<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Ledig stilling

Professor/førsteamanuensis i markeds- og produktutvikling av marine produkter UiT Norges arktiske universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som professor/førsteamanuensis innen området markeds- og produktutvikling (varer og tjenester) av marine produkter. Stillingen er plassert i forskningsgruppen sjømatvitenskap ved Norges fiskerihøgskole.

Norges fiskerihøgskole (NFH) er et flerfaglig institutt for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljø innen blant annet ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvar for tre studieprogrammer på bachelor og masternivå; fiskeri- og havbruksvitenskap, akvamedisin og bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management). Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet, og rekrutteringen av nye studenter er god.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Fokuset i forskningsgruppen for sjømatvitenskap er sjømat og helse, utnyttelse av marine ressurser til mat eller andre produkter, kvalitet av sjømat og kvalitets- og markedsorientert foredling av marine råstoffer. Den som tilsettes forventes å bidra til økt kunnskap om produkt- og markedsutvikling (innovasjon) av varer og tjenester i marine næringer, både i nasjonale og internasjonale markeder. Forskningsgruppen inngår i et bredt forskningsmiljø ved NFH og BFE, og det oppmuntres til samarbeid innad og på tvers av forskningsgrupper, institutter og institusjoner.

Stillingen er tillagt undervisning innen markeds- og produktutvikling i studieprogrammene fiskeri- og havbruksvitenskap, International Fisheries Management samt veiledning på bachelor, master- og doktorgradsnivå. Det vil framover være behov for å utvikle nye emner i takt med endringer i studieprogrammene. På lavere grad er utdanningsprogrammene tverrfaglig sammensatt. Vi vektlegger kollegialt samarbeid under planlegging, gjennomføring og videreutvikling av våre programmer.

Kvalifikasjonskrav

Relevante søkere er etablert innen sitt fagfelt, med vitenskapelige kvalifikasjoner innen forskning på markeds- og produktutvikling utover doktorgradsnivå og har erfaring med forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. Den som tilsettes må kunne dokumentere kompetanse innen ett eller flere av følgende områder:

 • Produktutvikling og strategier for utvikling av varer og tjenester i marine næringer
 • Markedsføring av sjømat, herunder analysemetoder, virkemidler, trender, preferanser og valg av distribusjons- og markedsføringskanaler
 • Markedsmessige rammebetingelser og barrierer; regelverk knyttet til handelsavtaler, mattrygghet, dyrevelferd, sertifisering og produktgodkjenning (næringsmidler, kosttilskudd, ny-mat)

Relevant erfaring fra marin forskning vurderes positivt. Det vil bli lagt vekt på evne til prosjektakkvisisjon, vitenskapelig publisering, popularisering/formidling samt gode samarbeidsevner.

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig.

Kvalifikasjonkrav for ansettelse som professor
 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

For å bli tilkjent professorkompetanse må det kunne dokumenteres vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det legges vekt på at du kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

Evne til å initiere og lede forskning vil bli vektlagt.

Kvalifikasjons for ansettelse som førsteamanuensis
 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
Krav til utdanningsfaglig kompetanse

I henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og UHRs nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse har UiT fastsatt nærmere kriterier for utdanningsfaglig kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres.

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler,
  tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogiskmappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.
 • For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstilling kreves i tillegg:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Søkere til professorstillinge må dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

Den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe.

Ved mangel av utdanningsfaglig kompetanse:

Førsteamanuenis: Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Professor: For stilling som professor må tilleggskravene for professor til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt, men det kan ansettes med samme forbehold som nevnt når det gjelder basiskompetansen.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5,1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Arbeidsvilkår

Den som tilsettes, må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

For nærmere informasjon vises det til

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. .

