Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Arkeologisk feltarbeid 2019 NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie, gjennomfører hvert år en rekke arkeologiske utgravninger i kraft av vår oppgave med å forvalte arkeologiske kulturminner i hht. Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. NTNU Vitenskapsmuseets forvaltningsdistrikt omfatter Helgeland, Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Utgravningene spenner fra eldste steinalder til middelalder, og prosjektenes karakter går fra noen dagers feltoppdrag for få personer til omfattende utgravinger med varighet over flere måneder og med stort mannskap.

Til dette arbeidet søker vi kvalifisert og engasjert feltpersonale.

Flere av budsjettene er ennå ikke godkjent av Riksantikvaren/tiltakshaver, og vi tar derfor forbehold om endringer i prosjektportefølje, tidsrom, varighet og omfang. Det er mulig at flere prosjekter kommer til utover sesongen, som gjør at vi har behov for å tilsette flere feltarkeologer enn det som lyses ut her.

De som ansettes vil være tilknyttet ulike prosjekter. Endringer av arbeidssted og stillingsinnhold vil derfor forekomme. De engasjerte ansettes på timelønn, og variasjon i arbeidstiden kan derfor forekomme.

Arbeidsoppgaver

I 2019 utlyser vi følgende midlertidige stillinger knyttet til gjennomføring av arkeologisk feltarbeid:

Feltarkeologer
Tidsrom: April - oktober Behov: 15 - 25 feltarkeologer i 6 -7 mnd. engasjement

Feltledere
Tidsrom: April 2019 - januar 2020
Behov: 2 - 4 engasjement som feltleder inntil 10 mnd.

E39 Betna Stormyra I 2019 lyser vi også ut prosjektmedarbeiderstillinger til gjennomføring av et større arkeologisk utgravingsprosjekt knyttet til utbygging av E39 på strekningen Betna - Stormyra, mellom Halsa og Hemne kommune. Prosjektet vil videreføres i 2020 og avsluttes i 2021. Utgravingene omfatter maskinell flateavdekking av bosetningsspor og et jernvinneanlegg, samt en tidligmesolitisk steinalderboplass i Halsa, og omfattende flateavdekkinger på 4 lokaliteter med overpløyde gravfelt, kulturlag og bosetningsspor på Vinjeøra i Hemne. Prosjektet planlegges med to feltsesonger, hver med varighet på 15 - 20 uker. I 2019-sesongen planlegges det med to ukers felles nedleggelse av arbeidet i juli. Prosjektet vil ha en prosjektstab bestående av en prosjektleder, en utgravingsleder to feltledere og en prosjektmedarbeider med ansvar for GIS og digital dokumentasjon. Til gjennomføring av utgravingene lyser vi ut følgende midlertidige stillinger:

2 Feltledere
Tidsrom: April 2019 - April 2021, inklusivt etterarbeid
Prosjektmedarbeider vil få det daglige ansvaret for utgravning og dokumentasjon på sitt utgravingsfelt. Utgravingslaget vil omfatte omlag 5 feltarkeologer. Vi søker feltledere med erfaring fra flateavdekking, undersøkelser av bosetningsspor, kulturlag fra yngre jernalder og middelalder, og steinalderundersøkelser. Det er ønskelig å tilsette en feltleder med erfaring fra å lede Single-Context-utgravinger, og en med kompetanse på steinalderundersøkelser.

1 feltleder/prosjektmedarbeider med GIS-ansvar Tidsrom: April 2019 - april 2021, inklusivt etterarbeid Feltleder/ prosjektmedarbeider med ansvar for GIS / Intrasis vil få hovedansvar for lagring og forvaltning av all digital dokumentasjon som prosjektet produserer, samt et hovedansvar for opplæring av og støtte til øvrige prosjektansatte. Etterarbeidet vil omfatte drift av prosjektets Intrasisbase og oppdatering av Askeladden og Musit-basene, i tillegg til GIS-analyser av digitalt materiale fra gravningen og utarbeidelse av kart og illustrasjoner og rapportering. Vi søker en person med erfaring bruk av Intrasis, som har evne og vilje til å utvikle og drifte den digitale dokumentasjonen i et omfattende utgravningsarbeid i samarbeid med prosjektleder og samlings- og GIS-ansvarlige ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie.

