Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Assisterande rektor - Sotra vgs Hordaland fylkeskommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon50 Presentasjon av stillinga:
Sotra vidaregåande skule er ein kombinert skule med ni ulike programområde innan yrkesfaglege og studiespesialiserande programområde. Vi har to skulestader, Bildøy og Sund med tilsaman 850 elevar og 150 tilsette.
Vi er også vaksenopplæringssenter for Askøy, Sotra og Øygarden og har ca. 200 elevar innanfor ulike program her.

Skulen har eit godt læringsmiljø der elevar og tilsette samarbeider om å skape eit miljø tufta på respekt, inkludering og medansvar. Vi i leiargruppa samarbeider tett og legg vekt på open kommunikasjon og stor takhøgd, med rom for både skjemt og alvor. Vi legg også vekt på eit godt samarbeid med organisasjonane i alle saker som gjeld skulen og personalet. Vi søkjer ein person som er interessert i pedagogisk og administrativ skuleleiing og skuleutvikling. Assisterande rektor skal arbeide tett med rektor, og er saman med rektor ansvarleg for utvikling og drift av skulen.

Arbeidsoppgåver

 • Assisterande rektor er rektor sin næraste medarbeidar og skal fungere som rektor i hans fråvær.
 • Assisterande rektor er ansvarleg for alt timeplanarbeid og ressursplanlegging i samarbeid med avdelingsleiarar.
 • Assisterande rektor er leiar for ressursteam og elevtenesta og har personalansvar for tilsette i elevtenesta.
 • Assisterande rektor er ansvarleg for elevrådsarbeidet ved skulen.
 • Assisterande rektor sitt ansvarsområde omfattar i tillegg samarbeid med eksterne utdanningsinstitusjonar og marknadsføring av skulen.

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jfr. Opplæringslova.
 • Det er ønskjeleg med leiarerfaring og leiarutdanning
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne er ein føresetnad
 • Kunnskap om personalarbeid.
 • Kunnskap om IKT til pedagogisk og administrativ bruk.
 • Alle nytilsettingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med prøvetid på 6 månader. Den som blir tilsett må legge fram politiattest.

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet,Bachelorgrad

Personlege Eigenskapar

 • Evne til å sette klart definerte mål og arbeide strategisk for å nå desse
 • Gode relasjonsferdigheiter og eit romsleg menneskesyn
 • Evne til å skape tillit, har stort engasjement og god samarbeidsevne
 • Løysingsorientert og god gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe med fleire oppgåver samtidig
 • I utveljinga vert det lagt stor vekt på personleg dugleik og at ein kan bidra til fagleg breidde i leiargruppa ved skulen

Vi tilbyr

 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • For stillinga gjeld løns- og arbeidsvilkår fastsett i lov- og avtaleverk
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjar som har bedt om unntak vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

Kontaktinformasjon

Torstein Telle, ass. rektor , Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Straume

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Hordaland fylkeskommune


Stillingsbrøk: 100%
Fast Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 18.08.2019

For elektronisk søknadsskjema:

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Juridisk stab i divisjon Innsats søker engasjert og erfaren skattespesialist. Du må ha en særlig interesse for å finne gode løsninger på juridiske utfordringer og ha interesse for sammenhengen mellom jus, systemløsninger og samfunnsutvikling. Vi ser spesielt etter deg som har kompetanse og interesse innenfor et eller flere av fagområdene skattekriminalitet, internasjonal selskapsbeskatning og regnskaps jus. Personlige egenskaper tillegges stor vekt. Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra med regelverksutvikling, og for øvrig ha ansvar for de juridiske oppgavene innenfor egen divisjon. Juridisk stab er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver bidra til rettssikkerhet og likebehandling innad i divisjonen og mellom divisjonene  intern rådgivning og kvalitetssikring   delta i juridisk utredningsarbeid og annet regelverkutviklingsarbeid  bidra med juridisk kompetanse inn i arbeidet med systemene, tjenestene og prosjektene som divisjonen har ansvar for   samarbeid med øvrige fagmiljøer i Skatteetaten og med eksterne samarbeidspartnere  bidra i den faglige utviklingen i divisjonen  delta i fagnettverk/fagteam   kompetanseutvikling/foredragsvirksomhet   rettssaksarbeid Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap   annen særlig relevant kompetanse eller erfaring kan kompensere for kravet til utdanning  meget god fagkompetanse  det er nødvendig med relevant erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet, gjerne fra Skatteetaten Personlige egenskaper god skriftlig og muntlig fremstillingsevne  god rolleforståelse  evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig  gode samarbeidsevner og motivert til å veilede andre  er strukturert og jobber selvstendig  utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde   høy arbeidskapasitet og leveranseevne  Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå  aktive og engasjerte faglige ledere og gode karrieremuligheter  tverrfaglig teamarbeid  muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker  kompetanseutvikling  fleksitid og betalt overtid   trening i arbeidstiden  en raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) eller seniorrådgiver (kode 1364), frakr 800 000 -  kr 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.  
10.12.2019 Oslo
Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger. Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden. Til avdeling Innsikt søker vi to kreative og initiativrik medarbeider med gode analytiske evner og utpreget interesse for å jobbe med avanserte dataverktøy. Du må være dyktig til å søke opp relevant informasjon fra åpne kilder, og videre kunne strukturere og videreformidle informasjonen på en profesjonell og kvalitativ måte. Vi søker etter to medarbeider som skal følge med på ny teknologi og programvare. Den vi ser etter må ha evne til å se hvordan data fra nye løsninger kan påvirke og endre måten næringsdrivende og personer tjener penger på. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver identifisere og skaffe kunnskap om potensielle nye risikoer og trender som oppstår i omverden, både fysisk og digitalt følge med på utviklingen i hvordan næringslivet bruker ny teknologi, blant annet programvare som kombinerer internett, PC og mobiltelefon, betalingsløsninger på internett og apper på mobiltelefon evne og interesse for å kartlegge aktører på internett opp mot ulike systemer og andre relevante fakta bruk av verktøy og programmering for å hente ut informasjon fra åpne kilder på internett utarbeide analyser av ulike områder som genererer inntekter samt trendanalyser på ulike områder der Skatteetaten har behov for informasjon informere og holde foredrag og presentasjoner internt og eksternt utvikling og tilpassing av verktøy             Kvalifikasjoner 3 - 4 årig relevant utdanning fra universitet/høyskole, f.eks IT-ingeniør, siviløkonom eller statsviter med svært gode IT-kunnskaper relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning for tilsetting som seniorrådgiver kreves relevant erfaring/fagkunnskap interesse og erfaring fra programmering/utvikling samt evne til å utnytte dette til informasjonsinnhenting og analysearbeid interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg ny teknologi ha god formidlingsevne på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig må ha gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig nyutdannede oppfordres til å søke                 Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner ha evne til å arbeide selvstendig, men også i team er nysgjerrig, initiativrik og nytenkende interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg ny teknologi    Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger       Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 530 000 til kr 600 000 eller som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 580 000 til kr 730 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisetid må påregnes.   
10.12.2019 Oslo
Avdeling Oppdrag trenger nye medarbeidere i alle våre tre seksjoner, med arbeidssted Mo i Rana.  Vi vil gjerne ha deg som har blikk for nye muligheter og liker å drive utvikling, forbedring og forenkling. Du er ikke redd for å gå opp nye løyper, utfordre eksisterende praksis og har stor lærelyst. Du har evnen til å lytte og søke gode løsninger på mange ulike problemstillinger, og evner å sette deg inn i brukerens behov. Du liker å se resultater av egen og gruppas innsats og jobber godt i samarbeid med andre for å oppnå mål. Du er en digital borger, og du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig. Du vil få god opplæring, så du kan meget godt være den riktige for oss selv om du er nyutdannet. I divisjon innkreving vil mye endres de kommende årene, og vi vil gjerne ha deg med på å forme divisjonens framtid. Avdeling Oppdrag jobber med ulike oppgaver under paraplyen innkreving, og vi er på alle områder opptatt av å leve opp til oppdragsgivernes forventinger til kvalitet og effektivitet, og brukerne skal oppleve god service når de tar kontakt. Vårt motto er at det finnes alltid en løsning.  Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Søknader uten relevante vitnemål/karakterutskrifter blir ikke vurdert.  Arbeidsoppgaver saksbehandling av skriftlige og muntlige henvendelser klagebehandling - i hovedsak på utleggstrekk, utleggspant og motregning veiledning av våre brukere  være med å videreutvikle og forbedre våre fagfelt og arbeidsprosesser koordinere og administrere interne aktiviteter  andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen  Kvalifikasjoner høyere utdanning med minimum bachelorgrad - gjerne innen fagområdene jus og/eller økonomi/adm. Annen relevant utdanningsretning kan også vurderes. Utenlandske grader må være NOKUT godkjent god til å kommunisere både skriftlig og muntlig - også på engelsk  bruker av digitale løsninger og verktøy nyutdannede oppfordres til å søke  Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner effektiv og nytenkende nysgjerrig, endringsvillig og utviklingsorientert god formidlingsevne og liker å dele kunnskap med andre  kunne jobbe selvstendig og strukturert evne til å se helhet Noe reisevirksomhet må påregnes Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid  trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse   Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 449 300,- til kr 532 300,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 mnd. regnes som prøvetid.
10.12.2019 Rana
Sekretariatet for Skatteklagenemnda søker personer som vil bli en del av en gruppe dyktige jurister, økonomer og revisorer med forskjellig skatte- og avgiftsfaglig bakgrunn. Vi søker etter deg som har interesse for skatte- og avgiftsrett og som ønsker å jobbe i et sterkt faglig miljø. Sekretariatet utreder klagesaker og skattefaglige spørsmål innenfor norsk bedriftsbeskatning, internasjonal selskapsbeskatning, personskatt og merverdiavgift m.m. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver Utarbeide innstillinger til Skatteklagenemnda Foreta en grundig og selvstendig juridisk vurdering av klagesaker Bidra i faglige diskusjoner og delta i utvikling av fagmiljøet i sekretariatet Kvalifikasjoner Master i rettsvitenskap eller siviløkonom med erfaring i skatt - og avgiftsrett Gode akademiske resultater blir vektlagt Meget god skriftlig framstillingsevne Interesse for skatte- og avgiftsrett Personlige egenskaper Evne til å planlegge, strukturere og organisere ditt arbeid Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Evne til å kombinere grundighet og effektivitet Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og stort fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Nyutdannede oppfordres til å søke. Stillingene lønnes som skattejurist (kode 1413) eller rådgiver (kode 1434) kr 515 000 – kr 600 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.
10.12.2019 Stavanger
nnland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvaliteten på egenfastsettingen samt følge opp særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse, og særskilte skattepliktige med risiko for manglende etterlevelse. Gruppen representert i Sandnessjøen (10 ansatte) har i tillegg ansvar for publikumsveiledning, ID-kontroll, samt behandling av klager.  Arbeidsoppgaver Fastsetting og kontroll av skattepliktige Klagebehandling Veiledning og informasjonsvirksomhet knyttet til forståelse av regelverket og dialog med skattepliktige Bidra til utvikling av fagmiljøet i gruppen og være en pådriver for digital utvikling av prosesser Delta aktivt i organisering og videreutvikling av oppgaver med sikte på helhetlig og effektiv oppgaveløsning Samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig Noe reisevirksomhet må påberegnes. Kvalifikasjoner Du har høyere utdanning, minimum bachelornivå, innenfor ett eller flere av fagområdene revisjon, regnskap, økonomi. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Du har flere år med arbeidserfaring  Det er en fordel med flere års erfaring innen skatte- og/eller revisjon/regnskapsfag Det er ønskelig med erfaring fra veiledning og/eller informasjonsarbeid Du har gode digitale ferdigheter Du har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Personlige egenskaper Du er en lagspiller som bidrar positivt til utvikling og engasjement for et godt arbeids- og læringsmiljø Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig sett mot etatens skiftende rammevilkår Du evner til å raskt sette deg inn i nye problemstillinger og tenker helhetlig Du er positiv, nysgjerrig og løsningsorientert. Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger   Stillingen lønnes som seniorrådgiver (1364) kr 525 000 - 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks måneder regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/ karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Om SandnessjøenSandnessjøen er en flott kystby på idylliske Helgelandskysten. Sandnessjøen ligger like ved fjellkjeden De Syv Søstre og er den naturlige inngangsporten til øyhopping og toppturer langs verdens vakreste kyst. Byen er trafikknutepunkt for Ytre Helgeland og har gode transportmuligheter med daglige anløp av hurtigruten, flyplass, og gode buss- og båtforbindelser. Industri og oljevirksomhet utgjør en viktig del av byens sysselsetting. Byen har et mangfoldig kulturtilbud og er blant landets beste kulturkommuner. Kulturbadet vårt er hyppig besøkt og kan også by på et topp moderne svømmeanlegg og bibliotek. Byen har ellers gode tilbud innen idrett, kor, korps, husflidslag og kan også by på et levende sentrum med kjøpesenter, nytt hotell, flere restauranter og puber/nattklubb.
10.12.2019 Alstahaug
nnland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvaliteten på egenfastsettingen samt følge opp særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse, og særskilte skattepliktige med risiko for manglende etterlevelse. Gruppen representert på Finnsnes (17 ansatte) har i tillegg ansvar for publikumsveiledning samt behandling av klager på tvangsmulkt og reindriftsfastsetting. Arbeidsoppgaver Saksbehandling – egne saker Kvalitetssikring, opplæring og annen juridisk støtte for kollegaer i komplekse saker. Klagebehandling Muntlig og skriftlig kontakt med skattepliktig Kommunisere med forskjellige brukergrupper i ulike kommunikasjonskanaler Formidle informasjon og utføre forebyggende aktiviteter for å gjøre det enkelt for bruker å handle riktig Øvrige oppgaver  Noe reisevirksomhet må påberegnes.  Kvalifikasjoner Du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap – Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Du har god digital kompetanse. Du har god tallforståelse Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Har du erfaring fra juridisk arbeid med skatt/avgift, er det en fordel. Er du nyutdannet er du uansett velkommen til å søke.          Personlige egenskaper Du har høy arbeidskapasitet og leveranseevne Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Du er nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger Du har gode evner til å sette deg inn i nye oppgaver, fordi arbeidsområdet kan utvikle og endre seg over tid.  Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger   Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) / seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 475 000 - kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks måneder regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Om FinnsnesFinnsnes ligger i dag i Lenvik kommune. Fra 1.januar 2020 blir Lenvik kommune slått sammen med kommunene Berg, Torsken og Tranøy til Senja kommune.  Senja kommune vil ha 15 000 innbyggere og kalles også eventyrøya som skildrer all de eventyr du kan oppleve her.  Kommunen er en svært viktig sjømatregion nasjonalt sett og har i tillegg bergverksindustri, jern/metallindustri og tjenesteytende næringsvirksomhet.  Finnsnes fungerer som handelssenter for hele Midt-Tromsregionen, Senja inkludert. Finnsnes har gode forbindelser med Tromsø og Harstad. Bardufoss flyplass ligger kun 45 minutter kjøring fra Finnsnes sentrum. Finnsnes og Senja kommune tilbyr et godt kulturliv og et allsidig idrettstilbud.
10.12.2019 Lenvik
Avdeling Brukerkontakt har som oppgave å ivareta kontakten med etatens brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat og Facebook og skriftlige henvendelser. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll, forebyggende aktiviteter og saksbehandling på områder som er direkte relatert til brukerne. Gruppene i Bergen består av 50 engasjerte medarbeidere med tverrfaglig kompetanse. Hos oss får du meningsfylte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling.  Arbeidsoppgaver kommunisere med våre brukere på telefon og chat innenfor fagområdene folkeregister og skatt i størst mulig grad løse brukernes utfordringer ved første henvendelse formidle informasjon og veilede brukerne slik at de kan ivareta sine rettigheter og plikter enkel saksbehandling innenfor de samme fagområdene Kvalifikasjoner Du har en bachelorgrad, gjerne innenfor fagområdene service, kommunikasjon, økonomi, digitalisering, pedagogikk eller juridiske fag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Du har god digital kompetanse Du behersker norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, meget godt Det er ønskelig med erfaring fra service- eller veiledningstjeneste Personlige egenskaper Du er profesjonell og serviceorientert Du har gode kommunikasjonsevner og liker å jobbe med mennesker Du tar ansvar for egen læring og utvikling, og setter deg lett inn i nye oppgaver   Du trives i et miljø med høyt tempo og variasjon i oppgaver   Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk  medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.  Stillingene lønnes som førstekonsulent (kode 1408) fra kr 420 000-500 000 eller rådgiver (kode 1434) fra kr 420 000-540 000, avhengig av kvalifikasjoner. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   
10.12.2019 Bergen
Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvaliteten på egenfastsettingen samt følge opp særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse, og særskilte skattepliktige med risiko for manglende etterlevelse. Gruppen representert i Sandnessjøen (10 ansatte) har i tillegg ansvar for publikumsveiledning, ID-kontroll, samt behandling av klager.  Arbeidsoppgaver Veiledning, fastsetting og kontroll av skattepliktige. Delta aktivt i organisering og videreutvikling av oppgaver med sikte på helhetlig og effektiv oppgaveløsning Klagebehandling til Skatteklagenemnda og kvalitetssikring av vedtak Veiledning og informasjonsvirksomhet knyttet til forståelse av regelverket og muntlig og skriftlig dialog med skattepliktige Bidra til utvikling av fagmiljøet i gruppen og være en pådriver for digital utvikling av prosesser Samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig Noe reisevirksomhet må påberegnes.  Kvalifikasjoner Du har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap – Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Det er en fordel med flere års erfaring innen skatte- og/eller revisjon/regnskapsfaget Du har gode digitale ferdigheter Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne Det er en fordel med erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning, men nyutdannede er også velkommen til å søke.         Personlige egenskaper Du er en lagspiller som bidrar positivt til utvikling og engasjement for et godt arbeids- og læringsmiljø Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig sett mot etatens skiftende rammevilkår Du er positiv, nysgjerrig og løsningsorientert Du evner til å raskt sette deg inn i nye problemstillinger og tenker helhetlig        Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger   Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) / seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 475 000 - kr 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks måneder regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/ karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Om SandnessjøenSandnessjøen er en flott kystby på idylliske Helgelandskysten. Sandnessjøen ligger like ved fjellkjeden De Syv Søstre og er den naturlige inngangsporten til øyhopping og toppturer langs verdens vakreste kyst. Byen er trafikknutepunkt for Ytre Helgeland og har gode transportmuligheter med daglige anløp av hurtigruten, flyplass, og gode buss- og båtforbindelser. Industri og oljevirksomhet utgjør en viktig del av byens sysselsetting. Byen har et mangfoldig kulturtilbud og er blant landets beste kulturkommuner. Kulturbadet vårt er hyppig besøkt og kan også by på et topp moderne svømmeanlegg og bibliotek. Byen har ellers gode tilbud innen idrett, kor, korps, husflidslag og kan også by på et levende sentrum med kjøpesenter, nytt hotell, flere restauranter og puber/nattklubb. 
10.12.2019 Alstahaug
Vis alle 20.018 ledige stillinger

Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.

Les mer om Hordaland fylkeskommune

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon8 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon50 Presentasjon av stillinga:
Sotra vidaregåande skule er ein kombinert skule med ni ulike programområde innan yrkesfaglege og studiespesialiserande programområde. Vi har to skulestader, Bildøy og Sund med tilsaman 850 elevar og 150 tilsette.
Vi er også vaksenopplæringssenter for Askøy, Sotra og Øygarden og har ca. 200 elevar innanfor ulike program her.

Skulen har eit godt læringsmiljø der elevar og tilsette samarbeider om å skape eit miljø tufta på respekt, inkludering og medansvar. Vi i leiargruppa samarbeider tett og legg vekt på open kommunikasjon og stor takhøgd, med rom for både skjemt og alvor. Vi legg også vekt på eit godt samarbeid med organisasjonane i alle saker som gjeld skulen og personalet. Vi søkjer ein person som er interessert i pedagogisk og administrativ skuleleiing og skuleutvikling. Assisterande rektor skal arbeide tett med rektor, og er saman med rektor ansvarleg for utvikling og drift av skulen.

Arbeidsoppgåver

 • Assisterande rektor er rektor sin næraste medarbeidar og skal fungere som rektor i hans fråvær.
 • Assisterande rektor er ansvarleg for alt timeplanarbeid og ressursplanlegging i samarbeid med avdelingsleiarar.
 • Assisterande rektor er leiar for ressursteam og elevtenesta og har personalansvar for tilsette i elevtenesta.
 • Assisterande rektor er ansvarleg for elevrådsarbeidet ved skulen.
 • Assisterande rektor sitt ansvarsområde omfattar i tillegg samarbeid med eksterne utdanningsinstitusjonar og marknadsføring av skulen.

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jfr. Opplæringslova.
 • Det er ønskjeleg med leiarerfaring og leiarutdanning
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne er ein føresetnad
 • Kunnskap om personalarbeid.
 • Kunnskap om IKT til pedagogisk og administrativ bruk.
 • Alle nytilsettingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med prøvetid på 6 månader. Den som blir tilsett må legge fram politiattest.

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet,Bachelorgrad

Personlege Eigenskapar

 • Evne til å sette klart definerte mål og arbeide strategisk for å nå desse
 • Gode relasjonsferdigheiter og eit romsleg menneskesyn
 • Evne til å skape tillit, har stort engasjement og god samarbeidsevne
 • Løysingsorientert og god gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe med fleire oppgåver samtidig
 • I utveljinga vert det lagt stor vekt på personleg dugleik og at ein kan bidra til fagleg breidde i leiargruppa ved skulen

Vi tilbyr

 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • For stillinga gjeld løns- og arbeidsvilkår fastsett i lov- og avtaleverk
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjar som har bedt om unntak vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

Kontaktinformasjon

Torstein Telle, ass. rektor , Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Straume

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Hordaland fylkeskommune


Stillingsbrøk: 100%
Fast Tal på stillingar: 1 Søknadsfrist: 18.08.2019

For elektronisk søknadsskjema:

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 15
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Hordaland fylkeskommune