<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Professor/førsteamanuensis i medisin (biomedisin) Universitetet i Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JRdMR-PhbBQ&t=4s

Professor/førsteamanuensis i medisin (biomedisin)

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin, er det ledig ei fast stilling som professor (100 %) i medisin (biomedisin). Om det ikkje er kvalifiserte søkjarar med professorkompetanse, kan det tilsetjast som førsteamanuensis. Arbeidsstad er Institutt for biomedisin

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:
 • Den som vert tilsett skal arbeide ved instituttet og må kunne drive forsking innanfor biomedisin / medisinske basalfag. Det er ein fordel å kunne delta i eller etablere samarbeid med ei av dei eksisterande forskingsgruppene ved instituttet.
 • Til stillinga høyrer undervisning i makro- og mikroskopisk anatomi og i fysiologi for studentar i medisin og odontologi.
 • Den som vert tilsett kan òg verte pålagt anna undervisning innanfor dei studieprogramma som instituttet har ansvar for.
Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Søkjar må ha medisinsk embetseksamen og må ha norsk doktorgrad (ph.d.) i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse
 • Den som vert tilsett skal undervise i anatomi og fysiologi for medisin- og odontologistudentar
 • Den som vert tilsett vil ha rettleiing av profesjonsstudentar, mastergradsstudentar og ph.d.-kandidatar
 • Det er ein fordel med erfaring med undervisning på universitetsnivå
 • Dokumentert evne til å skaffe eigne forskingsmidlar vil vere ein fordel
 • Utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga, sjå . For førsteamanuensis gjeld at den som vert tilsett vil få tilbod om opplæring dersom krav ikkje er oppfylt før tilsetjing. Informasjon finn ein på , Det medisinske fakultet.
 • Undervisingsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk.

Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid både lokalt og eventuelt nasjonalt og internasjonalt (inkludert eventuell erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid).

Vi tilbyr:
 • eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt
 • faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • professor vert lønt etter lønssteg 79-81 (kode 1013) i lønsregulativet til staten, for tida 789 200 - 837 200 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling. Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 66-74 (kode 1011/lønsramme 24.10), for tida kr 594 400-691 400, eller lønssteg 68-74 (spesialist) for tida kr 615 900 - 691 400. Løn er brutto pr. år for ei fulltidsstilling i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode
Søknaden skal innehalde:
 • CV, vitnemål og attestar
 • fullstendig publikasjonsliste
 • pedagogisk mappe, sjå utfyllande informasjon på
 • ei liste over vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysning om kvar dei er offentleggjorde
 • vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for professor og maks 10 for førsteamanuensis) i passande format (pdf) som vedlegg
 • to referansar (namn og kontaktinformasjon)

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.

I tillegg ber vi søkjar legge ved:

 • oversikt over eventuell innhenta eksternfinansiering
 • plan for forsking med mogelege samarbeidsrelasjonar ved instituttet og fakultetet dei neste fem åra (maksimum tre sider)
Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: instituttleiar Mathias Ziegler, tlf.: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: , eller studieleiar Arne Tjølsen, tlf.: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Trondheim
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier
26.02.2019 Stavanger
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Trondheim
Hvem søker vi? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er krevende,
23.01.2020 Stavanger
Karabin er ledende i Norge på forbedring. Hvert år dokumenterer vi en milliard kroner i resultater for våre oppdragsgivere.  
18.02.2020 Oslo
Karabin er blant landets mest spennende arbeidsplasser for konsulenter – og fagfolk som vil bli konsulent. Vi tilbyr spennende oppdrag,
18.02.2020 Oslo
Vis alle 20.037 ledige stillinger

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Les mer om Universitetet i Bergen

Stillingsbeskrivelse

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JRdMR-PhbBQ&t=4s

Professor/førsteamanuensis i medisin (biomedisin)

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin, er det ledig ei fast stilling som professor (100 %) i medisin (biomedisin). Om det ikkje er kvalifiserte søkjarar med professorkompetanse, kan det tilsetjast som førsteamanuensis. Arbeidsstad er Institutt for biomedisin

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:
 • Den som vert tilsett skal arbeide ved instituttet og må kunne drive forsking innanfor biomedisin / medisinske basalfag. Det er ein fordel å kunne delta i eller etablere samarbeid med ei av dei eksisterande forskingsgruppene ved instituttet.
 • Til stillinga høyrer undervisning i makro- og mikroskopisk anatomi og i fysiologi for studentar i medisin og odontologi.
 • Den som vert tilsett kan òg verte pålagt anna undervisning innanfor dei studieprogramma som instituttet har ansvar for.
Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Søkjar må ha medisinsk embetseksamen og må ha norsk doktorgrad (ph.d.) i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse
 • Den som vert tilsett skal undervise i anatomi og fysiologi for medisin- og odontologistudentar
 • Den som vert tilsett vil ha rettleiing av profesjonsstudentar, mastergradsstudentar og ph.d.-kandidatar
 • Det er ein fordel med erfaring med undervisning på universitetsnivå
 • Dokumentert evne til å skaffe eigne forskingsmidlar vil vere ein fordel
 • Utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga, sjå . For førsteamanuensis gjeld at den som vert tilsett vil få tilbod om opplæring dersom krav ikkje er oppfylt før tilsetjing. Informasjon finn ein på , Det medisinske fakultet.
 • Undervisingsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk.

Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid både lokalt og eventuelt nasjonalt og internasjonalt (inkludert eventuell erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid).

Vi tilbyr:
 • eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt
 • faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • professor vert lønt etter lønssteg 79-81 (kode 1013) i lønsregulativet til staten, for tida 789 200 - 837 200 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling. Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 66-74 (kode 1011/lønsramme 24.10), for tida kr 594 400-691 400, eller lønssteg 68-74 (spesialist) for tida kr 615 900 - 691 400. Løn er brutto pr. år for ei fulltidsstilling i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode
Søknaden skal innehalde:
 • CV, vitnemål og attestar
 • fullstendig publikasjonsliste
 • pedagogisk mappe, sjå utfyllande informasjon på
 • ei liste over vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysning om kvar dei er offentleggjorde
 • vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for professor og maks 10 for førsteamanuensis) i passande format (pdf) som vedlegg
 • to referansar (namn og kontaktinformasjon)

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.

I tillegg ber vi søkjar legge ved:

 • oversikt over eventuell innhenta eksternfinansiering
 • plan for forsking med mogelege samarbeidsrelasjonar ved instituttet og fakultetet dei neste fem åra (maksimum tre sider)
Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: instituttleiar Mathias Ziegler, tlf.: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post: , eller studieleiar Arne Tjølsen, tlf.: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 26
  2020
  4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 27
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 29
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • NOV 30
  2020
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 01
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 02
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
43 ledige stillinger

Facta om Universitetet i Bergen