Vi kan tilby
 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

 • vitnemål og attester

 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

 • dokumentasjon av ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk

 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

 • liste over arbeider og beskrivelse av disselisten over arbeider skal ha følgende opplysninger:

  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved: Forskningsgruppeleder, førsteamanuensis Karl-Erik Eilertsen, , professor Edel O. Elvevoll, , eller instituttleder Terje E. Martinussen,

Generelt

Det vises forøvrig til <<>> og <<>>.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Alta - er DU vår nye kollega? Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Vi har to stillinger tilgjengelig: - Fast ansatt, medlever- Engasjement, et år medlever Kvalifikasjoner 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, pedagog med relevant videreutdanning dvs. videreutdanning i spesialpedagogikk/sosialpedagogikk/famile,- nettverksterapi/kognitiv miljøterapi (60 stp). Eller sykepleier med videreutdanning i psykiatri/familie, - nettverksterapi/kognitiv miljøterapi Ruskompetanse og traumekompetanse en fordel. Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Personlig egnethet vil bli vektlagt Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn arbeid – 7 døgn fri – 4 døgn arbeid – 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte institusjonsleder Anette Pettersen, e-post: anette.pettersen@stendi.no
17.09.2019 Alta
Most of Norway’s electric energy come from Hydropower. These plants are unmanned so the energy companies have established central dispatch centers where they remotely monitor and control multiple power plants. The data-communication between each powerplant and the dispatch centers are standardized on the communication standard IEC60870-5-104.We would like to investigate the possibility to implement this standard to the 800xA control system so that to establish a communication link to the dispatch center(s). Your responsibilities Understanding of the communication standard IEC60870-5-104 Create a model of how to implement this in an ABB controller Demonstrate a working application Your background Basic understanding of Statkrafts requirements for data communication to dispatch centers Programming skill of PLC and preferably from the AC800M process controller General good understanding of data communication Knowledge of the communication standard IEC60870-5-104
22.09.2020 Oslo
Take the next step in your career at ABB, working in a team that is dedicated to creating a future where innovative digital technologies allow greater access to cleaner energy. ABB in Norway develop and deliver solutions for marine power, propulsion and automation systems. We are responsible for deliveries of electric propulsion, power and automation systems to various vessels within Aqua Culture, Oil and Gas, Passenger transportation, Windmill installation, Offshore construction and Navy. ABB Marine Services is expanding the team with a new position in our spare part team. We are looking for a motivated professional to sell spare parts for electrical systems and take care of order handling to our global customers. Your responsibilities Client and supplier contact Cost control Proactive sale of spare parts and costumer contact Order handling Follow up inquiries, quotations and sales orders Your background We are looking for people who wants to help us build the future of Marine technology. You may have a Bachelor- or master’s degree in engineering or Business administration, either fresh from school or with some years of experience. It will be considered an advantage if you also have knowledge of SAP. Your attitude is as important for us as your grades. We believe that you can combine practical and theoretical knowledge and a that you have a wish to take on responsibility. You also enjoy working both in a team setting but can also perform your tasks independently. We also believe that you want to develop your personal skills even more, and that you enjoy client handling and supplier contact. If you are able to find practical solutions for complex problems, and at same time are motivated and enthusiastic, we hope to hear from you. Fluent English is important to us, as well as cultural awareness and mutual respect - we have an international workplace and business where we have colleagues and customers with diverse background and nationality   More about us In ABB Marine we take pride in building safe, environmentally friendly and reliable Marine electrical propulsion systems. We offer technical and personal challenges in a positive and innovative environment. Professional growth is as important to us that it is to you. You can expect an informal work relation between co-workers and managers and a lot of positive and engaged people that will welcome you to our family of Engineers. We also offer various company benefits such as flexible working hours, company cabins etc. and a strong safety culture as well as ethical rules and instructions. ABB Marine & Ports is located at FornebuWe are looking forward to receiving your application letter and CV through the ABB job portal by 11.10.2020For any questions regarding the position please contact Per-Åge Kleppe on e-mail per-age.kleppe@no.abb.comPlease note that in cooperation with Meditor Search we conduct a background screening on all candidates that receive an offer of employment in ABB Norway. This to ensure best quality in our recruitment process, according with ABBs company policy.
22.09.2020 Bærum
Er du en kvalitetsbevisst, resultatorientert og motivert tømrer med fagbrev? Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi søker flere dyktige tømrere til å jobbe på våre større, spennende prosjekter i Oslo og Drammens området.   Arbeidsoppgaver - Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være innenfor nybygg og fasade - Utførelse av tømrer og snekkerarbeid   Kvalifikasjoner - Må ha fagbrev - Må beherske norsk og engelsk - Minst 5 års tømrer erfaring fra byggeplass i Norge - Ansvarsfull, pålitelig og nøyaktig - Du må være positiv og ha en god innstilling til arbeidet - Du må ha evne til å jobbe selvstendig, og i samarbeid med andre   Vi tilbyr - En spennende arbeidsplass med mange kunnskapsrike, engasjerte og hyggelige medarbeidere - Utfordringer og utviklingsmuligheter - et firma i AF gruppen. - Konkurransedyktige betingelser
22.09.2020 Oslo, Drammen
Lurer du på hvordan en fremtidig karriere i AF Decom kan se ut? I AF brenner vi for innovasjon og nyskapning. Gjennom din nysgjerrighet og stå-på-vilje vil du få innblikk i hvordan det er å jobbe i entreprenørbransjen. Vår kultur er preget av høy trivsel, eierskap og stolthet. Nå har du mulighet til å bygge nettverk og bli kjent med engasjerte kollegaer.Sommerjobb i AF Decom – Kan du se det for deg? En sommerjobb på et av våre prosjekter vil gi deg anledning til å bli bedre kjent med AF - og vi vil bli kjent med deg. Allerede fra første dag har du mulighet til å bidra i våre prosjekter og lære av de flinke menneskene som jobber hos oss. Mange av våre ansatte har blitt rekruttert gjennom vårt sommerjobb-program. Vi søker ingeniørstudenter og fagskolestudenter som deler våre verdier og som er nysgjerrig på våre forretningsområder. Vi trenger deg som er sulten på å lære og klar for spennende utfordringer. Du trives med å dra lasset sammen med andre og kan bidra både faglig og sosialt. Våre 5500 ansatte er svært forskjellige, men har alle én ting felles: De er nysgjerrige. De elsker gode løsninger og vanskelige utfordringer. I AF Gruppen dyrker vi nysgjerrigheten. For vi vet at de som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar. AF Gruppen tilbyr hvert år en rekke sommerjobber, og vi har god erfaring med å la studentene aktivt delta i prosjektarbeidet og utvikle seg gjennom et bredt spenn av arbeidsoppgaver. Vi tilbyr ansvar og tillit, og venter engasjement og gode løsninger tilbake. I AF Gruppen vil du finne mennesker som deler din nysgjerrighet - og du vil finne rom til å leve den ut. Spennende arbeidsoppgaver I AF vil du både få brukt kunnskapen du har med deg fra studiet, og tilegne deg ny kompetanse gjennom nye arbeids- og ansvarsområder. Gjennom våre ulike virksomhetsområder og store variasjoner i størrelse og type av prosjekter, er det mulighet for deg som student til å bryne deg på mange ulike fag, roller og oppgaver. Typiske arbeidsoppgaver for sommerstudenter inkluderer bl.a.: Oppfølging av underentreprenører Mengdeberegning Driftsplanlegging Risikostyring Kvalitetsstyring HMS Arbeidsledelse Nysgjerrig på arbeidshverdagen i AF? Følg våre ansatte på Instagram, eller sjekk ut AF Gruppen på YouTube. AF Decom er Nordens største rivingsentreprenør. Forretningsenheten tar på seg oppdrag og miljøsanering av bygninger, industrianlegg, skipsvrak, og andre typer installasjoner og anlegg i hele Skandinavia. Sikker og skadefri riving med høy grad av gjenvinning av industrielle anlegg har blitt deres spesialområde.   I søknadsskjemaet ber vi deg om å svare på et par spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av din bakgrunn og kompetanse. Husk å legge ved foreløpige karakterer. Ta gjerne kontakt med oss på stand om vi kommer på besøk til ditt studiested dette skoleåret. Du finner en oversikt over våre planlagte skolebesøk på vår hjemmeside og på Facebook.
22.09.2020 Norge
AF Offshore Decoms fremste styrke er evnen til å lede og gjennomføre store prosjekter. Vi prosjekterer, løfter, flytter og river noen av verdens største strukturer. De siste ti årene har vi, sammen med våre partnere, prosjektert, forberedt, løftet, flyttet og resirkulert en mengde utrangerte offshorekonstrukturer med en totalvekt på over 300 000t. Vi jobber i et voksende internasjonalt marked med sterk konkurranse og er derfor avhengig av å kontinuerlig forbedre våre metoder. Til dette trenger vi enda flere kloke hoder med en god dose pågangsmot! Vi kan vise til meget gode resultater og systemer innen HMS-området. Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste ressurser for at vi skal nå våre mål. AF Offshore Decom har lang erfaring og gode referanseprosjekter. I tillegg besitter AF Offshore Decom en sterk entreprenørånd og innovasjonskultur. Vi er stolte av vår kompetanse som har ført oss til Nordsjøen og oppbyggingen av AF Miljøbase Vats til verdens mest moderne mottaksanlegg for utrangerte offshoreinstallasjoner. På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå etter flere nysgjerrige og nyutdannede ingeniører med strukturkompetanse. Arbeidsoppgaver: Planlegge fjerningsoperasjoner Utføre beregninger, hovedsakelig relatert til arbeidsbeskrivelser, mindre løft, rivningssekvenser og design av utstyr Utføre enkelte analyser av større løft/løfteoperasjoner, løftepunkter, sjøsikring, set-down på kai og site-move på kai Utvikling og design av utstyr spesifikt for prosjektet Utarbeide arbeidsbeskrivelser, jobbpakker og annen dokumentasjon Definere utstyrsbehov og følge opp innkjøpsprosessen 3D modellering av strukturer og utstyr Følge opp de planlagte operasjonene både offshore og onshore Kvalifikasjoner: Sivilingeniør Marin med god kompetanse innen konstruksjonsfag (fordel med fagretning Marine Konstruksjoner eller tilsvarende) God kompetanse på grunnleggende statikk og fasthetslære God tegningsforståelse og interesse for 3D modellering I tillegg er det en fordel med noe erfaring/kunnskap/interesse innen praktiske fag. Vi søker deg som er strukturert, som ser muligheter i stedet for begrensninger, tar ansvar, er endringsvillig og har gode engelsk kunnskaper skriftlig og muntlig. Vi tror du kjennetegnes ved et høyt aktivitetsnivå og gode samarbeidsevner, og at du er direkte, kreativ, pågående og har gjennomslagskraft. AF Offshore Decom tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger. I AF Gruppen vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften.
22.09.2020 Oslo
Har du lyst på utfordringer i et av Nordens ledende installasjonsselskap? Vil du alltid bli litt bedre og ønsker en bratt læringskurve? I så fall bør du søke på denne stillingen!  Bravida Follo søker nå etter sin nye serviceleder. Vår elektroavdeling i Follo har rundt 50 medarbeidere og en omsetning på ca. 70 millioner kroner. Vi er derfor en betydelig aktør i vårt markedsområde. Bravida er en stor arbeidsgiver og kan tilby mye til deg som medarbeider: En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte medarbeidere Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i hverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø   Arbeidsoppgaver Som serviceleder i Bravida får du frihet under ansvar. Rollen som serviceleder innebærer ansvar for hele serviceoppdrag, både små og store, fra kundebearbeiding til salg og leveranse. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Oppdragsoppfølging; økonomi, personal, innkjøp, kvalitet og HMS Planlegge ressursbehov, administrere og bemanne oppdragene med riktig kompetanse Lede og engasjere medarbeidere Tilbudsregning og oppfølging av serviceoppdrag Aktivt salg mot nye og eksisterende kunder Utvikle og bevare kunderelasjoner Rapportering til avdelingssjef Tydelig kommunikasjon med kunder og medarbeidere   Kvalifikasjoner Teknisk utdannelse på høyskole/fagskole eller ingeniørutdanning Minimum 2 års erfaring i tilsvarende rolle Fagbrev gr. L er ønskelig Rett erfaring kan veie opp for manglende utdanning Gode salgsevner God kjennskap til bransjen God økonomiforståelse God IT-kunnskap God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne Førerkort klasse B   Personlige egenskaper Du har gode kommunikasjonsevner Du er selvstendig og jobber strukturert og systematisk Du jobber effektivt under press og håndterer mange oppgaver samtidig Du er serviceinnstilt og løsningsorientert Du har faglig stolthet og holder kunnskap og evnene dine ved like Du er en initiativtaker og tar ansvar for resultater Du er pålitelig og ansvarsbevisst Du samarbeider godt og er en lagspiller   Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist er satt til 18.10.2020.    Kontaktpersoner: Joachim Strand+47 401 08 075joachim.strand@bravida.no
22.09.2020 Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk
Energibygg AS er et datterselskap med energirådgivere i Bravida Norge, og spydspissen i Bravidas satsning på energieffektivisering av bygg. Du vil som energirådgiver/prosjektleder stå sentralt i dette arbeidet mot Bravidas konsernkunder og andre byggeiere. Energibygg hjelper byggeiere å redusere sine energikostnader, ved å identifisere områder for energisparing, utarbeide tiltaksplaner og følge opp leverandører. Bravida-konsernet har fokus på godt og sosialt arbeidsmiljø og faglig utvikling. Du vil som energirådgiver i Energibygg inngå i et lite men faglig dyktig miljø som vil støtte deg i arbeidet, men du må selvstendig drive prosjektene framover. Du vil jobbe tett med kollegaer og kunder, og dine samarbeidsevner og framtreden vil være viktige for å lykkes. I stillingen som energirådgiver vil du jobbe fra Bravidas kontorer på Haslevangen i Oslo. Det er også muligheter for hjemmekontor, og man vil jobbe ute på prosjekter.  Arbeidsoppgaver Som energirådgiver i Energibygg og Bravida får du frihet under ansvar. Vi tror på din evne til å overgå kundenes forventninger gjennom din kunnskap, driv og interesse. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert prosjekt er i tråd med våre høye krav til kvalitet og sikkerhet. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: Driftsoptimalisering og energioppfølging av bygg Energianalyse og utforming av tiltaksplaner Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Enova-støttet kartlegging av energitiltak og energimerking av bygg Bistå byggeier med støtteordninger Prosjektledelse, Innhenting av tilbud på utførelse og oppfølging av leverandører Bistå i innsalget og mersalg mot konsernkunder og andre byggeiere Noe reisevirksomhet må påregnes   Kvalifikasjoner Solid erfaring fra lignende arbeid som teknisk forvalter, driftsingeniør, prosjektleder, energirådgiver, o.a. Minimum 3 års praktisk energirelatert yrkeserfaring for næringsbygninger Erfaring med energiledelse er en fordel Utdannelse på teknisk fagskole-, høgskole- eller universitetsnivå (Bsc/Msc) Kunnskap innen byggautomasjon, byggventilasjon, VVS, elektro, teknisk drift og teknisk eiendomsforvaltning Må kunne se helheten av tekniske løsninger i næringsbygg, finne avvik og tiltak for energisparing og lage tiltaksplaner Gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig Førerkort klasse B   Personlige egenskaper Dyktig energirådgiver med kompetanse på bygg og tekniske anlegg som liker å jobbe selvstendig og ta helhetlig ansvar for prosjekter Du er kundeorientert og serviceinnstilt med gode kommunikasjonsevner  Du er strukturert, resultat – og kvalitetsbevisst, har høy integritet, og liker å dele kunnskap  Du har brennende interesse for energieffektivisering, fornybar energi, teknologi, og har god forretningsforståelse   Vi tilbyr Spennende og varierte oppgaver sentralt i satsningsområdet for Norges ledende totaltekniske leverandør En viktig stilling i et solid konsern med høyt kvalifiserte kollegaer som deler kunnskap Ansettelse i et grønt selskap med stort utviklingspotensiale for den rette personen Pensjons- og forsikringsordninger Gode systemer som hjelper deg i arbeidshverdagen Et uformelt og sosialt arbeidsmiljø   Interessert? Vi anmoder de som har relevant utdanning og erfaring, og som har teft for energisparing, til å søke stillingen. Hvis du mener du er rett person til å jobbe sentralt i Bravida Norges satsning på energieffektivisering av næringsbygg, send inn din søknad i dag. Fristen er satt til 25. september, men finner vi rett person før fristen, kan han eller hun bli ansatt fortløpende og annonsen tas ned. Les mer om oss på våre hjemmesider www.energibygg.no og www.bravida.no.   Kontaktpersoner: Jan Kristian MardalDaglig leder i Energibygg+47 959 89 533jkm@energibygg.no Roger PedersenEnergirådgiver/Prosjektleder+47 479 75 897roger@energibygg.no
22.09.2020 Oslo
Vis alle 21.371 ledige stillinger

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer,

klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Les mer om UiT Norges arktiske universitet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som professor/førsteamanuensis innen området markeds- og produktutvikling (varer og tjenester) av marine produkter. Stillingen er plassert i forskningsgruppen sjømatvitenskap ved Norges fiskerihøgskole.

Norges fiskerihøgskole (NFH) er et flerfaglig institutt for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljø innen blant annet ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvar for tre studieprogrammer på bachelor og masternivå; fiskeri- og havbruksvitenskap, akvamedisin og bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management). Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet, og rekrutteringen av nye studenter er god.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Fokuset i forskningsgruppen for sjømatvitenskap er sjømat og helse, utnyttelse av marine ressurser til mat eller andre produkter, kvalitet av sjømat og kvalitets- og markedsorientert foredling av marine råstoffer. Den som tilsettes forventes å bidra til økt kunnskap om produkt- og markedsutvikling (innovasjon) av varer og tjenester i marine næringer, både i nasjonale og internasjonale markeder. Forskningsgruppen inngår i et bredt forskningsmiljø ved NFH og BFE, og det oppmuntres til samarbeid innad og på tvers av forskningsgrupper, institutter og institusjoner.

Stillingen er tillagt undervisning innen markeds- og produktutvikling i studieprogrammene fiskeri- og havbruksvitenskap, International Fisheries Management samt veiledning på bachelor, master- og doktorgradsnivå. Det vil framover være behov for å utvikle nye emner i takt med endringer i studieprogrammene. På lavere grad er utdanningsprogrammene tverrfaglig sammensatt. Vi vektlegger kollegialt samarbeid under planlegging, gjennomføring og videreutvikling av våre programmer.

Kvalifikasjonskrav

Relevante søkere er etablert innen sitt fagfelt, med vitenskapelige kvalifikasjoner innen forskning på markeds- og produktutvikling utover doktorgradsnivå og har erfaring med forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. Den som tilsettes må kunne dokumentere kompetanse innen ett eller flere av følgende områder:

 • Produktutvikling og strategier for utvikling av varer og tjenester i marine næringer
 • Markedsføring av sjømat, herunder analysemetoder, virkemidler, trender, preferanser og valg av distribusjons- og markedsføringskanaler
 • Markedsmessige rammebetingelser og barrierer; regelverk knyttet til handelsavtaler, mattrygghet, dyrevelferd, sertifisering og produktgodkjenning (næringsmidler, kosttilskudd, ny-mat)

Relevant erfaring fra marin forskning vurderes positivt. Det vil bli lagt vekt på evne til prosjektakkvisisjon, vitenskapelig publisering, popularisering/formidling samt gode samarbeidsevner.

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig.

Kvalifikasjonkrav for ansettelse som professor
 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

For å bli tilkjent professorkompetanse må det kunne dokumenteres vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det legges vekt på at du kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

Evne til å initiere og lede forskning vil bli vektlagt.

Kvalifikasjons for ansettelse som førsteamanuensis
 • norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
Krav til utdanningsfaglig kompetanse

I henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og UHRs nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse har UiT fastsatt nærmere kriterier for utdanningsfaglig kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres.

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler,
  tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogiskmappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.
 • For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstilling kreves i tillegg:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Søkere til professorstillinge må dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet

Den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene kurs og pedagogisk mappe.

Ved mangel av utdanningsfaglig kompetanse:

Førsteamanuenis: Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Professor: For stilling som professor må tilleggskravene for professor til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt, men det kan ansettes med samme forbehold som nevnt når det gjelder basiskompetansen.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5,1. ledd. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Arbeidsvilkår

Den som tilsettes, må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

For nærmere informasjon vises det til

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. .

Vi kan tilby
 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

 • vitnemål og attester

 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

 • dokumentasjon av ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk

 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

 • liste over arbeider og beskrivelse av disselisten over arbeider skal ha følgende opplysninger:

  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved: Forskningsgruppeleder, førsteamanuensis Karl-Erik Eilertsen, , professor Edel O. Elvevoll, , eller instituttleder Terje E. Martinussen,

Generelt

Det vises forøvrig til <<>> og <<>>.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • SEP 22
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 25
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 26
  2020
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 27
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om UiT Norges arktiske universitet