisning som kan legges ut på nett.

Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes i stillingen må ha kompetanse i faget pedagogikk. Utdanning som førskolelærer/barnehagelærer og praksis fra barnehage tillegges vekt. Erfaring med samarbeid og teamarbeid rettet mot fagutvikling, kompetanse i IKT og erfaring med bruk av digitale verktøy er ønskelig.

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som førsteamanuensis :

 • norsk doktorgrad innenfor pedagogikk eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller
 • kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, og
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning eller veiledning

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som førstelektor :

 • dokumentert omfattende forskning- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, og
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt, og
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning eller veiledning.

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som universitetslektor :

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis, og
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning eller veiledning
Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings-kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Jfr. punkt 4.5 i <<>>. Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside .

I tillegg til formelle faglige kvalifikasjoner vil personlig egnethet og kollegial samarbeidsevne tillegges vekt.

Søkeren må beherske norsk på et nivå som tilsvarer norsk som morsmål.

Arbeidsvilkår

Stillingen er primært knyttet til undervisning ved barnehagelærerutdanningen, inkludert videreutdanninger, i Alta. Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. For denne stillingen gjelder følgende:

Som et utgangspunkt vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra.

Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. FoU-termin for ansatte ved HSL-fak.

Vi tilbyr
 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil 3 år jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom ansettelsen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev

 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)

 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

 • vitnemål og attester

 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner

 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:

  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

 • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vises forøvrig til <<>> og <<>>

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende instituttleder Beathe Sætveit, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: eller assisterende kontorsjef Camilla Brækken, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: .

Generell informasjon

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig å få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Alta

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 27
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 29
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 31
  2019
  17 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 01
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 02
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 03
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
51 ledige stillinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet