<  
>  
Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Ekspedisjonssjef Skatteøkonomisk avdeling Finansdepartementet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi søker en høyt kvalifisert og strategisk orientert ekspedisjonssjef med interesse for å bidra til videreutviklingen av viktige politikkområder. Lederen for avdelingen inngår i finansrådens ledergruppe.

Skatteøkonomisk avdeling har et særlig ansvar for analyser og rådgivning om skatte- og avgiftssystemet, herunder utarbeidelse av årlige skatte- og avgiftsopplegg. Avdelingen gjennomfører analyser av utviklingen i inntektsfordelingen og hvordan endringer i skatter og overføringer på statsbudsjettet virker inn. Til avdelingen ligger også klima- og energisaker og struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi. Avdelingen har fire seksjoner med til sammen om lag 30 medarbeidere.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning med samfunnsøkonomi, bred samfunnsforståelse og erfaring fra departement eller større offentlige virksomhet. Det er ønskelig med skatteøkonomisk kompetanse, herunder god teoriforståelse og kunnskaper om kvantitative modeller. Vi søker en utviklingsorientert leder med solid strategisk og analytisk kompetanse, med evne til å få andre med seg. Det er nødvendig med god rolleforståelse, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, herunder evne til å kommunisere vanskelige problemstillinger presist og forståelig. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud, Amrop Delphi, tlf 91 10 81 65. For ytterligere informasjon kan også finansråd Hans Henrik Scheel kontaktes, tlf 91 35 32 85.

Søknadsfrist 5. mai 2020. Søknad med CV sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

 Søkere må være norske statsborgere og aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklareres. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Stillingen er på Statens lederlønnssystem og avlønnes etter avtale.

Vi oppfordrer særlig kvinner og personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Arbeidsforholdene blir om nødvendig lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne, Etter søknadsfristen blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkeren vil i så fall bli varslet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Alderspsykiatrisk poliklinikk har ledig stilling for førstekonsulentAlderspsykiatrisk avdeling er en spesialistavdeling primært for utredning og kortvarig behandling av pasienter med psykiske lidelser som har oppstått etter fylte 65 år. Avdelingen samarbeider tett med pårørende, kommunale helse - og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov. Alderspsykiatrisk poliklinikk har 20 fagstillinger.Avdelingens poliklinikk er lokalisert på Skytta i Nittedal.Vi er opptatt av god helhetlig utredning, behandling og kartlegging. Vi har fokus på pårørendearbeid, samt samhandling og kompetanseutveksling med førstelinjetjenesten som mål for å gi best mulig pasientbehandling.Den som ansettes vil ha arbeidssted i Brennaveien 18, 1481 Hagan.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Førstekonsulenten vi søker er en av to nøkkelpersoner som ivaretar en rekke ulike oppgaver i poliklinikken som å ha kontroll over alle funksjoner som har med drift av poliklinikk og oppgjør, kjøring av statistikker, bistå med personaladministrasjon, hjelpe behandlerne med oppgaver samt bistå seksjonsleder poliklinikk med administrative oppgaver etter nærmere avtale. De to sekretærene i poliklinikken samarbeider tett og skal kunne overlappe hverandre ved behov. Begge må være skolert i alle oppgaver som tilhører sekretærfunksjonen i poliklinikken. Kvalifikasjoner Minimum utdanning som helsesekretær eller tilsvarende. Nødvendig med bred erfaring i bruk av Personalportalen og GAT. Gode Dips-kunnskaper. Ønskelig med erfaring fra poliklinikk. Må kunne arbeide strukturert og selvstendig, og like å ha flere oppgaver samtidig. Gode norskkunnskaper og god formuleringsevne er en forutsetning.  Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Gode samarbeidsevner og kommunikative egenskaper. Bidra positivt og være  fleksibel.  Være serviceinnstilt God til å takle hektiske dager  Ha høy grad av selvstendighet Kunne ta avgjørelser om prioritering av oppgaver   Vi tilbyr Et spennende fagmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling med dyktige og engasjerte medarbeidere. Hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde og høy faglig kompetanse. Helseforetaket har meget gode kultur og fritidstilbud.
03.08.2020 Nittedal
Avdeling for Medisinsk teknologi og e-helse, søker etter engasjerte medarbeidere, som ønsker å utgjøre en forskjell innen e-helse området på Norges største sykehus. Dette er et området i sterk vekst med høy aktivitet, med en rekke spennende prosjekter og oppgaver. Avdelingen er også sentral i Helse Sør-Øst sitt arbeid med å modernisere infrastrukturen (plattform, nettverk og arbeidsflater) på alle helseforetak i regionen. Helsesektoren går i retning av mer integrerte helsetjenester der pasienten medvirker, og hvor behandlingen skjer på tvers av ulike aktører som spesialist- og primærhelsetjenesten samt andre ideelle og private aktører. Helsetilbudet kommer nå også hjem til pasientene i større grad enn tidligere. Nye prosesser og arbeidsmåter må derfor understøttes, og det må legges til rette for kommunikasjon mellom ulike aktører og tjenester som kan fungere helhetlig. Dette setter andre krav til fremtidig infrastruktur, tjenester og mobile løsninger. Vi har derfor behov for flere engasjerte medarbeidere som brenner for å ta del i denne utviklingen.En av de sentrale oppgavene i seksjonen, er å være en rådgiver som evner å oversette pasienten og klinikernes behov til funksjonelle krav og løsninger. Det er nødvendig med god infrastruktur- og arkitektur forståelse samt interesse for hvordan dette helhetlig henger sammen i foretaket.   Stillingen tilhører Seksjon for rådgivning og prosjektleveranse, som er en av fire seksjoner i avdelingen. Deter tett samarbeid med de andre seksjonene, som er Medisinsk teknikk, Behandlingshjelpemidler og Klinisk IKT.   Arbeidsoppgaver Være rådgiver innen infrastrukturområdet ut mot den kliniske virksomheten og i egen avdeling Bidra til problemløsning innen infrastruktur og applikasjonsporteføljen på Ahus Jobbe tett sammen med ulike fagmiljøer på Ahus for å identifisere nye eller endrede behov Bidra inn i regionale og/eller lokale prosjekter Dokumentere og sikre en god overgang fra prosjekt til drift i samarbeid med brukere og leverandører. Ivareta arbeidsoppgaver i henhold til enhetens strategi, planer og ansvarsområder Holde deg orientert om utvikling innen fagområdet og pågående initiativer ved andre helseforetak Kvalifikasjoner  Kunnskap om systemintegrasjon og informasjonssikkerhet i helseforetak  Kunnskap om og krav til innføring av nye tjenester og løsninger  Kjennskap til og erfaring med iterativ, smidig og prosessorientert arbeidsmetodikk    Erfaring fra sykehusdrift og infrastrukturområdet i spesialisthelsetjenesten   Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse  Må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og er pasient/brukerorientert Du er fleksibel, strukturert, og utnytter dine sosiale ferdigheter til å bygge gode relasjoner og nettverk Du er proaktiv og løsningsorientert Du er positiv og initiativrik  Du trives med å jobbe selvstendig, men også i team Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse Vi tilbyr  Engasjerte kolleger og samarbeidspartnere  Ett spennende og viktig området med store muligheter for personlig utvikling  Ett tverrfaglig miljø  Gode velferdsordninger for ansatte  Eget Bedriftsidrettslag med treningsrom og variert tilbud
03.08.2020 Lørenskog
Vi søker etter overlegevikar som ønsker å jobbe med premature og syke nyfødte. Avdeling for nyfødte ved Ahus er en kategori 3b nyfødtavdeling og behandler premature ned til 26. svangerskapsuke, samt syke nyfødte og barn opp til 3 mnd alder som krever intensivbehandling. Avdelingen har oppunder 700 pasientopphold per år og er med det en av landets aller største nyfødtavdelinger. Nyfødtavdelingen har engasjerte medarbeidere og høy kompetanse. Avdelingen drar nytte av et solid tverrfaglig miljø der dedikerte fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og andre støttefunksjoner har en integrert plass i det daglige pasientarbeidet. Avdelingen har gode rutiner for oppfølging av barn med forøket risiko for forsinket utvikling, og arbeider fremtidsrettet med flere utviklingsområder og prosjekter inkludert klinisk forskning.Avdelingen har fokus på foreldreinvolvering og høsten 2019 åpnet vi etter ombygging tre nye rom for familiebasert behandling. Andre fokusområder inkluderer at vi ønsker å bli landets beste på non-invasiv pustestøtte til premature barn. Vi har egen musikkterapeut tilknyttet avdelingen og et ambulerende team som muliggjør tidlig hjemreise med tett oppfølging i hjemmet etter gitte kriterier.Avdeling for leger organiserer legene i Barne- og ungdomsklinikken og dekker til sammen alle barnemedisinske [AL1] fagområder. Avdelingen består av 46 leger, hvorav 14 leger er under spesialisering/utdanning (LIS 3) og 30 overleger. 2 LIS 1 (turnusleger) er også tilknyttet avdelingen. Overlegene som er tilknyttet nyfødtavdelingen inngår i det nyfødtmedisinske tertiærvaktsjiktet med hjemmevakt. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer rotasjon mellom ulike arbeidsoppgaver som inkluderer postarbeid, barselvisitt og poliklinikk. I tillegg er det et krav og forventning om at undervisning av primær-og sekundærvakter, samt LIS 1 og studenter er en integrert del av arbeidet på dagtid. Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid er inkludert. Det er ønskelig at overlegene som er tilknyttet nyfødtavdelingen identifiserer deler av fagfeltet som de har særlig interesse for og påtar seg særlig oppfølgingsansvar for fagarbeidet innenfor disse områdene. Stillingen inngår i avdelingens tertiærvaktsjikt som er 5-delt hjemmevakt. Utryknings-/tilkallingstid er 30 minutter. Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus har tilstedevakt primær- og sekundærvakt på kveld og natt. Tertiærvaktene deltar i regelmessig SIM-trening for nyfødte minimum 2 ganger per år. Kvalifikasjoner Søker må være spesialist i barnesykdommer og ha god kunnskap innen nyfødtmedisin. Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig Erfaring som tilfredsstiller krav til lege i kategori 3b nyfødtavdeling er en fordel Søker må kunne inngå i avdelingens 5-delte tertiærvaktsjikt Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Evne til å jobbe strukturert, er fleksibel og innsatsvillig Gode kommunikasjonsferdigheter Evne til å løse oppgaver en blir tildelt Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø   Vi tilbyr Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
03.08.2020 Lørenskog
Avdeling rus og avhengighet ( ARA ) er en del av divisjon psykisk helsevern, Ahus HF. ARA består av ni kliniske seksjoner (fem poliklinikker og fire døgnenheter). Alle seksjonene er regulert etter lov om spesialisthelsetjenester, og tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser. Seksjon Klosteret er en av avdelingens døgnenheter, og tilbyr avrusning fra alle typer rusmidler.  Seksjonen har 11 plasser.  Tjenestene vi tilbyr våre pasienter planlegges og gjennomføres i tett samarbeid og forståelse med pasienten, pasientens nære relasjoner og andre viktige medspillere. Vi er opptatt av at den behandlingen vi gir skal understøtte avdelingens HEI-visjon, hvor målet er at alle behandlingsforløp skal ha en Helhetlig tilnærming og mest mulig Enhetlig praksis. Videre at samtidige lidelser skal håndteres innenfor samme behandlingsforløp (Integrert behandling). Avdelingen har med bakgrunn i vår HEI-visjon utarbeidet en serviceerklæring med viktige prinsipper som skal være styrende for vår tjenestegjennomføring og -utvikling. Avdelingen har også fokus på forskning og har et velfungerende forskningsutvalg. Vårt mål er å gjennomføre klinikknær forskning som kan bidra til kunnskapsbasert utvikling av våre tjenester.  Arbeidsoppgaver Observasjon og oppfølging av pasienter Administrasjon av medikamenter Endringsarbeid , motivasjon og miljøterapeutiske tiltak Bidra til faglig endrings og utviklingsarbeid ved seksjonen  Kvalifikasjoner Høyskole Sykepleier / Vernepleier Ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til miljøterapeutisk arbeid, samt erfaring med pasienter som har psykisk og rus og avhengighetsproblem.  Personlige egenskaper Har ønske og interesse om å jobbe med pasienter med rus og psykisk lidelse Evne til å skape trygge relasjoner Være løsningsfokusert Liker å jobbe i team og samtidig kan jobbe selvstendig Tilpasningsdyktig Personlig egnethet vektlegges   Vi tilbyr Vi tilbyr spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter m.m  
03.08.2020 Lillestrøm
Avdeling for onkologi Ahus, har ledig vikariat for lege i spesialisering i onkologi.  Vi er organisert som avdeling i medisinsk divisjon og har 15 overlegestillinger samt 5 leger i spesialisering. 3 av våre overleger har professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo.Avdelingens aktiviteter er hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning. Vi jobber i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer. Polikliniske konsultasjoner foregår på Nordbyhagen og Ski sykehus. I 2021 etableres det onkologiske senger i Nordbyhagen noe som vil føre til opprettelse av vaktlag for avdelingens leger.Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for deltagelse. Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal forskning på colorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom. Vi inkluderer pasienter i kliniske studier som gir pasientene våre tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter. Ahus er i planleggingsfasen for et nytt Kreftsenter som vil bestå av stråle- og somatikkbygget og forventes ferdig i løpet av 2027.  Arbeidsoppgaver Per i dag har vi poliklinisk virksomhet som er organisert i 3 faggrupper. Etter etablering av onkologiske senger vil LIS delta i postarbeid og vaktlag.  Arbeidsoppgaver omfatter blant annet: Klinisk arbeid i poliklinikk. Delta i vaktordning. Arbeide i tverrfaglige team. Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling. Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling. Undervisningsoppgaver. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege. Godkjent turnustjeneste / LIS 1 eller tjeneste som etter gjeldende norsk regelverk kan legges til grunn for tilsetning i LIS-stilling i onkologi Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper. God skriftlig dokumentasjonsevne.        Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt. Akademisk kompetanse vil bli vektlagt. Personlige egenskaper Motivasjon og interesse for fagfeltet. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges. God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert. Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø. Fleksibel og løsningsorientert. Evne til å jobbe effektivt samt ha oversikt over egne og delegerte oppgaver. Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer, kan tilpasse og formidle kompleks informasjon til disse. Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte.         Vi tilbyr Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig. En avdeling i utvikling mot å bli et kreftsenter. Trivelig og inspirerende arbeidsmiljø. Mulighet for deltagelse i forskning. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. Avdelingen legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanningen. Du vil få veileder og supervisjon i tråd med kravene til spesialistutdanning.              
03.08.2020 Lørenskog
Anestesiavdelingen vil ha ledig fast stilling som administrasjonskonsulent fra nyttår 2021. Anestesiavdelingen er en stor avdelingen med høyt faglig nivå og med ca 320 ansatte, bestående av 5 seksjoner - anestesi, postoperativ, intensiv, smertepoliklinikken og legeseksjonen.  Stillingen er allsidig og utfordrende. Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være knyttet til kontor, administrasjon og personal. Stillingen er variert og passer for deg som trives i et hektisk miljø med krav til nøyaktighet. Du er fleksibel og evner å snu deg når dette er påkrevet. Du vil ha nært samarbeid med ledergruppen i avdelingen.  Arbeidsoppgaver Administrativ bistand for avdelingsleder og dennes ledergruppe Daglig ajourhold av GAT og administrasjon av Personalportalen for leger  Bistå med dokumentbehandling i P360 Varebestilling i Oracle Ajourhold av oppgaver i DIPS Delta i administrative forberedelser av møter, seminarer og undervisning Skrive referat etter møter i avdelingsledelsen og avdelingsutvalg Stillingsbeskrivelsen er ikke begrensende i forhold til arbeidsoppgaver  som pålegges av overordnede Kvalifikasjoner Helsefaglig bakgrunn eller relevant utdanning på høyskole er ønskelig, men realkompetanse og god kjennskap til organisasjonen kan kompensere for kravet til formalkompetanse Det forutsettes at du har kjennskap til Personalportalen, GAT, DIPS og har gode kunnskaper i medisinsk terminologi  Erfaring fra administrativt arbeid innen relevant område er ønskelig Ønskelig med kjennskap til P360 og Oracle  Personlige egenskaper Vi ser etter en person med positiv innstilling og gode samarbeidsevner Du må evne å arbeide strukturert, nøyaktig, systematisk, selvstendig og være fleksibel Arbeidsoppgavene vil være i endring og du må se på nye oppgaver som utforende og spennende  Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevner Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr Hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø Utfordrende og selvstendig arbeidsoppgaver Dagstilling
03.08.2020 Lørenskog
Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.Søker du en utfordring, der du får brukt alle dine egenskaper som sykepleier, - søk en stilling på Medisinsk sengeområde Kongsvinger.Medisinsk sengeområde har 29 senger klare for pasienter som kommer inn med behov for ø-hjelp. Vi jobber i team; hjerte, lunge, slag og endokrinologi. Vi har følgende stillinger ledig for sykepleiere:   100 % fast stilling 2x 80 % fast stilling 20 % fast stilling + 80% engasjement ut året med mulighet for forlengelse/fast 3x 20 % fast helgestilling Alle stillinger innebærer arbeid 2 av 6 helger i 3-delt helsefremmende turnus.   Alle søkere må søke elektronisk via systemet og aktuelle kandidater vil bli kontaktet og intervjuet fortløpende. Arbeidsoppgaver Sykepleiere som ansettes må være fysisk og mentalt skikket til pleie og stell av alle type pasienter på medisinsk sengeområde. Sykepleiere jobber både som teamledere og ute i avdeling.   Kvalifikasjoner Vi søker etter faglig sterke sykepleiere. Erfaring fra sykehus en fordel, men ikke et absolutt krav da opplæring vil bli gitt. Den som ansettes må være trygg på data som arbeidsverktøy. Alle nyansatte i AHUS må gjennomgå obligatorisk e-læringsprogram før de starter arbeidet. I tillegg har avdelingen eget opplæringsprogram. Personlige egenskaper Vi ønsker oss sykepleiere som liker mangfoldet, og at ingen vakt er like. Avdelingen holder et høyt tempo og den forventes at den ansatte liker dette og er god på prioritering. Vi er en avdeling der læringskurven aldri blir fullendt. Det er alltid noe å lære, og som ansatt må man søke informasjon fortløpende. Det er viktig at sykepleierne hos oss liker å samarbeide med andre, at de evner å lede team, og har evne til å kommunisere på en trygg måte med pasienter og pårørende. Det er essensielt at de som ansettes er lojal ovenfor lokale føringer, prosedyrer og forordninger. Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig.  Vi tilbyr Gratis parkering og gratis lading for el-biler. Vi tilbyr opplæring, samt lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
03.08.2020 Kongsvinger
Nevroklinikken ved Ahus er en del av medisinsk divisjon og har landets største opptaksområde innen fagfeltet nevrologi. Vi gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet Nevroklinikken består av to akutte sengeområder, en rehabiliteringsavdeling, et nevrofysiologisk labratorium, en poliklinikk og en enhet for forskning og utvikling. Seksjon for akutt slagbehandling holder til på et av sengeområdene og består av 29 senger, inkludert en observasjonsstue med 4 senger.   Arbeidsoppgaver Bistå i utarbeidelse av årlig strategi og handlingsplan for fagutvikling Tilrettelegge for kompetanseutvikling hos kollegaer innenfor fagområdet, både i praktiske ferdigheter og faktakunnskap. Veilede i bruk av elektronisk dokumentasjon og prosedyrer. Implementere kunnskapsbasert praksis for å understøtte kvalitet i sykepleietjenesten. Planlegge og gjennomføre undervisning til kollegaer, nyansatte og studenter. Samarbeide med tverrfaglig personell.   Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Erfaring fra arbeid med hjerneslagpasienter Ønskelig med erfaring fra arbeid som fagsykepleier og /eller høyere utdanning innen klinisk sykepleie/mastergrad.   Personlige egenskaper Målrettet, faglig engasjert og pålitelig Ha en positiv innstilling til endringer og nytenking. Like faglige utfordringer Det foregår en kontinuerlig utvikling i vår organisasjon Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr Muligheter for personlig og faglig utvikling Vi er spesielt opptatt av trivsel og arbeidsmilø. Gode velferdsordninger for ansatte -hytter, billetter til reduserte priser, trimrom og bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud. Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo.  
03.08.2020 Lørenskog
Vis alle 17.552 ledige stillinger

Bli kjent med Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. For mer informasjon se www.regjeringen.no

Les mer om Finansdepartementet

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en høyt kvalifisert og strategisk orientert ekspedisjonssjef med interesse for å bidra til videreutviklingen av viktige politikkområder. Lederen for avdelingen inngår i finansrådens ledergruppe.

Skatteøkonomisk avdeling har et særlig ansvar for analyser og rådgivning om skatte- og avgiftssystemet, herunder utarbeidelse av årlige skatte- og avgiftsopplegg. Avdelingen gjennomfører analyser av utviklingen i inntektsfordelingen og hvordan endringer i skatter og overføringer på statsbudsjettet virker inn. Til avdelingen ligger også klima- og energisaker og struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi. Avdelingen har fire seksjoner med til sammen om lag 30 medarbeidere.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning med samfunnsøkonomi, bred samfunnsforståelse og erfaring fra departement eller større offentlige virksomhet. Det er ønskelig med skatteøkonomisk kompetanse, herunder god teoriforståelse og kunnskaper om kvantitative modeller. Vi søker en utviklingsorientert leder med solid strategisk og analytisk kompetanse, med evne til å få andre med seg. Det er nødvendig med god rolleforståelse, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, herunder evne til å kommunisere vanskelige problemstillinger presist og forståelig. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud, Amrop Delphi, tlf 91 10 81 65. For ytterligere informasjon kan også finansråd Hans Henrik Scheel kontaktes, tlf 91 35 32 85.

Søknadsfrist 5. mai 2020. Søknad med CV sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

 Søkere må være norske statsborgere og aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklareres. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Stillingen er på Statens lederlønnssystem og avlønnes etter avtale.

Vi oppfordrer særlig kvinner og personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Arbeidsforholdene blir om nødvendig lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne, Etter søknadsfristen blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkeren vil i så fall bli varslet.

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter