Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

LEDIGE STILLINGAR I VINJESKULEN (lærar) Vinje kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vinjeskulen har fleire ledige stillingar for skuleåret 2019 / 2020. Det er både faste stillingar og vikariat.
Vinjeskulen består av 4 skular, Rauland, Åmot, Øyfjell og Edland som alle ligg i flotte naturomgjevnader med store moglegheiter for friluftsliv. Skulane har varierande storleik frå om lag 50 til 150 elevar. Integrering og vaksenopplæring ligg på Åmot skule. Me har mange ulike fagynskje på skulane og spesialpedagogisk kompetanse vert prioritera. Vinjeskulen har for tida inkludering og utvikling av spesialundervisning som satsingsområde.

Åmot skule
Åmot skule ligg i tettstaden Åmot, omkransa av fin natur og fjellområde. Skulen står sentralt i bygda med flotte nye bygg og idrettsanlegg vegg i vegg. Åmot skule er ein 1-10 skule med om lag 150 elevar i grunnskulen, 25 elevar på vaksenopplæringa og om lag 40 tilsette. Skulen er mottaksskule for BUFETAT sin barne- og ungdomsinstitusjon Miljøheimen.

Me har ledig fylgjande stillingar: Inntil 160% mellombels stilling som lærar på vaksenopplæringa frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1622 Inntil 140% vikariat som lærar på barnetrinnet frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1624 Inntil 170% vikariat som lærar på barnetrinnet (5-7 trinn) samt faglærar engelsk og norsk på ungdomstrinnet frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1625 Inntil 100% mellombels stilling som fagarbeidar / assistent - spennande arbeid med elevar på ungdomstrinnet. Søkjarar med spesialpedagogisk kompetanse prioriterast. Frå 15.08.19-19.06.20 - ID 1626 Inntil 160% mellombels stilling som fagarbeidar / assistent - spennande arbeid med elevar på barnetrinnet (1-7 trinn) frå 15.08.19-19.06.20 - ID 1627 Tilkallingsvikarar i skule / SFO skuleåret 2019 / 2020 - ID 1628

Lærar
Ynskjeleg med fagkompetanse til alle fag i 1. - 4. trinn. Erfaring frå særskilt språkopplæring på alle trinn og spesialpedagogisk kompetanse vert høgt prioritert. Me treng lærarar med norsk og engelsk til barnetrinn og ungdomstrinn.
På vaksenopplæringa ynskjer me personar som har erfaring med undervisning av vaksne. Språkkompetanse er særs viktig i jobben.

Fagarbeidar / assistent Ynskjeleg med utdanning og / eller erfaring frå arbeid med barn og ungdom. Det er eit ynskje om erfaring frå arbeid med utfordrande barn og unge.

Nærare opplysningar om stillingane ved skulesjef Andrè Johannessen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Rauland skule
Rauland skule ligg på Rauland omkransa av fin natur. Rauland skule er ein 1-10 skule med 142 elevar og 26 tilsette.

Me har ledig fylgjande stillingar:
Inntil 200% fast stilling som lærar frå 01.08.19 - ID 1631 Inntil 200% vikariat som lærar frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1632 Inntil 100% fast stilling som fagarbeidar / assistent i skule / SFO - ID 1633

Lærar
Me ynskjer lærarar som har pedagogisk utdanning. Me vektlegg erfaring frå grunnskulen og stabilitet. Allmennlærar eller grunnskulelærar 1-7 og undervisningskompetanse i norsk, matematikk og engelsk (30 studiepoeng). Grunnskulelærar 5-10, med norsk og engelsk i ungdomsskulen (60 studiepoeng). Kontaktlærarerfaring i småskulen og ungdomsskulen. Andre prioriterte fag kan vera: spesialpedagogikk, musikk og kunst og handverk.

Fagarbeidar / assistent
Godkjend utdanning som barne- og ungdomsarbeidar eller liknande. Me vektlegg stabilitet og me ynskjer at du likar å vera ute med borna.