Feltleder II med ansvar for logistikk Tidsrom: April/mai - november 2019, inklusivt noe etterarbeid
Stillingen får et særlig ansvar for behandling av funn og naturvitenskapelige prøver samt logistikk internt og eksternt på prosjektet. Arbeidsoppgavene vil inkludere ansvar for mottak og organisering av naturvitenskapelige prøver fortløpende gjennom feltsesongen. I tillegg kan stillingen romme bistand med innkjøp av varer og tjenester, samt bistå prosjektleder med oppfølging og kvalitetssikring av timelister. Stillingen vil også kunne romme noe arkeologisk utgravningsarbeid.

For mer informasjon E39 Betna - Stormyra kontakt Raymond Sauvage på telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon, E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Kvalifikasjonskrav

NTNU Vitenskapsmuseet søker etter fleksible og samarbeidsvillige personer som innehar følgende kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad i arkeologi
 • Feltkurs
 • Erfaring fra arkeologisk feltarbeid
 • Dokumentert opplæring i HMS samt førstehjelpskurs ikke eldre enn 2 år (NTNU Vitenskapsmuseet holder førstehjelpskurs i mars/april 2019. NTNU er ikke forpliktet til å tilby kurs til feltansatte som mangler godkjent førstehjelpskurs.)

For å jobbe som feltleder må du i tillegg ha:

 • Mastergrad eller tilsvarende i arkeologi
 • Bred erfaring fra arkeologisk feltarbeid
 • Erfaring med digital dokumentasjon
 • Leveringsdyktighet i forhold til tidsfrister og kvalitet
 • Beherske norsk, eller et annet nordisk språk, skriftlig
 • Personlig egnethet
Ønskede kvalifikasjoner

Søkere bør også ha:

 • Erfaring med digital innmåling og GIS
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring med formidling
Andre forhold

Søknadene vil brukes som grunnlag for utvelgelse av personell til påløpende prosjekter utover sesongen. Det er derfor viktig å oppgi hvilke tidsrom man kan jobbe. Ved tildeling av feltarbeid vil vi kunne vektlegge faglige kvalifikasjoner og interesser når det er aktuelt med tanke på type utgravning og faglige problemstillinger.

Det er et krav at alle som skal jobbe i felt har gjennomgått HMS- og førstehjelpskurs. Hvis førstehjelpskurset er tatt for mer enn 2 år siden, må det fornyes. Det arrangeres HMS- og førstehjelpskurs ved NTNU, Vitenskapsmuseet. Førstehjelpskurs planlegges gjennomført i mars/april. De som ønsker å delta på førstehjelpskurs kan ta kontakt med Marianne Utne Nilsen (Logg inn for å se kontaktinformasjon), tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Kurset er gratis for personale som skal jobbe i felt. De som ønsker å ta kurset utenfor vårt tilbud, må bekoste dette selv. Informasjon knyttet til opplæring i HMS formidles av prosjektleder.

NTNU er pålagt å bruke digital kommunikasjon som primær kommunikasjonskanal. Dette gir en sikrere og mer effektiv kommunikasjon mellom oss og våre ansatte. Vi oppfordrer derfor alle som ansettes hos oss til å opprette en digital postkasse. Se fremgangsmåte her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opprette+digital+postkasse

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
 • og fordeler
Lønn og vilkår

Lønnsfastsettelse bestemmes ut ifra den ansattes utdannelse og ansiennitet, samt stillingens innhold. Lønn, diettgodtgjørelse og nattillegg utbetales etter gjeldende regulativ for feltpersonell. Det arbeides 37,5 timer per uke. Fra lønnen går 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen?skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For informasjon om prosjekter og feltarbeidet kontakt Ole Risbøl på telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon, E-post: ole.risbøLogg inn for å se kontaktinformasjon. Forespørsel om utfylling av søknaden og om interne retningslinjer for avlønning og feltarbeid kan rettes til Christen Torvik, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Forespørsel om utfylling av søknaden kan rettes til Christen Torvik, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søknader uten dokumentasjon på utdanning og erfaring vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 28.02.2019. Første tilsettinger vil kunne skje innen utgangen av mars. Etter første tildeling vil feltarbeid kunne bli tildelt fortløpende etter hvert som nye prosjekter kommer inn.

