Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

LEDIGE STILLINGAR I VINJESKULEN (lærar) Vinje kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vinjeskulen har fleire ledige stillingar for skuleåret 2019 / 2020. Det er både faste stillingar og vikariat.
Vinjeskulen består av 4 skular, Rauland, Åmot, Øyfjell og Edland som alle ligg i flotte naturomgjevnader med store moglegheiter for friluftsliv. Skulane har varierande storleik frå om lag 50 til 150 elevar. Integrering og vaksenopplæring ligg på Åmot skule. Me har mange ulike fagynskje på skulane og spesialpedagogisk kompetanse vert prioritera. Vinjeskulen har for tida inkludering og utvikling av spesialundervisning som satsingsområde.

Åmot skule
Åmot skule ligg i tettstaden Åmot, omkransa av fin natur og fjellområde. Skulen står sentralt i bygda med flotte nye bygg og idrettsanlegg vegg i vegg. Åmot skule er ein 1-10 skule med om lag 150 elevar i grunnskulen, 25 elevar på vaksenopplæringa og om lag 40 tilsette. Skulen er mottaksskule for BUFETAT sin barne- og ungdomsinstitusjon Miljøheimen.

Me har ledig fylgjande stillingar: Inntil 160% mellombels stilling som lærar på vaksenopplæringa frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1622 Inntil 140% vikariat som lærar på barnetrinnet frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1624 Inntil 170% vikariat som lærar på barnetrinnet (5-7 trinn) samt faglærar engelsk og norsk på ungdomstrinnet frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1625 Inntil 100% mellombels stilling som fagarbeidar / assistent - spennande arbeid med elevar på ungdomstrinnet. Søkjarar med spesialpedagogisk kompetanse prioriterast. Frå 15.08.19-19.06.20 - ID 1626 Inntil 160% mellombels stilling som fagarbeidar / assistent - spennande arbeid med elevar på barnetrinnet (1-7 trinn) frå 15.08.19-19.06.20 - ID 1627 Tilkallingsvikarar i skule / SFO skuleåret 2019 / 2020 - ID 1628

Lærar
Ynskjeleg med fagkompetanse til alle fag i 1. - 4. trinn. Erfaring frå særskilt språkopplæring på alle trinn og spesialpedagogisk kompetanse vert høgt prioritert. Me treng lærarar med norsk og engelsk til barnetrinn og ungdomstrinn.
På vaksenopplæringa ynskjer me personar som har erfaring med undervisning av vaksne. Språkkompetanse er særs viktig i jobben.

Fagarbeidar / assistent Ynskjeleg med utdanning og / eller erfaring frå arbeid med barn og ungdom. Det er eit ynskje om erfaring frå arbeid med utfordrande barn og unge.

Nærare opplysningar om stillingane ved skulesjef Andrè Johannessen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Rauland skule
Rauland skule ligg på Rauland omkransa av fin natur. Rauland skule er ein 1-10 skule med 142 elevar og 26 tilsette.

Me har ledig fylgjande stillingar:
Inntil 200% fast stilling som lærar frå 01.08.19 - ID 1631 Inntil 200% vikariat som lærar frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1632 Inntil 100% fast stilling som fagarbeidar / assistent i skule / SFO - ID 1633

Lærar
Me ynskjer lærarar som har pedagogisk utdanning. Me vektlegg erfaring frå grunnskulen og stabilitet. Allmennlærar eller grunnskulelærar 1-7 og undervisningskompetanse i norsk, matematikk og engelsk (30 studiepoeng). Grunnskulelærar 5-10, med norsk og engelsk i ungdomsskulen (60 studiepoeng). Kontaktlærarerfaring i småskulen og ungdomsskulen. Andre prioriterte fag kan vera: spesialpedagogikk, musikk og kunst og handverk.

Fagarbeidar / assistent
Godkjend utdanning som barne- og ungdomsarbeidar eller liknande. Me vektlegg stabilitet og me ynskjer at du likar å vera ute med borna.

Arbeidsoppgåver:

 • Oppfylging av einskildelevar
 • SFO-leiar kan bli lagt til stillinga
 • Stillinga kan bli fordela i mindre storleik ved trong.

Nærare opplysningar om stillingane ved skulesjef Wenche Hovda Røsholt, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Edland skule Edland skule ligg øvst i Vinje nær Haukelifjell / Bykleheia. Edland skule er ein 1-10 skule med 84 elevar og om lag 20 tilsette.

Me har ledig fylgjande stillingar:
100% fast stilling som assisterande skulesjef frå 01.08.19 - ID 1618

Inntil 200% fast stilling som lærar frå 01.08.19 - ID 1619
Mogleg ledig, inntil 50% fast stilling som lærar frå 01.08.19 - ID 1620 Inntil 200% vikariat som lærar frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1621 Inntil 60% fast stilling som fagarbeidar / assistent frå 01.08.19 - ID 1623 Tilkallingsvikarar i skule / SFO skuleåret 2019 / 2020 - ID 1634

Assisterande skulesjef 100% fast
Stillinga som assisterande skulesjef inneber om lag 50 % undervisning og 50% administrasjon. Assisterande skulesjef er ein del av leiargruppa ved skulen. Me ynskjer ein sjølvstendig person som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og kan jobbe resultatorientert. Det er viktig at du likar pedagogisk utviklingsarbeid og kan vera ein deltakande aktør i utvikling av Edland skule som lærande organisasjon.

Me legg vekt på nokre kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du har godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i grunnskulen
 • Du har erfaring frå pedagogisk utviklingsarbeid og skuleutvikling
 • Du har god arbeidskapasitet og erfaring med ulike IKT- verktøy og system
 • Du er ein støttande, tydeleg og synleg leiar som motiverer til felles innsats
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som du også kan nytte tverrfagleg
 • Du ser løysingar på utfordringar som kjem og taklar stress på ein god måte
 • Du involverer alle ledd og har god systematikk og gjennomføringsevne
 • Du er modig og har en leiarstil prega av gjensidig respekt, engasjement, samarbeid og humor

Me kan tilby:

 • Konkurransedyktig løn etter avtale
 • Nettverk med dyktige skule- og barnehageleiarar

Lærar 200% fast
Me ynskjer lærarar som har godkjend kompetanse for undervisning på barnetrinn 1-7. Alle fag og trinn i barneskulen er aktuelle, men det er særleg trong for fylgjande kompetanse: spesialpedagogikk og begynnaropplæring i basisfag. Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga. Lærar mogleg inntil 50% fast Me ynskjer lærarar som har godkjend kompetanse for undervisning på barnetrinn 5-10. Engelsk og tysk i ungdomsskulen. Elles er det fordel om du har eitt eller fleire basisfag i fagkretsen din. Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga.

Lærar inntil 200% vikariat
Basisfag, norsk for fleirspråklege, spesialpedagogikk. Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga.

Fagarbeidar / assistent
Utdanning og erfaring frå liknande arbeid.

Arbeidsoppgåver:

 • Assistent i skulefritidsordning
 • Assistent i skule med einskildelevar / grupper / klasser
 • Arbeid i skule og SFO med elevar som har spesialundervisning
 • Skulematordning

Nærare opplysningar om stillingane ved fungerande skulesjef Rune Sudbø Tveito, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Øyfjell oppvekstsenter Øyfjell oppvekstsenter ligg i nedre del av Vinje, mot Tokke og er ei aktiv idrettsbygd i vekst. Skulen har 48 elevar og det er 22 ungar i barnehagen. Det er om lag 19 tilsette ved oppvekstsenteret.

Me har ledig fylgjande stillingar:
Inntil 50% vikariat som lærar frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1629
100% fast stilling som fagarbeidar / assistent frå 01.08.19 - ID 1630 Tilkallingsvikarar i skule / SFO skuleåret 2019 / 2020 - ID 1635

Lærar inntil 50% vikariat
Me ynskjer lærar som har kunst og handverk og / eller spesialpedagogikk.

Fagarbeidar / assistent
Det er ynskjeleg med utdanning som barne- og ungdomsarbeidar eller liknande. Me vektlegg stabilitet, det å vera ein trygg person og personlege eigenskapar. Noko av stillinga er lagt til SFO.

Nærare opplysningar om stillingane ved fungerande oppvekstsjef Mona Testad, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Felles for stillingane i Vinjeskulen Skulle det bli ledig fleire lærar- / fagarbeidar- / assistentstillingar i kommunen (vikariat, mellombelse eller faste) fram mot 01.08.19 vil me tilsetje etter same søkjarliste.