Arbeidsoppgåver:

 • Oppfylging av einskildelevar
 • SFO-leiar kan bli lagt til stillinga
 • Stillinga kan bli fordela i mindre storleik ved trong.

Nærare opplysningar om stillingane ved skulesjef Wenche Hovda Røsholt, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Edland skule Edland skule ligg øvst i Vinje nær Haukelifjell / Bykleheia. Edland skule er ein 1-10 skule med 84 elevar og om lag 20 tilsette.

Me har ledig fylgjande stillingar:
100% fast stilling som assisterande skulesjef frå 01.08.19 - ID 1618

Inntil 200% fast stilling som lærar frå 01.08.19 - ID 1619
Mogleg ledig, inntil 50% fast stilling som lærar frå 01.08.19 - ID 1620 Inntil 200% vikariat som lærar frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1621 Inntil 60% fast stilling som fagarbeidar / assistent frå 01.08.19 - ID 1623 Tilkallingsvikarar i skule / SFO skuleåret 2019 / 2020 - ID 1634

Assisterande skulesjef 100% fast
Stillinga som assisterande skulesjef inneber om lag 50 % undervisning og 50% administrasjon. Assisterande skulesjef er ein del av leiargruppa ved skulen. Me ynskjer ein sjølvstendig person som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og kan jobbe resultatorientert. Det er viktig at du likar pedagogisk utviklingsarbeid og kan vera ein deltakande aktør i utvikling av Edland skule som lærande organisasjon.

Me legg vekt på nokre kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du har godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i grunnskulen
 • Du har erfaring frå pedagogisk utviklingsarbeid og skuleutvikling
 • Du har god arbeidskapasitet og erfaring med ulike IKT- verktøy og system
 • Du er ein støttande, tydeleg og synleg leiar som motiverer til felles innsats
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som du også kan nytte tverrfagleg
 • Du ser løysingar på utfordringar som kjem og taklar stress på ein god måte
 • Du involverer alle ledd og har god systematikk og gjennomføringsevne
 • Du er modig og har en leiarstil prega av gjensidig respekt, engasjement, samarbeid og humor

Me kan tilby:

 • Konkurransedyktig løn etter avtale
 • Nettverk med dyktige skule- og barnehageleiarar

Lærar 200% fast
Me ynskjer lærarar som har godkjend kompetanse for undervisning på barnetrinn 1-7. Alle fag og trinn i barneskulen er aktuelle, men det er særleg trong for fylgjande kompetanse: spesialpedagogikk og begynnaropplæring i basisfag. Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga. Lærar mogleg inntil 50% fast Me ynskjer lærarar som har godkjend kompetanse for undervisning på barnetrinn 5-10. Engelsk og tysk i ungdomsskulen. Elles er det fordel om du har eitt eller fleire basisfag i fagkretsen din. Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga.

Lærar inntil 200% vikariat
Basisfag, norsk for fleirspråklege, spesialpedagogikk. Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga.

Fagarbeidar / assistent
Utdanning og erfaring frå liknande arbeid.

Arbeidsoppgåver:

 • Assistent i skulefritidsordning
 • Assistent i skule med einskildelevar / grupper / klasser
 • Arbeid i skule og SFO med elevar som har spesialundervisning
 • Skulematordning

Nærare opplysningar om stillingane ved fungerande skulesjef Rune Sudbø Tveito, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Øyfjell oppvekstsenter Øyfjell oppvekstsenter ligg i nedre del av Vinje, mot Tokke og er ei aktiv idrettsbygd i vekst. Skulen har 48 elevar og det er 22 ungar i barnehagen. Det er om lag 19 tilsette ved oppvekstsenteret.

Me har ledig fylgjande stillingar:
Inntil 50% vikariat som lærar frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1629
100% fast stilling som fagarbeidar / assistent frå 01.08.19 - ID 1630 Tilkallingsvikarar i skule / SFO skuleåret 2019 / 2020 - ID 1635

Lærar inntil 50% vikariat
Me ynskjer lærar som har kunst og handverk og / eller spesialpedagogikk.

Fagarbeidar / assistent
Det er ynskjeleg med utdanning som barne- og ungdomsarbeidar eller liknande. Me vektlegg stabilitet, det å vera ein trygg person og personlege eigenskapar. Noko av stillinga er lagt til SFO.

Nærare opplysningar om stillingane ved fungerande oppvekstsjef Mona Testad, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Felles for stillingane i Vinjeskulen Skulle det bli ledig fleire lærar- / fagarbeidar- / assistentstillingar i kommunen (vikariat, mellombelse eller faste) fram mot 01.08.19 vil me tilsetje etter same søkjarliste.

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Personlege eigenskapar
 • Evne til å skape gode relasjonar til elevar og vaksne
 • God samarbeidsevne og som viser fleksibilitet, engasjement og arbeidsglede
 • Lyst til å bidra i ein utviklande og lærande organisasjon
 • Gode klasseleiingseigenskapar
 • God kompetanse i bruk av IKT i undervisninga
 • Gode norskferdigheiter munnleg og skriftleg

Me kan tilby:

 • Eit utviklande skulefagleg miljø med plan for kompetanseutvikling
 • Eit positivt og godt arbeidsmiljø
 • Løn over gjeldande tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Gode barnehagetilbod, kulturskule og idrettslag

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Kopi av vitnemål og attestar leverast i samband med intervjuet. Me ynskjer at det kjem klart fram av søknaden kvifor du søkjer. Administrasjonsspråk: nynorsk.

Politiattest må visast fram ved tilsetjing, jf. §10-9 i opplæringslova. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Søknad vert å sende på elektronisk skjema, sjå

Søknadsfrist: 28.03.19

Velkomen som søkjar hjå oss.
Adresse: Vinje

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Aleris Stavanger er i stek vekst og opplever stor etterspørsel etter ØNH-kirurgi. Våre pasienter kommer som privatbetalende, gjennom helseforsikringer og gjennom langsiktige avtaler med det offentlige. Vi ser spesielt etter deg som har bred erfaring med ØNH-kirurgi. Du ønsker å jobbe i et spennende fagmiljø med en svært kompetent og stor legegruppe bestående av medisinske spesialister og kirurger. Legene som arbeider hos oss har et velfungerende støtteapparat rundt seg – og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene i fokus. Du har gode samarbeidsevner, er fleksibel, viser engasjement for arbeidet og har høy grad av serviceinnstilling. Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Aleris er i sterkt vekst i Stavanger og er lokalisert på Viking Stadion og på Lagårdsveien. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og faglige utfordringer i et dynamisk arbeidsmiljø. Tiltredelse etter avtale. For mer informasjon kontakt med Hanne Barkved, Leder Aleris Stavanger M: 936 54 858 hanne.barkved@aleris.no Søknadsfrist: snarest Søknad med CV sendes til: hanne.barkved@aleris.no
24.06.2019 Stavanger
Arbeidet vil bestå av varierte oppgaver som husarbeid, matlaging, innkjøp, kjøring, samt diverse ærend og andre oppgaver i og utenfor hjemmet, som jeg ikke klarer selv. Ingen personlig stell. Jeg er på leting etter deg som: - Er empatisk og har lyst på en jobb hvor du hjelper til med å gjøre hverdagen enklere - Har førerkort klasse B og er vant til å kjøre i byen - Liker å lage mat, da en del av jobben er å lage mat fra bunnen av på grunn av allergier - Har en rolig og behagelig væremåte, samtidig som du tar initiativ og er selvstendig - Har god hygiene da jeg er sensitiv på lukt og parfyme. - Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Det er ønskelig at søker har mulighet til å jobbe noe på dagtid, selv om noen vakter også kan settes til ettermiddag/kveld. Arbeidstiden vil ha et varierende timeantall pr. uke, men det er mulighet for en fast ordning etterhvert.   Arbeidssted er i hovedsak mitt hjem i Trondheim, samt dit hvor mine ærender bringer oss.    Ingen utdanning kreves, ingen forkunnskaper er nødvendig. Personlig egnethet blir vektlagt, jeg gir deg full opplæring.  Jeg blir din daglige leder i arbeidet, samtidig som du får ansettelse i Stendi Assistanse med ryddige lønns- og arbeidsforhold. Politiattest må legges fram, og referanser oppgis etter forespørsel.   Søknadsfrist: 19.07.2019 Tiltredelse: snarest   Søknad og CV sendes til: bpamail@yahoo.com   Spørsmål om stillingen rettes til Andreas Nyrønning på tlf: 97796111   Merk søknad med: assistent til ung blid kvinne
21.06.2019 Trondheim
Glad i å skrive? StudentTorget søker bloggere til studenttorget.no.   Du liker å skrive og er student, kommende student, utvekslingsstudent, trainee, intern, frilanser, young professional eller jobbsøker.Som blogger vil du: Skrive minimum 2-3 blogginnlegg per måned, men gjerne flere.  Bli en del av en gruppe bloggere som blogger for studenttorget.no. Skrive om ulike temaer som ditt studiested, din studiehverdag, hvordan det er å være på utveksling, tips til hvordan å lykkes som student, hvordan søke jobb, hvordan det er å jobbe som frilanser med mer.  Få oppfølging og veiledning fra bloggredaktør.   Spørsmål om stillingen kan rettes til bloggredaktør Mathilde Aarvold Bakke. Stillingen er ubetalt/frivillig arbeid. 
29.11.2018 Jobb hjemmefra
Oslostudent og glad i å skrive? StudentTorget søker studenter i Oslo som ønsker å delta i vår nye satsning Oslobloggen. Oslobloggen skal være en blogg av og for studentene i Oslo og vise hvordan det faktisk er å være student i Oslo.   Som blogger på Oslobloggen vil du:  Skrive minst 2-3 innlegg per måned, men gjerne flere.  Få tilbakemelding på innlegg og oppfølging fra bloggredaktør.  Bli en del av en gruppe studenter som viser hvordan det er å være student i Oslo.  Spørsmål om stillingen kan rettes til bloggredaktør Mathilde Aarvold Bakke. Stillingen er ubetalt/frivillig arbeid.
29.11.2018 Oslo
Om avdelingen Bravida Tromsø har tre avdelinger: Rør, Elektro og Ventilasjon. Samarbeidet er godt og vårt formål er å utføre tverrfaglige prosjekter med alle tekniske fag. På røravdelingen jobber 28 rørleggere som er støttet av 5 prosjekt-/serviceledere, en kalkulatør, en avdelingsøkonom og avdelingssjef. Avdelingen har en omsetning på ca. 100 millioner kroner. Til sammen er vi et supert lag som er proffe på rør. Med oss får du i tillegg til et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer, samt arbeide med spennende og utfordrende prosjekter. Akkurat nå er vi i en spennende fase med en fornyet organisasjon og søker derav en ny prosjektleder.    Arbeidsoppgaver Som prosjektleder i Bravida får du frihet under ansvar. Vi tror på din evne til å overgå kundenes forventninger gjennom din kunnskap, driv og interesse. Rollen som prosjektleder innebærer det overordnede ansvaret for et eller flere prosjekt, fra planlegging til leveranse. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert prosjekt er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Prosjektoppfølging; økonomi, personal, innkjøp, kvalitet og HMS Planlegge ressursbehov, administrere og bemanne oppdragene med riktig kompetanse Lede og engasjere medarbeidere Anbuds- og tilbudsregning på prosjekter Oppfølging av kunder og leverandører Utvikle og bevare kunderelasjoner Deltakelse i prosjektmøter Ansvar for mersalg i prosjektet Rapportering til avdelingssjef Deltakelse på prosjektmøter Tydelig kommunikasjon med byggeledelse, ledere og medarbeidere   Kvalifikasjoner Ingeniørutdanning eller annen teknisk utdanning Minimum 2 års erfaring innen prosjektledelse Svennebrev er ønskelig Rett erfaring kan veie opp for manglende utdanning Tverrfaglig kompetanse er ønskelig God kompetanse innenfor VVS og kjennskap til bransjen God økonomiforståelse God IT-kunnskap God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne Førerkort klasse B   Personlige egenskaper Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du har gode kommunikasjonsevner Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er en initiativtaker og tar ansvar for resultater Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller Du jobber effektivt under press og håndterer mange oppgaver samtidig   Bravida tilbyr Spennende og varierte oppgaver hos Norges ledende VVS entreprenør En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø   Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad. Søknader behandles fortløpende så søk allerede idag! Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside.
11.03.2019 Tromsø
I forbindelse med økende oppdragsmengde søker vi etter en serviceleder til vår avdeling Bravida Oslo Telematikk. Avdelingen har 26 medarbeidere og en omsetning på ca. 30 millioner kroner. Oppdragene er i hovedsak i Oslo-området. Vi spesialiserer oss på fiber- og svakstrømsmontasje, mye rettet mot næring og offentlig i form av rammeavtaler og serviceoppdrag.   Arbeidsoppgaver Som serviceleder i Bravida får du frihet under ansvar. Vi tror på din evne til å overgå kundenes forventninger gjennom din kunnskap, driv og interesse. Rollen som serviceleder innebærer ansvar for hele serviceoppdrag, både små og store, fra kundebearbeiding til salg og leveranse. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:   Oppdragsoppfølging; økonomi, personal, innkjøp, kvalitet og HMS Planlegge ressursbehov, administrere og bemanne oppdragene med riktig kompetanse Lede og engasjere medarbeidere Tilbudsregning og oppfølging av serviceoppdrag Aktivt salg mot nye og eksisterende kunder Oppfølging av kunder og leverandører Utvikle og bevare kunderelasjoner Deltakelse i kundemøter Ansvar for mersalg Rapportering til avdelingssjef Tydelig kommunikasjon med kunder og medarbeidere   Kvalifikasjoner Teknisk utdannelse på høyskole/fagskole gjerne ingeniørutdanning  Minimum 2 års erfaring i tilsvarende rolle Fagbrev gr. S, evt gr. L med erfaring innen svakstrøm Rett erfaring kan veie opp for manglende utdanning Gode salgsevner God kjennskap til bransjen God økonomiforståelse God IT-kunnskap God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne Førerkort klasse B   Personlige egenskaper Du har gode kommunikasjonsevner Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du jobber effektivt under press og håndterer mange oppgaver samtidig Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er en initiativtaker og tar ansvar for resultater Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller   Bravida tilbyr Spennende og varierte oppgaver hos Norges ledende totalteknisk entreprenør En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø
27.05.2019 Oslo
I forbindelse med økt oppdragsmengde søker vi etter flere dyktige basmontører til vår avdeling Trondheim Energi og Industri. Avdelingen har i dag over 60 medarbeidere, bestående av energimontører, elektrikere, automatikere, prosjektledere og flere lærlinger. Omsetningen er på over 90 millioner kroner. Bravida Energi og Industri leverer tjenester innen kraftproduksjon på vannkraftverk, gasskraftverk og vindkraftinstallasjoner. Videre leverer vi tjenester for distribusjon av kraft i distribusjons-, regional- og sentralnett i Norge, inkludert transformatorstasjoner og koblingsanlegg. Til forbrukere av elkraft tilbyr Bravida Energi og Industri tjenester for høyspent- og lavspentinstallasjoner i industrianlegg, skip, gruvedrift, prosessanlegg, oljeplattformer, for infrastruktur som jernbane, veibelysning, tunnelinstallasjoner og flyplasser, opplegg for prosessautomasjon/instrumentering og elektrifisering av oljeinstallasjoner. Oppdragene i avdelingen er varierende og utføres i hovedsak i Norge. En del reisevirksomhet må påregnes.   Arbeidsoppgaver Ansvar for fremdrift i ulike oppdrag / prosjekt Lede montasjeteam i våre prosjekter Organisering og oppfølging av den daglige driften på anlegg Dokumentasjon av oppdrag Dokumentasjon av kvalitet og HMS i våre prosjekter Kommunikasjon mot prosjektleder og kunder  Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Fagbrev energimontør eller elektriker gr. L Flere års erfaring fra tilsvarende jobb Førerkort klasse B / BE Reisevillig God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne Komfortabel med å lede andre Trives med å stå i front på et anlegg Allsidig med tanke på oppdragstype Høy grad av selvstendighet Systematisk Samarbeidsvillig   Bravida tilbyr En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist er satt til 07.07.2019. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside.
27.05.2019 Trondheim
Arbeidsoppgaver Som prosjektleder i Bravida får du frihet under ansvar. Vi tror på din evne til å overgå kundenes forventninger gjennom din kunnskap, driv og interesse. Rollen som prosjektleder innebærer det overordnede ansvaret for et/eller flere prosjekt, fra planlegging til leveranse. Du kommer til å være ansvarlig for at ethvert prosjekt er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Prosjektoppfølging; økonomi, personal, innkjøp, kvalitet og HMS Planlegge ressursbehov, administrere og bemanne oppdragene med riktig kompetanse Lede og engasjere medarbeidere Anbuds- og tilbudsregning på prosjekter Kontraktshåndtering Oppfølging av kunder og leverandører Utvikle og bevare kunderelasjoner Rapportering til avdelingssjef Tydelig kommunikasjon mot kunder, konsulenter, øvrige eksterne fag, samt byggeledelse   Kvalifikasjoner Teknisk utdannelse på høyskole/fagskole, gjerne ingeniørutdanning Minimum 2 års erfaring innen prosjektledelse Fagbrev gr. L eller gr. A Rett erfaring kan veie opp for manglende utdanning God kompetanse innen elektro God kjennskap til bransjen God økonomiforståelse God IT-kunnskap God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne Førerkort klasse B   Personlige egenskaper Du er faglig sterk og holder kunnskapene dine ved like Du jobber effektivt under press og håndterer mange oppgaver samtidig Du har gode kommunikasjonsevner Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er en initiativtaker og tar ansvar for resultater Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller   Bravida tilbyr Spennende og varierte oppgaver hos Norges ledende totalteknisk entreprenør En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø Interessert? Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist er satt til 07.07.2019. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside.
27.05.2019 Trondheim
Vis alle 21.920 ledige stillinger