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Trondheim

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

JM Norge satser stort i Trondheim og søker en dyktig prosjektleder for gjennomføring av nye spennende boligprosjekter. Hos JM får du som prosjektleder være med fra tidlig fase og utvikle prosjektet frem mot byggestart i samarbeid med prosjektteamet.     Ansvar og arbeidsoppgaver  Planlegge, lede og følge opp produksjonen i boligprosjekter  Gjennomføre prosjekter med fokus på HMS, rett kvalitet og fornøyde kunder og medarbeidere  Overholde utarbeidet produksjonskalkyle  Formidle nødvendig informasjon til produksjonspersonale i rett tid  Faglig og personlig utvikling av medarbeidere i produksjon  Rapportere fremdrift og økonomi i produksjonen til prosjektsjef  Kvalifikasjoner   Utdannelse som ingeniør/sivilingeniør innen byggfag  Ledererfaring fra gjennomføring av boligprosjekter  Solide kunnskaper innen prosjektøkonomi, prosjektledelse og HMS  En strukturert og resultatorientert arbeidsform  En tydelig lederstil med engasjement og besluttsomhet  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  JM Norge kan tilby et meget kompetent fagmiljø og gode muligheter for å være med å videreutvikle vår organisasjon i Trondheim.   Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt og fortløpende. 
22.05.2019 Jobb hjemmefra
Ønsker du å jobbe hos oss? Da bør du lese videre! Om utrykningstjenesten: Stendi startet opp utrykningstjeneste for Asker og Bærum kommune februar 2018, med ansvar for utrykning til nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. I den anledning har vi behov for flere engasjerte medarbeidere til teamet vårt. Teamet vårt består av faglig dyktige helsefagarbeidere, sykepleiere, spesialsykepleiere og ambulansepersonell. Tjenesten er stasjonert i lokaler sentralt i Sandvika, med god tilgang til offentlig transport. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet. Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene består i hovedsak i utrykning. På utrykning gjøres det medisinske vurderinger og bistand hos brukere, og det vurderes om andre instanser må kontaktes. Videre gjøres det vurderinger knyttet til brukers bistandsbehov og behovet for endring av vedtak. Hos oss er det mulig å utvikle seg sammen med kompetente og hyggelige kollegaer i et arbeidsmiljø preget av våre verdier: respekt, enkelthet, ansvar og kunnskap. Om deg: Vi søker en kollega som er faglig dyktig. Du må være tydelig og nøyaktig ovenfor brukerne, så vel som omsorgsfull og tålmodig. Videre er arbeidsdagen svært variert, det er derfor viktig å beholde roen i akutte situasjoner og i en til tider hektisk arbeidshverdag. Vi arbeider som et team og ønsker å utføre våre arbeidsoppgaver med engasjement og profesjonalitet, som igjen vil bidra til å skape gode relasjoner til brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere.   Kvalifikasjoner Helsefagarbeider/ambulansearbeider Evt. sykepleiestudent (4 semester)/medisinstudent Gjerne erfaring fra akuttmedisin eller lignende jobber. Førerkort klasse B. God kjennskap til elektroniske kommunikasjonssystemene Gerica og Profil er en fordel. Må ha bestått norskkurs B2 Krav om politiattest.   Personlige egenskaper du har gode kommunikasjonsferdigheter du er målrettet, løsningsorientert og engasjert du skaper og bidrar til et godt arbeidsmiljø du evner å ta ansvar, motivere og skape engasjement du har gode holdninger og verdier du er trygg, tydelig og omsorgsfull  du har evne til selvstendighet, så vel som samarbeid du trives og motiveres av høyt tempo   Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø Spennende arbeidssted med faglig dyktige medarbeidere Pensjons- og forsikringsordning Stor grad av selvstendighet Mulighet til å påvirke din arbeidshverdag Tiltredelse etter avtale   Øvrig: Vi tilbyr følgende stillinger-, Fast stilling: 59 % Fast helgestilling: 16 % Engasjement: 93 % på natt (01.06.19 til 31.07.19) Tilkallingsvikarer Vi håper at dette høres ut som en arbeidsplass for deg, og at du er nysgjerrig på å vite mer om oss. Vi ansetter forløpende, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet innen kort tid. Har du spørsmål om stillingen, må du gjerne ta kontakt med oss. Martine Hamre på mail: martine.aasnes.hamre@stendi.no og tlf.: 926 52 893.  
