Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Dagleg leiar (seniorrådgjevar) for Energiomstillingsklyngen VEST Universitetet i Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY

Seniorrådgjevar

Vi søkjer ein seniorrådgjevar med engasjement for samarbeid mellom forsking og næringsliv til å utøve den daglege leiinga av den nystarta kunnskapsklynga Energiomstilling VEST.

Energiomstilling VEST er ei kunnskapsklynge i oppstartfasen basert på eit institusjonelt samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen Vestlandet (HVL), NHH og NORCE. Intensjonen er å skape meirverdi og vekst mellom akademia og næringsliv/offentleg forvaltning gjennom prosjektsamarbeid, kunnskapsoverføring og felles arenaer.

Til å utøve den daglege koordineringa og leiinga av kunnskapsklynga søkjer vi ein engasjert og motivert leiar med god innsikt i det nasjonale og internasjonale forskingslandskapet på feltet, og med brei industri-kontakt.

Leiaren vert tilsett ved UiB med arbeidsplass ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, men stillinga er eit spleiselag mellom NORCE, HVL og NHH. Den som vert tilsett skal vere eit bindeledd mellom desse institusjonane og representere <> for eksterne samarbeidspartnarar. Næraste administrativt overordna er dekan for Energiomstilling ved UiB.

Stillinga kan bli endra dersom Energiomstilling VEST opphøyrer.

Arbeidsoppgåver

Leiaren skal mellom anna

 • drifte kanalar og fora for å sikre god interaksjon og kommunikasjon i klynga og eksternt
 • vere profil utad og ha kontakt med industri, næringsliv og forvaltning
 • følgje med på politiske og strategiske signal, rapportar og dokument samt halde klynga oppdatert
 • sjå moglegheiter, bidra til å initiere og leggje til rette for å utvikle samarbeid innan forsking, utdanning og innovasjonsprosjekt mellom institusjonane og næringslivet
 • organisere søkjarseminar for klynga samt partnare i næringslivet og det offentlege
 • fasilitere faste møte med leiargruppa (eit fast medlem frå kvar partnar, pluss ein møtande vara frå kvar) og klynga sitt industriråd osv.
Kvalifikasjonar og eigenskapar

Du har

 • utdanning på minimum mastergradnivå. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for utdanningskravet.

 • brei relevant praksis og relevant spesialkompetanse på høgt nivå. Det kan til dømes vere

  • erfaring frå arbeid på strategisk og operativt nivå og på tvers av disiplinar og sektorar
  • kjennskap til fagmiljø, næringsliv, klynger og offentleg sektor innan klima og energiomstilling
  • og/eller forskingsadministrativ erfaring, gjerne frå større forskingsprosjekt,
  • arbeid med prosjektsøknadar (EU, NFR)
 • gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg på norsk og engelsk

 • digital kompetanse og evne til å tileigne deg nye ferdigheiter

Du er

 • ein pådrivar og initiativtakar med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • ein relasjonsbyggjar med gode kommunikasjonseigenskapar og evne til å stimulere til samarbeid mellom ulike faggrupper og verksemder og i stand til å byggje nettverk og vere ein god representant for klynga
 • serviceinnstilt og fleksibel
 • systematisk, analytisk og med evne til å arbeide sjølvstendig og sjå moglegheiter

Vi legg vekt på

 • relevant og brei erfaring
 • personlege eigenskapar naudsynte for stillinga
Vi kan tilby
 • spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø med gode vilkår for personleg og fagleg utvikling
 • stilling som seniorrådgjevar (kode 1364) i lønssteg 68- 74 (for tida kr 615 900,- - 691 400,-) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • fleksibel arbeidstid og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • gode
Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Dekan Gunn Mangerud (mobilnummer Logg inn for å se kontaktinformasjon).

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, med både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter? Stendi AS søker miljøterapeuter til våre avdelinger i Møre og Romsdal. Vi ser etter miljøterapeuter som er trygge og tydelige voksenpersoner i en tøff og uforutsigbar hverdag. Vårt fagmiljø og organisasjon er preget av at vi alltid gir det lille ekstra for å løse våre oppdrag. På våre avdelinger har alle miljøterapeuter stort faglig ansvar og det legges vekt på selvstendighet i jobben, dette er stillinger med mulighet for personlig og faglig vekst. Du vil jobbe med ulike ungdommer, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må kunne snu deg raskt rundt for å møte utfordringer og behov hos våre ungdommer. Arbeidsoppgaver Individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte brukers behov, ressurser og mål Aktivt miljøarbeid i institusjonene Saksoppfølging Dokumentasjon etter gjeldende lovverk og bruk av elektronisk journalføringssystem Være en trygg voksenperson i miljøet Lytte til ungdommen Motivere og være med ungdommen på aktiviteter Gi trøst, støtte og glede Kvalifikasjoner 3-årig helse og sosialfaglig høyskoleutdanning: barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, evt. psykiatrisk sykepleier eller lærer med spesialpedagogikk Institusjonsarbeid, ruskompetanse og erfaring fra psykiatrifeltet er spesielt interessant Førerkort kl. B er et krav Egenskaper  Du er god på å skape og opprettholde relasjoner tuftet på samarbeid både med ungdom og kollegaer Du er trygg og har autoritet Du er faglig interessert og kreativ i utførelsen din av arbeidet Du er lærevillig, effektiv, pålitelig og ansvarsfull og du byr på deg selv Du er robust og utholdende og innehar stor grad av endringsvillighet og endringsevne Du tåler å stå i krevende uttrykk og kriser, og du er god på å gi omsorg Har du fritidsinteresser som kan bringes med inn i arbeidet med ungdommen er det en fordel Det tilbys Lønn etter kvalifikasjoner/tariffavtale og pensjonsordning Veiledning/opplæring En fleksibel og variert arbeidsdag Muligheter for faglig utvikling i et stort konsern  Medleverturnus med 3 døgn arbeid – 7 døgn avspasering – 4 døgn arbeid – 7 døgn avspasering.  Grunnet sammensetning av team oppfordres menn til å søke. Arbeidssted er på våre avdelinger i Møre og Romsdal og turnusen tillater stor fleksibilitet i forhold til pendlig og bosted.  Søknadsfrist er snarest. Alle søknader vil bli lest og behandlet og aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi gleder oss til å høre mer fra deg! Ønsker du å vite mer om stillingene kan du kontakte institusjonsleder Karianne Havnes på mob. 924 39 544 eller avdelingsleder Tone Kvammen på mob. 934 66 344.
20.09.2019 Møre og Romsdal
Stendi driver Vestre Nes omsorgsbolig på oppdrag fra Asker kommune. Fra 1. september økes sykepleierbemanningen og vi søker i den forbindelse etter både en ny Fagleder og flere sykepleiere! Om Vestre Nes omsorgsbolig: Vestre Nes er en koselig, liten omsorgsbolig beliggende i et hyggelig nabolag på Billingstad, like ved IKEA. Dette er hjemmet til 16 eldre beboere, med ulike behov, interesser og ressurser. På Vestre Nes har vi kompetent bemanning hele døgnet. Vi har et høyt fokus på hverdagsrehabilitering og tilrettelegger aktiviteter utifra hver enkelts ønsker og behov. Vårt mål er å gi beboerne meningsfulle, trygge og innholdsrike dager. Om Fagleder stillingen: Som Fagleder på Vestre Nes vil du ha det overordnede ansvaret for kvalitetsutviklingen i omsorgsboligen, herunder ansvar for oppdatering av lokale rutiner og sikre kompetanseheving. Fagleder har, sammen med avdelingsleder, et overordnet ansvar for at tjenestene vi leverer er i tråd med gjeldende lovverk og interne retningslinjer. Videre har Fagleder ansvar for at studenter/ praksiskandidater og lærlinger blir ivaretatt. Fagleder følger opp innmeldte avvik i samarbeid med avdelingsleder. Fagledere på Stendis virksomheter møtes jevnlig til møter i Stendis sentrale Kvalitetsteam og er sammen aktive bidragsytere for at kvaliteten i våre virksomheter følges opp og stadig utvikles. Fagleder er stedfortreder for avdelingsleder. Om sykepleierstillingene: Økt sykepleierbemanning gir oss en god anledning til å skape et godt sykepleiefaglig miljø med tett og trygg sykepleiefaglig oppfølging til våre beboere. Som sykepleier består arbeidsoppgavene primært av å gjøre sykepleiefaglige observasjoner og vurderinger, bistå beboerne med praktiske gjøremål, tverrfaglig samarbeid, og utføre sykepleiespesifikke oppgaver og prosedyrer. Som sykepleier vil dine arbeidsoppgaver også bestå av å veilede andre kollegaer og bidra til kompetanseheving lokalt på omsorgsboligen. Ettersom Vestre Nes samarbeider tett med Risenga bo og omsorgssenter, tilbys sykepleierne på Vestre Nes samme internundervisning og faglig utvikling som sykepleierne på Risenga. Vi ønsker også at både Fagleder og sykepleierne bidrar til et trivelig og sosialt arbeidsmiljø, og et godt tverrfaglig samarbeid. På Vestre Nes vil du vil få mulighet til å utvikle deg sammen med kompetente og hyggelige kolleger. Det er viktig for oss at du er opptatt av verdien av å gi god, personsentrert omsorg til våre beboere, og har fokus på at beboernes ressurser blir opprettholdt. Vi søker deg som:  Er autorisert sykepleier Brenner for god eldreomsorg og ønsker å gjøre en forskjell for våre beboere Er faglig engasjert, og liker å dele din kunnskap med andre Har gode datakunnskaper, og gjerne har kjennskap til Gerica  Behersker norsk skriftlig og muntlig godt, tilsvarende Bergens-testen  Er initiativrik, selvgående, ansvarsfull og har en empatisk og trygg personlighet Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr:  Fagleder stilling: 100 % stilling. Arbeidstid på dag i ukedagene, arbeid hver 3. helg Sykepleierstillinger, ulike typer stillingsprosenter. Todelt turnus (dag/ kveld), arbeid hver 3. helg. Spennende og varierte arbeidsoppgaver Konkurransedyktige lønnsbetingelser, tariffavtale God opplæring God sykepleiefaglig dekning Et meget godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer Høyt faglig nivå med stort fokus på videreutvikling Aktuelle kandidater vil bli bedt om å fremlegge gyldig politiattest før ansettelse.  
20.09.2019 Asker
Dresser-Rand, A Siemens Business is one of the largest global suppliers of custom-engineered rotating equipment solutions for long-life, critical applications in the oil, gas, chemical, petrochemical, process, power, military, and other industries worldwide.  Kongsberg Norway is home to Dresser-Rand worldwide center of excellence for gas turbines and mechanical driven gas turbine packages. With a gas turbine power range from 1 to 55 MW Dresser-Rand AS supports the oil and gas industry on offshore and land based installations around the world.   Missions   - Establish and manage Inspection & Test Plan and Quality Plan for client projects.   - Verify sub-suppliers according to quality requirements/standards.   - Together with SCM execute external quality audits towards suppliers.   - Perform inspections of parts at supplier when required and verify the required documentation.   - Lead the "Mechanical Completion" process and contribute to the publication of "Manufacturing Record          Book" during hand over of an installation to the customer   - Coordinate the tear down process after testing of complete package.   - When required, contribute to the quality assurance work within the department.     Qualifications   - 2-3 years Technical school or Engineering college   - 5-10 years relevant experience   - Preferably experienced in quality work   - Good language skills in Norwegian and English, both orally and written. - Knowledge of quality managements systems.   - Generally good computer skills   - Problem solving capability.   - Able to handle periodically heavy workloads.   - Some duty travels may be necessary   - Well-structured and result-oriented.   - Collaboration capabilities.   Manager is Jan-Derek Skogen : +47 92663237 
30.11.2018 Kongsberg
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
09.01.2019 Oslo
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
09.01.2019 Oslo
Dresser-Rand Kongsberg is looking for a Cost Estimator. POSITION OBJECTIVE / SCOPE:• Cost estimation for new equipment proposals• Maintain master cost for new equipment PRINCIPAL RESPONSIBILITIES: • Cost estimation as part of the demand organization coordinated by Team Lead Demand • Follow global rules for GSP/LTO (Lead To Order) and follow other processes (locally/globally) related to cost estimation. • Perform cost estimating functions for a variety of units, components, parts and service, based on customer and/or marketing specifications or requirements • Generate cost estimates for products from a cost request or price book file • Generate cost estimates for special items not covered by price books or cost files • Support project management with cost estimates for changes and modifications • Update cost files by comparing recent contract cost and market data • Create/maintain and distribute price books and cost files for products • Align cost calculation programs and databases with what is used by D-R world wide • Review and provide improvements and necessary changes for policies and processes used as part of the function • Work closely with SCM, engineering & planning to align scope, cost and delivery schedules • Support other organizations to create engineering, manufacturing & purchasing targets KNOWLEDGE / FORMAL EDUCATION REQUIREMENT:   • Bachelor degree in Engineering or College/university degree in Economics and Business Administration (long experience can compensate for formal education) • 5 years’ experience from the oil and gas industry is preferred• Experience with project and product cost calculations or cost reporting is preferred • Product knowledge of rotating equipment and associated systems is preferred Job ID: 101745 Organisation: Power and Gas Experience Level: Experienced Professional Job Type: Full-time
18.02.2019 Kongsberg
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Trondheim
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Trondheim
Vis alle 22.548 ledige stillinger

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Les mer om Universitetet i Bergen

Stillingsbeskrivelse

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY

Seniorrådgjevar

Vi søkjer ein seniorrådgjevar med engasjement for samarbeid mellom forsking og næringsliv til å utøve den daglege leiinga av den nystarta kunnskapsklynga Energiomstilling VEST.

Energiomstilling VEST er ei kunnskapsklynge i oppstartfasen basert på eit institusjonelt samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen Vestlandet (HVL), NHH og NORCE. Intensjonen er å skape meirverdi og vekst mellom akademia og næringsliv/offentleg forvaltning gjennom prosjektsamarbeid, kunnskapsoverføring og felles arenaer.

Til å utøve den daglege koordineringa og leiinga av kunnskapsklynga søkjer vi ein engasjert og motivert leiar med god innsikt i det nasjonale og internasjonale forskingslandskapet på feltet, og med brei industri-kontakt.

Leiaren vert tilsett ved UiB med arbeidsplass ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, men stillinga er eit spleiselag mellom NORCE, HVL og NHH. Den som vert tilsett skal vere eit bindeledd mellom desse institusjonane og representere <> for eksterne samarbeidspartnarar. Næraste administrativt overordna er dekan for Energiomstilling ved UiB.

Stillinga kan bli endra dersom Energiomstilling VEST opphøyrer.

Arbeidsoppgåver

Leiaren skal mellom anna

 • drifte kanalar og fora for å sikre god interaksjon og kommunikasjon i klynga og eksternt
 • vere profil utad og ha kontakt med industri, næringsliv og forvaltning
 • følgje med på politiske og strategiske signal, rapportar og dokument samt halde klynga oppdatert
 • sjå moglegheiter, bidra til å initiere og leggje til rette for å utvikle samarbeid innan forsking, utdanning og innovasjonsprosjekt mellom institusjonane og næringslivet
 • organisere søkjarseminar for klynga samt partnare i næringslivet og det offentlege
 • fasilitere faste møte med leiargruppa (eit fast medlem frå kvar partnar, pluss ein møtande vara frå kvar) og klynga sitt industriråd osv.
Kvalifikasjonar og eigenskapar

Du har

 • utdanning på minimum mastergradnivå. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for utdanningskravet.

 • brei relevant praksis og relevant spesialkompetanse på høgt nivå. Det kan til dømes vere

  • erfaring frå arbeid på strategisk og operativt nivå og på tvers av disiplinar og sektorar
  • kjennskap til fagmiljø, næringsliv, klynger og offentleg sektor innan klima og energiomstilling
  • og/eller forskingsadministrativ erfaring, gjerne frå større forskingsprosjekt,
  • arbeid med prosjektsøknadar (EU, NFR)
 • gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg på norsk og engelsk

 • digital kompetanse og evne til å tileigne deg nye ferdigheiter

Du er

 • ein pådrivar og initiativtakar med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • ein relasjonsbyggjar med gode kommunikasjonseigenskapar og evne til å stimulere til samarbeid mellom ulike faggrupper og verksemder og i stand til å byggje nettverk og vere ein god representant for klynga
 • serviceinnstilt og fleksibel
 • systematisk, analytisk og med evne til å arbeide sjølvstendig og sjå moglegheiter

Vi legg vekt på

 • relevant og brei erfaring
 • personlege eigenskapar naudsynte for stillinga
Vi kan tilby
 • spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø med gode vilkår for personleg og fagleg utvikling
 • stilling som seniorrådgjevar (kode 1364) i lønssteg 68- 74 (for tida kr 615 900,- - 691 400,-) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • fleksibel arbeidstid og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • gode
Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Dekan Gunn Mangerud (mobilnummer Logg inn for å se kontaktinformasjon).

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 22
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 26
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Universitetet i Bergen