<  
>  
Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Sjukepleiar/vernepleiar til fast 100% stilling- p.t. kvar 4.helg Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Presentasjon av stillingen:

Akuttposten er ein døgnbemanna post med kapasitet til 8 pasientar. Vi held til i 2. etg. i det nye Barne- og ungdomssjukehuset, Glasblokkene på Haukeland universitetssjukehus. Målgruppa vår er barn/ungdom i alderen 0-18 år med psykiske lidingar, som er innlagd frivillig, på foreldresamtykke eller under tvang.

Oppgåvene våre er knytt til observasjon, utgreiing, diagnostisering og utarbeiding/ utprøving av tiltak og behandling. Posten er tverrfagleg bemanna med miljøterapeutar med hovudvekt på sjukepleiarar og vernepleiarar, samt barnevernspedagogar og studentar innan helse- og sosialfag. På behandlarsida har vi barne- og ungdomspsykiater, psykologspesialistar samt legar i spesialisering (LIS).

Posten har dei siste tre åra vore med i eit nasjonalt nettverk kalla Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern (KvIP). Gjennom dette blir vi årleg evaluert opp mot målbare standardar for god institusjonsbehandling. Slik sikrast kontinuerleg arbeid for betre kvalitet på våre tenester med tanke på til dømes reduksjon av tvangsbruk, betre familiesamarbeid, brukermedverknad osb. Som eitt av tiltaka har vi nyleg tilsett ein familieterapeut som eit prøveprosjekt i eitt år.

Akuttposten er for tida i ei prosess med implementering av kognitiv miljøterapi. Denne prosessa ønskjer vi at du skal vere med på.

Alle i personalgruppa skal fortrinnsvis ha særskild kompetanse for å arbeide med ungdom med psykisk liding. For å oppretthalde samansettinga av personalgruppa oppfordrast menn til å søkje.

Vedkommande som får tilbod om tilsetjing, må leggje fram tilfredsstillande politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a.

Arbeidsoppgåver

 • Pasientoppfølging/miljøkontakt i post - observere, kartleggje og dokumentere pasientane sine behov samt iverksetje miljøterapeutiske tiltak
 • Bidra til å skape ei trygg postatmosfære med omsorg, støtte, struktur og gode grenser for kvar enkelt pasient
 • Å ha kontakt med pårørande blir sett på som ein naturleg del av det miljøterapeutiske arbeidet
 • Primærkontakt og del av eit team for enkeltpasientar, kor du deltar på avgjerder kring pasientbehandlinga
 • Mottak av nye pasientar saman med vaktlege
 • Ansvarsvakt
 • Administrering av legemiddel

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og rus eller anna relevant utdanning
 • Erfaring innan psykisk helsearbeid
 • Fagleg engasjement innan psykisk helsearbeid
 • Må ha grunnleggjande IKT-kompetanse (Windows OS og Office)
 • Ønskjeleg med kunnskap om EPJ (elektronisk pasientjournal)
 • Må meistre norsk, både munnleg og skriftleg godt
 • Det blir lagt vekt på å vere personleg eigna

Personlege eigenskapar

Vi ønskjer medarbeidarar som:

 • har respekt for den enkelte pasient
 • er sjølvstendige, løysingsorienterte og målretta
 • har god struktur, men samstundes evne til å vere fleksibel
 • har gode kommunikasjonsevner
 • har evner til å førebyggje konfliktar og aggresjon, og å ivareta og handtere engstelege og/eller agiterte pasientar
 • er tilpassingsdyktige og taklar stressande situasjonar med ro og fagleg haldning
 • bidreg til eit godt arbeidsmiljø og ha gode samarbeidsevne
 • trivst i eit aktivt og travelt miljø og har høg arbeidsmoral

Vi tilbyr

 • Arbeid p.t. i snitt kvar 4. helg
 • Opplæringsvakter samt fadderordning
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Internundervising
 • Rettleiing/MAP i gruppe kvar 4. onsdag
 • Kursing i MAP (Møte med Aggresjons Problematikk)
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • PBU er ein IA- bedrift, inkluderande arbeidsliv for ivaretaking av arbeidstakar ved sjukdom

Kontaktinformasjon

Nina A. Auro, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Haukelandsbakken 15
5021 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 01.12.2019