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Personlege eigenskapar
 • Evne til å skape gode relasjonar til elevar og vaksne
 • God samarbeidsevne og som viser fleksibilitet, engasjement og arbeidsglede
 • Lyst til å bidra i ein utviklande og lærande organisasjon
 • Gode klasseleiingseigenskapar
 • God kompetanse i bruk av IKT i undervisninga
 • Gode norskferdigheiter munnleg og skriftleg

Me kan tilby:

 • Eit utviklande skulefagleg miljø med plan for kompetanseutvikling
 • Eit positivt og godt arbeidsmiljø
 • Løn over gjeldande tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Gode barnehagetilbod, kulturskule og idrettslag

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Kopi av vitnemål og attestar leverast i samband med intervjuet. Me ynskjer at det kjem klart fram av søknaden kvifor du søkjer. Administrasjonsspråk: nynorsk.

Politiattest må visast fram ved tilsetjing, jf. §10-9 i opplæringslova. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Søknad vert å sende på elektronisk skjema, sjå

Søknadsfrist: 28.03.19

Velkomen som søkjar hjå oss.
Adresse: Vinje

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Søker du en utfordring, der du får brukt alle dine egenskaper som sykepleier, - søk en stilling på Medisinsk sengepost Kongsvinger. Medisinsk sengepost har 29 senger klare for pasienter som kommer inn med behov for nødhjelp. Vi jobber i team; hjerte, lunge, slag og endokrinologi. Vi har følgende stillinger ledig for sykepleiere: Ferievikarer sommeren 2019 Faste helge-stillinger, 10-19%, 4 stillinger Vikarer     Vi er en aktiv avdeling, der raushet og stå-på-vilje står i fokus.   Alle søkere må søke elektronisk via systemet og aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet fortløpende.   Ferieperioden strekker seg fra 1.6 til 1.9. - det er viktig at du som søker, gjør rede for hvilke uker i perioden du kan arbeide, med et minimum på 6 uker utover opplæringsvaktene.    Arbeidsoppgaver Sykepleiere hos oss må beherske stell og pleie av pasienter. Sykepleiere jobber både som teamledere og ute i avdeling. Innebærer arbeid hver 3.helg Kvalifikasjoner Vi søker etter sykepleiere. Erfaring fra sykehus er en fordel, men ikke et absolutt krav da opplæring vil bli gitt. Alle nyansatte i AHUS må gjennomgå obligatorisk e-læringsprogram før de starter arbeidet.  Den som ansettes må være fysisk og mentalt skikket til pleie og stell av alle type pasienter på medisinsk sengepost  Personlige egenskaper Vi ønsker oss sykepleiere som liker mangfoldet, og at ingen vakt er like. Avdelingen holder et høyt tempo og den forventes at den ansatte liker dette, Vi er en avdeling der læringskurven aldri blir fullendt. Det er alltid noe å lære her, og som ansatt må man søke informasjon fortløpende. Det er viktig at sykepleierne her liker å samarbeide med andre, at de evner å lede team i samarbeid med de andre teamlederne, og har evne til å kommunisere på en trygg måte med pasienter og pårørende. Det er viktig at de som ansettes er lojal ovenfor lokale føringer, prosedyrer og forordninger. Søker må beherske norsk, skriftlig og muntlig.  Vi tilbyr Gratis parkering. Vi tilbyr opplæring, samt lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. Ferieperioden strekker seg fra 1.6 til 1.9. - det er viktig at du som søker, gjør rede for hvilke uker i perioden du kan arbeide, med et minimum på 6 uker utover opplæringsvaktene. 
27.03.2019 Kongsvinger
Ønsker du god faglig utvikling, og å være med i etableringen av intrakraniell trombektomi på Akershus Universitetssykehus?Bildediagnostisk avdeling er en moderne avdeling, som gir store muligheter for faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er organisert i 9 seksjoner- radiologi overleger, radiologi LIS, radiografi, brystdiagnostikk, intervensjon, nukleærmedisin, seksjon kontor, seksjon Ski og seksjon Kongsvinger.   Seksjon for radiografi har 5 CT maskiner, 3 ultralydlaber, 4 skjelettlaber, 1 lungelab, 1 gjennomlysningslab, 3 mobile apparater, 3 ultralyd laber og 1 mobil i tjeneste utenfor sykehuset. Seksjon for Intervensjon er en tverrfaglig seksjon med leger og radiografer, der begge yrkesgrupper inngår i egen bakvaktsturnus. Intervensjonsfaget har vært gjennom en stor utvikling de senere årene. Dette gjenspeiles også i seksjonen som består av svært faglig engasjerte medarbeidere og det gir seg utrykk i et dynamisk og positivt arbeidsmiljø. Radiograffaglig utvikling prioriteres høyt ved seksjonen.  Seksjonen utfører intervensjoner innen blant annet perifer PTA, nefrostomier, galledrenasjer, pericarddrenasjer og varicocelebehandling fordelt på to laboratorier. I tillegg utføres emboliseringer og EVAR på egen hybridstue. Det er vedtatt at fra 2019 skal hjerneslagpasienter behandles med intrakraniell trombektomi på Ahus. Bli med i den spennende prosessen med å bygge opp tilbudet på Seksjon for Intervensjon!  Vi har nå ledig 100% svangerskapsvikariat som radiograf. Stillingene vil deles mellom seksjon for Intervensjon og seksjon for Radiografi, henholdsvis 60% og 40%. Ledig fra 01.08.19.  Alle søkere må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver  Stillingen inngår for tiden i en turnus med hovedvekt på arbeid innen intervensjon og rullering mellom generelle modaliteter. Arbeidstiden på Intervensjon er dagtid med bakvakter, på Generell er det arbeidstid dag, kveld samt helg. Kvalifikasjoner  Offentlig godkjent radiograf Beherske skandinavisk språk, muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Vi legger stor vekt på personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Stor arbeidskapasitet Evne til å jobbe tverrfaglig Evne til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig Engasjement og vilje/evne til nytenking Fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid Vi tilbyr  Mulighet til å være med i etableringen av nevrointervensjon Et godt arbeidsmiljø og samarbeid med kollegaer som har god kompetanse innen arbeidsområdet  Mulighet til og forventninger om å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling
16.04.2019 Lørenskog
Statkraft Energi region Nord-Norge og Sør-Amerika har ansvaret for produksjon, drift og vedlikehold ved Statkrafts produksjonsanlegg i Nord-Norge, samt landene Peru, Chile og Brasil i Sør-Amerika. Den norske regionen omfatter 24 vannkraftverk og én vindmøllepark med samlet produksjon på 13TwH/år. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik, og regionen har for tiden totalt ca. 290 medarbeidere. Stillingen inngår i Region Nords Administrasjon. Avdelingen består av fire ansatte innenfor administrative fag som blant annet HMS, HR, Økonomi og Innkjøp.   Din rolle: Være superbruker og innkjøpsfaglig ressurs på innkjøpssystem (SAP) Drive opplæring og kommunikasjonsarbeid vedrørende innkjøpssystemer, rammeavtaler og faglige retningslinjer  Ha det merkantile ansvaret i koordineringen av små og mellomstore kontrakter, (0-5mnok), herunder utarbeide nødvendige kommersielle dokumenter i samarbeid med bestillere gjennomføre anskaffelser via system for kontraktsadministrasjon (Contiki) ivareta dialog med tilbydere i anskaffelsesprosess følge opp leverandør og kontrakt/garanti ved behov Følge opp regional og lokal portefølje av rammeavtaler, herunder gjøre avrop og følge opp fornyelser Gjennomføre analyser av spend og drive forbedringstiltak Driftsansvarlig administrasjonsbygg Narvik, herunder følge opp tilhørende avtaler.   Din profil: Bachelorgrad, fortrinnsvis innen økonomi/administrasjon/logistikk eller tilsvarende Teknisk fagkompetanse/ erfaring ønskelig Kan balansere rollen som utførende og faglig veiledende i utførelse av arbeidet Gode språkkunnskaper, beherske forhandlinger og kontraktsformuleringer på norsk og engelsk Høy etisk standard, integritet og ansvarsfølelse for HMS Evne til å skape merverdi gjennom kontinuerlig forbedring og bruk av ny teknologi Aktiv nettverksbygger som både utnytter og bidrar til samarbeid på tvers av enheter   Vi tilbyr: Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger   Reisevirksomhet til andre lokasjoner innad og utenfor regionen må påregnes. Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.  
14.12.2018 Narvik
Vil du bli helten i felten? Bli servicerørlegger i GK!    Dersom du har faglig stolthet og vil jobbe med bransjens mest fremtidsrettede teknologi, så passer du hos oss. Du vil få jobbe selvstendig i større og mindre oppdrag, og som vårt ansikt utad så det er viktig for oss at du gir en god kundeopplevelse og utfører godt teknisk arbeid. En fagarbeider hos oss er Helten i felten. Du vil bli utfordret gjennom totaltekniske problemstillinger, og vil være ansvarlig for at alle oppdrag blir gjennomført etter de krav og sikkerhetsrutiner som er fastsatt. Vi ser etter deg med noen års erfaring, er faglig interessert og vil jobbe for et bedre miljø.    Arbeidsoppgaver:   Utføre varierte rørleggerarbeider på en faglig sikker og god måte hos faste kunder   Etablere og opprettholde gode relasjoner og teamsamarbeid internt og eksternt på en profesjonell og tillitsvekkende måte   Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner    Hos oss får du: En solid, trygg og ryddig arbeidsplass   Mulighet til å utvikle deg og vokse internt i selskapet    Utfordrende arbeidsoppgaver og selvstendighet    Konkurransedyktige lønnsbetingelser og resultatlønn  Et meget godt og tverrfaglig arbeidsmiljø   Som ansatt i GK Rør service får du drøyt 100 motiverte og faglig dyktige kollegaer som arbeider innenfor prosjektutvikling, prosjektledelse, energiteknikk og produksjon. Vi opplever god respons i markedet og har økende ordrereserver innen både entreprise og service. Vi er med i GKs totaltekniske team og har mange spennende prosjekter på både nye og eksisterende bygg. For å styrke vårt Servicemiljø ytterligere søker vi nå effektive og engasjerte rørleggere med oss på laget i Oslo.      Ønsker du en stilling i en offensiv bedrift i vekst? Vi ønsker flere av bransjens dyktige rørleggere, og gleder oss til å høre fra deg! Har du videre spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Andre Lid.    Vi vil behandle søknader fortløpende!  
09.01.2019 Oslo
Er du neste generasjons systemutvikler? Da ønsker vi å høre fra deg! Acando er inne i en svært spennende utvikling og vi trenger flere utviklere! Vi tilbyr: en spennende rolle i et av Norges ledende konsulentselskap store utviklingsmuligheter og flere karriereveier et av Norges største fagmiljøer innen Java med fokus på kunnskapsdeling spennende utfordringer i prosjekter for ambisiøse kunder miljø som stimulerer til faglig og personlig utvikling et aktivt faglig og sosialt miljø (fagkvelder, hackweekender, idrettslag og mye mer) IIOT-lab med tekniske leketøy for morgendagens prosjekter konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstid Vi trenger deg som:  er en dyktig utvikler minimum tre års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis med Java har fullført høyere utdannelse i IT-relaterte studier trives i konsulentrollen og liker å arbeide i team er engasjert og nysgjerrig snakker og skriver flytende norsk I tillegg må du gjerne ha:   erfaring med utvikling av automatiserte tester erfaring med mikrotjenestearkitektur og kontinuerlige leveranser (devops) erfaring med frontend-utvikling med moderne JavaScript rammeverk kunnskap om maskinlæring og store data jobbet med åpne data og semantikk erfaring med søketeknologier som ElasticSearch
15.01.2019 Oslo
ygg og Eiendom i Nord-Norge  har 10 medarbeidere innen fagområdet elkrafteknikk og SD/automatisering. Vi har en variert kundebase med oppdrag for alt fra mindre lokale utbyggere til offentlige og større selskaper innenfor bygg- og eiendom, industri, olje & gass, infrastruktur og energi.For tiden jobber vi bl.a med ny idrettshall i Tromsø, Nordkapp videregående skole i Honningsvåg, oppgradering av kaserner og bygninger på Evenes flystasjon, nytt banelys på Notodden flyplass, nytt Hurtigrutemuseum på Stokmarknes og bygninger, høyspent infrastruktur på Kvitfjell/Raudfjell vindpark og nytt hovedbygg på Jan Mayen Med bakgrunn i økt oppdragsmengde søker vi en medarbeider innen fagområdene elkraftteknikk eller SD/automatisering. Vi ønsker at du har interesse for og kan være en solid bidragsyter innen vår digitale satsing, gjerne noe erfaring innen prosjektering og rådgivning og at du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet. Vår portefølje av prosjekter er hovedsakelig i Nord-Norge, men avhengig av oppdragsmengde og interesser vil det også være aktuelt å delta på prosjekter i andre deler av Norge. Typiske arbeidsoppgaver, avhengig av erfaring, kan være: Prosjektering- og fagansvar for elektroanlegg i flerfaglige prosjekter Utførelse av beregninger, samt saksbehandling og oppfølging i prosjekter Oppdragsleder for egne oppdrag og disiplinleder i flerfaglige oppdrag Utarbeidelse av konkurranse- og arbeidsgrunnlag i form av beskrivelser og tegninger BIM-modellering Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Minimum 3 års erfaring, men nyutdannede kan også søke Gode kunnskaper innenfor Revit/Novapoint/ISY G-prog beskrivelse   og videre at du er resultat- og løsningsorientert trives med tekniske utfordringer er ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper har god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk   Vi tilbyr Arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling Mulighet for deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk Godt arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid Fem uker ferie samt fri mellom jul og nyttår og hele påsken Nye og moderne kontorlokaler Bedriftshytter, et aktivt bedriftsidrettsmiljø og sosiale aktiviteter Nærhet til flott natur og turmuligheter
12.03.2019 Tromsø
Statkraft Region Nord skal ansette en sommervikar for planlegging av produksjonen ved regionsentralen i Korgen. Andre oppgaver kan bli pålagt ved behov. Vi søker etter en ingeniørstudent eller ingeniør med avsluttet bachelor, helst med fagretning Energi og Miljø.  Du må være selvstendig, analytisk og strukturert og like en jobb med høyt tempo, mange henvendelser, raske beslutninger og store krav til samarbeid og god kommunikasjon. Nærmere opplysninger angående stillingene fås ved henvendelse til leder for regionsentralen Torkel Segrem tlf. 952 25499 eller produksjonssjef Toril Sommerli tlf. 957 52340. Stillingen er for perioden uke 24 til og med uke 33. Regionsentralen er plassert i Korgen i Hemnes kommune.
27.03.2019 Nordland
I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Divisjon Brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne – og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2 100 årsverk og er etatens største enhet. Vi søker etter en seksjonssjef i avdeling Innland som skal lede tolv underdirektører og grupper lokalisert i Askim, Bergen, Bø, Gjøvik, Lillehammer, Moss og Skien, med tilsammen 249 ansatte. Seksjonen har helhetlig ansvar for kvalitet, herunder sikre stabil og sikker produksjon og risikobasert oppfølging av etterlevelsen for sin del av skattemanntall og manntall for særavgifter. Har også landsdekkende fagansvar for hele merverdiavgiftsområdet. Vi søker deg som kan tenkte nytt og bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver resultat- og fagansvar for oppgavene i seksjonen personalansvar for tolv underdirektører/gruppeledere delta aktivt i organisering og videreutvikling av seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning kontinuerlig forbedringer med digitalisering i fokus stor grad av samspill med de andre seksjonene i avdelingen Kvalifikasjoner Relevant utdanning fra universitet/høyskole, minimum på bachelornivå. Relevant erfaring og gode resultat kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning. Du må ha god forståelse for samfunnsutviklingen og se potensiale for digitalisering. Du har god virksomhetsforståelse og forståelse av brukernes behov. Det legges vekt på erfaring fra ledelse og omstilling. Personlige egenskaper Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og ha evne til å skape engasjement. Du må være interessert i mennesker og evne å tilrettelegge for ulike behov. Du må ha pågangsmot og gjennomføringsevne. Du må være nytenkende, endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår. Du kan tenke helhetlig og strategisk. Du er kreativ og analytisk. Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 700 000 – kr 900 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.Generelt:Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
27.03.2019 Skien
Vis alle 29.142 ledige stillinger