21.05.2019 Bærum, Asker
Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte bruker eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus og psykisk utviklingshemming. Er du den vi leter etter? Vi søker fortrinnsvis vernepleier/sykepleier med et ønske om å utgjøre en stor forskjell for våre brukere. Her hos oss bor det to unge mennesker med autisme og stort behov for trygge voksne rundt seg. Vi som jobber her bistår våre brukere med meget tett oppfølging og veiledning i det daglige. Vi søker deg som er trygg i deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner. Du må kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og sette fag i fokus. Dersom du har erfaring med HOTL kapittel 9, er dette en fordel. Vi søker kandidater til en 50 % medlever-stilling og tilkallingsvakter. Kvalifikasjoner   Vi trenger deg som: Er vernepleier eller sykepleier. Annen relevant utdanning/erfaring og/eller særskilt personlig egnethet kan kompensere for vernepleie/sykepleieutdanning. Er student i helse- og omsorgsfag til tilkallingsvakter. Har evne til å jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak Førerkort klasse Erfaring fra arbeid rundt HOTL kapittel 9 og autisme er en fordel.  Du Er trygg i deg selv og evner å se løsninger i utfordrende situasjoner Er reflektert med evne til å tenke selvstendig Har stå-på-vilje og kan gi av deg selv Bidrar til et godt arbeidsmiljø Har erfaring med utfordrende atferd  Vi tilbyr Fleksibel arbeidstid Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten Intern og ekstern relevant kursing Gode muligheter for utvidet ansvar En spennende arbeidshverdag!  Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk.
13.05.2019 Bærum
Arbeidsoppgaver Ass. seksjonsleder har et medansvar i seksjonen og kan etter avtale være seksjonsleders stedfortreder i administrative funksjoner Ass seksjonsleder har et medansvar sammen med seksjonsleder for virksomheten, og koordinere driften av seksjonen på en effektiv og etisk forsvarlig måte, samt ha fokus på godt arbeidsmiljø Medansvar for fag- og kompetanseutvikling Ha medansvar for å sikre god samhandling med eget personell, andre seksjoner i avdelingen, samt andre avdelinger i og utenfor klinikken Være oppdatert på utviklingen av fagområdet og ha fokus på modernisering av driften Ha medansvar for seksjonens samlede virksomhet, herunder ansvar for seksjonens planlagte aktivitetsnivå og iverksettelse av tiltak for måloppnåelse Bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjeneste på lokalt nivå Med stillingen følger det personalansvaret for en definert gruppe ansatte  Kvalifikasjoner Autorisert jordmor Det er ønskelig med lederfaring Det er ønskelig med minimum 5 års klinisk praksis Personlige egenskaper Kunne vise til gode resultater Evne til å beslutte og iverksette handling Evne til å påvirke Evne til å lede og ha god resultatoppfølging Evne til å skape relasjoner og nettverk Evne til å arbeide effektivt mot klinikkens og avdelingens felles mål Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie,teater/fotballbilletter Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
20.05.2019 Lørenskog
