<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Professor/førsteamanuensis i strategisk kompetanseledelse Nord universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Om stillingen

Ved Handelshøgskolen er det ledig en fast stilling som professor/førsteamanuensis i strategisk kompetanseledelse med fokus på sikkerhets-, bedredskaps- og kriseledelse. Stillingen er faglig rettet mot kompetanseutvikling i organisasjoner. Stillingen vil være rettet mot utdanning, trening og øving av ledere innen sivil og militær beredskap, der Nord universitet har en økende aktivitet med flere studier og et omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Stillingen har kontorsted Bodø, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

Handelshøgskolen ønsker å styrke sitt forskningsmiljø innenfor strategisk kompetanseledelse, med en spesiell fokus på ledelseskompetanse innenfor beredskapsorganisasjoner. Aktiviteten innenfor dette feltet er rettet mot både private og offentlige virksomheter, offentlig forvaltning, nødetater og forsvaret. Det er ønskelig med særlig kompetanse innenfor et eller flere av følgende områder:

 • Organisasjonslæring og kompetanseledelse
 • Strategisk kompetanseutvikling i beredskapsorganisasjoner
 • Interorganisatorisk samvirke og læring
 • Bruk av simulator og annen læringsteknologi i kompetanseutvikling
 • Utvikling og evaluering av trenings- og øvelseskonsepter

Det forventes aktivt bidrag i videreutvikling av eksisterende studier og utvikling av nye studietilbud innenfor området, deltakelse i forskningsnettverk innenfor sikkerhet og beredskap, og bidrag til initiering av ny forskning innenfor området. Stillingen vil knyttes opp mot aktiviteten ved Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium.

Handelshøgskolen samarbeider tett med offentlige og private aktører knyttet til sikkerhets- og beredskapsfeltet, og det forventes at vedkommende som ansettes bidrar aktivt i nettverksbygging opp mot regionalt og nasjonalt beredskapsapparat.

Følgende arbeidsoppgaver inngår:

 • Undervisning på alle nivå
 • Veiledning av master- og doktorgradsstudenter
 • Initiativtaking til og utvikling av tverrfaglige forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Tilrettelegging for samarbeid og forskningsformidling med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet i sikkerhets-, beredskaps- og kriseledelse ved fakultetet, sammen med kollegaer
Kvalifikasjonskrav
 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen organisasjon og ledelsesfag. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på .
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor organisasjon og ledelsesfag, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for begge stillingskategoriene:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • Ansettelse i fast stilling forutsetter at kandidaten kan undervise på norsk/skandinavisk. For kandidater som ikke behersker språkkravet kan det vurderes ansettelse i midlertidig stilling i inntil to år for å tilegne seg nødvendig språkkompetanse.
Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:
 • Relevant yrkespraksis som erfaring fra undervisning, veiledning og forskning innenfor fagfeltet
 • Forskningserfaring med tema innenfor sikkerhets- og beredskapsledelse og kompetanseutvikling.
 • Innsikt i problematikk knyttet til nordområdene vektlegges
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor og 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 1.11.2020

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stendi Heimta er en institusjon som retter seg mot miljøterapeutiske tiltak for mennesker med sammensatte utfordringer. Tiltakene er hjemlet i
30.11.2020 Lillehammer
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå
26.10.2020 Flere steder
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøterapeut som skal ha særleg fokus på førebyggande arbeid
29.11.2020 Årdal
Me har ledigÅrdal kommune har fått midlar til ei stilling som miljøvaktmeister knytta mot brukarar som av ulike grunnar har
29.11.2020 Årdal
Stendi avdeling Høvik søker våken nattevakt til 69% stilling.
27.11.2020 Bærum
Stendi har ledig en fast helg- stilling ved avdeling Høvik, Bærum. Stillingen er på 29,58 %, bestående av arbeid hver
27.11.2020 Bærum
Om Risenga Bo- og Omsorgssenter: Risenga Bo- og Omsorgssenter er et sykehjem med 104 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, i
22.10.2020 Asker
Vi trenger 2 nattevakter i fast stilling, samt tilkallingsvikarer i langvakter (12 timer) og medlever vakter (døgn), hvor det er
26.11.2020 Ringsaker
Vis alle 20.393 ledige stillinger

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.

Les mer om Nord universitet

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen er det ledig en fast stilling som professor/førsteamanuensis i strategisk kompetanseledelse med fokus på sikkerhets-, bedredskaps- og kriseledelse. Stillingen er faglig rettet mot kompetanseutvikling i organisasjoner. Stillingen vil være rettet mot utdanning, trening og øving av ledere innen sivil og militær beredskap, der Nord universitet har en økende aktivitet med flere studier og et omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Stillingen har kontorsted Bodø, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

Handelshøgskolen ønsker å styrke sitt forskningsmiljø innenfor strategisk kompetanseledelse, med en spesiell fokus på ledelseskompetanse innenfor beredskapsorganisasjoner. Aktiviteten innenfor dette feltet er rettet mot både private og offentlige virksomheter, offentlig forvaltning, nødetater og forsvaret. Det er ønskelig med særlig kompetanse innenfor et eller flere av følgende områder:

 • Organisasjonslæring og kompetanseledelse
 • Strategisk kompetanseutvikling i beredskapsorganisasjoner
 • Interorganisatorisk samvirke og læring
 • Bruk av simulator og annen læringsteknologi i kompetanseutvikling
 • Utvikling og evaluering av trenings- og øvelseskonsepter

Det forventes aktivt bidrag i videreutvikling av eksisterende studier og utvikling av nye studietilbud innenfor området, deltakelse i forskningsnettverk innenfor sikkerhet og beredskap, og bidrag til initiering av ny forskning innenfor området. Stillingen vil knyttes opp mot aktiviteten ved Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium.

Handelshøgskolen samarbeider tett med offentlige og private aktører knyttet til sikkerhets- og beredskapsfeltet, og det forventes at vedkommende som ansettes bidrar aktivt i nettverksbygging opp mot regionalt og nasjonalt beredskapsapparat.

Følgende arbeidsoppgaver inngår:

 • Undervisning på alle nivå
 • Veiledning av master- og doktorgradsstudenter
 • Initiativtaking til og utvikling av tverrfaglige forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Tilrettelegging for samarbeid og forskningsformidling med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet i sikkerhets-, beredskaps- og kriseledelse ved fakultetet, sammen med kollegaer
Kvalifikasjonskrav
 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen organisasjon og ledelsesfag. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på .
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor organisasjon og ledelsesfag, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for begge stillingskategoriene:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • Ansettelse i fast stilling forutsetter at kandidaten kan undervise på norsk/skandinavisk. For kandidater som ikke behersker språkkravet kan det vurderes ansettelse i midlertidig stilling i inntil to år for å tilegne seg nødvendig språkkompetanse.
Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:
 • Relevant yrkespraksis som erfaring fra undervisning, veiledning og forskning innenfor fagfeltet
 • Forskningserfaring med tema innenfor sikkerhets- og beredskapsledelse og kompetanseutvikling.
 • Innsikt i problematikk knyttet til nordområdene vektlegges
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor og 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 1.11.2020

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 01
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 04
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 07
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST

Facta om Nord universitet