<  
>  
Annonsen er utløpt (vises ikke lenger i stillingssøket eller i bedriftsprofilen)
Stillingsannonse

Fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i rus og psykisk helse Høgskulen på Vestlandet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innan fagområde rus og psykisk helse ved Fakultet for helse-og sosialvitskap .

Ved Institutt for velferd og deltaking, fagseksjon sosialt arbeid er det ledig fast stilling i 100% som førsteamanuensis / førstelektor i rus og psykisk helse

Stillinga har arbeidsstad ved campus Bergen, men ein må rekne med noko arbeid også ved andre av høgskulen sine campus.

Ansvars- og arbeidsområde:
 • Undervisning, rettleiing og evaluering innan fagområde rus og psykisk helse og emner knytta til fagseksjonen sine studieprogram, i tillegg til fakultetet sine forskingsprofiler
 • Bidra til forsking knytta til fagseksjonen sine studieprogram i tillegg til fakultetet sine forskingsprofiler
 • Bidra innan dei ulike faglege institusjonsbyggande oppgåvene, som til dømes studiekoordinering, rettleiing av tilsette, emneansvar , utvikling av forskingsgruppene og samhandling med eksterne partnarar.
 • Forsking- og utviklingsarbeid med klar relevans for instituttet sine fagområde
 • Delta i utvikling av nye relevante forskingsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering saman med kollegaer i fagmiljøet
 • Samarbeid om utdanning og forsking internt i høgskulen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnerar

Sjølv om stillinga i hovudsak er knytt til bachelroutdanninga i sosialt arbeid, må den som blir tilsett også rekne med undervisnings- og rettleiingsoppgåver i andre studietilbod i instituttet.

Kvalifikasjonar:
 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad innan relevante fagområde
 • For tilsetting som førstelektor må søkjar dokumentere førstelektorkompetanse med tilsvarande krav til fagleg relevans
 • Pedagogisk kompetanse (jf. )
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid frå undervisning og rettleiing i høgare utdanning
 • Relevant klinisk erfaring og praksisnær kompetanse
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk i tillegg til engelsk.Undervisningsspråket er norsk.
 • God IKT-kompetanse

Ønska kvalifikasjonar

 • Fortrinnsvis psykolog
 • Erfaring frå relevante forskings- og utviklingsprosjekt, herunder erfaring med å skaffe ekstern finansiering og utvikling av forskings- og utviklingsprosjekt med praksisfeltet
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring med undervisning og rettleiing i høgare utdanning
 • Klinisk erfaring frå arbeid med utsette og sårbare grupper, inkludert barn og familiar
 • Kunnskapar om og erfaring i bruk av digitale undervisningsformer
 • Faglege nettverk knytta til praksis og forsking

Personlege eigenskaper:

 • Sjølvstendig og ansvarleg
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studentar og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for fagleg utvikling
 • Ein bidragsyter til fagutvikling
 • Løysningsorientert
 • Er fleksibel og lærevillig
 • Har god struktur og er påliteleg

Kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskarstilling går fram av fastsett av Kunnskapsdepartementet

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka "Søk stilling" på denne sida.

Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert ut frå den informasjonen som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, her dei vitskaplege arbeida (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attestar og vitnemål. Dersom vitnemåla, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv lasta opp attesterte omsetjingar. Om vedlegga overstig 15 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenke.

Søknadane vert sendt elektronisk til det sakkunnige utvalet. På bakgrunn av komiteen si innstilling vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju og prøveforelesning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving- og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som førsteamanuensis/førstelektor er lønna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor.

Frå lønn vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at jf. offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentliggjort sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom ønsket ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet:
 1. Fagseksjonsleiar Irene Helland Vikøren

tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

 1. Institttleiar Svanaug Fær

tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Se annonsen og søk på stillingen

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg
12.11.2020 Oslo
Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk
19.11.2020 Trondheim
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i
08.07.2020 Bergen
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt
23.09.2020 Målselv
Stendi Region Nord satser på barnevern og ruster oss for fremtiden. Vi søker etter ytterligere en leder innen barnevern i regionen,
28.10.2020 Målselv
Vi søker etter ny avdelingssjef til vår prosjektavdeling innen rør i Bergen. Avdelingen er endel av et svært viktig satsningsområde på
03.11.2020 Bergen
Selskapet har gjennom et stort skogprosjekt utviklet nye metoder og rutiner for planlegging, bestilling og oppfølging av linjeryddingen.  I driftsorganisasjonen
10.11.2020 Kristiansand
The augmented reality (AR) has been around for more than a decade but it is only recently that has spread
18.11.2020 Oslo
Vis alle 18.282 ledige stillinger

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 370 tilsette og om lag 4500 studentar. Vi har eit breitt utdanningstilbod innan helse- og sosialfaglege profesjonsutdanningar, etter- og vidareutdanningar og fleire masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanninga "Helse, funksjon og deltaking". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskingsområdet: "Innovasjon i offentleg sektor" i ph.d.-utdanninga Responsible Innovation and regional Development (RESINNREG), som er eit samarbeid på tvers av fakulteta.