Vi søker en førstekonsulent i ett vikariat ved sakarkivet. Enheten har 4,5 årsverk og er organisering i en egen seksjon under foretaksstab til viseadministrerende direktør. Ahus benytter Public 360 for elektronisk saksbehandling og arkiv. Det er mulighet for at vikariatet kan forlenges. Arbeidsoppgaver Elektroniske arkivfaglige oppgaver som søk, registrering, skanning og kontroll av saksdokumenter til foretaket. Aktiv bidragsyter til sikker drift og godt arbeidsmiljø Gi brukerstøtte på i Public 360 Være er rådgiver innen saksbehandling og arkiv         Kvalifikasjoner Arkivfaglig kompetanse på høyskolenivå eller tilsvarende (f.eks. grunnfag/bachelor arkivkunnskap) Solid IT kompetanse/-innsikt Erfaring fra arbeid med elektronisk arkiv i offentlig virksomhet God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Profesjonelt forhold til informasjon  Personlige egenskaper Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig. Være serviceinnstilt og fleksibel Ha god kommunikasjons- og samarbeidsevner      Stor arbeidskapasitet  Personlig egnethet tillegges vekt  Vi tilbyr Mulighet til å jobbe med trivelige kollegaer  i lyse fine lokaler En hektisk og utfordrende hverdag Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, kulturtilbud og mye annet Bedriftsidrettslag med stort og varierende tilbud 
20.05.2019 Lørenskog
Er du intensivsykepleier eller sykepleier med minst 2 års erfaring fra sykehus? Da kan vi tilby deg stilling på intensivavdelingen, Kongsvinger sykehus. Intensivenheten består av intensiv og postoperativ avdeling. Avdelingen har 6 sengeplasser og 9 postoperative plasser. Vi er en generell intensivavdeling med både indremedisinske og kirurgiske pasienter. I tillegg bemanner vi postoperativ avdeling med 9 senger. Vi er en del av akuttmedisinsk avdeling sammen med akuttmottaket, operasjon-/anestesi og fødeavdelingen. Søkeren kan forvente seg et godt faglig miljø, men en høy andel spesialutdannede intensivsykepleiere og lite turn.over. Avdelingen har et godt og stabilt arbeidsmiljø, positive medarbeidere med en god teamfølelse.Vi har ledig 70 % stilling (30 % fast og 40 % vikariat) gjeldende fra 12.08.2019. På intensivavdelingen har vi ønsketurnus som innebærer jobbing 2 helger på 6 uker. Ved intern tilsetting, kan ledig vikariat tildeles ekstern søker.  Arbeidsoppgaver Maskebehandling Respiratorbehandling Sentralovervåking Støttefunksjoner for andre avdelinger Postoperativ overvåking av nyopererte pasienter  Kvalifikasjoner Autorisert intensivsykepleier eller autorisert sykepleier med minst 2 års erfaring Det er en fordel å ha erfaring med kirurgiske pasienter og pre/post operativ sykepleie Personlige egenskaper Må kunne arbeide selvstendig og ha god planleggingsevne Være serviceinnstilt og fleksibel Ha evnen til å jobbe effektivt og å kunne takle høyt arbeidstempo Ha gode samarbeidsevner og godt humør Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig  Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Arbeid i et spennende og interessant miljø Medlemskap i pensjonsordning (KLP)
20.05.2019 Kongsvinger
DPS Groruddalen ivaretar spesialisthelsetjenestetilbudet utenfor sykehusnivå innen psykisk helsevern for voksne med bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune som opptaksområde. DPS Groruddalen er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består i dag av 7 polikliniske enheter i tillegg til døgnenhet. Seksjon for akutt og ambulante tjenester er et tverrfaglig team bestående av psykiatere, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere og sosionom som tilbyr en variert og helhetlig tilnærming til pasientene. Dette er en spennende og utfordrende stilling hvor man har mulighet til å bidra til utvikling av tjeneste. Samtidig får man vært med på faglige drøftinger og refleksjoner i ukentlige teammøter. Dette er stillingen for deg med pågangsmot og interesse for en viktig pasientgruppe.  Arbeidsoppgaver Arbeid som behandler (vurderinger, psykoterapi og støttesamtaler), med selvstendig ansvar for poliklinisk oppfølging. Administrering av legemidler, injeksjon av depotpreparater (sykepleier/vernepleier) Tverrfaglig arbeid innad i teamet, samarbeid med 1. linje og pårørende Delta i faglige nettverk, og holde deg løpende orientert på fagfeltet Kvalifikasjoner Off.norsk godkjenning som sykepleier eller psykolog Videreutdanning i psykisk helsearbeid (sykepleier/vernepleier) Erfaring fra poliklinisk og ambulant arbeid ved DPS Erfaring fra arbeide med pasientgruppen i tillegg til kompetanse på ruslidelser Fortrinnsvis erfaring fra kognitiv terapi Grunnleggende datakunnskaper Personlige egenskaper Engasjement for pasientgruppen Fleksibel, initiativrik og samarbeidsorientert Evne til å jobbe selvstendig Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Faglig drøftinger i ukentlige teammøter Gode muligheter for egen faglig utvikling Introduksjonsprogram for nyansatte Positivt arbeidsmiljø Flexi-tid kjernetid 09.00-15.00 Lønn etter avtale Lokaler nær buss, T-bane, tog og parkeringsplasser
20.05.2019 Oslo
Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et nytt og moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo. Sammen med våre dyktige og engasjerte medarbeidere jobber vi for å utvikle en kultur i tråd med vår visjon; Menneskelig nær og faglig sterk. Som en del av kulturutviklingsarbeidet har vi utarbeidet et sett av atferdsverdier som gir uttrykk for hva slags kultur og adferd vi ønsker oss. På Ahus :- Forteller vi de gode historiene - Deler vi informasjon, erfaring og kunnskap - Tar vi hverandres perspektiv - Har vi gode prosesser og gjennomfører det vi beslutter - Lar vi ikke negativ atferd passere uten reaksjon Avdeling for patologi er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen mottar prøvemateriale fra Akershus universitetssykehus, spesialister og primærhelsetjenesten i området. Sist år besvarte vi ca. 37.000 biopsier, 40.000 cytologiske prøver, inkludert punksjonscytologiske prøver, og utførte ca. 230 obduksjoner. Avdelingen har 18 overleger, hvorav 2 er professor i bistilling og 1 førsteamanuensis i bistilling, samt 5 utdanningsstillinger, og 22 bioingeniørstillinger. Avdelingen er kjent for å være godt organisert, å ha en rask prøveflyt og et meget hyggelig miljø. Vi har et godt samarbeid mellom de ulike yrkesgruppene på avdelingen. Vi har høy faglig kompetanse og har fokus på kompetanseheving med deltagelse på kurs samt internundervisning. Arbeidstempoet er høyt uten at det går utover kvalitet og trivsel. Det bes om at alle søkere søker elektronisk via søknadssystemet WebCruiter.  Arbeidsoppgaver Arbeidet vil bestå av oppgaver på obduksjon-/histologiseksjonen med hovedvekt på obduksjon. Hovedoppgavene vil være knyttet til obduksjonsvirksomheten og stell av døde, med kistenedleggelse og kontakt med begravelsesbyråene. Deltagelse i arbeidsoppgaver ved histologisk seksjon (makrobeskjæring, støping, snitting med mer) Kvalifikasjoner Helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring fra lignende arbeid Søkerne må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt. Bioingeniør, kjemiingeniør eller lignende utdanning er ønskelig.  Personlige egenskaper Personlig egnethet vil bli vektlagt Serviceinnstilt og imøtekommende Kunne arbeide selvstendig Gode samarbeidsevner Ansvarsbevisst Evne til å arbeide nøyaktig og strukturert. Punktlig oppmøte  Fleksibilitet med hensyn til å påta seg oppgaver og holde seg faglig oppdatert. Vi tilbyr Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Medlemskap i pensjonsordning Et godt fag- og arbeidsmiljø Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
20.05.2019 Lørenskog
Vis alle 25.346 ledige stillinger

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Våre viktigste forskningsfelt er kulturhistorie og kulturarv, teknologi og metode for romlig analyse, og bevaring i praksis. I henhold til Kulturminneloven foretar vi arkeologiske undersøkelser og utgravinger både på land og i vann. Forvaltningsoppgavene omfatter også konservering og kuratering av kulturhistoriske arkiv og samlinger. Vi driver en utstrakt formidling og utdanner arkeologer i samarbeid med Institutt for historiske studier. Institutt for arkeologi og kulturhistorie er ett av to institutter ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Les mer om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

På NTNU jobber 7 000 ansatte og 40 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for arkeologi og kulturhistorie, gjennomfører hvert år en rekke arkeologiske utgravninger i kraft av vår oppgave med å forvalte arkeologiske kulturminner i hht. Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50. NTNU Vitenskapsmuseets forvaltningsdistrikt omfatter Helgeland, Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Utgravningene spenner fra eldste steinalder til middelalder, og prosjektenes karakter går fra noen dagers feltoppdrag for få personer til omfattende utgravinger med varighet over flere måneder og med stort mannskap.

Til dette arbeidet søker vi kvalifisert og engasjert feltpersonale.

Flere av budsjettene er ennå ikke godkjent av Riksantikvaren/tiltakshaver, og vi tar derfor forbehold om endringer i prosjektportefølje, tidsrom, varighet og omfang. Det er mulig at flere prosjekter kommer til utover sesongen, som gjør at vi har behov for å tilsette flere feltarkeologer enn det som lyses ut her.

De som ansettes vil være tilknyttet ulike prosjekter. Endringer av arbeidssted og stillingsinnhold vil derfor forekomme. De engasjerte ansettes på timelønn, og variasjon i arbeidstiden kan derfor forekomme.

Arbeidsoppgaver

I 2019 utlyser vi følgende midlertidige stillinger knyttet til gjennomføring av arkeologisk feltarbeid:

Feltarkeologer
Tidsrom: April - oktober Behov: 15 - 25 feltarkeologer i 6 -7 mnd. engasjement

Feltledere
Tidsrom: April 2019 - januar 2020
Behov: 2 - 4 engasjement som feltleder inntil 10 mnd.

E39 Betna Stormyra I 2019 lyser vi også ut prosjektmedarbeiderstillinger til gjennomføring av et større arkeologisk utgravingsprosjekt knyttet til utbygging av E39 på strekningen Betna - Stormyra, mellom Halsa og Hemne kommune. Prosjektet vil videreføres i 2020 og avsluttes i 2021. Utgravingene omfatter maskinell flateavdekking av bosetningsspor og et jernvinneanlegg, samt en tidligmesolitisk steinalderboplass i Halsa, og omfattende flateavdekkinger på 4 lokaliteter med overpløyde gravfelt, kulturlag og bosetningsspor på Vinjeøra i Hemne. Prosjektet planlegges med to feltsesonger, hver med varighet på 15 - 20 uker. I 2019-sesongen planlegges det med to ukers felles nedleggelse av arbeidet i juli. Prosjektet vil ha en prosjektstab bestående av en prosjektleder, en utgravingsleder to feltledere og en prosjektmedarbeider med ansvar for GIS og digital dokumentasjon. Til gjennomføring av utgravingene lyser vi ut følgende midlertidige stillinger:

2 Feltledere
Tidsrom: April 2019 - April 2021, inklusivt etterarbeid
Prosjektmedarbeider vil få det daglige ansvaret for utgravning og dokumentasjon på sitt utgravingsfelt. Utgravingslaget vil omfatte omlag 5 feltarkeologer. Vi søker feltledere med erfaring fra flateavdekking, undersøkelser av bosetningsspor, kulturlag fra yngre jernalder og middelalder, og steinalderundersøkelser. Det er ønskelig å tilsette en feltleder med erfaring fra å lede Single-Context-utgravinger, og en med kompetanse på steinalderundersøkelser.

1 feltleder/prosjektmedarbeider med GIS-ansvar Tidsrom: April 2019 - april 2021, inklusivt etterarbeid Feltleder/ prosjektmedarbeider med ansvar for GIS / Intrasis vil få hovedansvar for lagring og forvaltning av all digital dokumentasjon som prosjektet produserer, samt et hovedansvar for opplæring av og støtte til øvrige prosjektansatte. Etterarbeidet vil omfatte drift av prosjektets Intrasisbase og oppdatering av Askeladden og Musit-basene, i tillegg til GIS-analyser av digitalt materiale fra gravningen og utarbeidelse av kart og illustrasjoner og rapportering. Vi søker en person med erfaring bruk av Intrasis, som har evne og vilje til å utvikle og drifte den digitale dokumentasjonen i et omfattende utgravningsarbeid i samarbeid med prosjektleder og samlings- og GIS-ansvarlige ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie.

Feltleder II med ansvar for logistikk Tidsrom: April/mai - november 2019, inklusivt noe etterarbeid
Stillingen får et særlig ansvar for behandling av funn og naturvitenskapelige prøver samt logistikk internt og eksternt på prosjektet. Arbeidsoppgavene vil inkludere ansvar for mottak og organisering av naturvitenskapelige prøver fortløpende gjennom feltsesongen. I tillegg kan stillingen romme bistand med innkjøp av varer og tjenester, samt bistå prosjektleder med oppfølging og kvalitetssikring av timelister. Stillingen vil også kunne romme noe arkeologisk utgravningsarbeid.

For mer informasjon E39 Betna - Stormyra kontakt Raymond Sauvage på telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon, E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Kvalifikasjonskrav

NTNU Vitenskapsmuseet søker etter fleksible og samarbeidsvillige personer som innehar følgende kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad i arkeologi
 • Feltkurs
 • Erfaring fra arkeologisk feltarbeid
 • Dokumentert opplæring i HMS samt førstehjelpskurs ikke eldre enn 2 år (NTNU Vitenskapsmuseet holder førstehjelpskurs i mars/april 2019. NTNU er ikke forpliktet til å tilby kurs til feltansatte som mangler godkjent førstehjelpskurs.)

For å jobbe som feltleder må du i tillegg ha:

 • Mastergrad eller tilsvarende i arkeologi
 • Bred erfaring fra arkeologisk feltarbeid
 • Erfaring med digital dokumentasjon
 • Leveringsdyktighet i forhold til tidsfrister og kvalitet
 • Beherske norsk, eller et annet nordisk språk, skriftlig
 • Personlig egnethet
Ønskede kvalifikasjoner

Søkere bør også ha:

 • Erfaring med digital innmåling og GIS
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring med formidling
Andre forhold

Søknadene vil brukes som grunnlag for utvelgelse av personell til påløpende prosjekter utover sesongen. Det er derfor viktig å oppgi hvilke tidsrom man kan jobbe. Ved tildeling av feltarbeid vil vi kunne vektlegge faglige kvalifikasjoner og interesser når det er aktuelt med tanke på type utgravning og faglige problemstillinger.

Det er et krav at alle som skal jobbe i felt har gjennomgått HMS- og førstehjelpskurs. Hvis førstehjelpskurset er tatt for mer enn 2 år siden, må det fornyes. Det arrangeres HMS- og førstehjelpskurs ved NTNU, Vitenskapsmuseet. Førstehjelpskurs planlegges gjennomført i mars/april. De som ønsker å delta på førstehjelpskurs kan ta kontakt med Marianne Utne Nilsen (Logg inn for å se kontaktinformasjon), tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon. Kurset er gratis for personale som skal jobbe i felt. De som ønsker å ta kurset utenfor vårt tilbud, må bekoste dette selv. Informasjon knyttet til opplæring i HMS formidles av prosjektleder.

NTNU er pålagt å bruke digital kommunikasjon som primær kommunikasjonskanal. Dette gir en sikrere og mer effektiv kommunikasjon mellom oss og våre ansatte. Vi oppfordrer derfor alle som ansettes hos oss til å opprette en digital postkasse. Se fremgangsmåte her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opprette+digital+postkasse

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
 • og fordeler
Lønn og vilkår

Lønnsfastsettelse bestemmes ut ifra den ansattes utdannelse og ansiennitet, samt stillingens innhold. Lønn, diettgodtgjørelse og nattillegg utbetales etter gjeldende regulativ for feltpersonell. Det arbeides 37,5 timer per uke. Fra lønnen går 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen?skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For informasjon om prosjekter og feltarbeidet kontakt Ole Risbøl på telefon: Logg inn for å se kontaktinformasjon, E-post: ole.risbøLogg inn for å se kontaktinformasjon. Forespørsel om utfylling av søknaden og om interne retningslinjer for avlønning og feltarbeid kan rettes til Christen Torvik, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Forespørsel om utfylling av søknaden kan rettes til Christen Torvik, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søknader uten dokumentasjon på utdanning og erfaring vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 28.02.2019. Første tilsettinger vil kunne skje innen utgangen av mars. Etter første tildeling vil feltarbeid kunne bli tildelt fortløpende etter hvert som nye prosjekter kommer inn.

Se annonsen og søk på stillingen
Adresse: Trondheim

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 22
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 23
  2019
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 24
  2019
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 26
  2019
  11 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 27
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 28
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet