Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Arkeologisk feltarbeid 2019 NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie, gjennomfører hvert år en rekke arkeologiske utgravninger i kraft av vår oppgave med å forvalte arkeologiske kulturminner i hht. Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. NTNU Vitenskapsmuseets forvaltningsdistrikt omfatter Helgeland, Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Utgravningene spenner fra eldste steinalder til middelalder, og prosjektenes karakter går fra noen dagers feltoppdrag for få personer til omfattende utgravinger med varighet over flere måneder og med stort mannskap.

Til dette arbeidet søker vi kvalifisert og engasjert feltpersonale.

Flere av budsjettene er ennå ikke godkjent av Riksantikvaren/tiltakshaver, og vi tar derfor forbehold om endringer i prosjektportefølje, tidsrom, varighet og omfang. Det er mulig at flere prosjekter kommer til utover sesongen, som gjør at vi har behov for å tilsette flere feltarkeologer enn det som lyses ut her.

De som ansettes vil være tilknyttet ulike prosjekter. Endringer av arbeidssted og stillingsinnhold vil derfor forekomme. De engasjerte ansettes på timelønn, og variasjon i arbeidstiden kan derfor forekomme.

Arbeidsoppgaver

I 2019 utlyser vi følgende midlertidige stillinger knyttet til gjennomføring av arkeologisk feltarbeid:

Feltarkeologer
Tidsrom: April - oktober Behov: 15 - 25 feltarkeologer i 6 -7 mnd. engasjement

Feltledere
Tidsrom: April 2019 - januar 2020
Behov: 2 - 4 engasjement som feltleder inntil 10 mnd.

E39 Betna Stormyra I 2019 lyser vi også ut prosjektmedarbeiderstillinger til gjennomføring av et større arkeologisk utgravingsprosjekt knyttet til utbygging av E39 på strekningen Betna - Stormyra, mellom Halsa og Hemne kommune. Prosjektet vil videreføres i 2020 og avsluttes i 2021. Utgravingene omfatter maskinell flateavdekking av bosetningsspor og et jernvinneanlegg, samt en tidligmesolitisk steinalderboplass i Halsa, og omfattende flateavdekkinger på 4 lokaliteter med overpløyde gravfelt, kulturlag og bosetningsspor på Vinjeøra i Hemne. Prosjektet planlegges med to feltsesonger, hver med varighet på 15 - 20 uker. I 2019-sesongen planlegges det med to ukers felles nedleggelse av arbeidet i juli. Prosjektet vil ha en prosjektstab bestående av en prosjektleder, en utgravingsleder to feltledere og en prosjektmedarbeider med ansvar for GIS og digital dokumentasjon. Til gjennomføring av utgravingene lyser vi ut følgende midlertidige stillinger:

2 Feltledere
Tidsrom: April 2019 - April 2021, inklusivt etterarbeid
Prosjektmedarbeider vil få det daglige ansvaret for utgravning og dokumentasjon på sitt utgravingsfelt. Utgravingslaget vil omfatte omlag 5 feltarkeologer. Vi søker feltledere med erfaring fra flateavdekking, undersøkelser av bosetningsspor, kulturlag fra yngre jernalder og middelalder, og steinalderundersøkelser. Det er ønskelig å tilsette en feltleder med erfaring fra å lede Single-Context-utgravinger, og en med kompetanse på steinalderundersøkelser.

1 feltleder/prosjektmedarbeider med GIS-ansvar Tidsrom: April 2019 - april 2021, inklusivt etterarbeid Feltleder/ prosjektmedarbeider med ansvar for GIS / Intrasis vil få hovedansvar for lagring og forvaltning av all digital dokumentasjon som prosjektet produserer, samt et hovedansvar for opplæring av og støtte til øvrige prosjektansatte. Etterarbeidet vil omfatte drift av prosjektets Intrasisbase og oppdatering av Askeladden og Musit-basene, i tillegg til GIS-analyser av digitalt materiale fra gravningen og utarbeidelse av kart og illustrasjoner og rapportering. Vi søker en person med erfaring bruk av Intrasis, som har evne og vilje til å utvikle og drifte den digitale dokumentasjonen i et omfattende utgravningsarbeid i samarbeid med prosjektleder og samlings- og GIS-ansvarlige ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie.

Feltleder II med ansvar for logistikk Tidsrom: April/mai - november 2019, inklusivt noe etterarbeid
Stillingen får et særlig ansvar for behandling av funn og naturvitenskapelige prøver samt logistikk internt og eksternt på prosjektet. Arbeidsoppgavene vil inkludere ansvar for mottak og organisering av naturvitenskapelige prøver fortløpende gjennom feltsesongen. I tillegg kan stillingen romme bistand med innkjøp av varer og tjenester, samt bistå prosjektleder med oppfølging og kvalitetssikring av timelister. Stillingen vil også kunne romme noe arkeologisk utgravningsarbeid.

For mer informasjon E39 Betna - Stormyra kontakt Raymond Sauvage på telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon, E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Kvalifikasjonskrav

NTNU Vitenskapsmuseet søker etter fleksible og samarbeidsvillige personer som innehar følgende kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad i arkeologi
 • Feltkurs
 • Erfaring fra arkeologisk feltarbeid
 • Dokumentert opplæring i HMS samt førstehjelpskurs ikke eldre enn 2 år (NTNU Vitenskapsmuseet holder førstehjelpskurs i mars/april 2019. NTNU er ikke forpliktet til å tilby kurs til feltansatte som mangler godkjent førstehjelpskurs.)

For å jobbe som feltleder må du i tillegg ha:

 • Mastergrad eller tilsvarende i arkeologi
 • Bred erfaring fra arkeologisk feltarbeid
 • Erfaring med digital dokumentasjon
 • Leveringsdyktighet i forhold til tidsfrister og kvalitet
 • Beherske norsk, eller et annet nordisk språk, skriftlig
 • Personlig egnethet
Ønskede kvalifikasjoner

Søkere bør også ha:

 • Erfaring med digital innmåling og GIS
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring med formidling
Andre forhold

Søknadene vil brukes som grunnlag for utvelgelse av personell til påløpende prosjekter utover sesongen. Det er derfor viktig å oppgi hvilke tidsrom man kan jobbe. Ved tildeling av feltarbeid vil vi kunne vektlegge faglige kvalifikasjoner og interesser når det er aktuelt med tanke på type utgravning og faglige problemstillinger.

Det er et krav at alle som skal jobbe i felt har gjennomgått HMS- og førstehjelpskurs. Hvis førstehjelpskurset er tatt for mer enn 2 år siden, må det fornyes. Det arrangeres HMS- og førstehjelpskurs ved NTNU, Vitenskapsmuseet. Førstehjelpskurs planlegges gjennomført i mars/april. De som ønsker å delta på førstehjelpskurs kan ta kontakt med Marianne Utne Nilsen (Logg inn for å se kontaktinformasjon), tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Kurset er gratis for personale som skal jobbe i felt. De som ønsker å ta kurset utenfor vårt tilbud, må bekoste dette selv. Informasjon knyttet til opplæring i HMS formidles av prosjektleder.

NTNU er pålagt å bruke digital kommunikasjon som primær kommunikasjonskanal. Dette gir en sikrere og mer effektiv kommunikasjon mellom oss og våre ansatte. Vi oppfordrer derfor alle som ansettes hos oss til å opprette en digital postkasse. Se fremgangsmåte her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opprette+digital+postkasse

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
 • og fordeler
Lønn og vilkår

Lønnsfastsettelse bestemmes ut ifra den ansattes utdannelse og ansiennitet, samt stillingens innhold. Lønn, diettgodtgjørelse og nattillegg utbetales etter gjeldende regulativ for feltpersonell. Det arbeides 37,5 timer per uke. Fra lønnen går 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen?skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For informasjon om prosjekter og feltarbeidet kontakt Ole Risbøl på telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon, E-post: ole.risbøLogg inn for å se kontaktinformasjon. Forespørsel om utfylling av søknaden og om interne retningslinjer for avlønning og feltarbeid kan rettes til Christen Torvik, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Forespørsel om utfylling av søknaden kan rettes til Christen Torvik, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søknader uten dokumentasjon på utdanning og erfaring vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 28.02.2019. Første tilsettinger vil kunne skje innen utgangen av mars. Etter første tildeling vil feltarbeid kunne bli tildelt fortløpende etter hvert som nye prosjekter kommer inn.

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Trondheim

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.695 ledige stillinger

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Våre viktigste forskningsfelt er kulturhistorie og kulturarv, teknologi og metode for romlig analyse, og bevaring i praksis. I henhold til Kulturminneloven foretar vi arkeologiske undersøkelser og utgravinger både på land og i vann. Forvaltningsoppgavene omfatter også konservering og kuratering av kulturhistoriske arkiv og samlinger. Vi driver en utstrakt formidling og utdanner arkeologer i samarbeid med Institutt for historiske studier. Institutt for arkeologi og kulturhistorie er ett av to institutter ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Les mer om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie, gjennomfører hvert år en rekke arkeologiske utgravninger i kraft av vår oppgave med å forvalte arkeologiske kulturminner i hht. Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. NTNU Vitenskapsmuseets forvaltningsdistrikt omfatter Helgeland, Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Utgravningene spenner fra eldste steinalder til middelalder, og prosjektenes karakter går fra noen dagers feltoppdrag for få personer til omfattende utgravinger med varighet over flere måneder og med stort mannskap.

Til dette arbeidet søker vi kvalifisert og engasjert feltpersonale.

Flere av budsjettene er ennå ikke godkjent av Riksantikvaren/tiltakshaver, og vi tar derfor forbehold om endringer i prosjektportefølje, tidsrom, varighet og omfang. Det er mulig at flere prosjekter kommer til utover sesongen, som gjør at vi har behov for å tilsette flere feltarkeologer enn det som lyses ut her.

De som ansettes vil være tilknyttet ulike prosjekter. Endringer av arbeidssted og stillingsinnhold vil derfor forekomme. De engasjerte ansettes på timelønn, og variasjon i arbeidstiden kan derfor forekomme.

Arbeidsoppgaver

I 2019 utlyser vi følgende midlertidige stillinger knyttet til gjennomføring av arkeologisk feltarbeid:

Feltarkeologer
Tidsrom: April - oktober Behov: 15 - 25 feltarkeologer i 6 -7 mnd. engasjement

Feltledere
Tidsrom: April 2019 - januar 2020
Behov: 2 - 4 engasjement som feltleder inntil 10 mnd.

E39 Betna Stormyra I 2019 lyser vi også ut prosjektmedarbeiderstillinger til gjennomføring av et større arkeologisk utgravingsprosjekt knyttet til utbygging av E39 på strekningen Betna - Stormyra, mellom Halsa og Hemne kommune. Prosjektet vil videreføres i 2020 og avsluttes i 2021. Utgravingene omfatter maskinell flateavdekking av bosetningsspor og et jernvinneanlegg, samt en tidligmesolitisk steinalderboplass i Halsa, og omfattende flateavdekkinger på 4 lokaliteter med overpløyde gravfelt, kulturlag og bosetningsspor på Vinjeøra i Hemne. Prosjektet planlegges med to feltsesonger, hver med varighet på 15 - 20 uker. I 2019-sesongen planlegges det med to ukers felles nedleggelse av arbeidet i juli. Prosjektet vil ha en prosjektstab bestående av en prosjektleder, en utgravingsleder to feltledere og en prosjektmedarbeider med ansvar for GIS og digital dokumentasjon. Til gjennomføring av utgravingene lyser vi ut følgende midlertidige stillinger:

2 Feltledere
Tidsrom: April 2019 - April 2021, inklusivt etterarbeid
Prosjektmedarbeider vil få det daglige ansvaret for utgravning og dokumentasjon på sitt utgravingsfelt. Utgravingslaget vil omfatte omlag 5 feltarkeologer. Vi søker feltledere med erfaring fra flateavdekking, undersøkelser av bosetningsspor, kulturlag fra yngre jernalder og middelalder, og steinalderundersøkelser. Det er ønskelig å tilsette en feltleder med erfaring fra å lede Single-Context-utgravinger, og en med kompetanse på steinalderundersøkelser.

1 feltleder/prosjektmedarbeider med GIS-ansvar Tidsrom: April 2019 - april 2021, inklusivt etterarbeid Feltleder/ prosjektmedarbeider med ansvar for GIS / Intrasis vil få hovedansvar for lagring og forvaltning av all digital dokumentasjon som prosjektet produserer, samt et hovedansvar for opplæring av og støtte til øvrige prosjektansatte. Etterarbeidet vil omfatte drift av prosjektets Intrasisbase og oppdatering av Askeladden og Musit-basene, i tillegg til GIS-analyser av digitalt materiale fra gravningen og utarbeidelse av kart og illustrasjoner og rapportering. Vi søker en person med erfaring bruk av Intrasis, som har evne og vilje til å utvikle og drifte den digitale dokumentasjonen i et omfattende utgravningsarbeid i samarbeid med prosjektleder og samlings- og GIS-ansvarlige ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie.

