Ledig stilling

Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i kirkemusikk VID vitenskapelige høgskole

Søknadsfrist : 01.01.2020
Kirkelig utdanningssenter i nord/ Girkolas Oahpahusguovdás Davvin/ VID Tromsø

Kirkelig utdanningssenter i nord/ Girkolas Oahpahusguovdás Davvin/ VID Tromsø (KUN) er en del av VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag. Senteret gir praktisk-kirkelig utdanning på høgskole/universitetsnivå for studenter som skal bli prester, diakoner, kirkemusikere og kateketer, og driver i tillegg forskning og etterutdanning. KUN legger vekt på praksisnærhet, kontekstualitet og tverrfaglighet. De faglig ansatte driver utstrakt teamarbeid og underviser på tvers av fagfeltene. Senteret har 5 heltidsansatte. Senteret holder til i SIVA innovasjonspark, i umiddelbar nærhet til Uit-Norges arktiske universitet. Senterets øvingskirke Grønnåsen kirke har et meget godt orgel i barokk stil, bygget av Alfred Führer i 2001.

Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i kirkemusikk

Vi søker etter en person med engasjement for utdanning og kreativ utviklingsarbeid som bidrar til å videreutvikle kirkemusikk som fagfelt ved KUN. KUN har et videreutdanningsløp i kirkemusikk i samarbeid med Musikkonservatoriet ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ved UiT - Norges arktiske universitet

Fagområde, ansvar og arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger fagansvar for studieretningen kirkemusikk, emne- og undervisningsansvar for videreutdanning i kirkemusikk samt undervisningsoppgaver i kirkemusikkrelaterte emner for øvrige studieretninger ved Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø.

I tillegg arrangeres kurs og seminarer for kirkemusikere, og det gjennomføres oppdragsarbeid innen forskning og kunstnerisk utvikling i samarbeid med eksterne aktører.

Rekruttering av nye studenter til utdanningen er viktig.

Arbeidssted er Tromsø.

Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til programområdets faglige og vitenskapelige arbeidsområde og innebærer :

 • Undervisning, veiledning og eksamensarbeid på bachelor- og masternivå
 • Fagansvar for studieretning
 • Kirkemusikalsk oppdrags- og utviklingsarbeid knyttet til nordnorske, samiske og kvenske tradisjoner
 • Forskning
 • Faglig pedagogisk oppdrags- og utviklingsarbeid
 • Oppfølging av studentene
 • Administrasjon

Den som tilsettes må kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for vitenskapelige stillinger ved høgskolen.

For stillingen kreves følgende
 • Erfaring med relevant kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeid og/eller forskning og publisering
 • Erfaring med kirkelig praksis som kantor eller tilsvarende.
 • Erfaring og engasjement for nordnorsk musikk- og gudstjenesteliv.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på et skandinavisk språk og fortrinnsvis på engelsk
 • Førstekompetanse (doktorgrad eller førstelektorvurdering) i kirkemusikk basert på kunstneriske og/eller vitenskapelige kvalifikasjoner. Kandidater med relevant mastergrad vil også bli vurdert i tråd med UH-loven § 6-5*
 • Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer relevante kurs og vil tilrettelegge for oppnåelse av kravet.

*I tråd med UH-loven § 6-5 kan være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid med førstekompetanse. Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden. Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Videre er det ønskelig at kandidaten
 • Har erfaring med forskning og publisering med relevans for nordnorsk kirke- og kulturliv
 • Er interessert i å videreutvikle KUNs profil som utdanningssenter i nord
 • Har god kjennskap til norsk kirkeliv

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet i forhold til formidlingsevne, samarbeidsevne, fleksibilitet og selvstendighet.

Vi søker en medarbeider som
 • er samarbeidsorientert
 • er strukturert
 • viser initiativ og har gjennomføringsevne
 • er omgjengelig

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, livssyn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må i arbeidet være lojalt mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Generelle kriterier

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig/kunstnerisk arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: Logg inn for å se kontaktinformasjon og Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken <> øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad
 • CV
 • vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider og/eller kunstneriske utviklingsprosjekter
 • inntil 10 arbeider som ønskes vurdert og som er vedlagt.

Søknaden skal vedlegges dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner. Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker/CDer/annet vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved Logg inn for å se kontaktinformasjon. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 01.01.2020

Oppstart: 01.08.2020 eller etter avtale

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Kontaktinformasjon

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan ta kontakt med dekan Tomas Drønen, Tomas.Sundnes.DLogg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon,

eller senterleder KUN Bernd Krupka, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Vi tilbyr
 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene.
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1011 Førsteamanuensis LR24, 1198 Førstelektor LR24 eller evnt. 1008 Høgskolelektor LR25.

Se annonsen og søk på stillingen Logg inn for å se kontaktinformasjon

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vil du være med å utvikle og sette ditt preg på en ny avdeling som skal følge opp det kommersielle knyttet til våre utenlandsforbindelser?   Avdelingsleder Utland Statnett har elektriske forbindelser til en rekke land med tilhørende handelsmodeller og oppgjørsløsninger. To nye forbindelser er under bygging og handelsmodeller er i ferd med å utvikles sammen med tilhørende oppgjørsløsninger. Samtidig pågår flere store nordiske og europeiske prosjekt i utviklingen av kraftmarkedene. Å sikre gode oppgjørsmodeller er et hovedansvar for denne nye enheten samtidig som alle de daglige oppgjør skal gjennomføres på en effektiv og betryggende måte. Stillingen er nyopprettet og skal lede et lite team. Avdelingen vil ha ansvaret for å følge opp det kommersielle i om lag 60 avtaler, og porteføljeforvaltningen av disse skal videreutvikles. Overordnet skal det sikres effektive og gode oppgjørsløsninger på våre utenlandsforbindelser. I dette ligger å følge opp handelsinntekter som i dag ligger på om lag en milliard NOK årlig. Eksterne samarbeidsparter er TSOer vi utveksler kraft med, kraftbørser og regulatorer. Internt vil et sterkt og godt samarbeid med Landssentralmiljøet samt System- og markedsutvikling være vesentlig for å lykkes. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Markedsoperasjoner i divisjon System og Marked. Sentrale arbeidsoppgaver Sikre riktige og effektive oppgjør Sikre gode oppgjørsmodeller på nye kabler og produkter Analyse og rapporter, identifisere kommersielle gevinster Oppfølging av avtaleverk knyttet til utenlandshandel Kvalifikasjoner Høyere teknisk- og/eller økonomisk utdannelse Engelsk som "arbeidsspråk" Erfaring fra kraftmarkedet og handelsløsninger Personlige egenskaper Lederegenskaper med gode samarbeidsevner Kommersiell teft med evne til å ta tak i problemstillinger Strukturert og målrettet Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med Direktør Ole Jacob Høyland på telefon 909 86 719. Søknader vurderes fortløpende og innen 8. desember. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger. Vi søker kandidater som gjenspeiler våre lederforventninger; ledere i Statnett er tydelige, utvikler og tenker helhet. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
19.11.2019 Oslo
Vil du bidra til den digitale transformasjonen av Statnett? Utvikler/løsningsarkitekt Kraftsystemet står overfor betydelige endringer. Mer vindkraft og solenergi, flere elbiler og smarthus samt økende kraftutveksling med Europa skaper utfordringer og muligheter for kraftsystemet. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, og eier av det sentrale overføringsnettet for kraft, er Statnett helt sentral i å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid. Statnetts evne til å ta i bruk ny teknologi, til å utnytte data i våre beslutninger og til å gjennomføre en digital og organisatorisk transformasjon er avgjørende for å lykkes. Vi har nylig opprettet avdelingen «Dataplattform og GIS», og trenger i den forbindelse å styrke bemanningen. Hovedmålet til avdelingen er å sørge for at hele selskapet har enkel tilgang til godt tilrettelagte data og hensiktsmessige verktøy for å analysere og utnytte disse. Dette er helt sentralt for at det skal være mulig å nå Statnetts mål innen digitalisering. Avdelingens ressurser vil i stor grad jobbe i team på tvers av IT divisjonen. Sentrale arbeidsoppgaver Videreutvikling av eksisterende løsning og utvikling av nye løsninger i data lake (Hortonworks/IBM) Optimalisere løsningene for maksimal hastighet og skalerbarhet Ansvarlig for løsningsdesign på datalaken Arkitekturvalg mellom klassisk datavarehus, distribuert big data lake, og andre løsninger Integrasjon og grensesnitt, dataflyt, semantiske lag Utforming og plassering av logikk, algoritmer, prosessering, ML mv Verdivurderinger og informasjonssikkerhet Visualiserings- og front-end løsninger Planlegge overgang fra utvikling/test til produksjon Kodekvalitet Dokumentasjon Ytelse- og benchmarking av semantiske løsninger Overvåkning, inkl overvåkning av algoritme-resultatene i seg selv Bidra i kravstilling og arkitekturdiskusjoner generelt knyttet til utnyttelse og forvaltning av data Datakatalog Integrasjon, særlig datagrensesnitt ut Prosessering Ytelse mv  Kvalifikasjoner Erfaring med systemer for strukturering og lagring av data Erfaring fra distribuerte systemer (tilsvarende Hadoop) anses som en fordel God forståelse for integrasjonsarkitektur og sikkerhetsarkitektur Praktisk erfaring med Git, OpenShift, Docker, mv Bakgrunn som utvikler, behersker Java, Python og andre relevante språk Opptatt av god kodekvalitet, gjenbruk og dokumentasjon Erfaring fra livsløpshåndtering av analytiske modeller vil være en fordel Erfaring fra kraftbransjen vil være en fordel Vi ser etter deg som Ønsker å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og Statnetts fagdisipliner Er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø Trigges av arbeidsoppgaver innenfor strømmetjenester for sanntidsdata, IoT, Big Data Deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess Er innovativ og endringsvillig Ønsker å bidra med din kompetanse til det grønne skiftet og en elektrisk fremtid Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Jens Berentzen, tlf. 98228462. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett: Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
19.11.2019 Oslo
The business area Production is responsible for operation and maintenance of all assets where Statkraft is the operator. The process control department is responsible for operation and management of SCADA systems and network in addition to governance within process control. We provide expertise and support to process control projects and operation to all assets. To strengthen the supporting wind projects and Operation & Maintenance according to the Statkraft growth strategy, and to establish and improve wind control system governance, we seek a: Specialist Wind Control System Your role will be to ensure continuity in the way we build, set up, operate, manage and maintain the control systems in our wind projects and existing portfolio, by: Establish and maintain governance for wind control systems - local control, remote control, condition monitoring systems (CMS), automation, integration, etc. Systematically follow up and support life cycle management for wind control system for the existing (and future) portfolio in all geographical areas where we have wind power plants (Norway, Sweden, UK, India, Brazil, Chile) Implement the right level of security and focus on challenges like: aging assets out of support, control of access points to the process control network, implementation of security measures across portfolio, etc. Strategic and technical development within process control for wind power plant portfolio Your profile: M.Sc. Electrotechnical, Cybernetics, Automation, ICT with a focus on wind power plants A strong technical profile with an analytical mindset Key personal interest for renewable energy production Excellent verbal and written communication skills and you are fluent in Norwegian and English. Spanish and/or Portuguese is an advantage  A team player with excellent collaboration skills High interest in operation of power plants, wind control systems, energy markets and/or technical topics is an advantage You are flexible in terms of tasks and mobility as the role requires providing local support in country and/or at site for shorter or longer periods as agreed. Work location: Oslo, travels on short and medium term must be expected Contact: Andreas Ulvestad, VP process control (+4795784129) or Kjell-Werner Digre, Manager Remote Control  Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries. We conduct background checks on qualified applicants before hire.
19.11.2019 Oslo
HR-staben i divisjon Innkreving har ansvar for at divisjonen har riktig kompetanse på kort og lang sikt, og for at vi har en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål. Vi bidrar til utvikling og gjennomføring av strategiske og operative HR-tiltak i tråd med virksomhetsstrategien. Vi er 11 HR-rådgivere fordelt på lokasjonene Trondheim, Mo i Rana og Bjørnevatn. Stillingens arbeidssted er Trondheim. Fra mars 2020 er vi å finne i nybygde og flotte lokaler i Holtermannsveien 1.              Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.       Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.     Arbeidsoppgaver utvikle og oppdatere bemanningsplaner og kapasitetsanalyser utarbeide analyser innenfor HR-området for underbygge strategiske beslutninger bidra til strategisk ressursstyring bidra til å dele kompetanse innen ny teknologi og digitale løsninger bistå innen andre HR-oppgaver  Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå erfaring med strategisk bemanningsplanlegging erfaring fra plan- og prosjektarbeid, gjerne prosjektledelse erfaring med ulike IT-verktøy, spesielt excel og gjerne digitale arbeidsflater ønskelig med erfaring fra strategisk og operativt kompetansearbeid  fordel med erfaring fra større virksomheter Personlige egenskaper tar initiativ og har solid gjennomføringsevne analytisk og evne å se leveranser i en større sammenheng gode samarbeids- og kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig selvstendig og strukturert tar ansvar utover eget arbeidsområde  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse   Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 540.000 - 700.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 
19.11.2019 Trondheim
I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.  I Skattedirektoratets kommunikasjonsavdeling har vi det overordnede ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon i Skatteetaten. Nå søker vi en erfaren kommunikasjonsrådgiver som brenner for intern- og lederkommunikasjon, og som kan bidra til å utvikle Skatteetatens arbeid på dette området.   Vi ser etter deg som har et strategisk hode og god kunnskap om hvordan kommunikasjon kan benyttes som strategisk virkemiddel internt i en organisasjon. Du har en god penn, behersker ulike sjangre og redaksjonelt arbeid, evner å vurdere rett kanalbruk og samtidig se muligheter for utvikling av interne kanaler. Du liker å grave frem og formidle de gode historiene og du er god til å bruke både tekst og visuelle virkemidler.   Vi ønsker oss en faglig sterk kommunikasjonsrådgiver med gode relasjonsevner, som evner å formidle komplisert fagstoff på en forståelig og engasjerende måte til alle ansatte. Du må kunne gi god kommunikasjonsfaglig rådgivning til ledere og skrive og skreddersy budskap etter målgruppe og kanal.   Som kommunikasjonsrådgiver hos oss får du en viktig rolle i arbeidet med å oppfylle Skatteetatens høye ambisjoner for kommunikasjon.   Arbeidsoppgaver Videreutvikle intern- og lederkommunikasjonen i Skatteetaten Redaksjonell ledelse av de interne kanalene i Skatteetaten, inkludert å være kontaktpunkt for divisjonene i spørsmål om internkommunikasjon Planlegge og gjennomføre interne kommunikasjonstiltak, inkludert å vurdere sjanger, kanal og retoriske grep Grave etter de gode historiene på tvers av organisasjonen og formidle komplisert fagstoff på en engasjerende og presis måte Innholdsproduksjon til alle kanaler Vurdere, utvikle og bruke visuelle virkemidler Bidra på avdelingens ulike ansvars- og oppgaveområder Kvalifikasjoner Kommunikasjonsfaglig utdanning og erfaring er ønskelig Svært gode skriftlige og muntlige formidlingsevner (god på historiefortelling) Dokumenterbare resultater av skriftlig budskapsformidling (arbeidsprøver) Relevant erfaring fra ansvar for internkommunikasjonsarbeid Erfaring fra arbeid med lederkommunikasjon er en fordel Erfaring med verktøy for publisering og foto-/videoredigering Personlige egenskaper Du har gode samarbeidsevner Du er selvgående og initiativrik Du er kvalitetsbevisst, grundig og har øye for detaljer Du er målrettet og leveranseorientert Du er god til å lytte og til å se en sak fra flere sider Vi tilbyr muligheten til å jobbe med et mangfold av målgrupper utfordrende oppgaver, stort ansvar og et godt fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse  Stillingen lønnes som seniorrådgiver ( kode 1364), lønnspenn fra kr 650 000 til 800 000. De første seks månedene regnes som prøvetid.   Noe reisevirksomhet kan være aktuelt   Vi ber om at CV med vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
19.11.2019 Oslo
Er du faglig dyktig og engasjert, og ønsker å jobbe med arbeidsmiljø i et av Norges største IT-miljøer, kan dette være jobben for deg. Vi har behov for å styrke vår kapasitet innenfor arbeidsmiljø, både operativt og strategisk. I Skatteetaten har vi et av Norges største og ledende IT-miljøer. Divisjon IT har en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere er engasjert og tar ansvar for og jobber mot felles mål. HR er en viktig bidragsyter for at divisjon IT når disse målene. Vi er opptatt av at HR bidrar med en merverdi og her er det du som medarbeidere vil kunne utgjøre en forskjell ved å rådgi og veilede lederne innen HMS og HR-faglige temaer. Stillingen inngår i gruppen HR og lederstøtte og er plassert i Styringsstaben i divisjon IT. Gruppen jobber i en HR-partnermodell hvor den enkelte medarbeider, i tillegg til sitt fagansvar, har særskilt ansvar for tjenesteleveranser og oppfølging av avdelinger på tvers av HR-feltet.  Arbeidsoppgaver rådgi og veilede lederne i HMS og andre HR-faglige temaer som bl.a. medarbeiderutvikling, arbeidstid og personalsaker videreutvikle divisjonens nærværsarbeid krevende sykefraværsoppfølging og inngående sykefraværsanalyser sekretær i samarbeidsorganer AMU bistå med utvikling av et godt og inkluderende arbeidsmiljø i virksomheten hvor arbeid med risikovurderinger, handlingsplan, avvik og oppfølgingstiltak inngår aktivt samarbeid med vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og NAV bistå innen andre HR-relatert oppgaver  Kvalifikasjoner høyere relevant utdanning på bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning  flere års operativ erfaring fra HR, HMS og personaloppfølging. Ønskelig med erfaring på strategisk-nivå erfaring fra analyse av sykefravær, samt krevende sykefraværsoppfølging ønskelig med erfaring fra større virksomheter eller bedriftshelsetjeneste Personlige egenskaper evne til å tenke helhetlig og forstå virksomhetens behov proaktiv og løsningsorientert strukturert arbeidstilnærming  svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner evne til å skape tillit hos både ledere og medarbeidere  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), fra kr 500.000 - 700.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 
19.11.2019 Oslo
HR-staben i divisjon Innkreving har ansvar for at divisjonen har riktig kompetanse på kort og lang sikt, og for at vi har en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål. Vi bidrar til utvikling og gjennomføring av strategiske og operative HR-tiltak i tråd med virksomhetsstrategien. Vi er 11 HR-rådgivere fordelt på lokasjonene Trondheim, Mo i Rana og Bjørnevatn.Stillingens arbeidssted er Trondheim. Fra mars 2020 er vi å finne i nybygde og flotte lokaler i Holtermannsveien 1.        Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifisere deg med våre verdier.       Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver rådgivning og utredning av saker innenfor personalområdet og arbeidsrett medbestemmelse (HA og HTA) forberede og bistå i lønnsforhandlinger implementering av rutiner og retningslinjer oppfølging av avvik bistå i omstillingsprosesser andre oppgaver innenfor HR-området kan bli tillagt stillingen Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap, det er ønskelig med arbeidsrett som spesialområde minimum 3 års erfaring fra HR-oppgaver, gjerne innenfor statlig avtaleverk (HA, HTA og SAL) erfaring med ulike IT-verktøy, som for eksempel excel og digitale arbeidsflater fordel med erfaring fra større virksomheter  Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig løsningsorientert og har god gjennomføringsevne selvstendig og strukturert stor arbeidskapasitet og trives med operative oppgaver tar ansvar utover eget arbeidsområde  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse   Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 540.000 - 730.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.  Noe reisevirksomhet må påregnes. 
19.11.2019 Trondheim
UCO region Nord-Vest søker driftskontroller Region Nord-vest er en av to regioner i UCO og består av åtte frittstående avdelinger lokalisert fra Tromsø i nord til Stavanger i vest. Her har vi et profesjonelt fagmiljø med mange dyktige fagfolk, hvor HMS og trivsel på jobben er høyt prioritert. Hver av disse avdelingene håndterer salg og utleie innenfor egne fagområder og er satt opp som egne resultatområder innenfor regionen.  Grunnet regionens størrelse og kompleksitet er det opprettet en ny stilling som driftskontroller. Denne skal bidra med ulike typer oppgaveutførelse, fremskaffelse av underlag og gjennomføring av diverse analyser. Som driftskontroller hos oss må du trives med mange baller i luften og kunne ta gode beslutninger i en hektisk hverdag. Du vil ha store muligheter for personlig utvikling innenfor en spennende bransje hvor ingen dag er lik og spennet i arbeidsoppgaver imellom de ulike avdelingene er stor.  Dine hovedarbeidsoppgaver Være sparringspartner for regionsjefen i økonomiske og strategiske beslutninger Kostnadsoppfølging inkludert regnskap, controlling, budsjettering, rapportering og avvikshåndtering i regionen Bidra til at regionen til enhver tid følger gjeldende prosedyrer og rutiner Sørge for at all økonomisk rapportering regionalt rapporteres i tide og til rett kvalitet Identifisere og følge opp kommersiell utnyttelse av vår maskin- og utstyrspark Utarbeidelse, distribusjon og oppfølgning av regionens KPI’er inklusiv HMS og kvalitet Noe reisevirksomhet må påregnes  Vi ønsker følgende kvalifikasjoner/egenskaper Utdannelse innen økonomi og/eller logistikk Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse Interesse for maskiner og utstyr er positivt Du anser deg selv som en lagspiller som forstår viktigheten av et godt og konstruktivt samarbeid Nøyaktig, strukturert, resultat- og endringsorientert Initiativrik, engasjert og selvgående Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig Gode IT- og Excel-kunnskaper, samt generelt god forståelse av IT-systemer  Vi tilbyr Konkurransedyktige betingelser Bonusordning Utviklingsmuligheter Gode pensjons- og forsikringsordninger Aksjespareprogram Firmahytter  Stillingen rapporterer til regionsjef Nord-Vest. Dersom dette høres interessant ut, ser vi frem til å motta din CV og søknad snarest.  Søknadsfrist: 30.11.2019 Kontakt: Kjell Ove Sumstad, Regionsjef Nord-Vest, tlf 913 17 581Jolita Asak, HR-sjef – tlf 915 47 239  UCO er en utleie- og serviceleverandør, etablert i 2002. Vi leier ut maskiner og utstyr, leverer komplette riggtjenester og tilbyr sikkerhetsopplæring gjennom UCO-skolen. Våre kunder er de profesjonelle brukerne og vi har en bred kundeportefølje innen BA-markedet, industri og offentlige virksomheter. UCO er en av Norges største og mest fremtidsrettede aktører innen utleiebransjen med årlig omsetning på NOK 1 mrd.(2018) og 245 serviceorienterte medarbeidere. Vi jobber for å finne kundens beste løsning og for å yte det lille ekstra.Tilleggsopplysninger Sted: Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
19.11.2019 Trondheim
Vis alle 21.355 ledige stillinger

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er <<Engasjert for mennesket - lokalt og globalt>>.

VID har ca 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

Les mer om VID vitenskapelige høgskole

Stillingsbeskrivelse

Kirkelig utdanningssenter i nord/ Girkolas Oahpahusguovdás Davvin/ VID Tromsø

Kirkelig utdanningssenter i nord/ Girkolas Oahpahusguovdás Davvin/ VID Tromsø (KUN) er en del av VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag. Senteret gir praktisk-kirkelig utdanning på høgskole/universitetsnivå for studenter som skal bli prester, diakoner, kirkemusikere og kateketer, og driver i tillegg forskning og etterutdanning. KUN legger vekt på praksisnærhet, kontekstualitet og tverrfaglighet. De faglig ansatte driver utstrakt teamarbeid og underviser på tvers av fagfeltene. Senteret har 5 heltidsansatte. Senteret holder til i SIVA innovasjonspark, i umiddelbar nærhet til Uit-Norges arktiske universitet. Senterets øvingskirke Grønnåsen kirke har et meget godt orgel i barokk stil, bygget av Alfred Führer i 2001.

Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i kirkemusikk

Vi søker etter en person med engasjement for utdanning og kreativ utviklingsarbeid som bidrar til å videreutvikle kirkemusikk som fagfelt ved KUN. KUN har et videreutdanningsløp i kirkemusikk i samarbeid med Musikkonservatoriet ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ved UiT - Norges arktiske universitet

Fagområde, ansvar og arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger fagansvar for studieretningen kirkemusikk, emne- og undervisningsansvar for videreutdanning i kirkemusikk samt undervisningsoppgaver i kirkemusikkrelaterte emner for øvrige studieretninger ved Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø.

I tillegg arrangeres kurs og seminarer for kirkemusikere, og det gjennomføres oppdragsarbeid innen forskning og kunstnerisk utvikling i samarbeid med eksterne aktører.

Rekruttering av nye studenter til utdanningen er viktig.

Arbeidssted er Tromsø.

Stillingen er tillagt oppgaver knyttet til programområdets faglige og vitenskapelige arbeidsområde og innebærer :

 • Undervisning, veiledning og eksamensarbeid på bachelor- og masternivå
 • Fagansvar for studieretning
 • Kirkemusikalsk oppdrags- og utviklingsarbeid knyttet til nordnorske, samiske og kvenske tradisjoner
 • Forskning
 • Faglig pedagogisk oppdrags- og utviklingsarbeid
 • Oppfølging av studentene
 • Administrasjon

Den som tilsettes må kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for vitenskapelige stillinger ved høgskolen.

For stillingen kreves følgende
 • Erfaring med relevant kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeid og/eller forskning og publisering
 • Erfaring med kirkelig praksis som kantor eller tilsvarende.
 • Erfaring og engasjement for nordnorsk musikk- og gudstjenesteliv.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på et skandinavisk språk og fortrinnsvis på engelsk
 • Førstekompetanse (doktorgrad eller førstelektorvurdering) i kirkemusikk basert på kunstneriske og/eller vitenskapelige kvalifikasjoner. Kandidater med relevant mastergrad vil også bli vurdert i tråd med UH-loven § 6-5*
 • Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer relevante kurs og vil tilrettelegge for oppnåelse av kravet.

*I tråd med UH-loven § 6-5 kan være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid med førstekompetanse. Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden. Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høgskolelektor vurderes.

Videre er det ønskelig at kandidaten
 • Har erfaring med forskning og publisering med relevans for nordnorsk kirke- og kulturliv
 • Er interessert i å videreutvikle KUNs profil som utdanningssenter i nord
 • Har god kjennskap til norsk kirkeliv

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet i forhold til formidlingsevne, samarbeidsevne, fleksibilitet og selvstendighet.

Vi søker en medarbeider som
 • er samarbeidsorientert
 • er strukturert
 • viser initiativ og har gjennomføringsevne
 • er omgjengelig

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, livssyn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må i arbeidet være lojalt mot VID vitenskapelige høgskoles verdigrunnlag.

Generelle kriterier

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig/kunstnerisk arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: Logg inn for å se kontaktinformasjon og Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken <> øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad
 • CV
 • vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider og/eller kunstneriske utviklingsprosjekter
 • inntil 10 arbeider som ønskes vurdert og som er vedlagt.

Søknaden skal vedlegges dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner. Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning.

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker/CDer/annet vennligst ta kontakt med HR-seksjonen ved Logg inn for å se kontaktinformasjon. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 01.01.2020

Oppstart: 01.08.2020 eller etter avtale

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Kontaktinformasjon

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan ta kontakt med dekan Tomas Drønen, Tomas.Sundnes.DLogg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon,

eller senterleder KUN Bernd Krupka, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Vi tilbyr
 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibevisst utdanningsinstitusjon med høye ambisjoner
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene.
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1011 Førsteamanuensis LR24, 1198 Førstelektor LR24 eller evnt. 1008 Høgskolelektor LR25.

Se annonsen og søk på stillingen Logg inn for å se kontaktinformasjon

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 01.01.2020

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 25
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om VID vitenskapelige høgskole