<  
>  
Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i sjukepleie Høgskulen på Vestlandet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i sjukepleie ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, campus Førde
Ansvars- og arbeidsoppgåver:
 • undervisning, rettleiing av studentar i teoretiske emne og praksisstudium
 • forsking, formidling og fagleg utviklingsarbeid
 • bidra til å utvikle og styrke den sjukepleiefaglege kompetansen i utdanningsprogramma
 • deltaking i systematisk kompetanseoppbygging i samsvar med fagseksjonane sine behov
 • ein må pårekne arbeidsoppgåver innanfor fleire område av sjukepleie- og helsefag.
 • oppgåver knytt til rettleiing av fagtilsette i kompetanseløp.
 • det er ønskjeleg at søkjaren presenterer sine forskingsinteresser i søknaden

Arbeidsstad er campus Førde

Kvalifikasjonskrav:
 • autorisasjon som sjukepleiar
 • doktorgrad eller vitskapleg kompetanse på tilsvarande nivå
 • tilsetting som førstelektor bygger på dokumentasjon av både vitskaplege/faglege og pedagogiske kvalifikasjonar
 • ved tilsetting som høgskulelektor, vil interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse bli vektlagt
 • utdanning tatt utanfor Noreg, skal vere godkjent og stadfesta av NOKUT
 • kompetanse innan spesialisthelsetenesta - intensiv, medisin og kirurgi
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk eller anna skandinavisk språk, i tillegg til engelsk
 • det vert stilt krav til praktisk pedagogisk kompetanse i samsvar med forskrift

Ved rangering av kompetente søkjarar, blir det lagt vekt på formell kompetanse, undervisningserfaring og dokumentert forsking- og formidlingsinnsats innan relevante fagområder. Kvalifikasjonane vil også bli vurdert i høve til den faglege samansetjinga i fagseksjonen.

Personlege eigenskapar:

 • det blir lagt stor vekt på på personlege eigenskapar som fleksibilitet, initiativ, omstillingsevne, stabilitet og samarbeidsevne
Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka "Søk stilling" på denne sida.

VI gjer merksam på at søknadar vert vurdert ut frå den informasjonen som er lagt inn i ved søknadsfristens utløp. Det er søkjars ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, her dei vitskaplege arbeida (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attestar og vitnemål. Dersom vitnemåla, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv lasta opp attesterte omsettjingar. Hvis vedlegga overstig 15 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenke.

Søknadane vert sendt elektronisk til det sakkyndige utvalet. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkjarar bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskolen.

Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse

 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling

 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som førsteamanusensis / førstelektor / høgskulelektor er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 / 1198 / 1008.

Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at jfr. ny offentlegheitslov kan opplysningar om søkjaren bli offentliggjort sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringar i stillinga sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er ei IA-verksemd.

Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet er:
 1. Fagseksjonsleiar Anny Aasprang, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

 2. Viseinstituttleiar Dagrun Kyrkjebø, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

Samspel, berekraft og nyskaping

Samspel, berekraft og nyskaping skal kjenneteikne alt vi gjer.

Vi skal bli eit universitet med ein tydeleg profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=z-Py_In-Eyg&feature=youtu.be

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Systemutvikling, Statnett Statnett lyser ut ett års vikariat og er på jakt etter en medarbeider kan bidra i arbeidet med å videreutvikle systemdriftsløsninger for et grønt kraftsystem. Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet har Statnett et ansvar for å sikre den momentane balansen mellom forbruk og produksjon. Vi skal utvikle løsninger som ivaretar forsyningssikkerheten, legger tilrette for ny fornybar kraftproduksjon og er samfunnsøkonomisk effektive. Dette krever en helhetlig forståelse for samspillet mellom kraftsystemet og ulike system- og balansetjenester. Vi søker en person som vil bidra til effektive løsninger mellom markedsaktører, nettselskaper og systemansvarlig i fremtidens systemdrift. I arbeidet vil du kunne bidra til økt innsikt i samspillet mellom de ulike systemdriftsløsningene. Du blir en viktig ressurs for å sikre et godt samarbeid mellom drift, marked og IKT i Statnett, og vil møte utfordrende og tverrfaglige problemstillinger med både nasjonal, nordisk og europeisk dimensjon.   Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Systemutvikling i divisjonen for System og marked. Oppgaver kan tilpasses kompetanse i samspill med avdelingen for øvrig. Arbeidsoppgaver Være et kontaktpunkt mellom leverandører av balansetjenester og Statnetts systemdrifts- og markedsutvikling og ITK, f.eks. ved prekvalifisering av nye leverandører Legge til rette for deltakelse av nye typer leverandører i eksisterende balansemarkeder gjennom deltakelse i piloter Utføre kraftsystemanalyser knyttet til frekvensstabilitet  Kvalifikasjoner Du har, eller er i ferd med å fullføre, relevant utdanning, eks. siv. ingeniør Du har god forståelse for kraftsystem og kraftsystemdynamikk Du har gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig Du har gjerne erfaring innen programmering, f.eks. Matlab eller Python Personlige egenskaper Du er analytisk og strukturert Du har gode evner til å forstå essensen i komplekse og tverrfaglige problemstillinger Du arbeider godt selvstendig, og trives med å løse oppgaver i samarbeid med andre Du er engasjert og initiativrik, og synes det er spennende å sette deg inn i nye ting Du både forstår og kan formidle teknisk budskap
01.04.2020 Oslo
Divisjon Nettdrift ivaretar eieransvaret av Statnetts lednings-, kabel- og stasjonsanlegg og er ansvarlig for drift, vedlikehold og beredskap av disse. Divisjonen har ansvar for å sikre at 11.000 km kraftlinjer, 1.000 km kabelanlegg og 150 transformatorstasjoner er tilgjengelig for overføring av kraft gjennom planmessig og systematisk vedlikehold, reinvesteringer og god beredskap. Vi ser nå etter en erfaren og målrettet leder til driftsområde Nordland som dekker lednings og stasjonsanleggene i regionen Nordland fra Kobbelv til Tunsjødal.  I rollen vil du ha personalansvar for medarbeidere i driftsområdet samt operativt ansvar for HMS, oppfølging og koordinering av drift, vedlikehold og reinvesteringer innenfor eget område og i grensesnitt mot andre enheter. Rollen rapporterer til avdelingsleder for driftsgruppe Nord. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Bergit Svenning, 95984677. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Overordnet ledelse av den daglige virksomheten i driftsområde med mål og resultatstyring og oppfølging av enhetens KPI's  Sikre god planlegging og at denne skjer i tråd med vedlikeholdsprosessen  Ansvarlig for en effektiv drift og vedlikehold i eget område og for Statnett samlet sett  Ivareta rollen som stedlig anleggseier og være driftsleders representant lokalt  Stedlig beredskapsansvarlig og ansvarlig for havarihåndtering/feilretting innen egen driftsområdet  Ansvar for dokumentasjon av alle anlegg i egen driftsområdet  Ansvarlig for etterlevelse av prosesser og retningslinjer  Fremme enhetlig praksis og gode helhetlige anleggsløsninger i samarbeid med andre enheter i Statnett  Sikre et godt samarbeid og god kommunikasjon internt i eget team, med resten av organisasjonen, samt med kunder og samarbeidspartnere  Motivere egne medarbeidere slik at hver enkelt og teamet utvikler kompetanse i tråd med dagens og fremtidens behov  Kvalifikasjoner Ingeniør innen elkraft eller tilsvarende (relevant erfaring kan kompensere for utdannelse)  Kunnskap og\eller erfaring innen drift av transmisjonsanlegg  God kunnskap om ERP system  Erfaring som leder og med gode lederegenskaper  Personlige egenskaper Evner å se egen enhet i et Statnett perspektiv og finne gode helhetlige løsninger  Interesse for fagfeltet og et godt etablert nettverk internt i Statnett  Gode  kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig  Teste ut og effektivt ta i bruk nye teknologiske løsninger  Strukturert, og med fokus på gjennomføring og effektivitet  Gode samarbeidsegenskaper  Målrettet og evne til å nå mål gjennom andre 
01.04.2020 Hemnes
Alderspsyk døgn B, Akershus universitetssykehus HF Alderspsykiatri - et fagfelt for fremtidens utfordringer  Ved Alderspsykiatrisk avdeling utreder og behandler vi pasienter med aldersrelaterte psykiske lidelser. Tilbudet omfatter både poliklinikk og heldøgnsopphold ved to døgnposter. Avdelingens mål er å yte kvalitetsmessig gode helsetjenester. Avdelingen skal også bidra til å utvikle spesialisthelsetjenester for eldre i henhold til fremtidens utfordringer innen utredning, behandling, forskning, fagutvikling og undervisning. Avdelingen tar inn pasienter etter søknad/henvisning. Avdelingen er godkjent for tvunget psykisk helsevern.   /9 % vikariat som sykepleier på natt til Døgn B Har du interesse for utfordringer innen psykiatri og somatikk? Da er du velkommen til å bli en del av vårt team. Døgn B er en lukket sengepost med 14 sengeplasser. Pasientene våre er fra ca. 65 år og oppover med ulike psykiatriske diagnoser og/eller demens. Problematikken er sammensatt og kompleks, og du vil utfordres både på somatiske og psykiatriske kunnskaper. Pasientene møter hos oss et tverrfaglig fagmiljø bestående av blant annet sykepleiere, hjelpepleiere, leger, psykologer, fysioterapeut, sosionom, aktivitør og ergoterapeut.  Sammen utreder og behandler vi. Hos oss er pasientene innlagt  mellom 4 og 6 uker. Vi ser etter en sykepleier som både trives med og ønsker å jobbe på natt sammen med andre dyktige kolleger. Vi har ett vikariat for primært sykepleier som vil være med på å bidra til en helhetlig behandling. Pasientarbeid på natta er for oss like viktig som på dagen!  Vikariatet varer til og med november 2020. Stillingen er på  79%, og har fire helger i løpet av en turnusperiode på 12 uker. Det kan bli fast ansettelse. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.  Tiltredelse etter avtale.  Arbeidsoppgaver Sykepleierne hos oss er viktige medspillere i å avklare miljømessige, medikamentelle og/eller andre behandlingstiltak, som kan lindre symptomer og bidra til å ivareta livskvalitet Miljøterapi Gå ansvarsvakter  Administrering av medisiner Faglig utvikling, deltakelse  på kurs og fagdager.  Kvalifikasjoner Offentlig godkjennelse som sykepleier Ønskelig med erfaring fra alderspsykiatri  Personlige egenskaper Engasjert og ansvarsbevisst. Strukturert med godt humør som liker å jobbe tverrfaglig. Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Vi tilbyr Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et spannede og stimulerende fagmiljø. Inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.  Gode velferdstilbud, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og treningstilbud. Mulighet for hjelp til bolig og barnehageplass. Treningsrom for ansatte på avdelingen. Gratis parkering for ansatte utendørs. Beliggenhet i Nittedal med kort reisevei fra Oslo 
01.04.2020 Nittedal
Alderspsykiatri, Akershus universitetssykehus HF Vi har fått en ledig fast stilling som overlege/psykiater ved Alderspsykiatrisk døgnseksjon. Alderspsykiatrisk avdelingen ligger på Skytta (Hagan) i Nittedal, og består av 2 døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser, i tillegg til en stor poliklinikk. Avdelingen har som oppgave å utrede og behandle eldre mennesker alvorlige psykiske lidelser. Det alderspsykiatriske fagfeltet kjennetegnes av god variasjon i pasientpopulasjonen, og høy grad av kompleksitet. De sammensatte kliniske problemstillingene stiller særlige krav til bred tverrfaglig tilnærming, og vi samarbeider derfor tett med pårørende, kommune helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har tilknyttet en geriater som har kontor på døgnposten 1 dag i uka for å bistå legene med krevende somatiske vurderinger. Behandlingsløpene på døgnseksjonen går normalt over flere uker, hvilket gir gode muligheter til både faglig fordypning og refleksjon. Som en av landets største alderspsykiatriske avdelinger er vår ambisjon å bidra til å sette premissene for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. Vi ser derfor etter en engasjert kollega som ønsker å ta del i utformingen av dette viktige tjenestetilbudet for eldre pasienter i vårt opptaksområde. Erfaring med alderspsykiatri er en fordel, men LIS som snart er ferdige med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke.  Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Utrede og behandle eldre med psykiske lidelser Være faglig ansvarlig for pasienter som mottar behandling under tvunget psykisk helsevern Samarbeide med mange ulike yrkesgrupper og pårørende om behandlingsløpet Undervisning og opplæring av medarbeidere  Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri. LIS som snart er ferdig med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke Du må like å jobbe med eldre mennesker, og ha interesse for sammenhengen mellom psyke og soma. Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig, samt ha god formidlingsevne  Evne til å jobbe både selvstendig, og tverrfaglig i team Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges høyt Ser muligheter og er fleksibel Er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet Vi tilbyr Lønn etter avtale Et godt og inkluderende arbeidsmiljø Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere  Helseforetaket har meget gode kultur- og fritidstilbud
01.04.2020 Nittedal
Follo Akutteam, Akershus universitetssykehus HF Follo Akutteam (FAT) er blitt styrket med 1,5 årsverk og har nå ledig fast stilling for psykolog/psykologspesialist. FAT er en poliklinisk seksjon ved Follo DPS og teamet vårt består nå av 11,5 årsverk, samt LIS i rullering. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av psykiatriske sykepleiere, psykologer/psykologspesialist, familieterapeut, LIS og overlege i psykiatri. Vi tror på faglig mangfold i møte med pasienter. Stillingen er en av ni tverrfaglige årsverk som dekker to-delt turnus på hverdager. Arbeidsoppgaver FAT er en del av akuttkjeden i psykisk helsevern ved Ahus og har vaktfunksjonen for det geografiske området som tilhører Follo DPS.  Oppdraget er å håndtere direkte henvendelser fra mennesker i akutte psykiske kriser, og/eller henvendelser fra deres pårørende eller andre samarbeidspartnere. Teamet jobber alltid parvis, og vi har god erfaring med å bruke refleksjonsform i møte med pasienter og deres pårørende. Vi kartlegger den kriserammedes aktuelle livssituasjon for å identifisere forhold av betydning for den kliniske tilstanden. Vi foretar tentative diagnostiske overveielser av psykisk lidelse inkl. skadelig bruk/avhengighet av rusmidler, og vi foretar ofte selvmordsrisikovurderinger. Mange pasienter er i akutte livskriser. FAT kartlegger pasientens ressurser og mestringsstrategier og ønsker å legge til rette for dialog i et familie- og nettverksperspektiv. Vi er pliktige til å kartlegge barn som pårørende av psykisk syke. Vi kan også tilby også barnesamtale når det er aktuelt. Vi forsøker å redusere og forebygge unødvendige akuttinnleggelser på sykehusnivå.  Gjennom tilgjengelig og tilpasset akutthjelp bidrar FAT til bredt sammensatte kriseløsninger som forankres lokalt. FAT kan ved behov gi ambulant poliklinisk krisetilbud. Akutteamet er ansvarlig for innleggelser og oppfølging av pasienter til to korttidsplasser ved lokal døgnseksjon. I tillegg har vi et tett samarbeid med Nordre Follo lokalmedisinske senter, med både legevakt og sengepost for kommunale øyeblikkelig-hjelp senger. Har pasientene behov for innleggelse ved psykiatrisk akuttavdeling  tilrettelegger vi for en best mulig hendelse. Kvalifikasjoner Vi ønsker primært godkjent psykologspesialist da det er spesialistoppgaver som også skal ivaretas. Psykolog må ha autorisasjon og ha startet i spesialiseringsforløp. For alle søkere ønskes erfaring fra både akutt og generell psykiatrisk praksis. Erfaring fra krise/traumearbeid og arbeid med rus og avhengighet er et pluss.  Mangfoldet av problemstillinger vi møter i dette arbeidet krever en eklektisk tilnærming/holdning. Det er påkrevet med gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig. Personlige egenskaper I et tverrfaglig team som jobber tett sammen er det viktig med relasjonskompetanse; fokus på å være en lagspiller Evne til å lytte og å undre seg er nødvendige egenskaper i samhandling med både pasienter, pårørende og kolleger Være respektfull, ha empatisk forståelse Være "transparent" og dele kunnskap og ferdigheter, gjøre kollegene gode Ha en fleksibel, tilpasningsdyktig, raus og oppmerksom innstilling Håndtere perioder med høyt stressnivå og uforutsigbarhet, samtidig som man må opprettholde ro og rasjonell håndtering Være tydelig, nøyaktig og ha kommunikative ferdigheter Godt humør og respektfull humor er viktig Vi tilbyr Vi tilbyr det samme til deg som vi krever av deg. I tillegg vil du få mange utfordrende oppdrag som sikrer at du får brukt fagligheten din. Follo DPS har felles opplæringsplan for  alle medarbeidere. Psykolog får dekket sine behov i forbindelse med spesialisering. Videre får du ta del i Ahus sine velferdsordninger og er du togpendler får du en ti-minutters treningstur hver vei til og fra jobb.
01.04.2020 Viken (Akershus, Buskerud og Østfold)
Akershus universitetssykehus HF Vil du bidra til at Akershus universitetssykehus HF når sine mål og leverer på sitt samfunnsoppdrag? Vi søker deg som har kompetanse i og interesse for virksomhetsstyring, administrasjon, ledelse, forbedrings- og prosjektarbeid.  Dette er en krevende, utviklende og spennende jobb i en virksomhet med stor offentlig interesse. Du vil jobbe tett på sykehusets øverste ledelse gjennom å bidra med virksomhetsovergripende tiltak for å sikre at Ahus når sine mål og strategiske satsinger. Samtidig skal du delta i og understøtte prosesser for å sikre struktur og fremdrift, i ulike forbedringsprosjekter i pasientbehandlingen.  Du skal styre prosesser for å forbedre og implementere overordnede mål og oppgaver for foretaket gitt av Helse Sør-Øst (eier), samt initiere forbedringstiltak i oppfølgingen og rapporteringen. Du skal videre utvikle og koordinere Ahus virksomhetsstyring slik at mål og oppdrag samt strategiske føringer fra eier henger sammen med Ahus' satsingsområder, prioriterte oppgaver og daglig drift.  Vi søker en engasjert og allsidig medarbeider med god organisasjonsforståelse, kjennskap til offentlig forvaltning og med gode samarbeidsevner. Du har innsikt i strategisk målarbeid og prosjektarbeid, og evner å bruke informasjon til å sikre styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten. Stillingen er organisert i en av to avdelinger underlagt viseadministrerende direktør. Avdelingen har syv medarbeidere som har ansvar for virksomhetsstyring og juridiske tjenester. Her vil du jobbe i et tverrfaglig, stimulerende og god arbeidsmiljø, med faglig dyktige kolleger. Arbeidsoppgaver Hos oss vil du utarbeide overordnede prosedyrer og retningslinjer for styringsprosesser, beslutningsgrunnlag for styret og sykehusledelsen, og høringer på vegne av foretaket. Du vil videre jobbe med utredninger og prosjektarbeid for å utvikle Ahus iht de prioriterte områdene i foretakets utviklingsplan frem mot 2035.  Du skal ivareta sekretariatsfunksjonen i ulike fora, noe som innebærer referatskriving og oppfølging av beslutningspunkter.  Saksbehandling, administrasjon, opplæring og undervisning innen avdelingens ansvarsområder er også en viktig del av stillingen.    Kvalifikasjoner Det kreves utdanning på masternivå, gjerne innen samfunnsvitenskapelige eller juridiske fag. Bachelor kombinert med relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning Du bør ha erfaring med styringsprosesser i offentlig virksomhet, helseforetak eller konsernstruktur Det er en fordel å ha kjennskap til helseforetakenes organisering og samarbeidende aktører samt god forståelse for planprosesser, målarbeid og prosjektarbeid  Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Du må kunne handle på eget initiativ, være resultatbevisst og ha stor gjennomføringsevne Som ansatt i en stor og kompleks virksomhet forventes det at du har god organisasjonsforståelse, er metodisk og systematisk i din tilnærming og samarbeider godt med ulike faggrupper og ledernivå Stillingen krever meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne  Vi tilbyr Gode pensjonsordninger IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) Gode velferdstilbud for ansatte som hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp til bolig og barnehageplass
01.04.2020 Lørenskog
Sentralbord, Akershus universitetssykehus HF Trives du med å yte god service , har en god telefonstemme og er en engasjerende medarbeider ? Da er det kanskje nettopp deg vi søker. Vi er 16 ansatte på Sentralbord/ Resepsjon ved Ahus HF som er en av fire seksjoner i avdelingen Sikkerhet og Service. Det er 2 delt turnus , arbeid hver 3 helg. Vi betjener sentralbordet mellom kl 07.00- 22.00. I tillegg til 1 års vikariat i 100 % stilling søker vi også etter tilkallingshjelp / ferievikar.  Arbeidsoppgaver Interne og eksterne telefoner, utsending av ulike legeteam, beredskaps varsling ved ulike hendelser. Kvalifikasjoner Erfaring fra sentralbord/resepsjon vektlegges, likeså om du har helsefaglig bakgrunn- men ikke noe krav da opplæring vil bli gitt. Må beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt for å gi våre kunder optimal service. Må ha grunnleggende IKT- kompetanse ( Windows operativsystem)  3- årig videregående skole- gjerne innen kontorfag /helse. Kjennskap til Trio Personlig egnethet vil bli vektlagt  Personlige egenskaper God arbeidskapasitet Gode kommunikasjons og samarbeidsevner Engasjerende og motiverende Serviceinnstilt Strukturert Er fleksibel i endring av arbeidsoppgaver og bidra i utviklingen av seksjonen  Vi tilbyr Trivelig arbeidsmiljø En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivs (IA ) bedrift Ahus har ett bredt spekter av idretts og kulturtilbud Kort reisevei til Oslo og OSL 
01.04.2020 Lørenskog
Vi søker helsefagarbeider/hjelpepleier i min BPA ordning med assistanse 24 timer i døgnet. Jeg sitter i rullestol, har egen leilighet og bil. Arbeidsstedet vil være i mitt hjem i Trondheim. Min mor og arbeidsleder er de som har arbeidsledelsen i hverdagen, du vil få god opplæring i å forstå min hverdag. Du vil jobbe i team med to på dag og kveld og en på natt.  Jeg har ikke språk, men kommuniserer med lyd og tegn. Du vil få opplæring i hvordan jeg ønsker å ha det rundt meg og hva jeg trenger i hverdagen. Jeg er en glad mann når jeg får oppleve ting, liker å være ute i friskluft og nyte naturen. Jeg behøver hjelp både til personlighygiene, gi meg mat og daglige oppgaver i hjemmet som f.eks. vask av klær, handling, matlaging o.l.  Jeg ønsker at du har gode holdninger, er en positiv person som ser muligheter ikke begrensninger, er fleksibel, tålmodig, viser initiativ og liker å arbeide med mennesker. God fysikk vil være viktig, da arbeidet også innebærer forflytninger. En god posjon humor er fint. Har du erfaring med Tobii som kommunikasjonsmiddel, er det supert men ikke noe krav. Jeg disponerer egen bil, du bør ha førerkort klasse B. Min mor og arbeidsleder vil gi deg opplæring i rutiner som jeg er avhengig av, samt hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Arbeidstid vil være mest på dag og ettermiddag og 3. hver helg. Må påberegne natt dersom behov. Jeg har behov for 1 helsefagarbeider/hjelpepleier 100% fast i mitt team. Du får ansettelse i Stendi Assistanse med ryddige lønns- og arbeidsforhold. Tiltredelse: snarlig Søknad sendes til: maja.mortensen@stendi.no  Søknadsfrist: 26. april 2020.
31.03.2020 Trondheim
Vis alle 20.441 ledige stillinger

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 370 tilsette og om lag 4500 studentar. Vi har eit breitt utdanningstilbod innan helse- og sosialfaglege profesjonsutdanningar, etter- og vidareutdanningar, fleire masterprogram og eit ph.d.-studie i Helse, funksjon og deltaking. Fakultetet har ein vitskapleg ambisjon om å styrke forskingsbasert undervisning, rettleiing og praksis innan områda

helse, funksjon og deltaking.

Studentane våre får omfattande ferdigheitstrening i tillegg til praksis, mellom anna gjennom øvingar i kommunikasjon og utprøving ved eit avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten sjølv blir utfordra til å delta i forsking og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse- og omsorgsvitskap er vi om lag 210 tilsette og om lag 2400 studentar fordelte på studiestadane Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sjukepleie og masterstudium i klinisk sjukepleie med sju ulike fordjupingsområde. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium innan helse- og sosialtenester, samt ei rekkje vidareutdanningar. Forskinga vår er retta mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innan klinisk sjukepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet

Stillingsbeskrivelse

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i sjukepleie ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, campus Førde
Ansvars- og arbeidsoppgåver:
 • undervisning, rettleiing av studentar i teoretiske emne og praksisstudium
 • forsking, formidling og fagleg utviklingsarbeid
 • bidra til å utvikle og styrke den sjukepleiefaglege kompetansen i utdanningsprogramma
 • deltaking i systematisk kompetanseoppbygging i samsvar med fagseksjonane sine behov
 • ein må pårekne arbeidsoppgåver innanfor fleire område av sjukepleie- og helsefag.
 • oppgåver knytt til rettleiing av fagtilsette i kompetanseløp.
 • det er ønskjeleg at søkjaren presenterer sine forskingsinteresser i søknaden

Arbeidsstad er campus Førde

Kvalifikasjonskrav:
 • autorisasjon som sjukepleiar
 • doktorgrad eller vitskapleg kompetanse på tilsvarande nivå
 • tilsetting som førstelektor bygger på dokumentasjon av både vitskaplege/faglege og pedagogiske kvalifikasjonar
 • ved tilsetting som høgskulelektor, vil interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse bli vektlagt
 • utdanning tatt utanfor Noreg, skal vere godkjent og stadfesta av NOKUT
 • kompetanse innan spesialisthelsetenesta - intensiv, medisin og kirurgi
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk eller anna skandinavisk språk, i tillegg til engelsk
 • det vert stilt krav til praktisk pedagogisk kompetanse i samsvar med forskrift

Ved rangering av kompetente søkjarar, blir det lagt vekt på formell kompetanse, undervisningserfaring og dokumentert forsking- og formidlingsinnsats innan relevante fagområder. Kvalifikasjonane vil også bli vurdert i høve til den faglege samansetjinga i fagseksjonen.

Personlege eigenskapar:

 • det blir lagt stor vekt på på personlege eigenskapar som fleksibilitet, initiativ, omstillingsevne, stabilitet og samarbeidsevne
Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka "Søk stilling" på denne sida.

VI gjer merksam på at søknadar vert vurdert ut frå den informasjonen som er lagt inn i ved søknadsfristens utløp. Det er søkjars ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, her dei vitskaplege arbeida (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attestar og vitnemål. Dersom vitnemåla, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv lasta opp attesterte omsettjingar. Hvis vedlegga overstig 15 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenke.

Søknadane vert sendt elektronisk til det sakkyndige utvalet. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkjarar bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskolen.

Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse

 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling

 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som førsteamanusensis / førstelektor / høgskulelektor er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 / 1198 / 1008.

Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at jfr. ny offentlegheitslov kan opplysningar om søkjaren bli offentliggjort sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringar i stillinga sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er ei IA-verksemd.

Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet er:
 1. Fagseksjonsleiar Anny Aasprang, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

 2. Viseinstituttleiar Dagrun Kyrkjebø, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

Samspel, berekraft og nyskaping

Samspel, berekraft og nyskaping skal kjenneteikne alt vi gjer.

Vi skal bli eit universitet med ein tydeleg profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=z-Py_In-Eyg&feature=youtu.be

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 05
  2020
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Høgskulen på Vestlandet