Feltleder II med ansvar for logistikk Tidsrom: April/mai - november 2019, inklusivt noe etterarbeid
Stillingen får et særlig ansvar for behandling av funn og naturvitenskapelige prøver samt logistikk internt og eksternt på prosjektet. Arbeidsoppgavene vil inkludere ansvar for mottak og organisering av naturvitenskapelige prøver fortløpende gjennom feltsesongen. I tillegg kan stillingen romme bistand med innkjøp av varer og tjenester, samt bistå prosjektleder med oppfølging og kvalitetssikring av timelister. Stillingen vil også kunne romme noe arkeologisk utgravningsarbeid.

For mer informasjon E39 Betna - Stormyra kontakt Raymond Sauvage på telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon, E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Kvalifikasjonskrav

NTNU Vitenskapsmuseet søker etter fleksible og samarbeidsvillige personer som innehar følgende kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad i arkeologi
 • Feltkurs
 • Erfaring fra arkeologisk feltarbeid
 • Dokumentert opplæring i HMS samt førstehjelpskurs ikke eldre enn 2 år (NTNU Vitenskapsmuseet holder førstehjelpskurs i mars/april 2019. NTNU er ikke forpliktet til å tilby kurs til feltansatte som mangler godkjent førstehjelpskurs.)

For å jobbe som feltleder må du i tillegg ha:

 • Mastergrad eller tilsvarende i arkeologi
 • Bred erfaring fra arkeologisk feltarbeid
 • Erfaring med digital dokumentasjon
 • Leveringsdyktighet i forhold til tidsfrister og kvalitet
 • Beherske norsk, eller et annet nordisk språk, skriftlig
 • Personlig egnethet
Ønskede kvalifikasjoner

Søkere bør også ha:

 • Erfaring med digital innmåling og GIS
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring med formidling
Andre forhold

Søknadene vil brukes som grunnlag for utvelgelse av personell til påløpende prosjekter utover sesongen. Det er derfor viktig å oppgi hvilke tidsrom man kan jobbe. Ved tildeling av feltarbeid vil vi kunne vektlegge faglige kvalifikasjoner og interesser når det er aktuelt med tanke på type utgravning og faglige problemstillinger.

Det er et krav at alle som skal jobbe i felt har gjennomgått HMS- og førstehjelpskurs. Hvis førstehjelpskurset er tatt for mer enn 2 år siden, må det fornyes. Det arrangeres HMS- og førstehjelpskurs ved NTNU, Vitenskapsmuseet. Førstehjelpskurs planlegges gjennomført i mars/april. De som ønsker å delta på førstehjelpskurs kan ta kontakt med Marianne Utne Nilsen (Logg inn for å se kontaktinformasjon), tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Kurset er gratis for personale som skal jobbe i felt. De som ønsker å ta kurset utenfor vårt tilbud, må bekoste dette selv. Informasjon knyttet til opplæring i HMS formidles av prosjektleder.

NTNU er pålagt å bruke digital kommunikasjon som primær kommunikasjonskanal. Dette gir en sikrere og mer effektiv kommunikasjon mellom oss og våre ansatte. Vi oppfordrer derfor alle som ansettes hos oss til å opprette en digital postkasse. Se fremgangsmåte her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opprette+digital+postkasse

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
 • og fordeler
Lønn og vilkår

Lønnsfastsettelse bestemmes ut ifra den ansattes utdannelse og ansiennitet, samt stillingens innhold. Lønn, diettgodtgjørelse og nattillegg utbetales etter gjeldende regulativ for feltpersonell. Det arbeides 37,5 timer per uke. Fra lønnen går 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen?skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For informasjon om prosjekter og feltarbeidet kontakt Ole Risbøl på telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon, E-post: ole.risbøLogg inn for å se kontaktinformasjon. Forespørsel om utfylling av søknaden og om interne retningslinjer for avlønning og feltarbeid kan rettes til Christen Torvik, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Forespørsel om utfylling av søknaden kan rettes til Christen Torvik, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søknader uten dokumentasjon på utdanning og erfaring vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 28.02.2019. Første tilsettinger vil kunne skje innen utgangen av mars. Etter første tildeling vil feltarbeid kunne bli tildelt fortløpende etter hvert som nye prosjekter kommer inn.

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Trondheim

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 22
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 24
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 25
  2019
  31 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 28
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 29
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet