<  
>  
Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Dagleg leiar (seniorrådgjevar) for Energiomstillingsklyngen VEST Universitetet i Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY

Seniorrådgjevar

Vi søkjer ein seniorrådgjevar med engasjement for samarbeid mellom forsking og næringsliv til å utøve den daglege leiinga av den nystarta kunnskapsklynga Energiomstilling VEST.

Energiomstilling VEST er ei kunnskapsklynge i oppstartfasen basert på eit institusjonelt samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen Vestlandet (HVL), NHH og NORCE. Intensjonen er å skape meirverdi og vekst mellom akademia og næringsliv/offentleg forvaltning gjennom prosjektsamarbeid, kunnskapsoverføring og felles arenaer.

Til å utøve den daglege koordineringa og leiinga av kunnskapsklynga søkjer vi ein engasjert og motivert leiar med god innsikt i det nasjonale og internasjonale forskingslandskapet på feltet, og med brei industri-kontakt.

Leiaren vert tilsett ved UiB med arbeidsplass ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, men stillinga er eit spleiselag mellom NORCE, HVL og NHH. Den som vert tilsett skal vere eit bindeledd mellom desse institusjonane og representere <> for eksterne samarbeidspartnarar. Næraste administrativt overordna er dekan for Energiomstilling ved UiB.

Stillinga kan bli endra dersom Energiomstilling VEST opphøyrer.

Arbeidsoppgåver

Leiaren skal mellom anna

 • drifte kanalar og fora for å sikre god interaksjon og kommunikasjon i klynga og eksternt
 • vere profil utad og ha kontakt med industri, næringsliv og forvaltning
 • følgje med på politiske og strategiske signal, rapportar og dokument samt halde klynga oppdatert
 • sjå moglegheiter, bidra til å initiere og leggje til rette for å utvikle samarbeid innan forsking, utdanning og innovasjonsprosjekt mellom institusjonane og næringslivet
 • organisere søkjarseminar for klynga samt partnare i næringslivet og det offentlege
 • fasilitere faste møte med leiargruppa (eit fast medlem frå kvar partnar, pluss ein møtande vara frå kvar) og klynga sitt industriråd osv.
Kvalifikasjonar og eigenskapar

Du har

 • utdanning på minimum mastergradnivå. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for utdanningskravet.

 • brei relevant praksis og relevant spesialkompetanse på høgt nivå. Det kan til dømes vere

  • erfaring frå arbeid på strategisk og operativt nivå og på tvers av disiplinar og sektorar
  • kjennskap til fagmiljø, næringsliv, klynger og offentleg sektor innan klima og energiomstilling
  • og/eller forskingsadministrativ erfaring, gjerne frå større forskingsprosjekt,
  • arbeid med prosjektsøknadar (EU, NFR)
 • gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg på norsk og engelsk

 • digital kompetanse og evne til å tileigne deg nye ferdigheiter

Du er

 • ein pådrivar og initiativtakar med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • ein relasjonsbyggjar med gode kommunikasjonseigenskapar og evne til å stimulere til samarbeid mellom ulike faggrupper og verksemder og i stand til å byggje nettverk og vere ein god representant for klynga
 • serviceinnstilt og fleksibel
 • systematisk, analytisk og med evne til å arbeide sjølvstendig og sjå moglegheiter

Vi legg vekt på

 • relevant og brei erfaring
 • personlege eigenskapar naudsynte for stillinga
Vi kan tilby
 • spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø med gode vilkår for personleg og fagleg utvikling
 • stilling som seniorrådgjevar (kode 1364) i lønssteg 68- 74 (for tida kr 615 900,- - 691 400,-) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • fleksibel arbeidstid og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • gode
Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Dekan Gunn Mangerud (mobilnummer Logg inn for å se kontaktinformasjon).

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Nevroklinikken ved Ahus har landets største opptaksområde for nevrologi, og gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretakelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet. Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling. Vi jobber med tidlig implementering av nye behandlingstilbud der pasienten er i fokus. I tillegg ser vi viktigheten av å jobbe med verdi, etikk og kvalitet i organisasjonen for å ha godt arbeidsmiljø og god pasientivaretakelse. Vi har egne seksjoner for generell nevrologi, akutt hjerneslag, nevrofysiologi og nevrorehabilitering, samt seksjon for poliklinikk. Nevrologisk poliklinikk utreder og behandler pasienter med alle nevrologiske sykdommer. De store pasientgruppene er parkinson, MS, hodepine og epilepsi. Leger og sykepleiere har egne konsultasjoner, og pasienter ivaretas i tverrfaglige behandlingsopplegg. Vi har også en dagenhet der vi utreder og behandler pasienter med nevrologiske sykdommer. Denne driftes av sykepleierne på nevrologisk poliklinikk. Lavterskelsykepleie er også en stor del av vår virksomhet. Vi vektlegger stort fokus på tverrfaglig samarbeid, samt faglig kvalitet og utvikling. Forskning og prosjekter er en del av vår virksomhet. Vi er spesielt opptatt av trivsel og arbeidsglede, og jobber systematisk for å bevare godt arbeidsmiljø.Vi har nå ledig fast stilling og vikariat med varighet 01.03.2022 med mulighet for forlengelse.Alle søkere må søke elektronisk.For stillingen kreves det godkjent autorisasjon som sykepleier.Stillingen innebærer arbeidshelg hver tredje helg på nevrologisk sengepost.   Arbeidsoppgaver Vi søker deg som vil ta del i utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen behandling av pasienter med nevrologiske sykdommer. Du vil være del av et tverrfaglig team til MS-, hodepine-, epilepsi- og parkinsonpasienter. Selvstendige konsultasjoner med pasient og pårørende. Opplæring av pasienter i medikamentadministrasjon. Administrasjon av intravenøs behandling til MS- og andre nevrologiske pasienter. Utføre prosedyrer og behandling i samarbeid med lege og annet tverrfaglig personell. Kvalifikasjoner Må beherske norsk skriftlig og muntlig Ønskelig med erfaring med tverrfaglig samarbeid og kjennskaper til nevrologiske sykdommer/problemstillinger. Ønskelig med erfaring innen sykepleie til nevrologiske pasienter. Ønskelig med grunnleggende IKT-kompetanse (Dips). Ønskelig med erfaring innen medikamentstudier og forskning.  Personlige egenskaper Vi søker deg som er selvstendig og samtidig har gode samarbeidsevner. Du må være villig til å bidrar til at våre behandlingstilbud til pasientene stadig er i utvikling. Vi tilbyr Spennende og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og godt tverrfaglig miljø. Faglig og personlig utvikling Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling Opplæring Mulighet for hjelp med bolig og barnehage. Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud. Kort reisevei til Oslo. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
19.02.2020 Lørenskog
Ønsker du god faglig utvikling i et høyteknologisk sykehus?Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, med et nytt og moderne sykehusbygg på Lørenskog og en rekke desentraliserte funksjoner. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo.Bildediagnostisk avdeling er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen har en moderne maskinpark som kontinuerlig oppdateres og opprettholdes. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner; Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Ultralyd/Generell radiografi, Intervensjon, Brystdiagnostikk, Kontor, Seksjon Ski, Seksjon Kongsvinger og Nukleærmedisin. Det er utstrakt tverrfaglig samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger.Seksjon Nukleærmedisin har ledig nyopprettet overlegestilling:Fra mars 2020 blir det ledig en nyopprettet overlegestilling ved seksjon Nukleærmedisin. Det pågår for tiden etablering av digital PET/CT på AHUS med oppstart drift mai 2020, og det søkes etter en nukleærmedisiner med bred erfaring og kompetanse innen PET/CT. Per i dag er det ansatt tre overleger, en LIS (lege i spesialisering), tre radiografer og seks bioingeniører ved seksjonen. Det pågår en ansettelsesprosess av flere radiografer og bioingeniører. Seksjonen tilbyr varierte undersøkelser innen SPECT/CT og terapier og disponerer tre SPECT/CT kameraer.     Arbeidsoppgaver Tett samarbeid med seksjonsoverlege  Bidra i forskning og fagutvikling innen både egen seksjon og på BDA/Ahus  Bidra til å ivareta og utvikle kvalitet på det faglige tilbudet i avdelingen  Delta i seksjonens daglige bildediagnostiske arbeid  Veilede LIS  Delta i undervisning internt og eksternt Delta i multidisiplinære/tverrfaglige møter  Kvalifikasjoner Du må ha autorisasjon og være godkjent spesialist i nukleærmedisin Du må beherske et skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig Søkere med doktorgrad og/eller forskererfaring  er sterkt ønsket og vil bli prioritert Personlige egenskaper Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Du må ha gode veiledningsegenskaper Interesse for forskning og fagutvikling  Vi legger stor vekt på personlig egnethet Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo  
19.02.2020 Lørenskog
Vår dyktige fagutviklingssykepleier skal ut i permisjon fra mai måned og ut året. Postoperativseksjon søker derfor etter ny fagutviklingssykepleier som kan tre inn i denne perioden og med mulighet for forlengelse. Du må være spesialsykepleier med gode kunnskaper og erfaring med overvåkning av akutt kritisk syke pasienter. Postoperativ seksjon er blant Norges største PO enheter. Vi har 25 plasser og har ca.13 000 pasienter årlig. Seksjonen har 66 årsverk for intensivsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere samt sekretær og har fagansvarlig overlege. Hos oss vil du møte et godt arbeids- og fagmiljø, og gode team på flere nivåer. Seksjonen har lyse, moderne og oversiktlige lokaler.Postoperativ seksjon er organisert under Anestesiavdelingen som inngår i Kirurgisk divisjon. Anestesiavdelingen består av anestesi-, intensiv-, postoperativ seksjon, smertepoliklinikken og legeseksjonen, totalt 300 årsverk.Trives du med:• faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver?• å arbeide tverrfaglig i team?• utviklingsmuligheter, ved å arbeide i en seksjon som har fokus på fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling?Ønsker du en spennende og utfordrende arbeidshverdag med høyt faglig nivå?Da er du velkommen på laget!Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Du samarbeider tett med seksjonsledelsen og rapporterer til seksjonssykepleier Fagutviklingssykepleier (FUS) deltar i seksjonens FUS-Team. Teamet består av 3 personer. Ansvarsområder fordeles internt i teamet FUS - teamets oppgaver er:   Utarbeider mål- og handlingsplan for kompetanse- og fagutviklingsarbeid i samarbeid med FUS-teamet og seksjonsledelsen Bidrar til å organisere og gjennomføre internundervisning på fagdager og sikre systematisk obligatorisk opplæring av personalet Underviser og veileder ansatte, nyansatte og vikarer Oppfølging og veiledning av seksjonens faggrupper Er kontaktperson for studenter og hospitanter Arbeider i kliniske systemer (DIPS/Metavisjon)  MTU - opplæring og sertifisering Bidrar til kompetanseheving ved forbedringsarbeid og evt bistå i forskning Ca.65% av arbeidstiden er arbeid med fagutvikling (dagtid) og resterende arbeidstid er vakter (dag/aften) med arbeid 4.helg Kvalifikasjoner Intensivsykepleier Gode kunnskaper og erfaring med overvåkningspasienter. Det er ønskelig at du har relevant master, veilederkompetanse og/eller studie i kunnskapsbasert praksis Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Være en god teamarbeider Må trives i et aktivt miljø Vi tilbyr Trivelig arbeidsmiljø Høyt faglig nivå Gode muligheter for faglig utvikling og utfordringer Aktivt bedriftsidrettslag og mange gode kulturtilbud Kort reisevei fra Oslo Muligheter for bolig og barnehage
19.02.2020 Lørenskog
Vi har fast 47 % sykepleier / vernepleier stilling på for tiden på natt med arbeid hver 3. helg.ARA Follo døgn er en av flere seksjoner i avdeling rus og avhengighet (ARA). ARA er organisert innenfor psykisk helsevern Ahus HF. Seksjonen er samlokalisert med Follo DPS i Ski med gangavstand til tog og buss.ARA Follo døgn har to enheter: ROP-enhet (rus og psykisk lidelse) og avrusning. ROP-enhet tilbyr behandling for pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Behandlingstid er ca 4 måneder. Avrusning fra alkohol, vanedannende medikamenter og illegale stoffer. Pasienter er innlagt 1-2 uker.Seksjonen jobber etter avdelingens målsetning om helhetlige, enhetlige og integrerte tjenester.Alle må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Observasjon og oppfølging av pasienter Administrasjon av medikamenter Ansvarlig på vakt Endringsarbeid, motivasjon og miljøterapeutiske tiltak Bidra til faglig endrings- og utviklingsarbeid ved seksjonen Kvalifikasjoner Ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til miljøterapeutisk arbeid, samt erfaring med pasienter som har psykisk og rus- og avhengighetsproblem Dips kunnskap (journalsystem) Metavision kunnskap (medisinkurve) Personlige egenskaper Har ønske og interesse om å jobbe med pasienter med rus- og psykisk lidelse Evne til å skape trygge relasjoner Være løsningsfokusert Liker å jobbe i team og samtidig kan jobbe selvstendig Tilpasningsdyktig Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt under vekst Et godt og stabilt arbeidsmiljø Faglig og personlig utvikling Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Veiledning Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
19.02.2020 Ski
Lyst å jobbe på sykehus med pasientadministrative oppgaver? Vi søker sekretær i 50 % vikariat, 6 måneder Bildediagnostisk avdeling er organisert under divisjon Diagnostikk og Teknologi. Avdelingen har en moderne maskinpark som kontinuerlig oppdateres og opprettholdes. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner; Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, konvensjonell radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, seksjon Ski, seksjon Kongsvinger og seksjon Kontor. Ved seksjon Kontor er det ledig et 6 måneders vikariat som sekretær, med mulighet for utvidet/forlenget stilling ved endrede bemanningsbehov. Stillingen skal dekke to kvelder pr uke (per i dag onsdag og torsdag) i ekspedisjonen ved avdelingen, samt noe dagarbeid med kontorfaglige oppgaver. Vi søker deg som er nøyaktig, samarbeidsvillig, engasjert og som liker å ha mye å gjøre. Som ekspedisjonspersonell har du direkte kontakt med pasienter og det legges vekt på personlig egnethet og serviceinnstilling. Kontor seksjonen består av 22 kontorfaglige ansatte, fordelt på ulike seksjoner med arbeidsområder som ekspedisjon, timebestilling og import/eksport.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Pasientkontakt ved telefon- og ekspedisjonshenvendelser Bestilling av pasienttransport Koordinatoroppgaver mot de forskjellige modaliteter Håndtering av ventelister og timeoppsett Bildebehandling Import/eksport av bilder i RIS/PACS Kvalifikasjoner Gode datakunnskaper Fordel med erfaring innen sykehus/helseinstitusjoner.   Fordel med erfaring innen røntgeninformasjonssystemet Ris/Pacs og DIPS Fordel med erfaring innen import og eksport av bilder Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Serviceinnstilt og fleksibel Løsningsorientert og lærevillig  Gode kommunikasjons-/samarbeidsevner Evne til å jobbe selvstendig Stor arbeidskapasitet Trives i et hektisk arbeidsmiljø Personlig egnethet vektlegges Vi ønsker oss medarbeidere med godt humør, som tåler høyt tempo og stor aktivitet Vi tilbyr Spennende og utviklende arbeidsoppgaver Trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling En utfordrende hverdag med flotte kollegaer Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei til Oslo
19.02.2020 Lørenskog
Immunologi og transfusjonsmedisin IMTRA omfatter aktiviteter på Nordbyhagen samt de eksterne tappestedene Ski, Lillestrøm, Jessheim, blodbussen. Avdelingen har følgende hovedarbeidsområder: Pretransfusjonsanalyser, antistoffutredning og utlevering av blodprodukter, tapping av blodgivere, produksjon av blodkomponenter og pasientbehandling med terapeutisk tapping og aferese. Avdelingen har det medisinsk faglige ansvaret for generell immunologi. Avdelingen er akkreditert ihht ISO 15189. Vi søker sommervikarer til seksjon for immunhematologi, seksjon for blodgiving og seksjon for komponent.  Arbeidsoppgaver Pretransfusjonsanalyser Utlevering av blodprodukter Komponentfremstilling Tapping av blodgivere   Innkalling av blodgivere              Kvalifikasjoner Må beherske norsk muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Arbeide nøyaktig og strukturert i et hektisk miljø Ansvarsbevisst Serviceinnstilt og imøtekommende  Personlige egnethet vektlegges  Vi tilbyr Utfordrende og variert arbeid Trivelig arbeidsmiljø Opplæring vil bli gitt
19.02.2020 Lørenskog
Er du en operasjonssykepleier som er interessert i ekstradagvakter, 8 timers arbeidsdag mandag til fredag? Vi søker operasjonssykepleiere med autorisasjon. Enheten er en del av Dagkirurgisk senter, Ahus, har 5 operasjonsstuer, egen steril forsyning og utfører inngrep innenforfagområdene; ortopedi, gynekologi, gastrokirurgi,  plastikk kirurgi og Øre Nese og Hals. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene består av steril assistanse og koordinerende rolle på operasjonsstuen. Kvalifikasjoner Videreutdanning i operasjonssykepleie Faglig dyktig og gode samarbeidsevner Må beherske norsk skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper Vi ønsker oss ny medarbeidere som er faglig dyktige og opptatte av samarbeid og utvikling Personlig egnethet vektlegges Gode samarbeidsevner og fleksibilitet Vi tilbyr Arbeidstid 07.45 - 15.45 mandag til fredag Godt arbeidsmiljø Høyt faglig nivå  Utfordrende arbeid Vi har internundervisning, fagdager og intern opplæring 
19.02.2020 Ski
Bravida Narvik skal styrke laget og søker etter montører til vår avdeling. Avdelingen har i dag 28 medarbeidere. Målsetningen i avdelingen er å være en solid og inkluderende arbeidsplass hvor alle medarbeidere får mulighet til å utvikle seg, bidra til kompetanseutveksling og være en ambassadør for Bravida ute hos kundene våre. Avdelingen utfører varierte service- og prosjektoppdrag for næringskunder, offentlige aktører og privatmarkedet. Oppdragene er i hovedsak i Narvikområdet, men noe reisevirksomhet kan bli aktuelt etter nærmere avtale. Bravida er en stor arbeidsgiver – faktisk størst innen elektro, rør og ventilasjon i Norden. Dette gjør at alle våre avdelinger rundt omkring i landet får dra nytte av veletablerte systemer, rutiner og avtaler samtidig som ansvar og ledelse ligger lokalt hos avdelingen. Det er gode muligheter for karriereutvikling og videreutdanning i konsernet.   Arbeidsoppgaver Som montør i Bravida arbeider du selvstendig i ulike type oppdrag for bedrifts- og privatmarkedet, store som små. I jobben får du både planlegge, samordne og utføre oppdrag. Arbeidet innebærer både teknisk problemløsning og kontakt med kunder. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Planlegging og gjennomføring av ulike oppdrag på en effektiv måte Utføre alle typer oppdrag faglig- og forskriftsmessig riktig Dokumentasjon av oppdragene Dokumentasjon av endringsarbeid og tilleggsarbeid Ansvar for fremdrift i ulike oppdrag Utredninger/feilsøking av tekniske systemer Mersalg mot kunder Kommunikasjon med kunder og serviceleder / prosjektleder Vise ansvar for egen og andres sikkerhet - ha ansvar for god HMS-kultur   Kvalifikasjoner Fagbrev elektriker Fagbrev automatiker eller andre fagbrev innen elektro kan også være aktuelt Erfaring fra servicearbeid er en fordel Førerkort klasse B God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne   Personlige egenskaper Du har godt humør og ønsker å være en bidragsyter til avdelingen Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller Du har gode kommunikasjonsevner på norsk   Bravida tilbyr En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte kollegaer Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø   Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist er satt til snarest med siste frist 23.03.20. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss, kan du følge oss på sosiale medier og besøke vår hjemmeside.   Kontaktpersoner: Steinar Os Avdelingssjef +47 970 57 733 steinar.os@bravida.no
19.02.2020 Narvik
Vis alle 36.854 ledige stillinger

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Les mer om Universitetet i Bergen

Stillingsbeskrivelse

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY

Seniorrådgjevar

Vi søkjer ein seniorrådgjevar med engasjement for samarbeid mellom forsking og næringsliv til å utøve den daglege leiinga av den nystarta kunnskapsklynga Energiomstilling VEST.

Energiomstilling VEST er ei kunnskapsklynge i oppstartfasen basert på eit institusjonelt samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen Vestlandet (HVL), NHH og NORCE. Intensjonen er å skape meirverdi og vekst mellom akademia og næringsliv/offentleg forvaltning gjennom prosjektsamarbeid, kunnskapsoverføring og felles arenaer.

Til å utøve den daglege koordineringa og leiinga av kunnskapsklynga søkjer vi ein engasjert og motivert leiar med god innsikt i det nasjonale og internasjonale forskingslandskapet på feltet, og med brei industri-kontakt.

Leiaren vert tilsett ved UiB med arbeidsplass ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, men stillinga er eit spleiselag mellom NORCE, HVL og NHH. Den som vert tilsett skal vere eit bindeledd mellom desse institusjonane og representere <> for eksterne samarbeidspartnarar. Næraste administrativt overordna er dekan for Energiomstilling ved UiB.

Stillinga kan bli endra dersom Energiomstilling VEST opphøyrer.

Arbeidsoppgåver

Leiaren skal mellom anna

 • drifte kanalar og fora for å sikre god interaksjon og kommunikasjon i klynga og eksternt
 • vere profil utad og ha kontakt med industri, næringsliv og forvaltning
 • følgje med på politiske og strategiske signal, rapportar og dokument samt halde klynga oppdatert
 • sjå moglegheiter, bidra til å initiere og leggje til rette for å utvikle samarbeid innan forsking, utdanning og innovasjonsprosjekt mellom institusjonane og næringslivet
 • organisere søkjarseminar for klynga samt partnare i næringslivet og det offentlege
 • fasilitere faste møte med leiargruppa (eit fast medlem frå kvar partnar, pluss ein møtande vara frå kvar) og klynga sitt industriråd osv.
Kvalifikasjonar og eigenskapar

Du har

 • utdanning på minimum mastergradnivå. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for utdanningskravet.

 • brei relevant praksis og relevant spesialkompetanse på høgt nivå. Det kan til dømes vere

  • erfaring frå arbeid på strategisk og operativt nivå og på tvers av disiplinar og sektorar
  • kjennskap til fagmiljø, næringsliv, klynger og offentleg sektor innan klima og energiomstilling
  • og/eller forskingsadministrativ erfaring, gjerne frå større forskingsprosjekt,
  • arbeid med prosjektsøknadar (EU, NFR)
 • gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg på norsk og engelsk

 • digital kompetanse og evne til å tileigne deg nye ferdigheiter

Du er

 • ein pådrivar og initiativtakar med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • ein relasjonsbyggjar med gode kommunikasjonseigenskapar og evne til å stimulere til samarbeid mellom ulike faggrupper og verksemder og i stand til å byggje nettverk og vere ein god representant for klynga
 • serviceinnstilt og fleksibel
 • systematisk, analytisk og med evne til å arbeide sjølvstendig og sjå moglegheiter

Vi legg vekt på

 • relevant og brei erfaring
 • personlege eigenskapar naudsynte for stillinga
Vi kan tilby
 • spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø med gode vilkår for personleg og fagleg utvikling
 • stilling som seniorrådgjevar (kode 1364) i lønssteg 68- 74 (for tida kr 615 900,- - 691 400,-) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • fleksibel arbeidstid og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • gode
Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Dekan Gunn Mangerud (mobilnummer Logg inn for å se kontaktinformasjon).

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 20
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 21
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 23
  2020
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 25
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Universitetet i Bergen