<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i spesialpedagogikk.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunns-vitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om barndom, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap, spesialpedagogikk, tverrfaglig barneforskning og universitetspedagogikk.

Instituttets vitenskapelige stab består for tiden av 26 professorer, 21 førsteamanuenser, 12 universitetslektorer, 3 forskerstillinger, 4 postdoktorer og 20 stipendiater. Den som ansettes rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

Den utlyste stillingen forventes å bidra med forskning og undervisning innenfor spesialpedagogikk. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og arbeidsoppgavene forutsetter et utpreget samarbeid mellom kolleger på instituttet og institusjonen for øvrig, men også med samarbeidende institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Den som ansettes skal ta del i undervisningen i samsvar med den studieordningen som gjelder til enhver tid, og har plikt til å delta i eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse. Den som ansettes har videre rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde, og er også pliktig til å ta på seg administrative oppgaver. Den som ansettes, ivaretar det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte på fagområdet spesialpedagogikk. Dette innebærer å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av forskningsområder og undervisning, herunder også etter- og videreutdanning. Den som ansettes vil få undervisningsoppgaver knyttet til spesialpedagogiske problemstillinger på bachelor- og masternivå, samt veiledning på bachelor-, mastergrads- og doktorgradsnivå innen fagområdet spesialpedagogikk.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves vitenskapelig kompetanse på minimum ph.d-nivå på vesentlige områder innen det spesialpedagogiske feltet. Det vises for øvrig til krav til stillingen gjengitt i

Den som ansettes må ha

 • Faglig og teoretisk kunnskap om bredden i fagområdet, herunder blant annet ulike perspektiver på spesialpedagogikk, fagets forvaltningsmessige side samt inkludering, forebygging og tidlig innsats.
 • Interesse og engasjement for å være oppdatert (og kritisk reflektert) hva angår offentlige styringsdokumenter som angår faget og fagets utvikling kortsiktig og langsiktig.
 • Evne til å publisere forskningsresultat, nasjonalt og internasjonalt, ut over doktorgrad og på et høyt nivå innenfor fagområdet
 • Utdanningsfaglig basiskompetanse (tidligere kalt praktisk universitetspedagogisk kompetanse), samt undervisningserfaring på universitetsnivå.
 • Dersom du kan dokumentere at du er i sluttfasen av din ph.d.-utdanning, kan søknaden din bli vurdert.

I vurderingen blir det lagt vekt på søkerens vitenskapelige publikasjoner (hovedsakelig fra de siste fem år); undervisningserfaring fra høyere utdanning; pedagogiske evner og kvalifikasjoner; veiledningserfaring på master- og doktorgradsnivå; erfaring fra deltakelse i forskningssamarbeid/-gruppe; faglig engasjement for både forskning og undervisning, herunder initiering og ledelse av forsknings- og utviklingsarbeid; erfaring med ansvar for studieprogram og/eller større emner.

Erfaring fra, og kjennskap til det spesialpedagogiske praksisfeltet er ønskelig.

Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Det forutsettes god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk (skandinavisk) og engelsk. Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet som engasjement, kreativitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Vi søker en person med gode samarbeidsegenskaper, som er engasjert i faget, og som er nytenkende både innen undervisning og forskning.

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 523 200 - kr 655 400 per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må?du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen .

Video: https://youtu.be/hWvFBFg6yCI

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

. CV, attester og vitnemål

. vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

(inntil 10 arbeider)

. en beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du

spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen

. en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

. navn og adresse til tre relevante referanser

. forskningsplan

. redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved

ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU")

. opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og

størrelse

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til . Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke .

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan?navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.??

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med professor Torill Moen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller nestleder, førsteamanuensis Ingunn Dahler Hybertsen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Astrid Irene Øie, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-495.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg
12.11.2020 Oslo
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
19.11.2020 Trondheim
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i
08.07.2020 Bergen
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
23.09.2020 Målselv
Stendi Region Nord satser på barnevern og ruster oss for fremtiden. Vi søker etter ytterligere en leder innen barnevern i regionen,
28.10.2020 Målselv
Vi søker etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling innen rør i Bergen. Avdelingen er endel av et svært viktig satsningsområde på
03.11.2020 Bergen
Selskapet har gjennom et stort skogprosjekt utviklet nye metoder og rutiner for planlegging, bestilling og oppfølging av linjeryddingen.  I driftsorganisasjonen
10.11.2020 Kristiansand
The augmented reality (AR) has been around for more than a decade but it is only recently that has spread
18.11.2020 Oslo
Vis alle 18.282 ledige stillinger

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Vi utvikler kunnskap om lærings- og dannelsesprosesser mellom menneske, miljø og samfunn - i en verden der raske endringer krever stadige omstillinger. Forskningen og undervisningen vår omfatter temaer som barndom, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv, og vårt tverrfaglige miljø har røtter i både samfunns- og utdanningsvitenskap. Institutt for pedagogikk og livslang læring er ett av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Les mer om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i spesialpedagogikk.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunns-vitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om barndom, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap, spesialpedagogikk, tverrfaglig barneforskning og universitetspedagogikk.

Instituttets vitenskapelige stab består for tiden av 26 professorer, 21 førsteamanuenser, 12 universitetslektorer, 3 forskerstillinger, 4 postdoktorer og 20 stipendiater. Den som ansettes rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

Den utlyste stillingen forventes å bidra med forskning og undervisning innenfor spesialpedagogikk. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og arbeidsoppgavene forutsetter et utpreget samarbeid mellom kolleger på instituttet og institusjonen for øvrig, men også med samarbeidende institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Den som ansettes skal ta del i undervisningen i samsvar med den studieordningen som gjelder til enhver tid, og har plikt til å delta i eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse. Den som ansettes har videre rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde, og er også pliktig til å ta på seg administrative oppgaver. Den som ansettes, ivaretar det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte på fagområdet spesialpedagogikk. Dette innebærer å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av forskningsområder og undervisning, herunder også etter- og videreutdanning. Den som ansettes vil få undervisningsoppgaver knyttet til spesialpedagogiske problemstillinger på bachelor- og masternivå, samt veiledning på bachelor-, mastergrads- og doktorgradsnivå innen fagområdet spesialpedagogikk.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves vitenskapelig kompetanse på minimum ph.d-nivå på vesentlige områder innen det spesialpedagogiske feltet. Det vises for øvrig til krav til stillingen gjengitt i

Den som ansettes må ha

 • Faglig og teoretisk kunnskap om bredden i fagområdet, herunder blant annet ulike perspektiver på spesialpedagogikk, fagets forvaltningsmessige side samt inkludering, forebygging og tidlig innsats.
 • Interesse og engasjement for å være oppdatert (og kritisk reflektert) hva angår offentlige styringsdokumenter som angår faget og fagets utvikling kortsiktig og langsiktig.
 • Evne til å publisere forskningsresultat, nasjonalt og internasjonalt, ut over doktorgrad og på et høyt nivå innenfor fagområdet
 • Utdanningsfaglig basiskompetanse (tidligere kalt praktisk universitetspedagogisk kompetanse), samt undervisningserfaring på universitetsnivå.
 • Dersom du kan dokumentere at du er i sluttfasen av din ph.d.-utdanning, kan søknaden din bli vurdert.

I vurderingen blir det lagt vekt på søkerens vitenskapelige publikasjoner (hovedsakelig fra de siste fem år); undervisningserfaring fra høyere utdanning; pedagogiske evner og kvalifikasjoner; veiledningserfaring på master- og doktorgradsnivå; erfaring fra deltakelse i forskningssamarbeid/-gruppe; faglig engasjement for både forskning og undervisning, herunder initiering og ledelse av forsknings- og utviklingsarbeid; erfaring med ansvar for studieprogram og/eller større emner.

Erfaring fra, og kjennskap til det spesialpedagogiske praksisfeltet er ønskelig.

Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Det forutsettes god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk (skandinavisk) og engelsk. Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i kurset norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet som engasjement, kreativitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Vi søker en person med gode samarbeidsegenskaper, som er engasjert i faget, og som er nytenkende både innen undervisning og forskning.

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i
Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 523 200 - kr 655 400 per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må?du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen .

Video: https://youtu.be/hWvFBFg6yCI

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

. CV, attester og vitnemål

. vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

(inntil 10 arbeider)

. en beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du

spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen

. en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

. navn og adresse til tre relevante referanser

. forskningsplan

. redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved

ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU")

. opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og

størrelse

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til . Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke .

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan?navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.??

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med professor Torill Moen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon eller nestleder, førsteamanuensis Ingunn Dahler Hybertsen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Astrid Irene Øie, epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-495.

Søknadsfrist: 01.11.2020

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 24
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 25
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 27
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 29
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 30
  2020
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 01
  2020
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet