<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

7-10 stipendiatstillingar ved Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Om stillingane

Ved Det juridiske fakultet er det inntil ti ledige stipendiatstillingar. Sju stillingar er ledige uansett, og av desse er ei øyremerkt skatterett. Dei siste tre er avhengige det økonomiske handlingsrommet til fakultetet på tilsettingstidspunktet.

Normal åremålsperiode for stillinga er fire år med 25 prosent pliktarbeid. Avgjerda av om det skal leggjast til eitt år med pliktarbeid i form av undervisning, skal treffast innan seks månader. Eventuell undervisning skal kunne gjennomførast innanfor dei obligatoriske emna i masterstudiet i rettsvitskap ved UiB. Åremålsperiode med pliktarbeid blir vurdert særskilt etter søkjaren sine kvalifikasjonar.


 Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Du må ha mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande juridisk utdanning. Det er ein føresetnad at du har levert masteroppgåva innan søknadsfristen, og at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.

Du må gjennom karakternivå og/eller skriftlege arbeid ha vist eit høgt fagleg nivå, som kvalifiserer for rettsvitskapleg arbeid

Du må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert

Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget

Du må ta aktivt del i utviklinga av eit godt fagmiljø

For stillinga gjeldt følgande:

Om stipendiatstillinga

Administrasjons- og undervisningsspråket på fakultetet sitt doktorgradsprogram er til vanleg norsk. Eventuell undervisning skal kunne gjennomførast innanfor dei obligatoriske emna i masterstudiet i rettsvitskap ved UiB.

Prosjektskildringa bør vere på ca. 10 sider, og ho skal innehalde ein plan for gjennomføringa av prosjektet og forskarutdanninga. Prosjektet skal enten ta opp relevante problemstillingar for norske rettsforhold (inkludert komparative analyser) eller internasjonale spørsmål av betydning for fleire europeiske land. Prosjektskildringa skal følgje dei krava til innhald som står i rettleiinga for søkjarar til stipendiatstilling.

Søkjarar til stillinga i skatterett må levere ei prosjektskildring innan skatterett, som tar opp relevante problemstillingar for norske rettsforhold (inkludert komparative analyser) eller internasjonale spørsmål av betydning for fleire europeiske land. Prosjektet vil bli knytt til prosjektet

«Skatterettslege grunnomgrep» og er finansiert i eit samarbeid med Skatteetaten. Søkarens prosjekt må omhandle eit tema knytt til skatterettslege grunnomgrep eller hovudvilkår.

Om forskarutdanninga

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d-grad innanfor ei tidsramme på tre år.

I tillegg til å fylle det generelle kravet for tilsetjing, må søkarane fylle kravet for opptak på fakultetet sitt ph.d.-program. Fakultetet nemner opp ein rettleiar for kandidaten etter tilsetjing og opptak på ph.d.-programmet.


Vi tilbyr
 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter lønssteg 54-59 (kode 1017/LR 20, alternativ 10) ut frå relevant praksis. Dette ligg for tida i spennet mellom 482 200,- og 526 000,-. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

Søknaden skal innehalde
 • Ei kort utgreiing om forskingsinteressene dine og motivasjonen for å søkje stillinga
 • Du må opplyse om du søkjer på dei opne stillingane eller den øyremerkte stillinga i skatterett, eventuelt båe Prosjektskildring og gjennomføringsplan
 • CV
 • Kopiar av karakterutskrifter og vitnemål for mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert, samt relevante attestar
 • Vitskaplege arbeid og liste over desse (publikasjonsliste)
 • Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve
 • Søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved offisiell dokumentasjon som viser kva for karakterar på vitnemålet som er på eit høgt fagleg nivå, og kva for kriterium som ligg til grunn for ei slik vurdering
 • Søkjarar med utanlandsk utdanning må òg leggje ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet, karakterutskriftene og tilleggsdokumentasjonen eller vitskaplege arbeid ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg leggje ved NOKUT si generelle godkjenning av at utdanninga samsvarer med norsk mastergrad. Sjå for meir informasjon om generell godkjenning av høgare utdanning.

Du må laste opp søknad og vedlegg i Jobbnorge via lenkje på denne sida merka «Søk stillingen».

Søknaden skal vere komplett innan søknadsfristen. Fakultetet gjev inga vurdering av søknadene på førehand.

Generell informasjon:

Dei best kvalifiserte søkjarane vil bli kalla inn til intervju.

Utfyllande opplysningar om stillingane kan du få ved å vende deg til HR ved fakultetet, epostadresse Logg inn for å se kontaktinformasjon, eller til prodekan for forsking Anne Marie Frøseth, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Vi viser elles til rettleiing for søkjarar til stipendiatstilling som du finn på denne nettsida:

Nærare om tilsettingsprosessen .       


Livet som ph.d.-kandidat ved UiB

Astrid Nybø forteller om livet og arbeidshverdagen som ph.d.-kandidat ved UiB.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Divisjon innkreving vil gjennomgå mange endringer de kommende årene og vi trenger derfor en fleksibel og omstillingsdyktig medarbeider som vil bidra
30.07.2021 Trondheim
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
17.03.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is a global
31.03.2021 Oslo
Alle hos oss er gode, men målet vårt er at alle skal bli bedre. Det er bra for Statnett, det
10.06.2021 Oslo
Skanska har de siste årene hatt et stort fokus på å gjennomføre prosjekter ved bruk av moderne verktøy og prosesser
29.07.2021 Oslo
Skanska Norge har en klimaambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.
29.07.2021 Oslo
Why Statkraft? Statkraft has been making clean energy possible for over a century. That’s what we offer. 125 years of
29.07.2021 Oslo
This is an exciting period to join Statkraft. The power industry is being transformed through the rapid rise in renewable generation. Statkraft is
29.07.2021 Flere steder
Vis alle 23.651 ledige stillinger
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Stillingsbeskrivelse

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Om stillingane

Ved Det juridiske fakultet er det inntil ti ledige stipendiatstillingar. Sju stillingar er ledige uansett, og av desse er ei øyremerkt skatterett. Dei siste tre er avhengige det økonomiske handlingsrommet til fakultetet på tilsettingstidspunktet.

Normal åremålsperiode for stillinga er fire år med 25 prosent pliktarbeid. Avgjerda av om det skal leggjast til eitt år med pliktarbeid i form av undervisning, skal treffast innan seks månader. Eventuell undervisning skal kunne gjennomførast innanfor dei obligatoriske emna i masterstudiet i rettsvitskap ved UiB. Åremålsperiode med pliktarbeid blir vurdert særskilt etter søkjaren sine kvalifikasjonar.


 Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Du må ha mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande juridisk utdanning. Det er ein føresetnad at du har levert masteroppgåva innan søknadsfristen, og at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.

Du må gjennom karakternivå og/eller skriftlege arbeid ha vist eit høgt fagleg nivå, som kvalifiserer for rettsvitskapleg arbeid

Du må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert

Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget

Du må ta aktivt del i utviklinga av eit godt fagmiljø

For stillinga gjeldt følgande:

Om stipendiatstillinga

Administrasjons- og undervisningsspråket på fakultetet sitt doktorgradsprogram er til vanleg norsk. Eventuell undervisning skal kunne gjennomførast innanfor dei obligatoriske emna i masterstudiet i rettsvitskap ved UiB.

Prosjektskildringa bør vere på ca. 10 sider, og ho skal innehalde ein plan for gjennomføringa av prosjektet og forskarutdanninga. Prosjektet skal enten ta opp relevante problemstillingar for norske rettsforhold (inkludert komparative analyser) eller internasjonale spørsmål av betydning for fleire europeiske land. Prosjektskildringa skal følgje dei krava til innhald som står i rettleiinga for søkjarar til stipendiatstilling.

Søkjarar til stillinga i skatterett må levere ei prosjektskildring innan skatterett, som tar opp relevante problemstillingar for norske rettsforhold (inkludert komparative analyser) eller internasjonale spørsmål av betydning for fleire europeiske land. Prosjektet vil bli knytt til prosjektet

«Skatterettslege grunnomgrep» og er finansiert i eit samarbeid med Skatteetaten. Søkarens prosjekt må omhandle eit tema knytt til skatterettslege grunnomgrep eller hovudvilkår.

Om forskarutdanninga

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d-grad innanfor ei tidsramme på tre år.

I tillegg til å fylle det generelle kravet for tilsetjing, må søkarane fylle kravet for opptak på fakultetet sitt ph.d.-program. Fakultetet nemner opp ein rettleiar for kandidaten etter tilsetjing og opptak på ph.d.-programmet.


Vi tilbyr
 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter lønssteg 54-59 (kode 1017/LR 20, alternativ 10) ut frå relevant praksis. Dette ligg for tida i spennet mellom 482 200,- og 526 000,-. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

Søknaden skal innehalde
 • Ei kort utgreiing om forskingsinteressene dine og motivasjonen for å søkje stillinga
 • Du må opplyse om du søkjer på dei opne stillingane eller den øyremerkte stillinga i skatterett, eventuelt båe Prosjektskildring og gjennomføringsplan
 • CV
 • Kopiar av karakterutskrifter og vitnemål for mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert, samt relevante attestar
 • Vitskaplege arbeid og liste over desse (publikasjonsliste)
 • Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve
 • Søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved offisiell dokumentasjon som viser kva for karakterar på vitnemålet som er på eit høgt fagleg nivå, og kva for kriterium som ligg til grunn for ei slik vurdering
 • Søkjarar med utanlandsk utdanning må òg leggje ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet, karakterutskriftene og tilleggsdokumentasjonen eller vitskaplege arbeid ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg leggje ved NOKUT si generelle godkjenning av at utdanninga samsvarer med norsk mastergrad. Sjå for meir informasjon om generell godkjenning av høgare utdanning.

Du må laste opp søknad og vedlegg i Jobbnorge via lenkje på denne sida merka «Søk stillingen».

Søknaden skal vere komplett innan søknadsfristen. Fakultetet gjev inga vurdering av søknadene på førehand.

Generell informasjon:

Dei best kvalifiserte søkjarane vil bli kalla inn til intervju.

Utfyllande opplysningar om stillingane kan du få ved å vende deg til HR ved fakultetet, epostadresse Logg inn for å se kontaktinformasjon, eller til prodekan for forsking Anne Marie Frøseth, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Vi viser elles til rettleiing for søkjarar til stipendiatstilling som du finn på denne nettsida:

Nærare om tilsettingsprosessen .       


Livet som ph.d.-kandidat ved UiB

Astrid Nybø forteller om livet og arbeidshverdagen som ph.d.-kandidat ved UiB.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 01
  2021
  12 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 05
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 06
  2021
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 08
  2021
  50 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
130 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Bergen