<  
>  
Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Førsteamanuensis i norsk som andrespråk Universitetet i Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY

Førsteamanuensis

Ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium er det ledig ei 100 % fast stilling som førsteamanuensis i norsk som andrespråk.

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:

Denne stillinga er særleg knytt til det nettbaserte fjernundervisningsstudiet PRISME - norsk som andrespråk. Prismestudiet gir grunnleggjande kunnskapar om norsk som andrespråk og rettar seg mot undervisning i skulen og i vaksenopplæringa. Sentrale tema i studiet er grammatikk, fonologi og læringsteori i ein andrespråkskontekst.

Undervisninga på Prismestudiet omfattar fagleg oppfølging av studentar, kommentering av obligatoriske oppgåver, oppdatering og vidareutvikling av undervisningsressursar og eksamensarbeid. I tillegg kjem noko administrasjon og koordinering.

Den som vert tilsett vil vere ein del av norsk som andrespråk-miljøet på instituttet. Det er ønskjeleg med utveksling av lærarkrefter mellom PRISME og andre delar av studietilbodet i norsk som andrespråk. Det betyr at sjølv om den som tek stillinga som hovudregel vil ha undervisnings- og emneansvaret på PRISME-studiet, vil ein kunne bli pålagd og tilboden anna undervisningsarbeid ut frå kvalifikasjonar.

Det er forventa at den som tek stillinga skal kunne leie og ta initiativ til forskingssamarbeid inkludert eksternt finaniserte forskingsprosjekt.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Søkjarar må ha norsk doktorgrad eller tilsvarande, fortrinnsvis i norsk som andrespråk med språkleg innretning. Søkjarar med doktorgrad frå andre felt innanfor norsk språk kan kjennast kvalifiserte under føresetnad av at dei elles har eit tilstrekkeleg solid grunnlag i norsk som andrespråk i form av eiga forsking eller utdanning, sekundært undervisning i studiefaget.

Dei faglege kvalifikasjonane vil vege tungt, men ikkje åleine vere avgjerande for vurderinga av søkjarane. Det vil verte lagt stor vekt på både personlege eigenskapar, forskingsinteresser og -ambisjonar og pedagogiske evner som er viktige for denne stillinga. Interesse for og erfaring med etter- og vidareutdanning (EVU) vil òg telje positivt. Den som vert tilsett, må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner. Søkjarane må dokumentere dei pedagogiske kvalifikasjonane sine.

Søkjarane må ha gode skriftlege ferdigheiter tilsvarande morsmålsnivå i norsk og må meistre båe målformer (bokmål og nynorsk) for å vere aktuelle for stillinga.

Vi tilbyr:
 • Eit godt fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter lønssteg 64 (kode 1011/LR 24, alt. 8) i lønsregulativet for staten ved tilsetjing. Dette utgjer 572 700 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar
Søknaden skal innehalde:

Søknaden skal sendast elektronisk via lenkje på denne sida "SØK STILLINGEN". Dette må følgje søknaden:

 • CV
 • Vitnemål frå universitet/høgskule og attestar (skanna versjon)
 • Namn og kontaktinformasjon på tre referansepersonar
 • Oversikt over undervisningserfaring og administrativ erfaring og egen forskningsplanar
 • Dokumentasjon over pedagogiske kvalifikasjonar (utdanning, undervisningspraksis eller anna relevant pedagogisk røynsle)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Inntil 5 vitskaplege arbeid (inkl. doktorgradsavhandlinga). I tillegg kan det sendast inntil 5 populærfaglege og praksisretta arbeid, t.d. læremiddel. Den sakkunnige komiteen kan i særskilde tilfelle be om ettersending av fleire vitskaplege arbeid frå ein eller fleire av søkjarane.

Vedlegga kan vere i Word- eller pdf-format

Søknaden med alle vedlegg må vere lasta opp i Jobbnorge innan søknadsfristen, anten som word- eller pdf-fil. Der originalen ikkje er på engelsk eller eit skandinavisk språk, må det leggjast ved attesterte omsetjingar til eit av desse språka.

NB: Søknadene blir vurderte ut frå den informasjonen som er tilgjengeleg i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Søkjaren har sjølv ansvaret for å sjå til at all informasjon er lasta opp før fristen.

Spørsmål om elektronisk søknadsprosedyre kan sendast på e-post til Det humanistiske fakultet: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar kan ein få av fagkoordinator førsteamanuensis Ann-Kristin Helland Gujord, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Undervisningsspråket er norsk.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan verte gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette. Den som vert tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

AF er i vekst og behovene for flere dyktige medarbeidere kan melde seg til kommende prosjekter over hele landet.Du kjennetegnes av å være kvalitets- og ansvarsbevisst, nysgjerrig og har stor arbeidskapasitet. AF Gruppen er opptatt av høy arbeidsglede og det er viktig at alle ansatte bidrar til et positivt arbeidsmiljø. En viktig forutsetning er at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.Hos AF kan du bli en del av et godt arbeidsmiljø som preges av høy trivsel og stolthet. Vi tilbyr spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram. Registrer din CV på www.afgruppen.no/karriere og husk å legge ved attester og vitnemål. Vi ber deg om å svare på et par spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av hvilket forretningsområde du er interessert i og hvilken bakgrunn du har.  Så vil vi ta kontakt når behovet skulle melde seg.
23.11.2018 Norge
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Trondheim
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lene seg Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Stavanger
We need curious employees who enjoys working in teams. AF Gruppen is a leading entrepreneurial and industrial group. We solve complex challenges in all areas of engineering. We build and rehabilitate residential and commercial buildings, roads, tunnels and land facilities. We demolish and recycle buildings, facilities and oil installations. We find smart energy solutions. We provide a range of offshore services. AF is growing and there is a need of skilled employees for upcoming projects across the country. If you wish to submit an open application to AF Gruppen, you can submit your application here. Our 3800 employees are all different, but they have one thing in common: they are curious. They love good solutions and difficult challenges. In AF Gruppen we cultivate curiosity. Because we know that those who ask new questions generally find new answers. You are characterized by being quality-conscious and responsible, curious and hardworking. High job satisfaction is a priority for AF Gruppen and it is important to us that all employees contributes to a positive working environment. An important prerequisite is that you, like us, have an uncompromising attitude towards safety and ethics. At AF you can be part of a good working environment characterized by high well-being and pride. We offer exciting challenges across traditional disciplines. AF has competitive, performance-oriented terms and good insurance programs. In AF you will also be given the opportunity to own shares in the company in the form of a share and option program. Please register your resume at www.afgruppen.no/karriere and remember to attach references and diplomas. We kindly ask you to answer a few questions so we can get a better understanding of which business areas you are interested in and what background you have. We will contact you when we have a need of your competence in upcoming projects across the country.
29.04.2019 Norge
RSM er nesten helt overflødig Vi har et bredt tjenestespekter innen revisjon, transaksjoner og skatt, men det har jo de store selskapene også. Vi har fantastisk flinke folk, men det er vi jo ikke alene om. Vi har kontorer utenfor Oslo, men de andre har jo absolutt flere. Firmaturer, festligheter og idrettslag har vi også, vi som dem. Sånn sett er vi nesten overflødige. Men bare nesten. I kontrast til store selskaper, er vi akkurat passe store. Dermed blir hver enkelt person litt viktigere og litt mer synlig. Menneskene hos oss er vår viktigste ressurs, og vi legger mye energi i det å videreutvikle RSM som en attraktiv arbeidsplass. RSM kjennetegnes i stor grad av lagånd og samarbeid mellom kollegaer. Vi tror på å ta vare på og videreutvikle våre ansatte gjennom å gi tidlig ansvar og mange muligheter, og vi tilbyr individuelle utviklingsplaner slik at den enkelte ansatte får sitte i førersetet for sin egen fremtid. Du vil derfor oppleve stor variasjon i arbeidsoppgaver, type kunder og bransjer. Vi er også kåret til en av Norges beste arbeidsplasser av Great Place to Work. Det i seg selv kan jo ikke være et dårlig utgangspunkt? Mange vil nok fortsatt velge en av de store, men det kan godt være du gjør lurt i å det minste vurdere oss. Kanskje du ikke er en av de som alltid følger flokken likevel? Hverdagen i det mellomstore revisjonsselskapet Som akkurat passe stor i konkurranse med store selskaper, har vi kanskje hakket mer tid å vie våre kunder, noen knepp mer personlig oppfølging og litt ekstra vilje til å prioritere kundene - selv de som ikke er store. For kundene våre er i all hovedsak mellomstore, eierstyrte virksomheter - altså kjernen i norsk næringsliv. I et akkurat passe stort selskap får du samme faglige utfordringer som i store virksomheter, bare med akkurat passe kort vei til beslutningene. Du får jobbe i et passe stort miljø, i passe store team og med nærhet både til kunden og partneren. For å lykkes i vår arbeidshverdag tror vi du kommuniserer og samarbeider godt, og at du evner å skape begeistring sammen med kunder og kollegaer. Hos oss får du muligheten til en faglig spesialisering, og evner du å veilede andre ansatte og å gi konstruktive innspill på veien, kan prosjekt- og personalledelse også være aktuelt for deg. Hvem ser vi etter? Vi søker deg med høyere økonomisk utdanning, sterkt faglig engasjement og god analytisk forståelse. Du har minst to årsoppgjør på samvittigheten. Videre søker vi deg med god teknologisk forståelse og kompetanse slik at du kan være med på å bidra til at RSM også i fremtiden kan være relevant for våre kunder. Du trives i dialog med kunden og demonstrerer solid forretningsforståelse. For å trives i RSM tror vi du har en utpreget stå-på-vilje, er lett å engasjere, jobber systematisk og bidrar aktivt med å gjøre deg selv og dine kollegaer gode. Du må beherske norsk skriftlig og muntlig på en god måte.
07.08.2019 Oslo, Bergen, Stord, Voss
Har du noen års erfaring og lidenskap for utvikling?Da ønsker vi å høre fra deg! Vi er i vekst, og på grunn av høy etterspørsel behøver vi flere utviklere som vil være med på laget. Vi kan tilby: •en spennende rolle i et av Norges ledende konsulentselskap•store utviklingsmuligheter og flere karriereveier•et av Norges største fagmiljøer innen Java med fokus på kunnskapsdeling•spennende utfordringer i prosjekter for ambisiøse kunder•miljø som stimulerer til faglig og personlig utvikling•et aktivt faglig og sosialt miljø (fagkvelder, hackweekender, idrettslag og mye mer)•IIOT-lab med tekniske leketøy for morgendagens prosjekter•konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstidVi trenger deg som: •er en dyktig utvikler•minimum tre års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis med Java•har fullført høyere utdannelse i IT-relaterte studier•trives i konsulentrollen og liker å arbeide i team•er engasjert og nysgjerrig•snakker og skriver flytende norskI tillegg må du gjerne ha: •erfaring med utvikling av automatiserte tester•erfaring med mikrotjenestearkitektur og kontinuerlige leveranser (devops)•erfaring med frontend-utvikling med moderne JavaScript rammeverk•kunnskap om maskinlæring og store data•jobbet med åpne data og semantikk•erfaring med søketeknologier som ElasticSearchVil du vite mer?For mer informasjon, kontakt Avdelingsleder for Delivery Vibeke Bassøe vibeke.bassoe@acando.no eller viatelefon 92621717Vi behandler søknader fortløpende, og aktuelle kandidater vil kontaktes i løpet av kort tid. Søknadsfrist: Snarest  
04.09.2019 Oslo
Vis alle 16.716 ledige stillinger

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Det humanistiske fakultet består av fire institutt og fire senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Les mer om Universitetet i Bergen

Stillingsbeskrivelse

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY

Førsteamanuensis

Ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium er det ledig ei 100 % fast stilling som førsteamanuensis i norsk som andrespråk.

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:

Denne stillinga er særleg knytt til det nettbaserte fjernundervisningsstudiet PRISME - norsk som andrespråk. Prismestudiet gir grunnleggjande kunnskapar om norsk som andrespråk og rettar seg mot undervisning i skulen og i vaksenopplæringa. Sentrale tema i studiet er grammatikk, fonologi og læringsteori i ein andrespråkskontekst.

Undervisninga på Prismestudiet omfattar fagleg oppfølging av studentar, kommentering av obligatoriske oppgåver, oppdatering og vidareutvikling av undervisningsressursar og eksamensarbeid. I tillegg kjem noko administrasjon og koordinering.

Den som vert tilsett vil vere ein del av norsk som andrespråk-miljøet på instituttet. Det er ønskjeleg med utveksling av lærarkrefter mellom PRISME og andre delar av studietilbodet i norsk som andrespråk. Det betyr at sjølv om den som tek stillinga som hovudregel vil ha undervisnings- og emneansvaret på PRISME-studiet, vil ein kunne bli pålagd og tilboden anna undervisningsarbeid ut frå kvalifikasjonar.

Det er forventa at den som tek stillinga skal kunne leie og ta initiativ til forskingssamarbeid inkludert eksternt finaniserte forskingsprosjekt.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Søkjarar må ha norsk doktorgrad eller tilsvarande, fortrinnsvis i norsk som andrespråk med språkleg innretning. Søkjarar med doktorgrad frå andre felt innanfor norsk språk kan kjennast kvalifiserte under føresetnad av at dei elles har eit tilstrekkeleg solid grunnlag i norsk som andrespråk i form av eiga forsking eller utdanning, sekundært undervisning i studiefaget.

Dei faglege kvalifikasjonane vil vege tungt, men ikkje åleine vere avgjerande for vurderinga av søkjarane. Det vil verte lagt stor vekt på både personlege eigenskapar, forskingsinteresser og -ambisjonar og pedagogiske evner som er viktige for denne stillinga. Interesse for og erfaring med etter- og vidareutdanning (EVU) vil òg telje positivt. Den som vert tilsett, må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner. Søkjarane må dokumentere dei pedagogiske kvalifikasjonane sine.

Søkjarane må ha gode skriftlege ferdigheiter tilsvarande morsmålsnivå i norsk og må meistre båe målformer (bokmål og nynorsk) for å vere aktuelle for stillinga.

Vi tilbyr:
 • Eit godt fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter lønssteg 64 (kode 1011/LR 24, alt. 8) i lønsregulativet for staten ved tilsetjing. Dette utgjer 572 700 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar
Søknaden skal innehalde:

Søknaden skal sendast elektronisk via lenkje på denne sida "SØK STILLINGEN". Dette må følgje søknaden:

 • CV
 • Vitnemål frå universitet/høgskule og attestar (skanna versjon)
 • Namn og kontaktinformasjon på tre referansepersonar
 • Oversikt over undervisningserfaring og administrativ erfaring og egen forskningsplanar
 • Dokumentasjon over pedagogiske kvalifikasjonar (utdanning, undervisningspraksis eller anna relevant pedagogisk røynsle)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Inntil 5 vitskaplege arbeid (inkl. doktorgradsavhandlinga). I tillegg kan det sendast inntil 5 populærfaglege og praksisretta arbeid, t.d. læremiddel. Den sakkunnige komiteen kan i særskilde tilfelle be om ettersending av fleire vitskaplege arbeid frå ein eller fleire av søkjarane.

Vedlegga kan vere i Word- eller pdf-format

Søknaden med alle vedlegg må vere lasta opp i Jobbnorge innan søknadsfristen, anten som word- eller pdf-fil. Der originalen ikkje er på engelsk eller eit skandinavisk språk, må det leggjast ved attesterte omsetjingar til eit av desse språka.

NB: Søknadene blir vurderte ut frå den informasjonen som er tilgjengeleg i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Søkjaren har sjølv ansvaret for å sjå til at all informasjon er lasta opp før fristen.

Spørsmål om elektronisk søknadsprosedyre kan sendast på e-post til Det humanistiske fakultet: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar kan ein få av fagkoordinator førsteamanuensis Ann-Kristin Helland Gujord, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Undervisningsspråket er norsk.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan verte gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette. Den som vert tilsett, må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 09
  2020
  14 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 10
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Universitetet i Bergen