Ledig stilling

Vi ser etter en nyskjerrig og innovativ person, som har lett for å komme i kontakt med mennesker, med kompetanse på muskel -og skjellet. Funksjon I Fokus AS

Søknadsfrist : 06.10.2019

Vi ser medarbeidere som ønsker å være en del av et team med svært høy kompetanse. Vi har som mål å være ledenede innen behandling av muskel -og skjelettrelaterte problemer i Norge. Vi opplever at det mangler en grunnleggende forståelse at smerter ofte har en logisk sammenheng med hverandre og vi opplever daglig i møte med klientene våre at de har fått syptombehandling og at årsaken til smertene ikke er avdekket. 

Du må være villig til å kurse deg i Egoscue metoden, som et tillegg til det du allerede har av annen utdanning. Hvordan dette gjøres kan vi veilede deg i om du trenger det. Når en del av kurset er gjennomført, vil du få tilbud om en trainee stilling, der vi kombinerer opplæring på klinikken samtidig som du vil få dine egne klienter som du vil jobbe med.

Egoscue metoden analyserer kroppens samspill mellom bevegelse og funksjonalitet på en nytenkende måte, og ved hjelp av skånsomme terapeutiske øvelser retter vi opp i skjevheter i nakke -og ryggrad, hofter eller bein, som endrer den muskulære balansen i kroppen. Vi har stor pågang av klienter fra hele Norge og trenger flere terapeuter som har lyst til å arbeide med dette spennenede, men krevende yrket. 

Du må være opptatt av kundens behov og motivere dem til å nå deres mål. Det er en fordel om du er analytisk og at du er nytenkende i forhold til hver enkelt kunde for å gi dem en best mulig opplevelse.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vi søker fysioterapeut i 60% stilling innenfor fagområdene rus og psykiatri. Arbeidsområdet for denne stillingen vil være delt mellom avdeling for illegale rusmidler (IR) og akuttpsykiatrisk avdeling, seksjon A (affektiv) . Fysioterapiseksjonen har ca 47 årsverk, og 2,6 årsverk er knyttet til divisjon for psykisk helse. Seksjonen har ansvar for det meste av fysioterapitilbudet på Ahus. Den som ansettes kan ved behov forflyttes internt. Arbeidsoppgaver Vurderinger og individuell oppfølging av pasienter innlagt på avdeling for illegale rusmidler (IR) og akuttpsykiatrisk avdeling, seksjon A (affektiv) . Tilrettelegging for individuell fysisk aktivitet Tilrettelegge for, og lede grupper  Delta i tverrfaglig samarbeid Samarbeid med kommunehelsetjenesten Undervisning og veiledning av annet fagpersonell   Kvalifikasjoner Pasientene på IR kan ha sammensatte problemer der både somatisk, psykiatrisk og ruskompetanse er nødvendig. På akuttpsykiatrisk avdeling, seksjon A, har pasientene i hovedsak stemningslidelser som depresjon og angst. Vi søker fysioterapeut/spesialfysioterapeut med kompetanse og erfaring fra disse fagområdene. Personlige egenskaper Vi søker en selvstendig, fleksibel og tilpasningsdyktig fysioterapeut som  kan ta ansvar for egne arbeidsoppgaver og strukturere en variert arbeidsdag Erfaring og kompetanse fra fagområdene samt engasjement og interesse for pasientgruppene er en forutsetning Personlig egnethet tillegges stor vekt  Vi tilbyr Utfordrende, selvstendig og variert arbeid Godt arbeidsmiljø og kompetente kollegaer  Dagarbeid Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet med god offentlig kommunikasjon   
12.09.2019 Lørenskog
Aleris Nesttun holder til i nye moderne lokaler i Nesttunveien på Nesttun. Aleris Nesttun utfører operasjoner innen ortopedi, plastikk, nevrokirurgi og gastrokirurgi. Vi søker deg som ønsker å jobbe i et spennende og bredt fagmiljø. Vi stiller krav til at du er fleksibel, selvstendig, effektiv og strukturert. Det er også viktig med gode samarbeidsevner, faglig engasjement, høy grad av serviceinnstilling, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og faglige utfordringer i et dynamisk arbeidsmiljø. Søknader vil bli vurdert fortløpende. Tiltredelse etter avtale.
11.09.2019 Bergen
Vi søker en faglig engasjert overlege med interesse for psykoseutredning, behandling og oppfølging. Vi har ledig 100 % stilling som psykiater ved vårt psykoseteam.Seksjon psykose er tverrfaglig sammensatt bestående av 3 overleger, 1 LIS lege, 4 psykologer, 3 psykiatriske sykepleiere, 1 klinisk sosionom og 1 sosionom.Seksjon psykose er stadig i endring og vi tilpasser oss de krav og føringer som er med på å gjøre oss til et faglig interessant  psykoseteam. Vi utreder pasienter med mistanke om psykose og har fokus på tidlig intervensjon. Vi behandler pasienter med førstegangsspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter med psykoselidelse som trenger de langvarige og koordinerende tjenestene. Vi har fokus på somatisk helse og levevaner.Vi har også ansvar for pasienter med Bipolar 1 lidelse, hvis pasienten trenger de langvarige og koordinerende tjenestene. Vi har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgn (TUD) og pasienter dømt til behandling. Vi tilbyr våre pasienter individuelle timer, IMR (Illness Management Recovery) gruppebehandling. Flere behandlere har tilleggsutdanning som kognitiv terapi.  Vi arrangerer pårørendekveld x 2 pr år. Vi er med i forskningsprosjekt om samvalg. Vi har et nært samarbeid med andre avdelinger i AHUS, 1. linjetjenesten og fastlegene. Ambulering er en del av vår fleksible metodikk som avhenger av pasientens behov og ønsker. Totalt er det 9 overlegestillinger ved DPS Øvre Romerike og dermed et stort fagmiljø. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold.DPS Øvre Romerike består av 4 polikliniske seksjoner, Seksjon psykose, Almennpoliklinikken, Seksjon for gruppeterapi (SFG) og Akutt- teamet, samt en døgnenhet med plass til 18 pasienter. Totalt har DPS Øvre Romerike ca 100 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim. DPS Øvre Romerike ligger 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss.  30 minutter med bil fra Oslo og 30 minutter fra Oslo Lufthavn. Romeriksåsene egner seg for friluftsliv sommer som vinter.Vårt opptaksområde er 6 kommuner på Øvre Romerike med 102.000 innbyggere. Arbeidsoppgaver Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter. Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter. Samarbeid med kolleger i teamet. Samarbeid med fastlegene. Samarbeid med 1. linjetjenesten og pårørende. Ansvar for pasienter på TPH u. Ansvar for pasienter dømt til behandling. Deltakelse i inntaksarbeid og inntaksteam. Sørge for spesialistvurderinger/rådgiving/ kvalitetssikring av pasientforløp i teamet, godkjenne epikriser, bistand ved håndtering av kriser, vurdere pasientens tilstand og gjennomføre tiltak i samarbeid med behandler. Deltakelse i fag og kompetanseutvikling lokalt og sentralt i AHUS. Deltakelse i forskningsprosjekter internt og eksternt. Bidra i internundervisning i DPS og i psykoseteamet. Veilede leger i spesialisering. Inngå i bakvaktsordning for fem DPS i Akershus Universitetssykehus. Bistå andre seksjoner ved behov. Kvalifikasjoner Norsk legeautorisasjon Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri. Gode norsk kunnskaper - muntlig og skriftlig. Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i samfunnet (system tenkning og systemkunnskap). Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i et psykoseteam. Erfaring fra - og interesse for psykosefeltet er ønskelig. Personlige egenskaper God relasjonell kompetanse, må like å arbeide tett på andre, både pasienter og behandlere. God evne til å være fleksibel, men selvstendig og ansvarsbevisst. Må ha en interesse for å arbeide i team Ha god psykoseforståelse. Vi tilbyr Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
16.09.2019 Ullensaker
Vil du bli vår nye overlege ved ARA Follo Poliklinikk i Ski? Avdeling rus og avhengighet (ARA) tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Vi er en avdeling i utvikling og endring. Vår visjon er helhetlig, enhetlig og integrert behandling av våre pasienter. Avdelingen ønsker å stimulere til forskning og har etablert sitt eget forsknings- og fagutviklingsutvalg. Vi har nylig blitt godkjent som utdanningsenhet for LIS. I ARA jobber vi systematisk for å styrke det medisinskfaglige perspektivet i avdelingen og på seksjonen. Det er ønskelig at overlegen skal bidra aktivt i dette utviklingsarbeidet  ARA Follo er en tverrfaglig poliklinikk som består av 10 behandlerstillinger.  Vi er tverrfaglig sammensatt av 2 sosionomer, 1 overlege, 1 lege i spesialisering (LIS fra 2020), 2 psykologspesialister, 3 psykologer og 1 sykepleier. Våre lokaler ligger i Ski sentrum, 2 minutters gange fra togstasjonen. Vi har god kompetanse på utredning og behandling, og har et tett tverrfaglig samarbeid. Vi har god struktur for å drøfte saker internt og har tett samarbeid med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten. Vi søker nå etter en ny overlege som har lyst til å jobbe sammen med oss i dette spennende fagfeltet. Arbeidsoppgaver Medisinskfaglige oppgaver knyttet til inntak, oppfølging og utskrivning av pasienter. Dette omfatter blant annet somatisk kartlegging/utredning, medisinering samt bistand med i medisinskfaglige spørsmål overfor de andre behandlerne. Somatisk kartlegging/ utredning i samarbeid med fastlege Bidra til kvalitetssikring av forsvarlig LAR (herunder vurdering av medikament, poliklinisk opptrapping, dosejustering) Veiledning av leger i spesialiseringsforløp (LIS) Veiledning og rådgivning i medisinskfaglig spørsmål overfor interne og eksterne samarbeidspartnere  Kvalifikasjoner Norsk legeautorisasjon Erfaring fra fagfeltet rus og psykisk helse Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig  Personlige egenskaper Evnen til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig Du må ha evnen og vilje til å jobbe tverrfaglig Gode kommunikasjonsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring Et godt arbeidsmiljø Varierte arbeidsoppgaver Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag og fleksibilitet Mulighet til å bidra for videreutvikling av tjenestetilbudet på poliklinikken Faglig og personlig utvikling Lønn etter overenskomst i AHUS 
16.09.2019 Ski
Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø og liker faglige utfordringer?På seksjon A har vi ledig deltidsstilling, såkalt helgestilling, med arbeid hver 3. helg i todelt turnus. I tillegg har vi behov for flere tilkallingsvikarer.Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen er beliggende på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum. Avdelingen tar imot pasienter i alderen 18-65 år med alvorlig psykisk lidelse. Avdelingen har 30 senger fordelt på tre lukkede seksjoner.Seksjon A har 11 døgnplasser og gir tilbud om utredning og behandling til personer med en alvorlig psykisk lidelse, i hovedsak personer med psykoselidelser og rusavhengighet med samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter). Vi er en seksjon med tverrfaglig sammensetning, engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd. Vi har ett godt fagmiljø og har bygget kompetanse på behandling av ROP-pasienter, åpen dialog i nettverksmøter og ERM (Early Recognition Method) som metode og satsningsområde for faglig utvikling. Nå er vi også med i et pilotprosjekt i Kognitiv Miljøterapi. Arbeidsoppgaver Ivareta det miljøterapeutiske arbeid og praktiske gjøremål Miljøterapeutiske vurderinger og tiltak i samråd med ansvarsvakt og kolleger Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Bidra til kunnskapsbasert praksis Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier Sykepleier/vernepleierstudenter og andre studenter med relevant sosial- eller helsefaglig studieretning oppfordres også å søke Erfaring med arbeid innen psykisk helsevern eller rusfeltet er ønskelig Gode norskkunnskaper Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Være observant og til stede i alle situasjoner. Evner å ta selvstendige avgjørelser og samtidig jobbe i team.  Stillingen fordrer at du kan stå i krevende situasjoner  På grunn av pasient og personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke Vi tilbyr Engasjerte medarbeidere og faglige diskusjoner. Mye latter og godt humør i et veldig godt arbeidsmiljø Kurs i verbal og fysisk konflikthåndtering Opplæring og veiledning Faglig utvikling Teamarbeid Gode velferdstilbud med bl.a. hytteleie og diverse rabatter Treningsfasiliteter Gratis parkering
16.09.2019 Skedsmo
Vi har ledig fast stilling som førstesekretær ved Ungdomspsykiatrisk klinikk.   Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser og akutt suicidalitet. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften.Ungdomspsykiatrisk klinikk ledes av seksjonsleder. Vi har en åpen og lukket post med 7 senger hver, og en familieenhet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/ psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og kontorfaglig personell. Klinikken har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider med å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen i nært samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen. Arbeidsoppgaver Lederstøtte for seksjonsleder og innebærer er bredt spekter av administrasjonsoppgaver Lederstøtte budsjett og regnskap Personaladministrasjon GAT og Personalportalen Kontorfaglig støtte til forskning og utviklingsprosjekter  Kvalifikasjoner Erfaring fra arbeid med og god kjennskap til de administrative systemene ved sykehuset God skriftlig fremstillingsevne Fleksibel med hvilke arbeidsoppgaver som tilfaller stillingen  Personlige egenskaper Vi ønsker oss en engasjert person som har evne til å takle høyt arbeidstempo Serviceinnstilt Ansvarsbevisst, nøyaktig og pålitelig  Gode samarbeidsevner og personlig egnethet tillegges stor vekt Vi tilbyr Arbeid i et miljø med høyt faglig nivå og som gir rom for videre faglig utvikling. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytte- og feriehusutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo.
16.09.2019 Lørenskog
Stendi - Omsorg Tjenster i Tromsø trenger engasjerte og stødige miljøterapeuter i faste stillinger i medleverturnus 3/7/4/7. Døgnvaktene går fra mandag til fredag, og fra fredag til mandag.  Menn oppfordres til å søke, jf. avtale med oppdragsgiver. Kvalifikasjoner: Sykepleiere og vernepleiere Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri er ønskelig Du må være trygg på deg selv, og håndtere utagerende atferd og uforutsette situasjoner. Ansvarsfull, løsningsorientert og fleksibel. En lagspiller som aktivt bidrar til et trygt og godt arbeidsmiljø. Førerkort klasse B (må disponere egen bil). Må snakke norsk flytende   Ansvarsområder: Målrettet arbeid og samhandling med beboer. Gjennomføre strukturerte og planlagte samtaler med beboer. Bidra til å utarbeide gode rutiner, prosedyrer, tiltaksplaner og risikovurderinger, og følge disse opp. Sikre brukermedvirkning. Delta på kurs, veiledninger, teammøter og samarbeidsmøter etc. Praktiske gjøremål i avdelingen som rengjøring, matlaging, vedlikehold etc. i henhold til rutiner.   Vi tilbyr: Engasjerte kollegaer med fokus på kvalitet. Kurs og veiledning fra bl.a. spesialisthelsetjenesten. Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et spennende fagfelt. Lønn etter kvalifikasjoner. Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Har du spørsmål om stillingenb er du velkommen til å kontakte virksomhetsleder Knut Anton Karlsen: 900 55500 eller Regionleder Martin Nymo: 901 03998.
16.09.2019 Tromsø
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå skal vi styrke teamet vårt med flere dyktige sykepleiere. Teamet består i dag av kompetente sykepleiere, spesialsykepleiere, ambulansepersonell og helsefagarbeidere. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet. Alarmsentralen vår ligger i Sandvika og betjener brukere i Asker og Bærum kommune. Alle transportmuligheter finnes like utenfor våre lokaler, og det er kun 12 minutters reisetid med tog til Oslo sentrum.   Se gjerne vår kortfilm om Utrykningstjenesten i Asker og Bærum som er laget i samarbeid med NHO, Telenor og Stendi: https://www.youtube.com/watch?v=vUBh2Wb386Y  Arbeidsoppgaver:  Du vil hovedsakelig reise ut på ulike utrykningsoppdrag når alarmen går. Ingen dager er like i denne tjenesten, og du vil møte på både små og store oppgaver i løpet av en arbeidsvakt. Det skal gjøres medisinske vurderinger, brukeren skal få den bistanden som trengs, og øvrige helseinstanser kontaktes om nødvendig. Videre vurderes brukerens status for bistandsbehov og om vedtak eventuelt bør endres. Faglig samhandling og dialog med kollegaer, og god ivaretakelse av den som trenger vår omsorg, står sentralt i ethvert oppdrag.     Om deg:  Vi ønsker oss en sykepleierkollega som er faglig sterk. Du kan kommunisere tydelig og håndtere ulike medisinske behov på nøyaktig vis. Samtidig er du omsorgsfull og tålmodig. I vår tjeneste er det viktig å beholde roen i akutte situasjoner og gjennom en hektisk arbeidsdag. Kanskje har du erfaring fra akuttmedisin eller liknende arbeid? Vi jobber som et team, og tror profesjonalitet og omtanke skaper gode relasjoner til brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere. I Stendi er det gode muligheter for utvikling og kompetanseheving, og du får jobbe med kompetente og hyggelige kollegaer i et miljø som preges av våre verdier: Respekt, enkelthet, kunnskap og ansvar.   Kvalifikasjoner:  Autorisert sykepleier Førerkort klasse B eller AM B Må ha bestått norskkurs B2 Krav om politiattest Kjennskap til kommunikasjonssystemene Gerica og Profil er en fordel Personlige egenskaper:  Du har gode kommunikasjonsferdigheter Du motiveres av høyt tempo Du er løsningsorientert og evner å ta ansvar Du har gode holdninger og verdier Du er trygg, tydelig og omsorgsfull Du har evne til selvstendighet, så vel som samarbeid  Vi tilbyr:  Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag Spennende arbeidssted i utvikling Gunstige pensjons- og forsikringsordninger Konkurransedyktig lønn Tiltredelse etter avtale     Øvrig:  Sykepleierstillinger på hhv 75 % og 68 %. Todelt turnus, arbeid hver 3. helg. Hvis ønskelig kan sykepleier stillingene økes til 100% ved å kombinere arbeid på Stendis private hjemmesykepleier i Oslo. ·         Helgestillinger Ekstravakter
15.09.2019 Bærum, Asker
Vis alle 21.627 ledige stillinger

Funksjon I Fokus ble etablert i 2005 og holder til i Åsane utenfor Bergen. Vi praktiserer Egoscue - metoden, som er utviklet og praktisert i USA siden 1971. Denne behandlingsformen er målt til å ha en 94% suksessrate uten bruk av medikamenter, operasjon eller manipulering av ledd. 

Egoscue -metoden brukes som forebyggende trening og som behandling for akutte muskel -og skjelett problemer. Funskjon I Fokus har kunder fra hele landet, som ønsker hjelp med ulike muskel- og skjelettplager. Vår målsetting er å gjøre kunden smertefri, med et bedret funksjonsnivå, slik at de kan delta i de aktiviteter eler gjøremål som de ønsker. For mer informasjon se www.funksjonifokus.no

Les mer om Funksjon I Fokus AS

Stillingsbeskrivelse

Egoscue metoden har utviklet et unikt og komplett behandling/ opptreningssystem som gir gode og varige resultater til så og si alle former for muskel og skjelettrelaterte lidelser. Metoden læren om bevegelse, biomekaniske prinsipper, samt funksjonell anatomi. Egoscue metoden har hele 94% måloppnåelse.

Vi ser medarbeidere som ønsker å være en del av et team med svært høy kompetanse. Vi har som mål å være ledenede innen behandling av muskel -og skjelettrelaterte problemer i Norge. Vi opplever at det mangler en grunnleggende forståelse at smerter ofte har en logisk sammenheng med hverandre og vi opplever daglig i møte med klientene våre at de har fått syptombehandling og at årsaken til smertene ikke er avdekket. 

Du må være villig til å kurse deg i Egoscue metoden, som et tillegg til det du allerede har av annen utdanning. Hvordan dette gjøres kan vi veilede deg i om du trenger det. Når en del av kurset er gjennomført, vil du få tilbud om en trainee stilling, der vi kombinerer opplæring på klinikken samtidig som du vil få dine egne klienter som du vil jobbe med.

Egoscue metoden analyserer kroppens samspill mellom bevegelse og funksjonalitet på en nytenkende måte, og ved hjelp av skånsomme terapeutiske øvelser retter vi opp i skjevheter i nakke -og ryggrad, hofter eller bein, som endrer den muskulære balansen i kroppen. Vi har stor pågang av klienter fra hele Norge og trenger flere terapeuter som har lyst til å arbeide med dette spennenede, men krevende yrket. 

Du må være opptatt av kundens behov og motivere dem til å nå deres mål. Det er en fordel om du er analytisk og at du er nytenkende i forhold til hver enkelt kunde for å gi dem en best mulig opplevelse.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : 06.10.2019

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
1 ledig stilling

Fakta om Funksjon I Fokus AS