.

Les mer om Vinje kommune

Stillingsbeskrivelse

Vinjeskulen har fleire ledige stillingar for skuleåret 2019 / 2020. Det er både faste stillingar og vikariat.
Vinjeskulen består av 4 skular, Rauland, Åmot, Øyfjell og Edland som alle ligg i flotte naturomgjevnader med store moglegheiter for friluftsliv. Skulane har varierande storleik frå om lag 50 til 150 elevar. Integrering og vaksenopplæring ligg på Åmot skule. Me har mange ulike fagynskje på skulane og spesialpedagogisk kompetanse vert prioritera. Vinjeskulen har for tida inkludering og utvikling av spesialundervisning som satsingsområde.

Åmot skule
Åmot skule ligg i tettstaden Åmot, omkransa av fin natur og fjellområde. Skulen står sentralt i bygda med flotte nye bygg og idrettsanlegg vegg i vegg. Åmot skule er ein 1-10 skule med om lag 150 elevar i grunnskulen, 25 elevar på vaksenopplæringa og om lag 40 tilsette. Skulen er mottaksskule for BUFETAT sin barne- og ungdomsinstitusjon Miljøheimen.

Me har ledig fylgjande stillingar: Inntil 160% mellombels stilling som lærar på vaksenopplæringa frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1622 Inntil 140% vikariat som lærar på barnetrinnet frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1624 Inntil 170% vikariat som lærar på barnetrinnet (5-7 trinn) samt faglærar engelsk og norsk på ungdomstrinnet frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1625 Inntil 100% mellombels stilling som fagarbeidar / assistent - spennande arbeid med elevar på ungdomstrinnet. Søkjarar med spesialpedagogisk kompetanse prioriterast. Frå 15.08.19-19.06.20 - ID 1626 Inntil 160% mellombels stilling som fagarbeidar / assistent - spennande arbeid med elevar på barnetrinnet (1-7 trinn) frå 15.08.19-19.06.20 - ID 1627 Tilkallingsvikarar i skule / SFO skuleåret 2019 / 2020 - ID 1628

Lærar
Ynskjeleg med fagkompetanse til alle fag i 1. - 4. trinn. Erfaring frå særskilt språkopplæring på alle trinn og spesialpedagogisk kompetanse vert høgt prioritert. Me treng lærarar med norsk og engelsk til barnetrinn og ungdomstrinn.
På vaksenopplæringa ynskjer me personar som har erfaring med undervisning av vaksne. Språkkompetanse er særs viktig i jobben.

Fagarbeidar / assistent Ynskjeleg med utdanning og / eller erfaring frå arbeid med barn og ungdom. Det er eit ynskje om erfaring frå arbeid med utfordrande barn og unge.

Nærare opplysningar om stillingane ved skulesjef Andrè Johannessen, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Rauland skule
Rauland skule ligg på Rauland omkransa av fin natur. Rauland skule er ein 1-10 skule med 142 elevar og 26 tilsette.

Me har ledig fylgjande stillingar:
Inntil 200% fast stilling som lærar frå 01.08.19 - ID 1631 Inntil 200% vikariat som lærar frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1632 Inntil 100% fast stilling som fagarbeidar / assistent i skule / SFO - ID 1633

Lærar
Me ynskjer lærarar som har pedagogisk utdanning. Me vektlegg erfaring frå grunnskulen og stabilitet. Allmennlærar eller grunnskulelærar 1-7 og undervisningskompetanse i norsk, matematikk og engelsk (30 studiepoeng). Grunnskulelærar 5-10, med norsk og engelsk i ungdomsskulen (60 studiepoeng). Kontaktlærarerfaring i småskulen og ungdomsskulen. Andre prioriterte fag kan vera: spesialpedagogikk, musikk og kunst og handverk.

Fagarbeidar / assistent
Godkjend utdanning som barne- og ungdomsarbeidar eller liknande. Me vektlegg stabilitet og me ynskjer at du likar å vera ute med borna.

Arbeidsoppgåver:

 • Oppfylging av einskildelevar
 • SFO-leiar kan bli lagt til stillinga
 • Stillinga kan bli fordela i mindre storleik ved trong.

Nærare opplysningar om stillingane ved skulesjef Wenche Hovda Røsholt, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Edland skule Edland skule ligg øvst i Vinje nær Haukelifjell / Bykleheia. Edland skule er ein 1-10 skule med 84 elevar og om lag 20 tilsette.

Me har ledig fylgjande stillingar:
100% fast stilling som assisterande skulesjef frå 01.08.19 - ID 1618

Inntil 200% fast stilling som lærar frå 01.08.19 - ID 1619
Mogleg ledig, inntil 50% fast stilling som lærar frå 01.08.19 - ID 1620 Inntil 200% vikariat som lærar frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1621 Inntil 60% fast stilling som fagarbeidar / assistent frå 01.08.19 - ID 1623 Tilkallingsvikarar i skule / SFO skuleåret 2019 / 2020 - ID 1634

Assisterande skulesjef 100% fast
Stillinga som assisterande skulesjef inneber om lag 50 % undervisning og 50% administrasjon. Assisterande skulesjef er ein del av leiargruppa ved skulen. Me ynskjer ein sjølvstendig person som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og kan jobbe resultatorientert. Det er viktig at du likar pedagogisk utviklingsarbeid og kan vera ein deltakande aktør i utvikling av Edland skule som lærande organisasjon.

Me legg vekt på nokre kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du har godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i grunnskulen
 • Du har erfaring frå pedagogisk utviklingsarbeid og skuleutvikling
 • Du har god arbeidskapasitet og erfaring med ulike IKT- verktøy og system
 • Du er ein støttande, tydeleg og synleg leiar som motiverer til felles innsats
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som du også kan nytte tverrfagleg
 • Du ser løysingar på utfordringar som kjem og taklar stress på ein god måte
 • Du involverer alle ledd og har god systematikk og gjennomføringsevne
 • Du er modig og har en leiarstil prega av gjensidig respekt, engasjement, samarbeid og humor

Me kan tilby:

 • Konkurransedyktig løn etter avtale
 • Nettverk med dyktige skule- og barnehageleiarar

Lærar 200% fast
Me ynskjer lærarar som har godkjend kompetanse for undervisning på barnetrinn 1-7. Alle fag og trinn i barneskulen er aktuelle, men det er særleg trong for fylgjande kompetanse: spesialpedagogikk og begynnaropplæring i basisfag. Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga. Lærar mogleg inntil 50% fast Me ynskjer lærarar som har godkjend kompetanse for undervisning på barnetrinn 5-10. Engelsk og tysk i ungdomsskulen. Elles er det fordel om du har eitt eller fleire basisfag i fagkretsen din. Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga.

Lærar inntil 200% vikariat
Basisfag, norsk for fleirspråklege, spesialpedagogikk. Funksjon som kontaktlærar kan bli lagt til stillinga.

Fagarbeidar / assistent
Utdanning og erfaring frå liknande arbeid.

Arbeidsoppgåver:

 • Assistent i skulefritidsordning
 • Assistent i skule med einskildelevar / grupper / klasser
 • Arbeid i skule og SFO med elevar som har spesialundervisning
 • Skulematordning

Nærare opplysningar om stillingane ved fungerande skulesjef Rune Sudbø Tveito, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Øyfjell oppvekstsenter Øyfjell oppvekstsenter ligg i nedre del av Vinje, mot Tokke og er ei aktiv idrettsbygd i vekst. Skulen har 48 elevar og det er 22 ungar i barnehagen. Det er om lag 19 tilsette ved oppvekstsenteret.

Me har ledig fylgjande stillingar:
Inntil 50% vikariat som lærar frå 01.08.19-31.07.20 - ID 1629
100% fast stilling som fagarbeidar / assistent frå 01.08.19 - ID 1630 Tilkallingsvikarar i skule / SFO skuleåret 2019 / 2020 - ID 1635

Lærar inntil 50% vikariat
Me ynskjer lærar som har kunst og handverk og / eller spesialpedagogikk.

Fagarbeidar / assistent
Det er ynskjeleg med utdanning som barne- og ungdomsarbeidar eller liknande. Me vektlegg stabilitet, det å vera ein trygg person og personlege eigenskapar. Noko av stillinga er lagt til SFO.

Nærare opplysningar om stillingane ved fungerande oppvekstsjef Mona Testad, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Felles for stillingane i Vinjeskulen Skulle det bli ledig fleire lærar- / fagarbeidar- / assistentstillingar i kommunen (vikariat, mellombelse eller faste) fram mot 01.08.19 vil me tilsetje etter same søkjarliste.

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Personlege eigenskapar
 • Evne til å skape gode relasjonar til elevar og vaksne
 • God samarbeidsevne og som viser fleksibilitet, engasjement og arbeidsglede
 • Lyst til å bidra i ein utviklande og lærande organisasjon
 • Gode klasseleiingseigenskapar
 • God kompetanse i bruk av IKT i undervisninga
 • Gode norskferdigheiter munnleg og skriftleg

Me kan tilby:

 • Eit utviklande skulefagleg miljø med plan for kompetanseutvikling
 • Eit positivt og godt arbeidsmiljø
 • Løn over gjeldande tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Gode barnehagetilbod, kulturskule og idrettslag

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Kopi av vitnemål og attestar leverast i samband med intervjuet. Me ynskjer at det kjem klart fram av søknaden kvifor du søkjer. Administrasjonsspråk: nynorsk.

Politiattest må visast fram ved tilsetjing, jf. §10-9 i opplæringslova. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Søknad vert å sende på elektronisk skjema, sjå

Søknadsfrist: 28.03.19

Velkomen som søkjar hjå oss.
Adresse: Vinje

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter