Ledig stilling

Vi søker instruktører til vårt nye senter på AMFI Brotorvet! Iform porsgrunn as

Søknadsfrist : Snarest

Vi søker erfarne og engasjerte gruppetreningsinstruktører til vårt nye senter på Amfi Brotorvet som åpner November 2019.

Stillingsbeskrivelse
Vi ser etter deg som er inspirerende, utadvendte og som elsker å motivere andre til å trene!

Vi trenger instruktører innen ulike konsept og treningsformer, som bodyPump, yoga, Zumba, step, styrke, puls mm for å nevne noe.

Som instruktør er dine oppgaver:

 • Avholde gruppetimer
 • Være engasjerende og inkluderende, og sørge for at deltakerne på timene føler mestring og glede
 • Gi våre medlemmer en positiv treningsopplevelse, som gjør at de ønsker å komme tilbake
 • Jobbe selvstendig men også i team

Kvalifikasjoner:

 • Du har erfaring med å instruere
 • Du må trives med å stå foran store folkemengder og å skape engasjement
 • Du har gode medmenneskelige egenskaper, og du evner å se hvert enkelt medlem
 • Du har god formidlingsevne og er flink til å skape tilhøringhet og samhold

  CV og søknad sendes til: post@iformtreningssenter.no
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vil du være med å forme fremtiden for en av Norges viktigste felleskomponenter? Vi søker etter deg som har erfaring med å ha ansvar for å den operative og daglige oppfølgingen av tjenester som leveres til mange brukere. Du har god teknisk innsikt og har til enhver tid en helhetsoversikt over driftssituasjonen og er vant til å være eskaleringspunkt ved eventuelle avvik i forhold til avtalte leveranser. Du har erfaring fra å lede et produksjonsteam samt samarbeide med utviklingsteam, for å ivareta SLA'er. Du har også erfaring fra å inngå i beredskapsteam. Folkeregisteret utgjør en svært viktig del av samfunnets infrastruktur og har bidratt til store effektiviseringsgevinster for hele det norske samfunn. Registeret er sentralt i offentlig personrelatert saksbehandling og planlegging, men også for store deler av privat sektor er Folkeregisteret en nødvendig informasjonskilde for å utføre lovpålagte oppgaver. I 2016 ble det igangsatt et prosjekt som ivaretar moderniseringen. Prosjektet varer til og med 2020 og parallelt med dette skal en forvaltningsorganisasjon etableres. Du vil jobbe i prosjektet inntil oppgavene overføres til linjeorganisasjonen. Stillingen rapporterer til underdirektør for gruppe Verdikjede og vil samhandle tett med gruppen som videreutvikler og forvalter Folkeregisteret. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver være bindeledd for daglig drift og produksjon i Divisjon IT inkludert koordinering med eksterne tjenesteleverandører (Difi, Altinn m.fl.) ansvar for tilstrekkelig bemanning for daglig drift og produksjon av Folkeregisteret (løpende drift, inkludert 24/7 beredskap) leder daglige driftsmøter samt møter for produksjonsoppfølging med produsenter og konsumenter sørger for driftsvarslinger ved planlagte endringer samt hendelser som påvirker tilgjengelighet til eller funksjonalitet i Folkeregister-løsningen sørge for at produksjonssettingsplaner etableres og følges opp utarbeide og vedlikeholde beredskapsplan for FREG og sikre at denne er koordinert og avstemt med Skatteetatens overordnede beredskapsplaner rapportere månedlig SLA til Tjenesteansvarlig i Divisjon IT sørge for dokumentasjon av konsekvens, årsak og tiltak knyttet til hendelser i produksjon samt rapportere disse til Divisjon IT kvalitet produkteierskap til egenutviklet produksjonsoppfølgingsverktøy for FREG gi innspill til applikasjonsforbedringer Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning erfaring fra løsninger basert på hendelsesorientert mikroarkitektur, utviklet med java-rammeverk med testdrevet utvikling erfaring og dokumenterte resultater som serviceleder eller lignende funksjon som ivaretar oppfølging av applikasjoner med høye oppetidskrav praktisk erfaring med produksjonsoppfølging og oppgaver nevnt over erfaring med ledelse av produksjonsteam god kjennskap til ITIL og tilhørende prosesser god teknisk innsikt og fordel å ha erfaring som utvikler gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk Personlige egenskaper god gjennomføringsevne tar initiativ og er proaktiv gode kommunikasjonsevner gode samarbeidsevner Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 680 000 – kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. Refnr:  2019/10604
22.07.2019 Oslo
Trives du i rollen som rådgiver mellom teknologi og forretning?  Vi søker etter deg som er vant med å arbeide i større organisasjoner og er opptatt av å finne gode løsninger. Vi ser for oss at du kan håndtere krav fra bruker, forretning og teknologi, har bred erfaring fra ulike bransjer og kan arbeide både i det funksjonelle og tekniske grensesnittet. Skatteetaten søker en erfaren og engasjert fagperson som inspireres av utfordringer og muligheter som oppstår i møtet mellom virksomhetsprosesser og informasjonsteknologi. Brenner du for å utvikle en moderne offentlig sektor i tråd med endringer i samfunnet og den teknologiske utviklingen? Vi ser etter deg som evner å skape entusiasme og å inspirere andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Har du stor interesse for å kunne se helheten innenfor strategisk digitalisering? Etaten har store ambisjoner om å videreutvikle våre digitale tjenester til publikum og næringsliv. Vi ønsker å kunne spille en viktig rolle i en felles offentlig digitaliseringsprosess i tråd med Regjeringens program på dette området. For å oppnå dette må våre produksjonsprosesser kontinuerlig moderniseres og tilpasses en digital hverdag. Som del av Strategi-seksjonen i Skattedirektoratet får du en ledende rolle i dette arbeidet som vil skje i nær kontakt med våre operative arkitektur-, teknologi- og virksomhetsfaglige miljøer.  Seksjon Strategi i avdeling Virksomhetsstyring i Skattedirektoratet er en nyopprettet seksjon. Avdeling for Virksomhetsstyring består av rundt 90 årsverk, der 20 av disse jobber i seksjon Strategi. Seksjonen har ansvar for å støtte skattedirektøren i forvaltningen av etatens langsiktige planverk og realiseringen av etatens langsiktige målsettinger. Dette innebærer en helhetlig forvaltning av etatens overordnede strategiarbeid, langtidsplanlegging, virksomhetsarkitektur og porteføljestyring. Dette betyr blant annet tett samarbeid med etatens IT-divisjon.   Arbeidsoppgaver videreutvikle Skatteetatens virksomhetsarkitektur sørge for at etaten har oppdaterte plan- og styringsprodukter innenfor virksomhetsarkitektur (herunder målbilder og veikart), og påse at disse understøtter etatens strategier og fremtidsbilder koble sammen planverk på ulike nivåer, kvalitetssikre at planer fra ulike deler av organisasjonen henger sammen bidra i arbeidet med og følge opp realiseringen av strategier og målbilder samarbeide tett med relevante fagmiljøer gi råd, følge opp beslutninger og foreslå tiltak bidra i sentrale programmer og prosjekter, så vel som mindre tverrfaglige team Kvalifikasjoner høyere utdanning på masternivå, relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning solid teknisk kompetanse og forståelse ønskelig med minimum fem års erfaring som virksomhetsarkitekt /relevant arbeidserfaring med dokumenterte resultater god forretningsforståelse og erfaring med samarbeid mellom forretning og IT god forståelse av samspillet mellom teknologi, arkitektur og virksomhetsutviklingen fordel med erfaring med styring og ledelse av større prosjekter med mange ulike aktører kjennskap til og/eller erfaring fra offentlig sektor vil bli vektlagt Personlige egenskaper svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner initiativrik og du motiveres av komplekse problemstillinger strukturert og beslutningsdyktig Vi tilbyr muligheten til å jobbe i en stor offentlig etat med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikkmedlemsskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), årslønn fra 690 000 – 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.
26.06.2019 Oslo
Vil du jobbe i et selskap som utvikler fremtidens kraftnett?   Statnett har ansvaret for å legge til rette for elektrifisering av samfunnet. Teknologiutvikling gir økt interesse for å koble seg til kraftnettet og de siste to årene har vi opplevd en kraftig økning i henvendelser. Vi søker medarbeidere til to nye avdelinger for å være med på håndteringen av den stadig økende interessen og planlegge den langsiktige utviklingen av kraftnettet. Medarbeidere til Nettilknytning Til vår nyopprettede avdeling Nettilknytning søker vi kundeorienterte medarbeidere som tilknytningsansvarlige til ulike regioner i landet. Du vil få en nøkkelrolle i utviklingen av kraftsystemet og skal være med å løfte vår førstelinje kundekontakt til et nytt nivå. Vi skal sikre raskere og bedre saksbehandling av et økende volum av saker, og sørge for mer fornøyde kunder. Nettilknytning har som sitt hovedansvar å sørge for en driftsmessig forsvarlig tilknytning av forbruk og produksjon til nettet, og ved behov initiere utredning av tiltak. Avdelingen er også ansvarlig for å behandle høringssaker om planer for ny produksjon, forbruk og nett som berører kraftsystemet. Digitalisering av tilknytningsprosessen er et viktig satsingsområde hvor avdelingen har en sentral rolle. Avdelingen vil bestå av 5-6 medarbeidere når den er fullt oppbemannet. Sentrale arbeidsoppgaver: Være første-linje kundekontakt i tilknytningssaker Behandle tilknytningssaker og følge opp kundene gjennom hele tilknytningsprosessen Lede tilknytningsteam med medarbeidere fra ulike avdelinger i Statnett Behandle høringssaker om kraftproduksjon, forbruk og nett Fange opp utredningsbehov i tilknytningssaker og høringssaker Kvalifikasjoner: Relevant høyere utdanning på masternivå God kunnskap om og forståelse av kraftsystemet Erfaring fra kunderettet arbeid er en fordel Erfaring med å lede prosjekter eller team er en fordel Personlige egenskaper: Gode analytiske evner Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit på tvers i og utenfor Statnett Medarbeidere til Nettutvikling Til vår avdeling for Nettutvikling søker vi medarbeidere som skal bidra til å styrke det langsiktige og helhetlige arbeidet med utviklingen av kraftnettet. Sentrale tema er elektrifisering, økt forbruk fra for eksempel datasentre, ny produksjon, reinvesteringer og generell forbruksutvikling. Vi er kontaktpunktet mot de regionale nettselskapene og skal fange opp planer og behov. Når behov er identifisert og konkretisert har vi ansvar for å initiere utbyggingsprosjekter. Vi har derfor en bred kontaktflate både internt i Statnett og eksternt. Avdelingen leder også arbeidet med å utarbeide Statnetts Nettutviklingsplan (NUP), Kraftsystemutredning (KSU) og vår utredningsporteføljeplan (UPP). Avdelingen vil bestå av 7 medarbeidere når den er fullt oppbemannet. Sentrale arbeidsoppgaver: Være oppdatert på sentrale utviklingstrekk i kraftsystemet nasjonalt og regionalt Holde oversikt over analysebehov i de ulike regioner, og foreslå prioritering av utredningsbehov. Fungere som regionalt planansvarlig i Statnett og utarbeide regionale planer for nettutviklingen Fange opp og koordinere behov fra driftsorganisasjonen, regionale nettselskaper og eksterne kunder som grunnlag for den helhetlige langsiktige nettutviklingen Besvare eksterne og interne henvendelser relatert til nettutvikling Delta i håndtering av tilknytning av ny produksjon og nytt forbruk Kvalifikasjoner: Teknisk og/eller økonomisk utdanning på Masternivå God kunnskap om og forståelse av kraftsystemet Fordel med erfaring av kraftsystemanalyser og nettplanlegging Gode IKT-kunnskaper Erfaring med analyser av kraftsystemet er en fordel Personlige egenskaper: Gode analytiske evner Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit på tvers i og utenfor Statnett For mer informasjon om stilling i Nettilknytning, ta kontakt med avdelingsleder Halvor Lie (tlf. 482 60 357). For mer informasjon om stilling i Nettutvikling, ta kontakt med avdelingsleder Harris Utne (tlf. 416 84 263). Avdelingene Nettilknytning og Nettutvikling er en del av enheten Kraftsystemplanlegging i divisjonen Teknologi og utvikling. Kraftsystemplanlegging har som oppgave å planlegge for en rasjonell utvikling av det norske kraftsystemet. Enheten skal planlegge for tilstrekkelig kapasitet og forsyningssikkerhet for våre kunder. Videre har enheten ansvaret for å levere analyser og rådgivning til andre deler av Statnett. Vi består av ca. 40 medarbeidere fordelt på fem avdelinger. Enheten er i vekst på grunn av økende oppgavemengde. Enheten er delegert å ivareta en av Statnetts kjerneoppgaver - utredningsansvaret for transmisjonsnettet som blant annet innebærer å levere våre eksterne planprodukter som Kraftsystemutredningen (KSU) og den offentlige nettutviklingsplanen (NUP). Enheten behandler alle søknader om nettilknytning til transmisjonsnettet. Kraftsystemplanlegging har konsernansvar som leverandør av tekniske kraftsystemanalyser og samfunnsøkonomiske investeringsanalyser. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere    
16.07.2019 Oslo
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjoner  Helsefagarbeider/miljøarbeider Helsefaglig kompetanse innenfor demensomsorg er ønskelig Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en nattevaktturnus som innebærer 3 netter arbeid – 7 døgn fri – 4 netter arbeid – 7 døgn fri (2300-0800, 9 timers nattevakt) - stillingsprosent vil være 59,15. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging – og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte virksomhetsleder: Knut Anton Karlsen, 90 05 55 00
11.07.2019 Storfjord
 Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Kvalifikasjonerl evne til å jobbe målrettet formalkompetanse eller relevant erfaring fra arbeid med konflikthåndtering god muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk gode samarbeidsevner tidligere erfaring fra arbeid ved mottak er en fordel Personlige egenskaper du har gode relasjonelle ferdigheter du er målrettet, løsningsorientert og engasjert du skaper og bidrar til et godt arbeidsmiljø du har gode holdninger og verdier du er trygg, tydelig og omsorgsfull  Vi tilbyr fast stilling som nattevakt lønn etter avtale og kvalifikasjoner gode pensjonsordninger engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø intern opplæring og kursing gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang tiltredelse etter avtale mulighet for hospitering i personalbolig i vaktperiodene Det er et krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging - og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsleder: Ronald Pedersen, tlf. 938 52 000
03.07.2019 Gratangen
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjemmetjenester. I april inngikk Stendi en avtale med UDI om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere. I den forbindelse er vi i behov av våkne nattvakter til vår bolig for asylsøkere i Nannestad i Akershus. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom høyt faglig fokus i alle ledd. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Forefallende oppgaver på natt må påregnes. Verdiene respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap danner grunnlaget for arbeidet og tjenesten vi tilbyr, og vi forventer at vårt personell etterlever disse. Avdelingen består av fire hus/boliger med plass til inntil 12 brukere. Ved tiltaket arbeider det omlag 30 personer med ulik bakgrunn og kompetanse. Som ansatt hos oss vil du få opplæring, kursing samt kontinuerlig veiledning. Kvalifikasjoner Evne til å jobbe målrettet og strukturert etter miljøterapeutiske tiltak Relevant erfaring fra arbeid med konflikthåndtering God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk Gode samarbeidsevner Tidligere erfaring fra arbeid ved mottak er en fordel Personlige egenskaper  Du har gode relasjonelle ferdigheter Du ønsker å gjøre en forskjell i brukernes liv Du er målrettet, løsningsorientert og engasjert Du skaper og bidrar til et godt arbeidsmiljø Du har gode holdninger og verdier Du er trygg, tydelig og omsorgsfull Vi tilbyr 65,73 % fast stilling som nattvakt Lønn etter avtale og kvalifikasjoner Gode pensjonsordninger Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Intern opplæring og kursing Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang Tiltredelse etter avtale Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø.
27.06.2019 Nannestad
The business area Market Operations and IT (M) has more than 600 employees  located in Europe. About 20 nationalities make up our teams, working in 12 different locations. Our working language  is English and we teach each other cultural awareness every day. M aims to be a leading provider of market solutions for renewable energy – integrating Statkraft’s and our customers’ production and consumption into the market. Statkraft has almost 20 000 MW of renewable energy, and most of this is highly flexible hydropower. Therefore, optimization of power generation is part of M’s core business. This is based on solid analyses of all market drivers, including developments in fuel markets and hydrology. Further, Statkraft has a substantial Trading and Origination business across Europe and a growing business internationally, with thousands of power trades executed daily from the trading offices. The trading and customer business are one of the big growth areas in Statkraft’s strategy going forward. One part of Trading and Origination is focused on developing quantitative and algorithmic trading solutions. This department is part of front office and is expected to be profitable while digitalizing the trading environment from the inside. We want to strengthen our team by offering a highly motivated young person a 12 months Internship, based at our office in Trondheim.  Internship Your role: As an intern in quantitative and algorithmic trading you will be able to work on advanced topics within automation, portfolio management and applied machine learning. You will be developing new trading strategies in energy markets and will have a unique opportunity to be part of the future of trading. The tasks will be tailored to the candidate’s specific background and interests. Experience with machine learning and handling big data is seen as an advantage. Keen interest can compensate for formal education and work experience. Your profile:  You have a university degree (Master or PhD) in a quantitative field like Econometrics, Mathematics, Finance, Natural Science or Engineering Very strong analytical and programming skills in Python or similar You are fluent in English You are a team player and enjoy a high pace of work You are interested, motivated and want to be a part of Statkraft’s future development Statkraft offers: Professional and personal development in a company experiencing strong growth A positive working environment characterized by expertise, responsibility and innovation A diverse workplace with regards to gender, age and cultural background Competitive terms of employment and excellent benefit schemes Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries. We conduct background checks on qualified applicants before hire. Challenged? Please apply on-line via the provided link! For more information about the role, please contact Trader Marius Blomlie, mob. +47 97 85 78 72 - marius.blomlie@statkraft.com
26.06.2019 Trondheim
I Bekk Management Consulting (BMC) jobber vi primært innen tre definerte satsningsområder: • Kundesentrisk strategi og transformasjon • Nye forretningsmuligheter (nyskaping og innovasjon) • Datadrevet forretningsutvikling Kompetansebredden spenner fra klassisk strategi- og effektiviseringsmetodikk via service design og visualisering til teknologikompetanse innen arkitektur, smidig tilnærming, analyseverktøy som R, og prototyping. For å nevne noe. Hvem vi ser etter Du har høyere utdanning med gode akademiske resultater, og jobber i dag som forretningsutvikler, konsulent, produktsjef e.l. Du er glad i komplekse problemstillinger, er sterk faglig, og ydmyk nok til å vite at de beste resultatene utvikles i fellesskap. Utover klassisk strategi-/rådgivningsbakgrunn, er vi også ute etter deg med erfaring som utvikler eller designer og som har genuin forretningsinteresse og -forståelse. Et faglig og sosialt miljø Vi er en gjeng som ønsker å se hverandre lykkes, og vi støtter aktivt opp om dette. Bekk har et stort fokus på kompetanseutvikling, blant annet gjennom fagdager, konferanser, kurs, og våre rundt 30 spesialiserte faggrupper som møtes jevnlig. I tillegg har vi et sterkt sosialt miljø med ukentlige tilbud, både kulturelle, faglige og sportslige. Vi håper du vil forsterke vårt miljø ytterligere med din kunnskap, erfaring og engasjement!
26.09.2018 Oslo
Vis alle 20.387 ledige stillinger

Iform treningssenter. Komplett treningssenter som tilbyr gruppetimer i sal, cross trening, styrke og kondisjon samt PT og coaching tjenester

Les mer om Iform porsgrunn as

Stillingsbeskrivelse

Vi søker erfarne og engasjerte gruppetreningsinstruktører til vårt nye senter på Amfi Brotorvet som åpner November 2019.

Stillingsbeskrivelse
Vi ser etter deg som er inspirerende, utadvendte og som elsker å motivere andre til å trene!

Vi trenger instruktører innen ulike konsept og treningsformer, som bodyPump, yoga, Zumba, step, styrke, puls mm for å nevne noe.

Som instruktør er dine oppgaver:

 • Avholde gruppetimer
 • Være engasjerende og inkluderende, og sørge for at deltakerne på timene føler mestring og glede
 • Gi våre medlemmer en positiv treningsopplevelse, som gjør at de ønsker å komme tilbake
 • Jobbe selvstendig men også i team

Kvalifikasjoner:

 • Du har erfaring med å instruere
 • Du må trives med å stå foran store folkemengder og å skape engasjement
 • Du har gode medmenneskelige egenskaper, og du evner å se hvert enkelt medlem
 • Du har god formidlingsevne og er flink til å skape tilhøringhet og samhold

  CV og søknad sendes til: post@iformtreningssenter.no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : Snarest

Kontaktperson

Eier/daglig leder

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Iform porsgrunn as