Studentane våre får omfattande ferdigheitstrening i tillegg til praksis, mellom anna gjennom øvingar i kommunikasjon og utprøving ved eit avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten sjølv blir utfordra til å delta i forsking og utviklingsarbeid.

Ved Institutt for velferd og deltaking er vi omlag 90 tilsette og kring 1000 studentar fordelte på studiestadane Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanningar i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglege masterutdanningar i samfunnsarbeid og psykisk helse og rus. Vi har også fleire etter- og vidareutdanningar. Forskinga ved instituttet er fleirfagleg og rettar seg mot heile det helse - og sosialvitskaplege feltet. Både forsking og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi. Det gjeld deltaking gjennom involvering av tenestemottakarar, samt deltaking i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i eigen individuell prosess.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet

Stillingsbeskrivelse

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor innan fagområde rus og psykisk helse ved Fakultet for helse-og sosialvitskap .

Ved Institutt for velferd og deltaking, fagseksjon sosialt arbeid er det ledig fast stilling i 100% som førsteamanuensis / førstelektor i rus og psykisk helse

Stillinga har arbeidsstad ved campus Bergen, men ein må rekne med noko arbeid også ved andre av høgskulen sine campus.

Ansvars- og arbeidsområde:
 • Undervisning, rettleiing og evaluering innan fagområde rus og psykisk helse og emner knytta til fagseksjonen sine studieprogram, i tillegg til fakultetet sine forskingsprofiler
 • Bidra til forsking knytta til fagseksjonen sine studieprogram i tillegg til fakultetet sine forskingsprofiler
 • Bidra innan dei ulike faglege institusjonsbyggande oppgåvene, som til dømes studiekoordinering, rettleiing av tilsette, emneansvar , utvikling av forskingsgruppene og samhandling med eksterne partnarar.
 • Forsking- og utviklingsarbeid med klar relevans for instituttet sine fagområde
 • Delta i utvikling av nye relevante forskingsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering saman med kollegaer i fagmiljøet
 • Samarbeid om utdanning og forsking internt i høgskulen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnerar

Sjølv om stillinga i hovudsak er knytt til bachelroutdanninga i sosialt arbeid, må den som blir tilsett også rekne med undervisnings- og rettleiingsoppgåver i andre studietilbod i instituttet.

Kvalifikasjonar:
 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad innan relevante fagområde
 • For tilsetting som førstelektor må søkjar dokumentere førstelektorkompetanse med tilsvarande krav til fagleg relevans
 • Pedagogisk kompetanse (jf. )
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid frå undervisning og rettleiing i høgare utdanning
 • Relevant klinisk erfaring og praksisnær kompetanse
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk i tillegg til engelsk.Undervisningsspråket er norsk.
 • God IKT-kompetanse

Ønska kvalifikasjonar

 • Fortrinnsvis psykolog
 • Erfaring frå relevante forskings- og utviklingsprosjekt, herunder erfaring med å skaffe ekstern finansiering og utvikling av forskings- og utviklingsprosjekt med praksisfeltet
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring med undervisning og rettleiing i høgare utdanning
 • Klinisk erfaring frå arbeid med utsette og sårbare grupper, inkludert barn og familiar
 • Kunnskapar om og erfaring i bruk av digitale undervisningsformer
 • Faglege nettverk knytta til praksis og forsking

Personlege eigenskaper:

 • Sjølvstendig og ansvarleg
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studentar og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for fagleg utvikling
 • Ein bidragsyter til fagutvikling
 • Løysningsorientert
 • Er fleksibel og lærevillig
 • Har god struktur og er påliteleg

Kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskarstilling går fram av fastsett av Kunnskapsdepartementet

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka "Søk stilling" på denne sida.

Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert ut frå den informasjonen som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, her dei vitskaplege arbeida (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attestar og vitnemål. Dersom vitnemåla, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv lasta opp attesterte omsetjingar. Om vedlegga overstig 15 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenke.

Søknadane vert sendt elektronisk til det sakkunnige utvalet. På bakgrunn av komiteen si innstilling vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju og prøveforelesning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving- og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som førsteamanuensis/førstelektor er lønna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor.

Frå lønn vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at jf. offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentliggjort sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom ønsket ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet:
 1. Fagseksjonsleiar Irene Helland Vikøren

tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

 1. Institttleiar Svanaug Fær

tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Se annonsen og søk på stillingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 24
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 27
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 29
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 30
  2020
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Facta om Høgskulen på Vestlandet