.

Les mer om Vinje kommune

Stillingsbeskrivelse

Vinjeskulen har fleire ledige stillingar for skuleåret 2019 / 2020. Det er både faste stillingar og vikariat.
Vinjeskulen består av 4 skular, Rauland, Åmot, Øyfjell og Edland som alle ligg i flotte naturomgjevnader med store moglegheiter for friluftsliv. Skulane har varierande storleik frå om lag 50 til 150 elevar. Integrering og vaksenopplæring ligg på Åmot skule. Me har mange ulike fagynskje på skulane og spesialpedagogisk kompetanse vert prioritera. Vinjeskulen har for tida inkludering og utvikling av spesialundervisning som satsingsområde.

Åmot skule
Åmot skule ligg i tettstaden Åmot, omkransa av fin natur og fjellområde. Skulen står sentralt i bygda med flotte nye bygg og idrettsanlegg vegg i vegg. Åmot skule er ein 1-10 skule med om lag 150 elevar i grunnskulen, 25 elevar på vaksenopplæringa og om lag 40 tilsette. Skulen er mottaksskule for BUFETAT sin barne- og ungdomsinstitusjon Miljøheimen.

Me har ledig fylgjande stillingar: Inntil 160% mellombels stilling som lærar på vaksenopplæringa frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1622 Inntil 140% vikariat som lærar på barnetrinnet frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1624 Inntil 170% vikariat som lærar på barnetrinnet (5-7 trinn) samt faglærar engelsk og norsk på ungdomstrinnet frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1625 Inntil 100% mellombels stilling som fagarbeidar / assistent - spennande arbeid med elevar på ungdomstrinnet. Søkjarar med spesialpedagogisk kompetanse prioriterast. Frå 15.08.19-19.06.20 - ID 1626 Inntil 160% mellombels stilling som fagarbeidar / assistent - spennande arbeid med elevar på barnetrinnet (1-7 trinn) frå 15.08.19-19.06.20 - ID 1627 Tilkallingsvikarar i skule / SFO skuleåret 2019 / 2020 - ID 1628

Lærar
Ynskjeleg med fagkompetanse til alle fag i 1. - 4. trinn. Erfaring frå særskilt språkopplæring på alle trinn og spesialpedagogisk kompetanse vert høgt prioritert. Me treng lærarar med norsk og engelsk til barnetrinn og ungdomstrinn.
På vaksenopplæringa ynskjer me personar som har erfaring med undervisning av vaksne. Språkkompetanse er særs viktig i jobben.

Fagarbeidar / assistent Ynskjeleg med utdanning og / eller erfaring frå arbeid med barn og ungdom. Det er eit ynskje om erfaring frå arbeid med utfordrande barn og unge.

Nærare opplysningar om stillingane ved skulesjef Andrè Johannessen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Rauland skule
Rauland skule ligg på Rauland omkransa av fin natur. Rauland skule er ein 1-10 skule med 142 elevar og 26 tilsette.

Me har ledig fylgjande stillingar:
Inntil 200% fast stilling som lærar frå 01.08.19 - ID 1631 Inntil 200% vikariat som lærar frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1632 Inntil 100% fast stilling som fagarbeidar / assistent i skule / SFO - ID 1633

Lærar
Me ynskjer lærarar som har pedagogisk utdanning. Me vektlegg erfaring frå grunnskulen og stabilitet. Allmennlærar eller grunnskulelærar 1-7 og undervisningskompetanse i norsk, matematikk og engelsk (30 studiepoeng). Grunnskulelærar 5-10, med norsk og engelsk i ungdomsskulen (60 studiepoeng). Kontaktlærarerfaring i småskulen og ungdomsskulen. Andre prioriterte fag kan vera: spesialpedagogikk, musikk og kunst og handverk.

Fagarbeidar / assistent
Godkjend utdanning som barne- og ungdomsarbeidar eller liknande. Me vektlegg stabilitet og me ynskjer at du likar å vera ute med borna.

Arbeidsoppgåver:

 • Oppfylging av einskildelevar
 • SFO-leiar kan bli lagt til stillinga
 • Stillinga kan bli fordela i mindre storleik ved trong.

Nærare opplysningar om stillingane ved skulesjef Wenche Hovda Røsholt, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Edland skule Edland skule ligg øvst i Vinje nær Haukelifjell / Bykleheia. Edland skule er ein 1-10 skule med 84 elevar og om lag 20 tilsette.

Me har ledig fylgjande stillingar:
100% fast stilling som assisterande skulesjef frå 01.08.19 - ID 1618

Inntil 200% fast stilling som lærar frå 01.08.19 - ID 1619
Mogleg ledig, inntil 50% fast stilling som lærar frå 01.08.19 - ID 1620 Inntil 200% vikariat som lærar frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1621 Inntil 60% fast stilling som fagarbeidar / assistent frå 01.08.19 - ID 1623 Tilkallingsvikarar i skule / SFO skuleåret 2019 / 2020 - ID 1634

Assisterande skulesjef 100% fast
Stillinga som assisterande skulesjef inneber om lag 50 % undervisning og 50% administrasjon. Assisterande skulesjef er ein del av leiargruppa ved skulen. Me ynskjer ein sjølvstendig person som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og kan jobbe resultatorientert. Det er viktig at du likar pedagogisk utviklingsarbeid og kan vera ein deltakande aktør i utvikling av Edland skule som lærande organisasjon.

Me legg vekt på nokre kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du har godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i grunnskulen
 • Du har erfaring frå pedagogisk utviklingsarbeid og skuleutvikling
 • Du har god arbeidskapasitet og erfaring med ulike IKT- verktøy og system
 • Du er ein støttande, tydeleg og synleg leiar som motiverer til felles innsats
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som du også kan nytte tverrfagleg
 • Du ser løysingar på utfordringar som kjem og taklar stress på ein god måte
 • Du involverer alle ledd og har god systematikk og gjennomføringsevne
 • Du er modig og har en leiarstil prega av gjensidig respekt, engasjement, samarbeid og humor

Me kan tilby:

 • Konkurransedyktig løn etter avtale
 • Nettverk med dyktige skule- og barnehageleiarar

Lærar 200% fast
Me ynskjer lærarar som har godkjend kompetanse for undervisning på barnetrinn 1-7. Alle fag og trinn i barneskulen er aktuelle, men det er særleg trong for fylgjande kompetanse: spesialpedagogikk og begynnaropplæring i basisfag. Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga. Lærar mogleg inntil 50% fast Me ynskjer lærarar som har godkjend kompetanse for undervisning på barnetrinn 5-10. Engelsk og tysk i ungdomsskulen. Elles er det fordel om du har eitt eller fleire basisfag i fagkretsen din. Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga.

Lærar inntil 200% vikariat
Basisfag, norsk for fleirspråklege, spesialpedagogikk. Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga.

Fagarbeidar / assistent
Utdanning og erfaring frå liknande arbeid.

Arbeidsoppgåver:

 • Assistent i skulefritidsordning
 • Assistent i skule med einskildelevar / grupper / klasser
 • Arbeid i skule og SFO med elevar som har spesialundervisning
 • Skulematordning

Nærare opplysningar om stillingane ved fungerande skulesjef Rune Sudbø Tveito, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Øyfjell oppvekstsenter Øyfjell oppvekstsenter ligg i nedre del av Vinje, mot Tokke og er ei aktiv idrettsbygd i vekst. Skulen har 48 elevar og det er 22 ungar i barnehagen. Det er om lag 19 tilsette ved oppvekstsenteret.

Me har ledig fylgjande stillingar:
Inntil 50% vikariat som lærar frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1629
100% fast stilling som fagarbeidar / assistent frå 01.08.19 - ID 1630 Tilkallingsvikarar i skule / SFO skuleåret 2019 / 2020 - ID 1635

Lærar inntil 50% vikariat
Me ynskjer lærar som har kunst og handverk og / eller spesialpedagogikk.

Fagarbeidar / assistent
Det er ynskjeleg med utdanning som barne- og ungdomsarbeidar eller liknande. Me vektlegg stabilitet, det å vera ein trygg person og personlege eigenskapar. Noko av stillinga er lagt til SFO.

Nærare opplysningar om stillingane ved fungerande oppvekstsjef Mona Testad, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Felles for stillingane i Vinjeskulen Skulle det bli ledig fleire lærar- / fagarbeidar- / assistentstillingar i kommunen (vikariat, mellombelse eller faste) fram mot 01.08.19 vil me tilsetje etter same søkjarliste.

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Personlege eigenskapar
 • Evne til å skape gode relasjonar til elevar og vaksne
 • God samarbeidsevne og som viser fleksibilitet, engasjement og arbeidsglede
 • Lyst til å bidra i ein utviklande og lærande organisasjon
 • Gode klasseleiingseigenskapar
 • God kompetanse i bruk av IKT i undervisninga
 • Gode norskferdigheiter munnleg og skriftleg

Me kan tilby:

 • Eit utviklande skulefagleg miljø med plan for kompetanseutvikling
 • Eit positivt og godt arbeidsmiljø
 • Løn over gjeldande tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Gode barnehagetilbod, kulturskule og idrettslag

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Kopi av vitnemål og attestar leverast i samband med intervjuet. Me ynskjer at det kjem klart fram av søknaden kvifor du søkjer. Administrasjonsspråk: nynorsk.

Politiattest må visast fram ved tilsetjing, jf. §10-9 i opplæringslova. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Søknad vert å sende på elektronisk skjema, sjå

Søknadsfrist: 28.03.19

Velkomen som søkjar hjå oss.
Adresse: Vinje

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUL 01
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)