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

  Stendi Heimta Bergen har behov for dyktige medarbeidere til ulike lokasjoner i Bergen. Vi ønsker  flere faglærte ringevikarer. Stendi Heimta leverer bo- og omsorgstjenester til voksne med psykiske lidelser og personer som sliter med rusproblematikk. Våre målgrupper er personer med komplekse og sammensatte behov. Tilbudet vi gir er individuelt tilrettelagt og har som hovedmål og fremme livskvaliteten og utgjøre en forskjell i hverdagen. Vi arbeider i medleverturnus, noe som sikrer en mer forutsigbar hverdag både for de ansatte og beboerne. Vaktperiodene er 4 døgn på, 7 av, 3 døgn på og 7 av etc. Det kan også være mulighet for andre vaktperioder i medlever etter medleverforskriftene. Som miljøterapeut/miljøarbeider vil du sammen med faglig ansvarlig være med å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til våre beboere. Våre verdier i møte med den enkelte bruker er respekt, empati, ansvar og kunnskap. Vi søker miljøterapeuter som kan identifisere og iverksette ovennevnte verdier. Godt humør og fleksibilitet ser vi på som en selvfølge.  Stendi AS er en kunnskapsbedrift og vi legger til rette for videreutvikling. Region Hordaland og Sogn og Fjordane kan tilby et spennende og utviklende fagmiljø med tverrfaglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har tariffavtale og avtale om inkluderende arbeidsliv. Stendi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og legger vekt på å bygge en kultur preget av engasjement, fleksibilitet og kreativitet. Kvalifikasjoner:         Vernepleier, sykepleier, helsefagarbeider eller 1-3 års erfaring fra rus/psykiatri Personlig egnethet veier tungt Evne til å jobbe målrettet etter miljøterapeutiske tiltak    Erfaring fra tilsvarende arbeid vil vektlegges Personlige egenskaper:    Vi søker målrettet og strukturerte miljøterapeuter/miljøarbeidere Du må ha gode samarbeidsevner og samtidig kunne jobbe selvstendig "Ståpåvilje" og personlig egnethet vil vektlegges Bidra til et godt og inkluderende miljø Vi tilbyr:  Medleverturnus  Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø  Intern opplæring og kursing Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang Lønn etter tariff Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk. Stendi Heimta kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med godt fagmiljø. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
07.08.2020 Bergen
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen. Vi søker deg som har et engasjement for mennesker og tar utfordringer på strak arm. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere!. Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team.   Kvalifikasjoner: Sykepleier / Vernepleier Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Gode IT-kunnskaper Førerkort kl. B er et krav Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse.   Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn jobb, 7 døgn fri, 4 døgn jobb, 7 døgn fri. Alternativ turnus med 7 døgn jobb og 14 døgn fri kan også være aktuelt. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid.   Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke for å opprettholde balansen i den medisinskfaglige personalgruppen. Vi tilbyr lønn etter tariff – og en fleksibel og variert arbeidsdag.   Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder: Stein Håvard Torvanger  Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
04.08.2020 Øygarden
Aleris i Drammen søker Operasjonssykepleier Aleris er i sterk vekst i Drammen, og vi søker nå en dyktig og engasjert operasjonssykepleier. Du får jobbe i et tverrfaglig team bestående av kirurger, anestesipersonell, intensiv og sterilteknisk. Vi har en svært kompetent legegruppe bestående av medisinske spesialister og kirurger innen ortopedi, plastikk, urologi, hud m.m. Aleris i Drammen er sentralt plassert i Albumsgate 9. Vi stiller krav til at du kan arbeide selvstendig, effektivt og strukturert. Det er også viktig med gode samarbeidsevner, faglig engasjement, høy grad av serviceinnstilling, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og faglige utfordringer i et dynamisk arbeidsmiljø. Tiltredelse etter avtale. For mer informasjon kontakt:Stian Tuvnes Ellingsen Leder Aleris DrammenM: 926 34 598stian.ellingsen@aleris.no Søknadsfrist: snarest Søknad med CV sendes til: stian.ellingsen@aleris.no
06.08.2020 Drammen
Aleris Tromsø søker kardiolog for snarlig tiltredelse Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø holder til i moderne lokaler i Sjøgata 31-33 i Tromsø og tilbyr medisinske tjenester innen en rekke fagområder. Vi er et spennende fagmiljø med et svært kompetent, tverrfaglig team bestående av allmennlege, jordmor, hjertespesialist, spesialister innen gynekologi og urologi, kirurger innen ortopedi, øre-nese-hals og plastikk, radiologer, radiografer og annet fagpersonell. Helsepersonellet som arbeider hos oss har et velfungerende støtteapparat rundt seg – og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene i fokus. Vi har en nyopprettet avtale med Helse Nord på leveranse av hjerteutredning (Ecco, AEKG og 24-timers ekg/Holter). Vi søker derfor kardiolog som har lyst å være med på å bygge opp denne tjenesten hos oss. Vi har investert i topp moderne utstyr, og flotte lokaler for å gi den beste pasientopplevelse. Arbeidsoppgaver• Gjennomføring av hjerteutredning i henhold til beskrivelse.• Kommunikasjon med primær- og spesialisthelsetjeneste• Opprettelse og kvalitetssikring av prosedyrer relatert til fagfelt Kvalifikasjoner• Godkjent spesialist som kardiolog• Relevant erfaring • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne Personlige egenskaper• Gode samarbeidsevner• Faglig trygg og engasjert• Høy grad av serviceinnstilling• Personlig egnethet vektlegges høyt Vi tilbyr• Konkurransedyktige betingelser• Jobben tilsvarer ca. 40-60 konsultasjoner i måneden• Velordnede forhold• Sist, men ikke minst – et fantastisk arbeidsmiljø. For mer informasjon om stillingen, eller en uforpliktende prat, ta kontakt med Andre Sollied-Sørensen, leder Aleris Sykehus Tromsø, tel: 906 19 167
06.08.2020 Tromsø
***Falck Alarm By Verisure er på jakt etter ambisiøse salgssjefer. Vi ser etter kandidater som kan jobbe med utgangspunkt i disse lokasjonene:Sarpsborg/Fredrikstad-områdetTroms*** og Finnmarkmed utgangspunkt fra Tromsø- Agder med utgangspunkt fra Kristiansand Hva tenger du å vite om oss?Falck Alarm har vært en av de mest fremtredende aktørene i Norden siden vi monterte vår første boligalarmen på 1970-tallet. Fartstiden vår har bidratt til at vi har en sterk merkevare og standing i markedet. I 2017 slo vi oss sammen med Verisure AS som regnes som det ledende globale alarmselskapet, med over 3 millioner unike kunder. Dette har styrket oss ytterligere og vi tilbyr nå markedsledende alarmteknologi kombinert med bransjens kanskje sterkeste brand. Gjennom alle disse årene har vi satset knallhardt på utvikle unge selgere som kan videreføre vår stolte arv.Hva vil dine arbeidsoppgaver være?Skape og lede et team med unge og ambisiøse selgereVære en operativ og motiverende salgssjefBudsjettansvarRekrutteringPersonalansvarCoaching og opplæringHvem ser vi etter?Vi ser for oss at du har jobbet med oppsøkende salg i 1-2 år og du føler deg moden for å ta på deg mer ansvar. Du evner å vise pågangsmot og drives av et sunt konkurranseinstinkt . For å drive din egen avdeling er det naturlig at du har sterk gjennomføringsevne og ikke har problemer med å ta på deg gründerhatten når det trengs. Vi tror også du liker å være førstemann ut i felt og ikke minst den som banker den siste døren før dagen avsluttes.Hvilke krav har vi?Du har førerkort klasse B og disponerer egen bilTilfredsstillende vandelGode kommunikasjonsferdigheter i norsk, skriftlig og muntligHva tilbyr vi deg?Hos oss blir du en del av et ung og dynamisk arbeidsmiljø med et felles mål om å skape suksesshistorier. Vi tror kunnskap kombinert med din vilje til å bli best er nøkkelen til å lykkes. Vi gir deg grundig opplæring og oppfølging gjennom vårt lederprogram og Falck Academy.Du blir en del av selskapets ledergruppe og deltar på månedlige ledersamlinger med de andre salgssjefene hvor du aktivt vil motta de verktøyene du trenger for å utvikle deg og din avdeling. Vi tilbyr deg fastlønn og bransjens beste provisjon- og bonusordning , samt muligheten til å delta på flere årlige firmaturer og salgsfester.Vi ser frem til å høre fra deg! NB! Adressen som er oppgitt i Oslo er til hovedkontoret. Adresse: Sandakerveien 138,0484 Oslo,9008 Tromsø,1606 Fredrikstad,4614 Kristiansand S
06.08.2020 Oslo
Stillingsbeskrivelse: Stendi respiratorteam trenger en trygg og fleksibel sykepleier til våre barneteam. Du liker å jobbe alene, men samtidig samarbeide med andre. Du er vant til å håndtere akutte situasjoner, men trives godt i å jobbe i hjemmet til familiene. Du har et godt klinisk blikk, og ønsker å holde deg faglig oppdatert. Vi vil at Stendi sin visjon og verdier skal prege alt vårt arbeid for å gi best mulig tjenester.   Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil bestå av praktisk og personlig helsehjelp til barn med ulike utfordringer som for eksempel behandlingsterapi og trakeostomi. Yte omsorg slik at barn med ulike somatiske og psykososiale utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med familien sin. Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.           Legemiddelhåndtering.            Du får mulighet til å jobbe i et team med ett tverrfaglig miljø.         Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.    Kvalifikasjoner: ·         Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider.          Politiattest uten anmerkninger.                          Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.                         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.                    Personlig egnethet vil bli vektlagt.                   Basale IT kunnskaper.                  Førerkort klasse B er en fordel, men ikke et krav.     Vi kan tilby:                     Fast ansettelse i 83% stilling.  Turnus med langvakter og arbeid hver 3. helg.  God opplæring.                   Kurs og fagdager.               Personlig og faglig utvikling.                 Tariffavtale.  
03.08.2020 Asker
Jeg er en hyggelig, aktiv og sosial mann på 24 år som bruker rullestol. Derfor har jeg bruk for assistanse i hverdagen, og din jobb blir å være mine armer og bein, enten det er på skole eller hjemme. Arbeidsoppgavene vil være mange og varierte, alt fra praktiske oppgaver i hjemmet til fritidsaktiviteter, helgeturer og ferieturer i inn- og utland, m.m. Ingen utdanning kreves, ingen forkunnskaper er nødvendig. Personlig egnethet blir vektlagt, og jeg gir deg full opplæring. Det viktigste er at du er serviceinnstilt og ansvarsbevisst, selvstendig, pålitelig og fleksibel, tålmodig og initiativrik, at du har mye humor og at vi har en god kjemi. Du er utadvendt og sosial, og har interesse for kultur, som film og musikk. Det er flott om du også er litt praktisk anlagt, da jeg har mange hjelpemidler. Jeg disponerer egen bil, fint om du har førerkort klasse B. Jeg har ledig 1 deltidsstilling, arbeid hver tredje helg og en ettermiddag i uka. Jeg blir din daglige leder i arbeidet, samtidig som du får ansettelse i Stendi Assistanse med ryddige lønns- og arbeidsforhold. Dette er en utviklende og spennende jobb for den rette. Gode norskkunnskaper ønskes - både skriftlig og muntlig. Tiltredelse: Snarlig Send søknad og CV til: maja.mortensen@stendi.no Merk søknad: Mann 24 år Ved spørsmål ta kontakt med Maja Mortensen på tlf: 91171018 Søknadsfrist: 5. september 2020  
05.08.2020 Trondheim
Stendi søker tilkallingsvikarer til vår avdeling for psykisk omsorg, og barnevern i Bø i Vesterålen - er DU vår nye kollega? Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen? Vi søker deg som har et brennede engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse.  Kvalifikasjoner som ønskes er: * helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, eller annen relevant utdanning og erfaring. * Helsefaglig kompetanse innenfor psykiatri og omsorg er ønskelig * Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel * Førerkort kl. B er et krav * Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening  Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsetter beboer til å mestre en selvstendig og positiv tilværelse.   Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus. I full stilling innebærer det 3 døgn arbeid -7 døgn fri - 4 døgn arbeid -7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, veiledning og oppfølging- og en fleksibel og variert arbeidsdag. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte avdelingsleder Kjersti Falch Jakobsen, tlf: 97148258.
19.06.2019 Bø i Nordland
Vis alle 18.971 ledige stillinger

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Les mer om Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost

Stillingsbeskrivelse

Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Presentasjon av stillingen:

Akuttposten er ein døgnbemanna post med kapasitet til 8 pasientar. Vi held til i 2. etg. i det nye Barne- og ungdomssjukehuset, Glasblokkene på Haukeland universitetssjukehus. Målgruppa vår er barn/ungdom i alderen 0-18 år med psykiske lidingar, som er innlagd frivillig, på foreldresamtykke eller under tvang.

Oppgåvene våre er knytt til observasjon, utgreiing, diagnostisering og utarbeiding/ utprøving av tiltak og behandling. Posten er tverrfagleg bemanna med miljøterapeutar med hovudvekt på sjukepleiarar og vernepleiarar, samt barnevernspedagogar og studentar innan helse- og sosialfag. På behandlarsida har vi barne- og ungdomspsykiater, psykologspesialistar samt legar i spesialisering (LIS).

Posten har dei siste tre åra vore med i eit nasjonalt nettverk kalla Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern (KvIP). Gjennom dette blir vi årleg evaluert opp mot målbare standardar for god institusjonsbehandling. Slik sikrast kontinuerleg arbeid for betre kvalitet på våre tenester med tanke på til dømes reduksjon av tvangsbruk, betre familiesamarbeid, brukermedverknad osb. Som eitt av tiltaka har vi nyleg tilsett ein familieterapeut som eit prøveprosjekt i eitt år.

Akuttposten er for tida i ei prosess med implementering av kognitiv miljøterapi. Denne prosessa ønskjer vi at du skal vere med på.

Alle i personalgruppa skal fortrinnsvis ha særskild kompetanse for å arbeide med ungdom med psykisk liding. For å oppretthalde samansettinga av personalgruppa oppfordrast menn til å søkje.

Vedkommande som får tilbod om tilsetjing, må leggje fram tilfredsstillande politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a.

Arbeidsoppgåver

 • Pasientoppfølging/miljøkontakt i post - observere, kartleggje og dokumentere pasientane sine behov samt iverksetje miljøterapeutiske tiltak
 • Bidra til å skape ei trygg postatmosfære med omsorg, støtte, struktur og gode grenser for kvar enkelt pasient
 • Å ha kontakt med pårørande blir sett på som ein naturleg del av det miljøterapeutiske arbeidet
 • Primærkontakt og del av eit team for enkeltpasientar, kor du deltar på avgjerder kring pasientbehandlinga
 • Mottak av nye pasientar saman med vaktlege
 • Ansvarsvakt
 • Administrering av legemiddel

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og rus eller anna relevant utdanning
 • Erfaring innan psykisk helsearbeid
 • Fagleg engasjement innan psykisk helsearbeid
 • Må ha grunnleggjande IKT-kompetanse (Windows OS og Office)
 • Ønskjeleg med kunnskap om EPJ (elektronisk pasientjournal)
 • Må meistre norsk, både munnleg og skriftleg godt
 • Det blir lagt vekt på å vere personleg eigna

Personlege eigenskapar

Vi ønskjer medarbeidarar som:

 • har respekt for den enkelte pasient
 • er sjølvstendige, løysingsorienterte og målretta
 • har god struktur, men samstundes evne til å vere fleksibel
 • har gode kommunikasjonsevner
 • har evner til å førebyggje konfliktar og aggresjon, og å ivareta og handtere engstelege og/eller agiterte pasientar
 • er tilpassingsdyktige og taklar stressande situasjonar med ro og fagleg haldning
 • bidreg til eit godt arbeidsmiljø og ha gode samarbeidsevne
 • trivst i eit aktivt og travelt miljø og har høg arbeidsmoral

Vi tilbyr

 • Arbeid p.t. i snitt kvar 4. helg
 • Opplæringsvakter samt fadderordning
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Internundervising
 • Rettleiing/MAP i gruppe kvar 4. onsdag
 • Kursing i MAP (Møte med Aggresjons Problematikk)
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • PBU er ein IA- bedrift, inkluderande arbeidsliv for ivaretaking av arbeidstakar ved sjukdom

Kontaktinformasjon

Nina A. Auro, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Haukelandsbakken 15
5021 Bergen

Søk på stillinga:

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Bergen

Referansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon62 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 01.12.2019

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost